Home

Mariaverschijningen als Toren van David in 't Hofke te Berlicum.

De woorden van Maria helpen ons in alle levenssituaties en moeilijkheden de goede weg te kunnen vinden. Zij brengen ons dichter bij Jezus Christus en zijn zeer geschikt voor meditatie en geestelijke groei. Velen ervaren de boodschappen als een grote troost en steun in moeilijkheden.
Maria bereidt ons voor op de wederkomst van Haar Zoon. Zij geeft ons leiding in Boodschappen, die tijdens extases aan Elisabeth gedicteerd zijn. Dikwijls waren hierbij groepen pelgrims in de kapel biddend aanwezig. Na de extase las Elisabeth de Boodschap voor aan de pelgrims. (zie video's)

Maria wil ons beschermen en spoort ons daartoe aan om ernstig te luisteren naar Haar vele raadgevingen en waarschuwingen.Home

Mariaverschijningen

Mariaverschijningen dienen een groot belang.

Mariaverschijningen zijn in de loop van de geschiedenis van de katholieke kerk een grote rol gaan spelen in de laatste eeuwen. Wij moeten hierbij vooral denken aan de belangrijke rol die Maria heeft vervuld bij de eerste komst van Jezus Christus als bruid van de Heilige Geest. Zij heeft Jezus in Haar schoot ontvangen van de Heilige Geest en Hem in Haar schoot voldragen.

De Heilige Geest heeft ons Jezus geschonken door Maria. Ook bij Zijn tweede komst, Zijn wederkomst, is het de Heilige Geest die wenst dat zijn bruid Maria Zijn komst voorbereidt.

 

Ga naar de hoofdpagina voor meer informatie over Mariaverschijningen te berlicum.

 

Mariaverschijningen van de laatste eeuw.

Naarmate de tijd vordert worden de uitspraken steeds indringender. In Fatima (1913) waren de verschijningen zeer indringend maar er was nog hoop door gehoor te geven aan Maria’s oproepen. De huidige problemen van kerk en maatschappij zijn een gevolg van het niet / niet voldoende gehoor geven aan Haar oproepen. In Garabandal ( 1960 +/-) was de beker zo goed als vol maar was nog redding mogelijk van de grootste rampen en kastijdingen. In de huidige tijd (Berlicum) is de beker volledig overgelopen en kunnen rampen alleen nog worden gemilderd door ons gebed en Christelijk leven.

 

Voor meer informatie over Mariaverschijningen gaat u naar onze beginpagina.

 

 


Home

De Mariaverschijning over de afbeelding Toren van David

De Mariaverschijning spreekt over de prachtige weergave van de Toren van David

 

Maria zei:

 

"Mijn kinderen, hier zijn wij tezamen om in deze ruimte de satan verre te houden van deze plaats. Wij groeten u en zeggen u dank, dat gij zoveel liefde, maar ook geduld getoond hebt, om deze unieke afbeelding te maken, die Onze zoon William Halewijn zo prachtig heeft weergegeven.

 

Weet ge nu Mijn zoon, wie u geholpen heeft bij het uitkiezen en tezamen voegen van deze kleurrijke creatie? Gods Zoon is trots, dat Zijn Moeder door jouw handen hier deze plaats heeft mogen vinden. Altijd zullen de mensen eraan herinnerd blijven, dat hun medemens van een zo ver land moest komen om dit vast te leggen op een vrij onschuldig doek. Mijn gelijkenis zal niemand ooit, nu, noch in de toekomst, kunnen verbeteren. Want deze is de Toren van David, die Haar Handen uitstrekt over alle volkeren der aarde, waarvan Ik de Vrouwe mag zijn.

 

 

Bekijk hier de pagina over de mariaverschijning in berlicum.

 

Mariaverschijning in de Kapel

 

Laat altijd uw harten geopend zijn voor de smarten en weeën van uw medemensen, die zo diep getroffen worden door rampen of oorlog. Bid God de Vader, dat Hij met Zijn Barmhartige Hand de rampen zal wegnemen, opdat de duivel geen bezit meer zal ontvangen om de mens te treffen, die nog durft te bidden.

 

Mijn kinderen, straks zal tegelijk met het uitspreken van de woorden tijdens de

 

 

De mariaverschijning in berlicum kunt u hier bekijken.


Home

Mariaverschijning navolgen doet mensen zich van u afkeren

De Mariaverschijning spreekt van lieden die zich afkeren:

 

“Mijn kinderen, gij zult ondervinden, dat nog meer lieden zich van u zullen afkeren, wat ook Mijn Hart met droefheid ver­vult.

Het is betreurenswaardig, dat zo weinig kinderen aan Mijn Oproep gehoor geven.

De straffen van God de Vader zouden vermilderd worden, als ze zich meer naar de Scheppende Almacht keerden, maar de machten van het kwaad brengen vele zielen ten val.

Het leven van elke mens, ja zelfs de gedachten, moeten een voorbereiding zijn voor de plannen Gods. Een grote beloning wacht allen, die de Hemelse Plannen volgen.

 

Kijk voor meer informatie over de mariaverschijning op Home.

Home

Mariaverschijning en schijnbare wonderen

 

Tijdens de Mariaverschijning wordt gesproken over schijnbare wonderen:

“Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen. Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen.

De satan heeft een grote macht verkregen, maar weet dat hij niet zal triomferen boven de Scheppende Almacht, welke alles ten goede zal keren.

Gij moogt niet het slachtoffer worden van zijn mirakelen. Weet echter ook, dat het voor hem niet mogelijk is lang te regeren en te triomferen om zijn mirakelen, deze zijn vals en zijn vruchten bevatten dorheid en vallen uiteen, al is hij een meester in de boosheid.

Gij zult deze listigheid kunnen voorkomen door gebed en of­fers.

Hij zal u manoevreren en zich opzetten midden over u, maar houdt u dan vast aan het geloof, want midden onder u staat Hij Die de sluier zal wegnemen van het verderf en u allen met Zijn Licht zal overstralen, opdat ge weet welke weg ge moet in­slaan.

Iedere ziel, die de Genade heeft verworpen, kan door de macht van satan zijn mede-broeder meesleuren om ook die ten val te brengen. Kom daarom meerdere malen in groepsverband bij elkaar en verenigt u dan in gebed, opdat gij de macht van het kwaad kunt overwinnen.

 

 

De startpagina over de mariaverschijning te berlicum kunt u hier bekijken.

 

De Mariaverschijning handelt ook over engelbewaarders.

 

Vergeet niet de Engelbewaarders vaak aan te roepen. Weet, dat hij de satan kan overmeesteren en ge zult beschermd zijn door zijn machtige vleugelen.

Mijn Vader heeft u allen een helper gezonden, een bewaker voor de duur van uw leven op aarde. Aan hen allen werd een macht gegeven, veel hoger dan een mens begrijpen kan.

Eens, wanneer ge hem zien zult, zal de eerbied voor hem ver­groten.


Klik op de link mariaverschijning te berlicum voor meer informatie.

 

 


Home

Mariaverschijning over geloof hoop en liefde + berouw

Mariaverschijning en geloof,hoop,liefde

 

Waarom Ik vandaag deze kaars zal Zegenen heeft een diepe betekenis. Het is vrijdag, de dag van het Lijden van Mijn Zoon, Die Zijn Bloed heeft laten vloeien op Goede Vrijdag.

Het is de dag tevens van liefde. Christus gaf Zichzelve aan de mensen.

Hij bood Zich zelfs aan de Vader aan om te gehoorzamen, om Zich te laten geselen. Hij gaf Zich geheel en al, omdat de Vader dit van Hem vroeg.

Ook als Kind verliet Hij Mij, zonder te zeggen waar Hij heen­ging. Hij liet Zich brengen naar de Tempel, omdat Zijn Vader dat gebood. Hij stelde niet alleen een daad van gehoorzaam­heid, maar ook de daad van oneindige Liefde tot Hem.

De gehoorzaamheid, luisteren naar Zijn Vader, is het geloof.

Heengaan, aan Zijn Roepstem gevolg geven, is het teken van trouw, van eeuwige Liefde. Wachten op de komst of Zijn Ouders Hem zullen vinden, is een teken van hunkeren naar de hoop.

Dit zijn de drie tekens van Geloof, Hoop en Liefde.

 

Klik voor meer informatie over mariaverschijning en geloof, hoop liefde

Mariaverschijning gaat verder over de 4de akte: berouw

 

De laatste akte voegde de mens eraan toe, om door het Lijden, wat daarna volgde voor Mijn Zoon, de mens te vinden die berouw kreeg om zijn zonde.

De mens, die Hem gedreven had naar het Lijden.

 

Klik voor meer informatie over Mariaverschijning gaat verder over de 4de akte: berouw


Home

Mariaverschijning over paaskaars en Christus Bloed

Mariaverschijning m.b.t. paaskaars en Heilig Bloed.

 

Waarom Ik vandaag de Paaskaars zal Zegenen heeft dus een zinvolle en diepere betekenis.

Hier vind Ik Hem terug in Zijn Oneindige Liefde, door Zichzelf over te geven, zodat Zijn Bloed vloeide uit Zijn Heilig Lich­aam.

Hij gaf dit Kostbaar Bezit, Zijn Eigen Lichaam, Zijn Bloed, de Levenssappen voor Zijn kinderen, om ze allen het leven, ja zelfs het Eeuwige Leven te schenken.

Begrijpt ge nu kinderen waarom deze wijding juist vandaag een diepere en zinvolle betekenis heeft?

 

Meer info over Mariaverschijning m.b.t. paaskaars en Heilig Bloed.

Mariaverschijning legt ook de link naar de pelikaan.

 

Men vindt zijn Schepper terug, de Goddelijke Pelikaan, in de liefde! Zie dus op naar het Kruis, het geloof van elke chris­ten.

Voor het Kruis en de Pelikaan samen brengende, wacht u het Eeuwige Leven, het Leven van de hoop naar de Vreugde, waar geen einde aan komt.

 

Meer informatie over Mariaverschijning legt ook de link naar de pelikaan.


Home

Mariaverschijning over gebed

Mariaverschijning koppelt gebed aan de eis lief te hebben

 

Toch moet ge niet denken Mijn kinderen, dat ge door gebed alleen de Glorietijd zult winnen. Neen, ge moet ook de liefde bezitten tot uw evenmens.

Als gij bidt van de morgen tot diep in de nacht, zult ge het Hemelrijk niet bekomen, als ge de liefde niet hebt. Zoek geen genotzucht voor jezelve en een ontkenning voor je medebroeder. Neen ! Geef jezelve prijs, dat is meer waard dan de hele dag roepen: Heer, Heer, ik heb U lief!

Weet ge wel wat de echte liefde eist? Geven en niets terugver­langen!

Haat dus niet als ge geen wederliefde kent. Haat niet als men u veracht, maar vergeef, dat is echte liefde.

Allen, die het Rijk van de Vader willen binnentreden, zullen eerst zijn kruis leren dragen en het niet van zich afstoten.

De zwaarte van het kruis is voor elke mens draagkrachtig. Ge wordt niet beproefd boven uw Meester.

Mijn kinderen, Ik ween Tranen van groot verdriet om het gemis aan liefde en Godsvrucht, maar daarnaast ken Ik dagen van triomf, omdat gij Mijn Boodschappen verspreidt onder Mijn kinderen.

 

Meer over Mariaverschijning koppelt gebed aan de eis lief te hebben.

Mariaverschijning vraagt gebed met en voor elkaar

 

Het zal een drukke, maar zegenrijke dag worden. Ge zult elkaar nog beter gaan leren kennen.

Mediteer en overleg, maar bidt ook veel met en voor elkaar, want groei in de macht van het gebed.

 

Achtergrond informatie van Mariaverschijning vraagt gebed met en voor elkaar.


Home

Mariaverschijning m.b.t. gebed en de goede weg

Mariaverschijning geeft uitleg over de relatie tussen gebed en de goede weg

 

Oh Heer, laat boze tongen spreken: "Ik heb U lief Heer, houd mij vast. Het is nog tijd Heer, hoor mijn smeken, oh red mijn ziel van zondenlast."

Wanneer gij de goede weg gekozen hebt, zult gij weten niet meer te kunnen ophouden met bidden, maar meer zou de drang in u opkomen, dat gij blijft hunkeren naar nog meer gebed.

Toch moet ge weten lieve kinderen, dat de liefde boven het gebed moet uitstralen. Als deze niet aanwezig is, zal ook je bidden niet worden gehoord.


De Mariaverschijning vervolgt over Nederland

 

Kinderen, bidt ook veel voor de Kerkprovincie van Nederland.

Zie hoe de Bisschoppen gevaar lopen de verkeerde weg te vol­gen.

 

Achtergrond informatie over Mariaverschijning


Home

Mariaverschijning over abortus is moord.

Mariaverschijning m.b.t. abortus

Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve men­sen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen. Bidt veel voor Paus (Joannes Paulus II), dat hij de ware leer mag verspreiden aan de hele wereld.

Leer meer over Mariaverschijning m.b.t. abortus.

Home

Mariaverschijning over bisschoppen en abortus

Mariaverschijning m.b.t. ons niet laten overrompelen door uitspraken van de bisschoppen.

 

Mijn kinderen, wanneer gij dezer dagen zoudt te horen krijgen, dat uw Bisschoppen het eens worden met de abortuswet, laat u dan niet overrompelen door hun mededeling, want dit kan de Vader nimmer toelaten.

 

Bidt voor allen, die in deze moeilijkheid verkeren en die geen uitweg meer zien om van hun leven een echt huwelijksgeluk te maken.

 

Meer over Mariaverschijning m.b.t. uitspraken van de bisschoppen.

Home

Mariaverschijning spreekt over een korte tijd tot het Eind.

Mariaverschijning spreekt over de waarschuwing serieus te nemen

 

Weet, dat de tijd kort is Mijn kind. Wees daarom bereid, want Ik verzeker u, dat Mijn waarschuwing serieus genomen moet worden.

Degenen, die Mijn Boodschappen nakomen, hen zal door de Hemel­se Vader het Licht uit de Hemel verleend worden.

Het is de Wil van Mijn Vader, dat het mensdom zich zal zuive­ren op de Wederkomst van Mijn Zoon Jezus Christus.

Leef ernaar, alsof iedere dag de laatste zal zijn. Weet, dat de gehele wereld aan het bezwijken is onder de macht van satan.

Daarom moeten uw gedachten en gebeden een voorbereiding zijn op de nieuwe dag, die mogelijk de laatste kan zijn.

Het zal je overvallen, als ge er het minst aan denkt.

 

Achtergrond over Mariaverschijning spreekt over de waarschuwing serieus te nemen.

Mariaverschijning (1979) wordt steeds actueler.

 

We kunnen in 2010 constateren dat de natuurrampen sterk toenemen in aantal en ernst. Dit gaat nog toenemen.

De financiele crises lijkt nu enigermate te zijn beëindigd maar het risico op een verergering is erg groot waardoor grote aantallen mensen zwaar in de verdrukking kunnen komen.

De reguliere media spreken nog niet over een oorlogsdreiging maar op internet zijn veel signalen op te vangen van uitgetreden illuminatie die spreken over vergevorderde plannen die tot een wereldoorlog leiden waarna de nieuwe wereldorde, een werelddictatuur, kan worden gevestigd.

Luisteren naar Maria en zich radicaal bekeren is de enige juiste weg die redding kan brengen.

 

Meer over Mariaverschijning (1979) wordt steeds actueler.


Home

Mariaverschijning over de duistere dagen voor het einde der tijden (voor de satan)

Mariaverschijning over de gezegende kaarsen

 

Mijn kind, Ik ben gekomen om Licht te spreiden over de duis­ter­nis. Voor degenen, die luisteren, zal het Licht niet ver­blin­dend zijn.

 

Het zal uw ogen strelen en een verlangen zal in hun hart opwellen naar een nog groter Licht, een Licht, dat warmte en liefde uitstraalt.

 

Zeg aan Mijn kinderen: allen, die op dit ogenblik kaarsen in huis hebben om te laten zegenen, hebben vandaag op Mijn feest­dag hun wijding bekomen. Men hoeft ze niet naar hier te bren­gen, want hun bedoeling, om ze gezegend te hebben, heeft aan deze wens voldaan. Zij zullen hetzelfde licht verspreiden en ook in duistere dagen zullen zij branden. Steek deze kaarsen op bij Mij en ga met Mij op zoek naar de duisternis, om daar licht te brengen.

 

Het Licht van de Blijde Boodschap aan de wereld.

 

Deze kaarsen zullen hun licht geven van een doortasting naar de liefde en dit licht zal branden van het oosten tot het westen en van het zuiden tot aan de noordkant.

 

Mijn kinderen, verheft uw hart tot de Schepper van al het bestaande.

 

 

Meer over Mariaverschijning en de gezegende kaarsen

Mariaverschijning over het verspreiden van de boodschappen voor de redding van velen.

 

Ga zonder vreze verder met Mijn Boodschappen te verspreiden.

 

Het geloof moet ge bewaren, dan zal door dit Godsvertrouwen de hoop het verlossende woord gegeven worden met een eeuwig­duren­de liefde.

 

Blijf bidden en vertrouwen, dan zult ge ondervinden Mijn kinderen, hoe groot de hulp is voor u allen in komende tijd.

 

Vele kaarsen branden nu over de ganse wereld en dat zal door geen enkele duisternis gedoofd worden.

 

Ik ben gekomen als Middelares tussen God en de mensen. Ik ben gezonden door Mijn Vader om hulp te bieden om alle zielen tot God te brengen, opdat geen enkel schepsel verloren zou gaan.

 

Zie dan op naar het Licht, dat Eeuwige Waarheid heeft.

 

Achtergrond informatie: Mariaverschijning over het verspreiden van de boodschappen voor de redding van velen.

 


Home

Mariaverschijning over doorgeven van de hemelse Boodschappen.

Mariaverschijning m.b.t. de genade verbonden aan het doorgeven.

Mijn kinderen, wanneer gij vandaag uw gebeden verricht, heeft elk gebed, elk Onze Vader of Weesgegroet een dubbele waarde. Het is vandaag 2 februari. Twee betekent dubbel, probeer echter niet aan een groot aantal te komen door sneller te gaan spreken in het gebed, dat zal in waarde dalen en het zal geen vruchten voortbrengen.

Het is een Grote Genade de Boodschappen van de Hemel te mogen doorgeven en zo het gelukt, door uw geloof meer zielen te brengen in liefde tot elkaar, kunt ge de hoop koesteren op een nieuwe parel in de Kroon, die Mijn Hoofd siert.

Mijn kinderen, allen die deze Boodschap ter harte nemen, zij zullen Mijn Zegen bekomen en Ik zal u een plaats bereiden in Zijn Koninkrijk.

 

Mariaverschijning over doorgeven van de hemelse Boodschappen.

Mariaverschijning geeft ook bijzondere waarde aan het getal 11.

Te elfder ure werd Mijn Zoon het allerlaatst toegeroepen: "Kruisigt Hem".

Vandaar heb Ik met het getal 11 iets bijzonders voor en geldt het hier een blijvende feestdag op die datum. ( 11 februari)

 

De achtergrond van Mariaverschijning geeft ook bijzondere waarde aan het getal 11

Home

Mariaverschijning als de morgenster

Mariaverschijning als morgenster van de hele aarde

 

Ik ben hier gekomen als de Ster, de Morgenster, van de gehele aarde, de Deur van de Hemel, die Ik voor u allen zal openen, die het Licht hebben uitgedragen, die het Licht van zichzelve hebben uitgestraald.

Mijn kind, gij had er geen weet van, dat ge Mij zien mocht, doch door de grote opkomst van Mijn kinderen heb Ik dit voor­recht verleend om in uw midden te Verschijnen.

 

Elisabeth: Maria wat bent U mooi. Ik kan het maar steeds niet begrijpen waarom dit mij gegeven is. Ik heb het niet verdiend.

Mijn kind, wie zou dat wel verdienen?

 

Leer hier meer over de Mariaverschijning als morgenster van de hele aarde

 


Mariaverschijning stelt dat we na de zuivering niet alleen Haar mogen zien.

 

Straks, wanneer eenieder gezuiverd is, zal elkeen gegeven worden om door het Licht niet alleen Mij, maar ook de H.Drie­ëenheid te zien. Maar eerstens zal dan elkeen de Genade ver­leend worden om Mijn Zoon hier op aarde waardig te ontvangen.

Dan zal elkeen worden overstraald door het Licht van de H.­Geest, doch echt alleen zij, die het geloof bewaard hebben, die de hoop hebben gevestigd op Zijn Wederkomst en die de liefde hebben uitgedragen om de evennaasten te beminnen.

Zij, die hun evennaasten lief zullen hebben, hebben de Here lief. Hem komt alle eer en liefde toe.

Wanneer de tijd er is zullen ook wederom velen hier bij elkaar zijn. Maar wanneer die tijd er is, kan Ik nog geen mededeling over doen.

Weet echter wel, dat de meesten Mij zullen aanschouwd hebben, eer dat Mijn Zoon hier zal neerkomen.

 

 

Meer over de Mariaverschijning.

 


Home

Mariaverschijning over hel en vagevuur

Mariaverschijning en hel en vagevuur

 

Het doet Ons grote vreugde, dat het gebed voor de verlaten zielen zo snel verspreid is. Ik dank elkeen, die hier hun zorg aan besteed hebben.

Weet Mijn kinderen, dat Ik dikwijls afdaal om de lijdenden te troosten.

De satan probeert de mens wijs te maken, dat er geen hel is. Ook de mens zelf zegt, dat een goede Vader Zijn kinderen niet voor eeuwig verstoten zal. God heeft geen enkel schepsel verstoten, maar zij hebben zichzelf afgewend van Hem, omdat het meer genot gaf.

De plaats, die Vagevuur genoemd wordt, is een lijden van reini­ging. Dit lijden is even groot als iemand, die eeuwig verdoemd is, doch alleen dit geluk kennen zij, dat het eens zal eindi­gen. Daar heerst dan ook een vurig verlangen om de Vader te mogen aanschouwen.

Wanneer telkens opnieuw weer zielen het Vagevuur mogen ver­laten, roepen de achtergeblevenen: "Help mij, help mij, wan­neer gij bij de Vader zijt". Dan zien de opvarenden om en zeggen: "Wij blijven voor jullie allen ten beste spreken en zullen het aan Maria vragen, opdat Zij Haar Vader smeekt!"

 

Achtergrond informatie van de Mariaverschijning en hel en vagevuur

Mariaverschijning handelt vervolgens over aards geluk.

 

Laat u niet misleiden kinderen door hen, die trachten het beter te weten door te zeggen: "Ik wil hier gelukkig zijn, dan weet ik wat ik heb, daarginder moet men maar afwachten".

In dit laatste spreken zij met recht. Elkeen zal moeten af­wachten, maar weet, dat zij, die het Woord Gods onderhouden hebben, hun de verlossing wacht, het Eeuwig Geluk.

 

Lees meer over de Mariaverschijning over aards geluk.


Home

In de Mariaverschijning wordt ook gesproken over de afgekeerden.

Mariaverschijning: zeg niet dat God maar moet komen.

 

Mijn Zoon Jezus is Gestorven voor alle mensen, voor de goeden en degenen, die zich van Ons afkeren. Daarom vraag Ik u allen, blijf uw wederliefde geven. Blijf toezien of een mede-broeder behoeftig is. Blijf toezien of er ergens nood is, die wellicht gelenigd kan worden.

 

Zeg niet, dat ieder maar voor zichzelf moet zorgen of dat God maar op moet komen, omdat Hij ze uiteindelijk toch geschapen heeft. Neen, blijf helpen, zoveel gij kunt en blijf niet reddeloos toezien.

 

Lees meer over de Mariaverschijning waarin ook gesproken wordt over de afgekeerden.

Mariaverschijning: ook op aarde zijn verlatenen.

 

Ook hier op de aarde zijn kinderen, die door velen verlaten zijn, die niemand om zich hebben en die maar moeten afwach­ten totdat er hulp komt opdagen.

 

Laat het zover niet komen en steek een reddende hand naar hem uit, omdat hij zelf niet bij machte is de hand zelf aan de ploeg te slaan.

 

Mijn kinderen, gij weet, dat uw Hemelse Moeder ook alles doet om Haar kinderen het geluk te geven; doet gij het wederkerig, dan zult gij loon naar werken krijgen.

 

Mijn kinderen, weet, dat de gezagsdragers van de Kerk het moeilijk hebben

 

Achtergrond informatie m.b.t. Mariaverschijning: ook op aarde zijn verlatenen.

 

 


Home

Mariaverschijning over paus en bisschoppen

 

Mariaverschijning spreekt over de paus die het moeilijk heeft.

 

Toch zullen zij, door jullie gebeden, worden gesteund en gehol­pen door de Goddelijke Voorzienigheid.

Weet ook, dat de Paus het moeilijk heeft, vooral door zijn ondergeschikte dienaren, die tweedracht willen zaaien onder elkaar.

Uw Opperherder heeft recht op jullie steun. Waarom zoudt ge dit kunnen weigeren?

 

Zie meer over Mariaverschijning te Berlicum.

De Mariaverschijning over de paus wordt door onthullingen bevestigd.

 

Dat de paus wordt omringd door tweedrachtzaaiende ondergeschikten is wel heel duidelijk als de onthullingen op internet over een vrijmetselaarsloge in het vaticaan op waarheid berusten.

 

Zie meer over Mariaverschijning over de paus te Berlicum.


Home

Mariaverschijning over schuld bij doden van ongeborenen

Mariaverschijning spreekt over het onophoudelijk doden.


Mijn kinderen, de mens houdt niet op om onschuldige wichtjes te doden. Weet, dat de Vader de Geest zendt, want in het lichaam van de vrouw wordt een nieuw leven opgewekt. Al degenen, die het kind doden voor hun geboorte, laden op zich het oordeel van leven en dood van een mens, een schepsel van de Vader, dat recht heeft om te leven.
Daarom blijft men schuldig aan overtreding van het Gebod, dat van de Vader komt "Gij zult niet doden". Misschien denkt de mens zich in onschuld te wassen, zoals Pilatus deed. Hun handen wassen in onschuld voor het vergoten kinderbloed!

Achtergrond van Mariaverschijning
spreekt over het onophoudelijk doden.
Mariaverschijning over abortus en psychische inzinking. Elke vrouw, die deze ingreep heeft laten plegen zal vroeg of laat een psychische inzinking krijgen. Bij de één komt de wroeging later dan bij de ander. Het gebrek aan eerbied voor het leven van hun eigen kind is een aantasting van de eerbaarheid van het moederschap. Abortus zal altijd het gevoel bij de vrouw verwekken, dat ze iets vernietigd heeft, dat toch als moeder haar levensdoel was! Ze kan haar gestelde daad nooit meer ongedaan maken. Het van kant maken, het uitmoorden van weerloze onschuldige, ongeboren kinderen kan niets bij brengen om het zalige genot. Het zal hun blijven knagen en zij zullen zich altijd een opgejaagd mens voelen. Bidt daarom Mijn kinderen, dat men gehoor geeft aan deze oproep.

Home

Mariaverschijningen over de Toren van David

Mariaverschijningen als Toren van David.

 

Ge ziet Mij hier als de Toren van David, een Toren, die Licht en Warmte uitstraalt.

Elk kind, dat God de Vader bemint en Mij liefheeft kan zich bevoorrechte noemen.

Maar heb ook elkander lief, verenigd rond uw eigen Hemelse Moeder en breng geen haat onder Mijn kinderen, die zich van de gebedsgroep laten vallen. Elke mens heeft elkander nodig, men zoekt steun bij de medemens, want alleen verder gaan is uit­gesloten. Kies de binnenwegen van uw dorp of stad, want ook daar zijn mensen, die zich vaak eenzaam voelen.

Is het niet troostvol als gij bij elkander zijt in innig gebed? Is het niet zoet te mogen toeven in de nabijheid van je Moeder?

 

Hoofdpagina van Mariaverschijningen als Toren van David.

Mariaverschijningen m.b.t. aanwezigen die Haar niet zien.

 

Bij degenen, die Mij niet zien, komt toch een zalig vredig gevoel over hen, omdat zij Mijn aanwezigheid proeven.

Blijf in onderlinge liefde en vriendschap bij elkaar komen en probeer de afgedwaalden weer terug te winnen.

Bid voor de meest verlaten zielen, maar ook dat uw regering de abortuswet verwerpen zal.

Bid ook voor degenen, die u kwetsen, want er zijn zware tijden voor u aangebroken, maar houd u staande en trek ten strijde als Mijn voorbereide aangevoerde keurkorps.

Blijf zelf het levende Evangelie om zo licht te brengen waar nog duisternis heerst. Ga zonder schroom verder, want weet Mij altijd om je heen.

Slechts één druppel proeft gij allen van de overvloedige bit­terheid, waarin Mijn Moederhart gedompeld is, ook omwille van de priesters, die zich van Ons afkeren in steeds grotere ge­tale.

 

Meer over Mariaverschijningen m.b.t. aanwezigen die Haar niet zien.


Home

Mariaverschijningen en spotters

Mariaverschijningen over spotters en twijfelaars.

 

Mijn kinderen, waag het niet om de spotters en twijfelaars van je af te zetten, maar breng ze op de goede weg terug door je voorbeeld en gebed. Laat het niet zover komen, dat zij de ladder afdalen naar zelfvernietiging van hun ziel.

De strijd woedt nu op zijn hoogst. Maar de uiteindelijke Zege is de Vader.

Mijn Boodschappen vallen niet altijd op vruchtbare grond, maar op de akkers, die veel onkruid bevatten. Daar worden zij ver­stikt en weggevaagd door welig tierende rottende massa's.

Ik verzeker u Mijn kinderen, dat het mensdom zijn beproeving ondergaat. Doodslag en geweld zijn een manier van leven gewor­den in de wereld.

 

Achtergrond Mariaverschijningen over spotters en twijfelaars.

Mariaverschijningen over het kleine aantal dat uiteindelijk gespaard gaat blijven.

Oh Smart, groter dan alle anderen, een klein getal blijft gespaard, maar deze zullen in triomf Mijn Zoon tegemoet gaan om het Hemelrijk op aarde te herbouwen.

De Vader zal de mens niet zo volledig van de aarde uitroeien als in de tijden van Noach.

Mijn kinderen, Ik verzeker u, zo de lichamelijke genezing niet wordt gegeven, dat zeer zeker dan de genezing van uw ziel wordt toegekend. Uw lichaam is slechts een tijdelijke behui­zing, een beschutting voor uw eigen wezen.

 

Startpagina van Mariaverschijningen te Berlicum.


Home

Mariaverschijningen als Rosa Mistica naast de Toren van David

Mariaverschijningen als de Rosa Mystica

 

Mijn lieve kinderen, Ik ben hier in uw midden gekomen om Mij ook hier te voegen bij Mijn Zoon en tezamen met Mijn kinderen Hem te kunnen aanbieden.

Ik ben als de Rosa Mystica hier, de Geestelijke Roos, naast de Toren van David en de Ivoren Toren uit het Mystieke Lichaam van Mijn Zoon.

Bereid u allen voor op de dingen, die zich binnenkort zullen voordoen.

 

 

Leer over de Mariaverschijningen.

Mariaverschijningen als Rosa Mistica in Italie

 

In Monteciari in Italie is Maria verschenen als Rosa Mystica. Als Toren van David drukt zij de eenheid uit met de Rosa Mystica en om die reden bevindt zich ook een roos boven op de Toren. Waarschijnlijk heeft de roos die de Toren van David in Haar linkerhand draagt ook daarmee te maken.

 

Mariaverschijningen als Toren van David informatie.


Home

Mariaverschijningen angst en glorie

 

Mariaverschijningen verhalen over angstige en glorievolle tijden.

 

Weet, Mijn lieve kinderen, dat Ik naast Mijn droefheid, die over het mensdom neerkomt, de tijden, die angstaanjagend zijn, dat er daarnaast ook glorietijden zullen komen, die op het ogenblik door Mijn gebedskinderen gehouden worden.

Mijn Hart welt op van vreugde en Mijn Ziel verheft Mijn Heer.

Weet, Mijn kinderen, dat ge niet moet aannemen, zoals in het Epistel wordt voorgehouden, dat de Heer spijt heeft dat Hij de mens geschapen heeft.

De Heer, Mijn Vader de Scheppende Almacht, doet het oprecht leed, dat de mens zich zo afkeert van al wat van de Heer komt.

 

Meer over Mariaverschijningen angst en glorie.

Mariaverschijningen zijn angstig wanneer het merendeel kiest voor de aartsvijand.

 

Alleen het merendeel wenst de kant te kiezen, die de aarts­vijand beheert. Wees daarom op uw hoede, wanneer de Toorn van Gods Hand u zou kunnen treffen. Laat het zover niet komen.

Laat het Licht van Gods Goedheid door uw ziel stralen en geef, dat in alle harten de liefde wordt wakker geschud voor zijn medemens.

Weet en begrijp toch, dat Ik niet gekomen ben om de mens angst aan te jagen, maar om getuigenis te brengen van de Liefde, die uitstraalt van de Vader naar de Zoon en door het Licht van de Heilige Geest zo neerkomt op al Mijn kinderen.

Nu wil Ik allen danken voor de opkomst en de moed om hier allen tezamen neer te knielen om Mij te eren. Ook Mijn Pries­terzoon ontvangt Mijn Liefdevolle Zegen door zich bereid te geven om hier Mijn Zoon de eer te geven, die Hem alleen toe­komt.

Zeg nu, dat allen knielen, dan zal Ik allen Zegenen met de Scheppende Almacht, Die Liefde heet, met de Zoon Die het Geloof brengt onder de mensen en door de Verwachting van het Licht van de Heilige Geest, drie Personen in één Wezen.

 

Bekijk de startpagina van de Mariaverschijningen te Berlicum voor meer informatie.

 


Home

Mariaverschijningen en de verloste zielen.

Mariaverschijningen leggen uit dat het leven pas begint als de schepper de ziel terugroept.

 

Op dit ogenblik hebt gij twee zielen verlost, die eenzaam waren, twee zielen, die niemand hadden om voor hen te bidden.

Toch dringt het meer en meer bij de mensen door, dat de Bood­schap over de verloste zielen zo gewild is bij de Vader.

Op verschillende plaatsen in Nederland, maar ook in andere landen, is het gebed en de Boodschap doorgedrongen. Het laadt zich op als een accu, die een motor op gang brengt.

Begrijp toch Mijn kinderen, dat het leven pas begint wanneer de Schepper die ziel terug roept. Het lichaam van de mens zal niet altijd op de aarde toeven. Dit lichaam wordt terug ge­bracht naar het stof, waaruit het getrokken is. Wel moogt ge aannemen, dat het wezen zelf voortleeft, maar op de laatste dag, de Dag van het Oordeel, zal elk lichaam weer in zaligheid verenigd zijn.

Na de zuivering van de gehele wereld zal deze dag aanbreken.

Zij, die beweren het beter te weten en zich niet storen aan de ernst van Mijn Boodschap, zullen een pijnlijk ontwaken bele­ven.

 

Mariaverschijningen leggen uit dat het leven pas begint als de schepper de ziel terugroept achtergrond.

Mariaverschijningen waarschuwen maar wij kunnen het kwade onderdrukken

 

Velen zullen zich dikwijls afvragen waarom de Moeder Gods telkenmale met waarschuwingen dreigt.

Heel begrijpelijk Mijn kinderen, maar ook Wij zouden verkiezen alleen maar Liefkozingen toe te sturen, die enkel blijheid en vreugde inhouden.

Maar hoe kan men glimlachen als Ons voortdurend leed en Har­tepijn wordt toegebracht. Onze Harten wenen doordat het mens­dom Onze Genade versmoort.

Velen zullen gramstorig worden, haat en nijd zullen optreden wanneer uw regering de wetten van uw Heer overschrijdt.

Doch weest niet wanhopig!

Mijn kinderen, wanneer gij allen bidt en niet opstandig wordt, zult gij het kwade onderdrukken.

De macht van satan is sterk, maar Wij zullen de man van het verderf aantonen, dat de ware Macht alleen van God is.

Ziet gij de rampen komen, dan heb Ik deze mededeling: Houd u geborgen in de Liefde van uw Schepper en niets zal u over­komen. Wanneer gij bidt hebt gij niets te vrezen.

Ik zal evenals een goede Moeder de Deur van de Hemel zijn, Die iedereen toeroept: komt allen deze kant op en Ik zal u binnen leiden naar het Rijk van Mijn Vader, indien gij gelooft, dat de Morgenster u brengen zal naar de verwachting, die Zij koes­terde en dat allen zullen liefde zijn.

Ik groet en Zegen u allen.

 

Mariaverschijningen waarschuwen maar wij kunnen het kwade onderdrukken achtergrond informatie.


Home

Mariaverschijningen vragen om offer voor abortus

Mariaverschijningen en de vraag om dubbel offer voor de zienster.

 

Waarom juist vandaag je lijden dubbel zwaar is geweest, kwam, om je geheel te offeren, opdat de regering de wet van de Schepper niet zou overtreden en toch, alhoewel gij je pijn ook daarvoor gegeven hebt, toch wil de mens niet luisteren.

Abortus blijft moord al vanaf het begin-stadium.

Het is en blijven moordenaars en het blijft niet bij deze ene grove doodzonde, want wanneer ze geen berouw tonen en toch als christenen willen doorgaan door Mijn Zoon te willen ontvangen onder het nuttigen van Zijn Lichaam, doen ze een zonde van heiligschennis.

 

Achterliggende informatie over Mariaverschijningen en de vraag om dubbel offer voor de zienster.


Mariaverschijningen geven aan dat mgr. Gijsen durft te spreken

 

(1979) Mijn Priesterzoon Mgr. Gijsen is een man, die durft op te komen voor de Wet van de Schepper Jezus Christus en voor die van een hulpeloos wezentje, dat ontstaan is doordat twee mensen elkander liefhadden.

Kan men dit nog liefde noemen, wanneer men met de linkerhand streelt en de rechter het doden beveelt?

Niemand mag een menselijk lichaam vernietigen of voortijdig doen afbreken.

Ziet gij nu Mijn kinderen hoe God de Vader de mens waarschuwt door de rampen, die op dit ogenblik overal plaatsvinden?

Niemand kan dit tegenhouden dan alleen de Schepper.

God zal nog meer straffen als men niet luistert.

Blijf kinderen onafgebroken bidden.

Mijn Woorden zijn ernst en bittere Waarheid!

 

Achterliggende informatie over Mariaverschijningen geven aan dat mgr. Gijsen durft te spreken


Home

Mariaverschijningen en het handjevol priesters.

Mariaverschijngen m.b.t. priesters en de Mariale beweging

Mijn kinderen, uw gebeden zijn noodzakelijk voor het handjevol priesters.

 

Toch zijn veel van deze zonen weer begonnen met de Mariale Beweging weer op gang te brengen. Zij zetten zich in door meer geestelijke liederen ten gehore te geven en schonere gebeds­stonden te houden, maar bid voor dat handjevol goede zonen, dat zij de zware strijd aan kunnen.

Hoevelen zien hun medebroeders hun geestelijke waardigheid verbreken door hartstocht.

Wanneer gij allen tezamen bent, bidt dan weer telkens opnieuw voor die enkele getrouwen, dat zij ware volgelingen van Chris­tus mogen blijven.

 

Leer meer over de Mariaverschijningen.

 

Mariaverschijningen en Haar plannen.

 

Weest niet bevreesd Mijn kinderen, dat de wereld u niet be­grijpen zal of minstens nog erger, dat men u verstoten zal.

Slechts dat wil Ik nu hebben om het Geestelijk Voedsel aan de mens te brengen. Daarom heb Ik u nodig om Onze Plannen te helpen verwezenlijken.

Op eigen kracht zult gij niet staande kunnen blijven, maar met de sterke arm van de verdediger Michaël.

Wanneer gij in Mijn nabijheid komt en uw gebeden een doorstro­ming vinden door de H.Geest, zult ge de zoete geur en teder­heid proeven, die Mijn Moederhart koestert voor al Haar kin­deren.

Wanneer ge 's-avonds bent moegestreden van uw drukke werkzaam­heden, zie dan die kleine gleufjes van openheid op te vullen met gebed.

Niet één ogenblik zijt ge uit Mijn Oog onttrokken. Altijd zal Ik je blijven volgen.

Ge bent zo klein, zo ontzettend weinig, maar daartegenover een grote teleurstelling voor Mij als Ik je verliezen zou.

Dit laatste zal zonder Mijn Wil nooit gebeuren.

 

Leer meer over de Mariaverschijningen en Haar plannen.


Home

Mariaverschijningen spreken ook over de liefde tot Jezus door Maria

Mariaverschijningen en Jezus laatste woord Moeder.

Wanneer ge Mij liefhebt zal dit geen afbreuk doen aan de eer en vreugde, die slechts alleen Mijn Zoon toekomt. Hij had Mij nodig toen Hij hing aan het Kruis. Het tedere woordje Moeder was het laatste wat Zijn Stervende Lippen nog konden zeggen. Daarom zal Ik voor u allen Mijn taak als Moeder kunnen vol­brengen en deze zal zijn, van al Mijn kinderen een levend evenbeeld te maken, zoals Mijn Zoon de Heer van al het be­staande.

Startpagina voor Mariaverschijningen Toren van David.

Home

Mariaverschijningen benoemen ons kinderen

Mariaverschijningen doen ons voelen dat we klein zijn.

Men moet voelen, dat men klein is wanneer men kinderen genoemd wordt. Een kind, dat het woord kind zijn waardig is moet weten, dat men hem kan dragen naar eigen goeddunken en dat hij zich aan zijn Vader en Moeder onderwerpt, want dan alleen dragen zij die naam met oprechtheid. Ik ben met Mijn Lichaam ten Hemel opgenomen, om nog meer het Moederschap naar voren te laten komen, ja, dit aan al Mijn kinderen uit te dragen.

Mariaverschijningen doen ons voelen dat we klein zijn.

Mariaverschijningen: Maria laat ons nooit alleen.


Wanneer men niets vreest zal Ik Zelf u bij de minste gevaren aan Mijn Hart drukken. Ik wil u allemaal als kinderen zien en wanneer ge te lijden hebt, doet ge dat in vereniging met Mij. Ge bent nooit alleen al meent ge zich door elkeen verlaten te voelen. Weet, dat Ik altijd om je heen ben. Ik zal je nooit uit het Oog verliezen, want dan zou Ik geen Moeder genoemd kunnen worden. Ik verzamel Mijn kinderen zo gaarne in gebed om Mij heen. Bid dan in alle nederigheid en eenvoud en schaam je nooit dat gij het bidden niet hebt verleerd.

Mariaverschijningen: Maria laat ons nooit alleen.


Home

Mariaverschijningen tonen de weg die open ligt.

Spot wordt gedreven door de Mariaverschijningen.


Wees niet bevreesd, dat men met u de spot zal drijven, maar steek uw licht op en gij zult ontelbare zielen de weg kunnen tonen die voor iedereen nog open ligt. Door Mijn tussenkomst zal dit vuur brandend blijven en de man van het verderf zal geen kans zien om het te doven. Maak u gereed en haast u, want de dag van vertrek komt steeds dichterbij. Laat uw hechting aan het wereldse geen hinderpaal zijn, maar wees veeleer een steunpilaar voor uw medemens, dan zult ge het gevaar ontlopen om de verkeerde kant op te gaan.

Spot wordt gedreven door de Mariaverschijningen.

Niet twijfelen aan echte Mariaverschijningen.

Wie nog twijfelt aan Mijn Boodschappen, wie zich afkeert van Mijn Waarschuwende Stem, wie de weg kiest van het verderf, hij is arm van geest. Kijk nooit naar je zelf of beklaag je nimmer, want als ge de weg volgt, die Ik u voorhoud bezit ge meer dan de grootste rijkdommen van deze wereld. Weet, dat deze weelde maar kort en tijdelijk is en wees niet verbaasd wanneer de laatste dag is aangebroken, want elkeen is gewaarschuwd en heeft dan niet te klagen. Men vergeet, dat het grote ogenblik om afscheid te nemen een groot geheim is. Daarom deze nieuwe waarschuwing. "Zie niet om naar het verleden, maar bereid u voor naar de toekomst!" Weet, dat Mijn Zoon niet voor enkelen Zijn Leven heeft gege­ven, maar voor elk schepsel, dat Hij heeft voortgebracht, elke mens die het bestaan waardig was. Hoevelen zullen deze Boodschappen verachten en er de spot mee drijven, doch ze weten niet, dat ze deze spot zichzelf toe­bren­gen. Ik sta hier om te roepen, maar weet, dat eens het einde er is om nog Mijn smeken te horen. Waak en bid, dat ge het einde alleen maar kunt toejuichen.


Niet twijfelen aan echte Mariaverschijningen.

Boodschapppen

Toelichting m.b.t. Boodschappen

Elisabeth schreef de boodschappen die Maria haar dicteerde direct op tijdens de extases. Zij ontving de boodschappen in de periode van 18 dec. 1976 tot en met 18 dec. 1992. Vaak gebeurde dit tijdens de gebedsdiensten in aanwezigheid van vele pelgrims. (zie video)


De pelgrims hebben tijdens de verschijningen steeds een zeer aangename rozengeur opgemerkt. De intensiteit van die geur veranderde vaak en werd ook individueel verschillend ervaren. De geur bleef ook vaak mensen of artikelen begeleiden na de verschijning en zegeningen. Er zijn nog steeds religieuze artikelen die nu zelfs na 30 jaar die geur steeds nog met wisselende intensiteit verspreiden.


Andere opmerkelijke waarnemingen van de verschijningen betroffen het snelle schrijven van Elisabeth soms zelfs hele stukken zonder naar het papier te kijken, het nooit knipperen van haar ogen tijdens de extase, het plotse begin, soms zelfs midden in een woord en het langzame met krampen gepaard gaande einde der extases die steeds eindigden met een diepe zucht. Tijdens de extases merkte zij niets van haar omgeving ook niets van onverwachte rumoerige gebeurtenissen.

 

Elisabeth schreef de boodschappen altijd op A5-formaat blaadjes in een ringband op. Tijdens een extase schreef ze een aantal van die bladen aan voor- en achterzijde vol. De tekst van de boodschap eindigde echter steeds op de achterzijde onder aan de pagina.

Ca. 500 boodschappen zijn in boekvorm uitgegeven in chronologische volgorde. Hierboven wordt slechts een selectie uit die boodschappen naar onderwerp gesorteerd weergegeven, zonder daarin voledig te zijn. Het blijft aan te bevelen de uitgaven in boekvorm te gebruiken als gebeden en meditatieboek.

 

Op 22.07.84 sprak Maria over de vele en soms lange boodschappen als volgt:

“Wanneer Ik een Boodschap geef is zij niet alleen bedoeld voor hen die aanwezig zijn of vertoeven op de plaats van Mijn Verschijnen, maar voor allen, ook voor hen die niet willen geloven, dat de Moeder van Jezus nu nog naar de aarde komt…

… hier is het nodig, dat Ik breedvoerig, zonder beperking en vrijuit Mijn Woord tot allen richt”.Boodschapppen

HCommunie

boodschap

HCommunie

HCommunie040779

Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den Geest verzameld zijn om het te horen.(25.05.82)

Wanneer gij de Heer bezit in de H.Communie, moet gij u niet te zeer beijveren om met Hem te spreken, maar er aan denken, dat ook Hij in uw harten gehoord wil worden.
Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den Geest verzameld zijn om het te horen, maar vooral om het te bewaren.


HCommunie

HCommunie200183

Vragen ter overweging bij het ontvangen van de H.Communie.(20.01.83)

Wanneer ge Jezus weer eens ontvangen mocht door de H.Communie, overweeg dan in het bijzijn van Hem deze eenvoudige vraag: Wat doe ik hier? Heeft Jezus niet dikwijls tot mij gesproken? Hoeveel goede ingevingen en krachtige opwekkingen der genade ontvang ik niet na mijn Communieën?
Wat doet gij hier? spreekt Jezus tot u. Waar zijn, na u met Mijn Vlees en Bloed gevoed te hebben, uwe gevoelens van aanbidding en van liefde?
Wat doet gij tot Mijne Verheerlijking en wat om zielen voor Mij te winnen? Waar zijn uw goede voornemens en uw werken?
Als gij op uw verleden terugblikt, zou Onzen Goddelijke Verlosser er dan niet kunnen bijvoegen: Wat hebt gij tot dusver voor uwe zaligheid gedaan? Wat deedt gij om de zonden te vermijden, om dat gevaar, die gelegenheid van u te verwijderen?
Welke deugden hebt gij beoefend?
Met welke inspanning en door welke gebeden hebt gij u voorbereid tot de Heilige Communie?
Gij zult moeten antwoorden: Heer vol schaamte over mijzelve en mij diep vernederend weet ik U niets te antwoorden.
Hoe groot uwe ellende ook moge zijn, God is geen boeman, maar een waarachtig Barmhartige God.
Vraag aan de Priester die om u heen is of hij uw zonden wil vergeven, dan zal God bereid zijn dit alles in genade om te zetten.
Vraag hem om door Zijn Allesomvattende absolutie de zegen te bekomen door de Handen van de Vader, Zoon en H.Geest en die van Uw Aller Moeder Maria.HCommunie

HCommunie260779

In de H.Communie leert Hij ons Zijn Voorschriften beter te kennen en gemakkelijker te onderhouden. Hij doordringt altijd geheel ons binnenste.(26.07.79)

Van het begin der wereld heeft God Zichzelf aan alle mensen beloofd. Doch niet tevreden met éne gelofte, die eerst pas na de dood in vervulling zal gaan, heeft Hij u in dit leven Onze Zoon geschonken en in Hem Zichzelf.
In de H.Communie is Jezus uw beginnende Gelukzaligheid. Hij schenkt u bovendien Zijn Geest van Licht en Waarheid door de Heilige Geest, om u Zijn Voorschriften beter te doen kennen en gemakkelijker te doen onderhouden.
Geen gedachten, niet het geringste blijk van genegenheid en liefde, geen werk van u laat Hij aan Zijn aandacht ontglippen. Al de haren van uw hoofd zelfs zijn geteld nog tot op dit ogenblik en ook altijd daarna doordringt Hij geheel uw binnenste. De gedachten hieraan zullen u doen sidderen als gij gelooft wat Ik nu gezegd heb.
Wie houdt zich met zoveel liefde en zorg met uw welzijn bezig? Niemand! En toch bewijst ge Hem weinig wederliefde daar tegenover. Wordt deze liefde, die toch elke mens bezit niet geheel of gedeeltelijk vaak in beslag genomen door een of ander schepsel?
Is uw hart nog brandend van liefde tot Hem? Kunt gij daar ja op antwoorden?

HCommunie

HCommunie040779

Bij ieder offer, dat gij gebracht hebt, stijgt uw ziel een trap hoger op de onzichtbare ladder, die naar de Hemel voert.(04.07.79)

Hij stort daarom Zijn Vaderhart uit en roept: "Komt allen tot Mij die belast zijt en Ik zal met je zijn om de zware last te dragen!"
Wees ervan overtuigd, dat Jezus uw gebeden, hoe smartelijk het u ook moge vallen, met liefde aanneemt en dat een dergelijke akte van overgave, de beste, de meest volkomen voorbereiding is op de Heilige Communie. Ga tot Hem in de vaste overtuiging, dat Hij u bemint, maar dat ook Ik u bemin.
De beproeving wekt lijdzaamheid en lijdzaamheid hoop!
Bij ieder offer, dat gij gebracht hebt, stijgt uw ziel een trap hoger op de onzichtbare ladder, die naar de Hemel voert.
Om kracht in het lijden te vinden en de vrede uwer ziel te bewaren moet men zichzelve vergeten en de ogen vestigen op Hem Die meer geleden heeft dan al het lijden te samen.
Beschouw met één oogwenk de beproevingen, die Zijn deel geweest zijn, al de dagen, ja al de uren van Zijn Leven tot aan Zijn Dood.
Durft gij met het oog hierop de kwellingen des levens nog beproevingen noemen? Noem ze liever bij de naam die het geloof ze geeft: Beschikkingen van Gods Wil.


HCommunie

HCommunie020880

Wacht Zijn Komst af en bereid u voor om zoals de Engelen te zullen schitteren van licht en liefde (02.08.80).

Heeft uw ziel zich nog nimmer als boven de aarde en diep bewogen gevoeld, wanneer gij dacht aan het geluk, dat u wachtte, uw God te ontvangen in de H.Communie, met Hem te spreken als met een vaderfiguur, als met een vriend?
De Engelen schitterden van licht! Op Hen vielen de stralen van de Goddelijke Genade!
Ook uw harten moeten bij Jezus blaken van het Vuur der Goddelijke Liefde. Bid Hem met aandrang om het met dat Vuur te ontsteken.
Maak het zò, dat de Engelen, Die het Tabernakel omringen, uw gedachten en uw liefde steeds als een welgevallig offer de Heer aan kunnen bieden, tot op de dag, waarop uw ziel van alle banden vrij, met de Engelen de ruimte doorklieven om de eenmaal naar de aarde terugkerende Verlosser te vergezellen!
Wacht, in deze gedachten verdiept, Zijn Komst af en bereid u voor om zoals de Engelen te zullen schitteren van licht en liefde.


HCommunie

HCommunie070281

Gij moet er met vurige begeerten naar verlangen om de Offertafel des Heren tot middelpunt van uw leven te maken (07.02.81).

Nimmer onderhield Jezus Zich op een meer treffende wijze met Zijn Apostelen, nimmer ademde de taal, waar Hij Zich bediende, meer tederheid dan na het Laatste Avondmaal.
Op de Offertafel gedurende de H.Consecratie is de toon Zijner Stem niet minder meeslepend en Zijn verborgen spraak misschien nog treffender.
Vooral na de H.Communie ontwaart men hoe zoet het is zich met Jezus te onderhouden, want dan ademt ons Zijn Liefde tegen.
Als gij dicht in de nabijheid van Jezus zijt, wat maakt het dan uit of Hij tot u spreekt temidden der bloemen of temidden der doornen wanneer Hij tot u spreekt.
Zijn Stem laat zich ternauwernood anders horen dan in de woestijn, in de eenzaamheid of in de afwezigheid Zijner schepselen.
De smart roept die woestijn te voorschijn en de H.Communie is daarin de aangename verkwikking.
Hoevelen, die de Stem des Heren vernemen, dragen vruchteloos hunne boeien, omdat zij geen ernstige poging aanwenden om de roepstem des Heren te beantwoorden door zich aan het zingenot en de vermaken der wereld te onttrekken.
Als gij waardig communiceert is het onmogelijk, dat het Leven van Jezus in u niet toeneemt.
Gij moet er met vurige begeerten naar verlangen, niet om in de nabijheid van een stenen Tempel te leven maar om de Offertafel des Heren tot middelpunt uws levens te maken, uw leven in het leven van Jezus Christus, Die op een geheimvolle wijze met uw wezen verenigd is, te doen opgaan.
Moge uw leven door de offers, die gij uit liefde tot Hem zult brengen, getuigenis afleggen van de overwinning, welke het Heilig Sacrament over uwe zelfzucht behaald heeft.
Ik zal u de genade verlenen om zich te kunnen voeren naar de top der hoogste volmaaktheid.


HCommunie

HCommunie110281

Zoals Hij in de Schoot van Zijn Moeder verbleef, zo is hij ook altijd geheel in u (11.02.81).

Hoe groot ook de vriendelijkheid moge wezen waarmede Hij u ontvangt, Hij stelt u nog een grotere gunst in het vooruitzicht : u namelijk neder te zetten aan Zijn Tafel.
Want niet gij zijt het, die God uitnodigt om het brood uwer armzaligheid met Hem te delen, maar Hij is het Die u uitnodigt om aan Zijn Feestdis plaats te nemen en het brood des eeuwigen levens te ontvangen. En zò groot is het daaraan verbonden geluk, dat de geheimzinnige sluier die Het Heilig Sacrament voor uw ogen verbergt bij de H.Communie schijnt weggevallen, geheel doorzichtig als hij geworden is door het geloof en de liefde.
"Kom tot Mij" spreekt Uw Goddelijke Verlosser. Indien Hij u niet beminde zou Hij Zich niet met u vereenzelvigen, teneinde uw wensen van nabij te vernemen en uw vertrouwen in Hem door een welwillende gemeenzaamheid te versterken.
Grif de deugden waarvan Hij u het voorbeeld geeft diep in uw hart en Hij zal uw naam diep in Zijn Hart prenten.
Bezat ge de liefde Gods in uw hart,het zou noch ledig, noch verdeeld zijn. Niet meer aan de wereld vraagt Jezus een toevluchtsoord, maar aan u !
Hij blijft geheel in de Hemel; maar zoals Hij in de Schoot van Zijn Moeder verbleef, zo is Hij ook altijd geheel in u, zonder Zich van Zijn Vader te scheiden. Hij is Vlees geworden om u te verlossen.
En de tijd nadert snel, dat deze laatste woorden in vervulling zullen gaan. Niet lang meer behoef Ik nog te roepen, want ook daaraan maakt de Vader een einde.
Tot nu toe liet Hij Mij naar u verplaatsen om door Mijn Woord en Boodschap het licht te brengen onder de mensen.


HCommunie

HCommunie020683

Wat zal ik voor Jezus doen die Zich heden aan mij wil schenken ? (02.06.83)

Wat moeten wij doen om de werken Gods te verrichten?
Vóór de H.Communie moet ge deze vraag aan uzelve stellen met het oprecht verlangen om God te verheerlijken, tot Jezus richtend ook zeggen : Wat zal ik voor Jezus doen die Zich heden aan mij wil schenken?
Het voortreffelijkste werk van Gods Hand is de H.Eucharistie.
Afgezien van de H.Communie, die het einddoel is van dit Sacrament, woont ge dan ook Het Allerheiligste Offer, de H.Mis bij.
Telkens wanneer gij ter H.Tafel nadert schenkt Jezus u Zijn Eigen Vlees en Bloed en doet dit met ziel en lichaam, met mensheid en Godheid.
Uwerzijds moet gij u met een levendig geloof, met een van dankbaarheid doordrongen ziel, met een ootmoedig, rouwmoedig, aan Gods Wil overgegeven hart tot Hem begeven.
Uwen Zaligmaker is niet met vruchteloze gevoelens tevreden.
Hij wil, dat gij iets doet om u tot de H.Communie voor te bereiden en niet vluchtig uw handen ophouden en uw ogen naar alle richtingen laat gaan wanneer gij u naar uw plaats begeeft.
Herinner u bij het nuttigen van de H.Communie, dat Jezus Christus het Heilig Sacrament des Altaars onder de gedaanten van brood en wijn heeft ingesteld om u een altijddurend afbeeldsel van Zijn Lijden na te laten. De tarwekorrels worden gemalen en tot brood gekneed, de wijn komt voort uit de onder de wijnpers platgedrukte druiven.
Aldus werd het Lichaam van Jezus gedurende Zijn Lijden gebeukt, met voeten getreden en dermate verbrijzeld, dat het Bloed uit al de openingen Zijner Wonden vloeide.
Desgelijks wil ook God, dat gij bij de Sacramentele deelname aan het Heilig Offer, Zijn folteringen en versmadingen gedachtig zij, uwen geest met de bittere smarten van Zijn Lijden voede, uw hart door oprechte boetvaardigheid vermorzele ; Hij wil zelfs, dat gij erin toestemt veracht te worden, ja, dat ge u met voeten laat treden indien dit Zijn Wil is.
Veel hebt gij gebeden in de afgelopen maand van het jaar 1983 tot Uw aller Hemelse Moeder. Nu zijn de dagen gekomen, dat gij meer tot Jezus zult gaan. Jezus heeft Zich aan u gegeven om in uw ziel de leegte aan te vullen die de dood van dierbaren daar heeft achtergelaten en u in het leed, met dit leven onafscheidbaar verbonden, te troosten.
Zorg er in deze uwe verlatenheid voor, niet enkel op de bevordering van uw eigen zieleheil bedacht te zijn, zonder u om het eeuwig welzijn van anderen te bekommeren.


HCommunie

HCommunie190783

Het leven is niet een stil en werkeloos blijven in Gods tegenwoordigheid, maar het tegendeel(19.07.83)

Hij roept U evenwel ook naar Calvarië, om met Hem te lijden, naar den Hemel om Hem te genieten en tot de H.Tafel om U te heiligen. Deze roep is een grote genade, van bijzondere liefde tot U getuigend. Hij schenkt deze genade slechts aan een klein getal bevoorrechte zielen.
Ofschoon Hij Zich met de grootste liefde aan allen schenkt, door de H.Communie zijn het maar weinigen, die de bijzondere gunst deelachtig worden, Hem dikwijls te ontvangen omdat slechts weinigen naar de volmaaktheid streven.
De ijver hiervan is de bron der zeldzaamste genade.
Bidt Jezus, U die genade te verlenen, in de deugd toe te nemen en Hem overal te volgen waarheen Hij U leiden wil.
Gij denkt door deze uitspraak Uwer Hemelse Moeder wellicht aan een meer afgezonderd leven. Doch dit leven is niet een stil en werkeloos blijven in Gods tegenwoordigheid. Neen, juist het tegendeel.
't Is het Christelijk leven in volle werking met Jezus in het hart en Zijn Leven voor ogen.
"Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken ".
Dit woord verklaart volkomen de mening des Heren uitgedrukt in het voorafgaande : "Blijft in Mij en Ik blijf in U "!
Onder het beeld van den Wijnstok stelt Hij U de werkingen Uwer vereniging met Hem door de H.Communie aanschouwelijk voor ogen.
Ten eerste : Gij wordt innig met Hem verenigd. Is er wel een inniger vereniging denkbaar dan die van den Wijnstok met de ranken?
Ten 2de : Zo innig, dat gij als één met Hem worden; want de stam en de takken maken slechts een en denzelfden Wijnstok uit.
Ten 3de : Gelijk de sappen uit de wortelen van de Wijnstok door de takken heenvloeien, zo voedt Jezus U als Zijn ranken, met de levenssappen Zijner genade; door het nuttigen van Zijn Vlees en Bloed wordt het leven Uwer zielen onderhouden, hare krachten steeds vermeerderd.
Als Jezus de Stam is en gij de ranken zijt, dan deelt Hij U Zijn Leven mede en Zijn Geest met Diens gaven en genaden en de vruchten, welke zij voortbrengen.
Verzamel die in de Heilige Communie, alwaar overeenkomstig het verlangen des Heren Zijn Woord wezelijk in vervulling gaat: "Die in Mij blijft en in wien Ik blijve, die draagt veel vrucht ".
De herinnering aan God maakt wijs, niet daardoor dat zij tot nadenken dwingt, maar door de overwegingen der menselijke wijsheid te niet te doen.
Zodra gij niet meer uit drift handelt, zult gij wijs zijn, zonder eigenwijs te wezen, eenvoudig, vredig, ingekeerd, U naar verschillende geaardheden schikkend, zonder eigen manier van doen aan te nemen, maar U naar die van anderen, welke gij stichten moet, voegend.
Gij moet niet alles zeggen wat gij weet en slechts spreken wat voor anderen nuttig is, zich laten berispen en terechtwijzen vooral als het pas geeft zwijgen en aan de naaste niets zeggen wat hij niet kan dragen.
Dit was het intieme gesprek tussen U en Mij.

HCommunie

HCommunie160679

Het gevaar van geklaag en gemor.(16.06.79)

Versmaadt gij de zoetheid van het Hemelse Brood en bent gij op pad al het moderne na te jagen?
Verheft uw geest zich niet tot God, maar zijt ge belust steeds het tijdelijke te bezitten, dan dient gij Hem niet in de geest der liefde.
Deinst gij voor de goede werken door de moeilijkheden terug, of laat gij zich afhouden door de ondankbaarheid en de onrechtvaardige beoordeling van de mensen, dan zocht gij meer uw eigen belang dan de eer van God en zo bekomt gij een grote leemte in het werk uwer zaligheid.
Een ander gevaar dat vermeden moet worden is, het kleingeestige gemor over de plaats die u is aangewezen, het aanhoudend geklaag over de onaangenaamheden die men daarin ondervindt. Men kan dan wel zijn hart luchten aan een vertrouwde vriend, maar men moet het niet uitstorten uit zwakheid of ontevredenheid met zijn lot.
Ja, zoals Ik reeds eerder zei: er zijn zelfs enkele geheime kwellingen, die men aan niemand kan openbaren, dan aan Jezus alleen.
Uw vrienden kunnen u nooit iets zeggen of verwijten, met een blik, die met het Tabernakel, de woonplaats van Mijn Zoon, te vergelijken is.
De doordringende Stralen van Zijn Licht ontdekken niet alleen uw fouten, maar ook de oorzaak en de beweegredenen waardoor zij ontstaan.


HCommunie

HCommuniemeer

 

09.07.79 De H.Communie verwezenlijkt de troostvolle belofte dat Hij altijd met ons zal blijven.

De Instelling van het Allerheiligste Sacrament bekroonde het Leven van Liefde en Barmhartigheid van Onze Heer Jezus Christus. Deze laatste Daad was de Voorzetting voor alle tijden van alle weldaden, welke Hij aan de wereld gebracht heeft.
De H.Communie verwezenlijkt de troostvolle belofte door Hem gedaan, alvorens ten Hemel op te klimmen, dat Hij altijd met jullie zal blijven, totdat Hij u allen tot de deelname aan Zijn Heerlijkheid in de zalige eeuwigheid zou roepen.

 

08.12.79

In het Tabernakel is Hij alleen zichtbaar voor de Engelen, doch in de H.Communie deelt Hij Zich aan allen mede door en met de grootste Liefde!
Hoe dikwijls heeft Hij niet tot uw harten gesproken: "Ween niet, Mijn kinderen, want Ik heb u Lief, omdat gij het evenbeeld Mijns Vaders zijt"!
Ik bemin u omdat gij de tempel zijt van de H.Geest!


31.12.79 Zolang de Israëlieten het Manna aten, dat een voorafbeelding was van het Heilig Sacrament, was er niemand onder hen ziek.

In het algemeen wordt de mens, die Jezus ontvangt in de H.Communie, een inwendig geluk waar, daar zij alle vreugde der wereld overtreft.
Het Brood des Hemels heeft een nog veel grotere Kracht om uw Geestelijk Leven te onderhouden, dan het brood der woestijn, dat een versterking was voor het lichaam.
Richt de neigingen van uw hart, in plaats van ze tot uw eigen voldoening te gebruiken, zachtjes aan tot God.
Al hetgeen gij niet uit uw hart kunt verwijderen, moet men verzwakken, want de hoogmoed sterft niet eerder dan het lichaam.
Door elke overwinning, die gij behaalt met uw liefde, wordt het Leven van Jezus in u bevestigd!

 

07.09.80

Moet gij niet met schaamte bekennen Mijn kinderen, dat gij voortdurend troost zoekt bij de schepselen? Uw Moeder schenkt u méér dan een troostend Woord.
Daar het leven van elke ziel veel kostbaarder is dan dat van het lichaam, moet gij u meer en meer gaan beijveren het te onderhouden. Zo dikwijls gij wenst kunt gij vuur nemen van een brandende fakkel zonder het licht ervan te verminderen, evenzo kunt gij door de H.Communie steeds nieuw leven putten uit het Hart van Mijn Zoon, zonder de gloed ervan te doen tanen.
Elke schrede van iedere nieuwe dag, die men een geboorte zou kunnen noemen, zou u hopeloos tegemoet kunnen zien indien de Zon van het Heilig Sacrament de donkere wolken van droefheid niet uit je hart verdreef. Doch dan verwijlt gij bij Jezus met Wie gij in een zalige rust verenigd zijt, steeds gedachtig aan de eeuwige vreugde waar niets en niemand dit geluk zal verstoren.


18.03.81 Acht het als een vreugde en een eer om in Zijn Smart te mogen delen.

Mogen Zijn Heilige Wonden al uw gebreken als met een kleed bedekken, zodat gij door de warmte de bezoedelingen doet verdwijnen doch nieuwe vrucht laten voortbrengen.
Dan zult gij ontwaren, dat de herinnering aan Zijn Heilig Sterven, waaraan een allerbitterst lijden voorafging, al uw kwellingen zo machtig bezielen, dat ge het als een vreugde acht en een eer om in Zijn Smart te mogen delen.
In de H.Communie zult ge sterkte vinden en troost in overvloed om niet terug te schrikken voor de ruwe en moeilijke weg die Calvarië heet. Deins echter niet terug voor de strengheid van het Kruis, want uit het Tabernakel komt het liefdevolle woord, dat in staat is al uw onverschilligheid te doen vervagen en in vurige ijver te veranderen.
Onder Zijn Kruis had ge geen onverschillige toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden. Zoudt ge dan zonder aandoening blijven onder het Heilig gebeuren van het Misoffer, waar Zijn Bloed met evenveel Liefde vloeit als op Calvarië?
Beschouw met de ogen des geloofs Uwen Verlosser en kus in de geest de Wonden van Zijn Heilige Handen en Voeten.
Nader eerbiedig tot de Wonden van Zijn Hart en vang enige druppelen op van het Bloed dat er uitvloeit.
Aan het Kruis heeft Jezus Zich verloofd met de kerk en uit die vereniging zijt gij allen geestelijkerwijze geboren.
Bemin en aanbidt de "Oorsprong" van uw leven, de "Bewerker" van uw zaligheid. Vraagt om één van die zielen te mogen zijn, die Uw Goddelijke Verlosser het meest liefhebben.

 

25.03.81De H.Communie is voor de werkzaamheid Gods het bewonderenswaardigste middel.
Alles wat die werkzaamheid kan verhinderen, moet uit de ziel verwijderd worden.
Niets ontgaat het Oog van God; daarom moet ge uw blikken afwenden van al wat verleidelijk is en ze zonder ophouden naar God heenrichten.
Indien ge Uw Hemelse Vader behagen wilt, moet ge al uw gebreken zorgvuldig verbeteren.
Gij zegt geen vrede met uzelf te vinden omdat ge telkens weer in dezelfde fout terugvalt. Omdat ge er geen vrede mee hebt zijn uw fouten al voor de helft vergeven. Gij voelt immers een teleurstelling, een tekortschieten in de liefde tot Jezus, omdat Hij u zo liefhad om voor u de kruisdood in te gaan. Wanneer gij uw fouten niet kende waart gij een beklagenswaardige mens.

 

16.04.81 In het Altaar biedt Hij Zich voortdurend als zoenoffer aan Zijn Hemelse Vader.

Onder de verschillende meditaties waarvan gij u kunt bedienen om u voor te bereiden tot de H.Communie is de herinnering aan Jezus' Lijden en aan de overmaat van liefde waarmee Hij Zich tot de kruisdood heeft overgeleverd, wel één der nuttigste.
Eén der voorname redenen waarom Jezus het Sacrament van Zijn Lichaam en Bloed heeft ingesteld was immers Zijn Lijden u aanhoudend voor de geest te stellen.
Zo dikwijls gij dit Brood zult eten en deze Kelk zult drinken, zult gij de dood des Heren verkondigen.
Van al de Apostelen die bij het Laatste Avondmaal tegenwoordig waren en de Heilige Communie uit de Handen van Jezus ontvingen, rustte er maar één vertrouwelijk aan Zijn Hart en deze was ook de enige die zich bevond aan de voet des Kruises en evenals Uw Hemelse Moeder de laatste snik en woorden opving van Jezus.
Op Calvarië moet gij in het Kruis het teken van Gods verzoening zien met de wereld. Maar gij hebt nog een zoeter onderpand Zijner barmhartigheid nodig. Hij geeft het u in het aanbiddelijk geheim van het Altaar, waar Hij Zich voortdurend als zoenoffer aan Zijn Hemelse Vader aanbiedt om Zijn ontfermingen over u allen te doen nederdalen.
Welk een troost voor u allen om in het Allerheiligste Sacrament de onafgebroken verzekering Zijner liefde te bezitten. Denk met de blik op het Kruis en het Tabernakel na over uw zonden.


15.08.81 Waarom ziet gij niet op naar het Licht waarmee Ik u omgeef?

Gij meent Uwen Heer reeds ontmoet te hebben, doch maak uzelf niets wijs, want Hij zal pas wederkeren als de aarde gezuiverd is. Vele eeuwen lang verlangde men reeds met smart naar de beloofde Verlosser, al is Hij dan alomtegenwoordig in de gedaante van het geconsacreerde Brood. Alleen door de H.Communie woont Onze Heer in uw ziel, die het leven uws lichaams is. Gij kunt dan met waarheid zeggen : "Ik ben de levende tempel Gods!"
Jezus heeft in het H.Sacrament Zijn Almacht getoond, niet om uw zinnen te bedriegen, maar om ze in bedwang te houden; niet om uw rede in opstand te brengen, maar om ze te onderwerpen en u gelegenheid te geven uw geloof te beoefenen, door zich nog meer te verbergen in het binnenste van uw hart.
Voor redeneren laat Hij geen ruimte meer over.
Het Geheim des Altaars is een afgrond, welke diepte noch Engelen noch mensen kunnen peilen. Meermalen zoekt gij troost bij de mensen die ze u niet kunnen of willen geven. Wordt uw hart niet verlicht als gij het opent voor een mens die hunkert naar jouw liefde, naar een beetje begrip ? Verschuilt gij uzelve niet veeleer achter een donkere wolk die u alle moed beneemt?
Waarom ziet gij niet op naar het Licht waarmee Ik u omgeef?

 

11.01.82 Schrik niet terug voor de rampen die over u komen, want deze zijn een kastijding voor uw ziel en een leven voor de Eeuwigheid.

Als Jezus op het Altaar tegenwoordig is en de Priester bidt, denk dan niet meer op de aarde te zijn, maar in de Hemel, waar uwe ziel, van elke verstrooidheid vrij, zich met de zaligen verenigt. Terwijl de Priester u de H.Communie geeft zal hij het teken des kruises maken met de H.Hostie om u te leren, dat het Sacrament en het Kruis alles in zich sluiten wat gij moet liefhebben.
Het H.Sacrament, waar Jezus altoos onder de mensen tegenwoordig is en Zich dagelijks opoffert voor hen waarvoor Hij de Hemel geopend houdt.
Zoudt gij onder het Kruis waar Jezus hing te sterven een onverschillig toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden; hoe zult ge dan zonder emoties zijn voor Zijn Bloed, Dat op elk Altaar met even zoveel liefde vloeit als op Calvarië?

 

25.05.82 Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den Geest verzameld zijn om het te horen.

Wanneer gij de Heer bezit in de H. Communie, moet gij u niet te zeer beijveren om met Hem te spreken, maar er aan denken dat ook Hij in uw harten gehoord wil worden.

Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den Geest verzameld zijn om het te horen, maar vooral om het te bewaren.

 

25.02.83 De ziel, voor God geschapen, trilt natuurlijkerwijze van vreugde, wanneer zij Hem ontvangt in de H.Communie.

Hoe meer gij dus in Zijn Lijden deelt, des te meer zult gij delen in Zijn Heerlijkheid.
Zeg vaak : "Heer wij zijn goed, dicht in Uw nabijheid te vertoeven".
Deze uitroep schildert het geluk der H.Communie en leert u welke zoetheid en vreugde men, verwijderd van de vermaken der wereld, in het gemeenzaam onderhoud met den Heer ondervindt.
De ziel, voor God geschapen, trilt natuurlijkerwijze van vreugde, wanneer zij Hem ontvangt in de H.Communie. Zij zou wensen den tijd in zijn snelle vaart te kunnen weerhouden en deze kostbare ogenblikken te kunnen verlengen. Ook gij hebt, terwijl gij Jezus aan uw hart drukte, gesproken "Ik ben hier goed!"
En gij wenste in het bezit van Hem de bekommeringen des levens te vergeten, die deze gelukkige gewaarwordingen maar al te spoedig doen verdwijnen. De H.Petrus had voorzeker eerst met Jezus gebeden, maar de vermoeienis van een bezwaarlijke tocht en het vergevorderd uur hadden hem in slaap doen vallen. De schitterende Majesteit van Zijn Meester dreef uit zijn ogen de slaperigheid die hem in de heilige wake des gebeds was overvallen.
Gebeurt het u niet evenzeer, dat gij, de versterving moede door verstrooiïngen, of slaperigheid die uwe ziel in het gebed overvalt, vele genade verliest? Dan wekt God haar weder op uit louter barmhartigheid, welke gij niet verdient en ook niet verwachten, noch vragen moogt. Men moet de geestelijke verstrooiïngen ootmoedig leren ontvangen en ze geenszins toeschrijven aan zichzelve. Men moet er nooit over spreken, ze zijn het geheim van God en niet van de mensen.
"Alles wat gij vragen zult in Mijn Naam zal Ik u geven ", zegt de Heer, doe dat via Uw Moeder.
Men wordt vaak op de proef gesteld om God heel het vertrouwen te schenken. Houdt Hem dan vast en verlaat Hem nimmer.
Daarvoor zult ge ook ontvangen wat gij te vragen hebt.
Weet dan als uw gebeden verhoord zijn, dat God gelet heeft op de hoop van hen die hun toevlucht hebben gezocht bij de Goede Herder.


19.06.83 Uw gedachten dwalen van Hem af
Nauwelijks hebt gij Hem in uw hart ontvangen of uw gedachten dwalen van Hem af, waar de verbeelding haar heenvoert; dit komt, omdat uw hart nog te ongevoelig is en een zwakke deugd bezit! De minste tocht blaast al uw goede voornemens weg, de minste moeite drukt u neer en doet u naar een vrijheid verlangen, waarvan gij teveel misbruik maakt.

22.01.84 De H.Communie om ons leven gelijkvormig te maken aan Jezus verborgen leven op aarde.

Onder alle handelingen welke gij in uw leven verricht is er geen enkele, die meer volmaakt en tevens meer verborgen is dan de Heilige Communie.
Geen enkele oefent een zachter en tegelijk meer diepgaande invloed uit op uw leven; maar ook geen enkele spoort u meer aan ditzelfde leven voor de ogen der mensen verborgen te houden. En waarom dit? Waarom zoekt de Heilige Communie uw leven als in een donkere schaduw te hullen? Omdat Jezus, Die door de H.Communie Zich in uw harten verbergt, uw leven gelijkvormig wil maken aan Zijn verborgen leven op aarde.
Jezus kwam te middernacht in een verlaten stal ter wereld; Hij werd neergelegd in een voederbak der dieren. Hij groeide op in onbekendheid op de Armen van Zijn Moeder. Het Huisje van Nazareth hulde Zijn Goddelijke Persoon als in een dichten sluier. Tot dien leeftijd gekomen, waarin de vermogens van den geest zich beginnen te ontwikkelen, koos Hij de onderworpenheid boven de uitoefening der macht. Als gehoorzame Zoon vervulde Hij met kinderlijke liefde al de wensen Zijner Moeder. Hij volbracht Zijn zending om u in het dagelijks leven te helpen door Zijn voorbeeld, deugden te verwerven die Zijn kracht behoeven.
Waarom spreek Ik nu nog over Mijn Kind, dat de Verlosser der Wereld is? Om u eraan te herinneren, dat het niet altijd Kerstmis moet zijn om even bij Zijn Geboorte stil te zijn.
Hij kwam voor u en voor Mij. Hij wilde ons voor eeuwig gelukkig maken.
Elke staat legt plichten op die inspanning vorderen, doch uw voorbeeld maakt de vervulling ervan gemakkelijk.

 

18.03.84

Door Zijn Kruisdood heeft Hij allen de kans gegeven om Hem dagelijks van zo heel dichtbij aan het hart te drukken.
Zijn Eigen Lichaam geeft Hij u door de H.Communie.
Hij heeft daardoor voor elke mens geleden.
Hij heeft de allerzwaarste strijd en de allerwreedste pijnen willen ondergaan. Hij stierf tenslotte, om jou dat geluk te gunnen, om jou uit de poel der zonden te halen en over te brengen naar dat Allermooiste Bezit. Het innig verbonden zijn met Hem en door Hem. Samen zijn in al het doen en laten. Met Hem verenigd blijven in een dagelijkse sfeer. Als gij mensen ontmoet, die het moeilijk hebben, kunt gij zelfs de apostel zijn.
Maar ook als ge deze lijdende mens niet ziet kunt ge uw bijdrage leveren in het meehelpen van zijn kruis te dragen. Iedere dag uw gedachten even verplaatsen om het stille verdriet van uwen medemens te ontdekken, zijn kruis een weinig te helpen verlichten, het op uw schouders nemen en brengen op de plaats waar het uiteindelijk rusten zal.

 

10.07.84 De vertrouwelijkheid als van een kind met zijn vader.De vertrouwelijkheid die u moet bezielen als gij met Hem spreekt moet er een zijn van het kind tegenover Zijn Vader, dat zeker is van Zijn Macht, van Zijn Goedheid, van Zijn onophoudelijke en tederste Zorg.
Verlang vurig Hem te beminnen. Door de H.Communie drukt Hij het Zegel Zijner Godheid en Zijner Mensheid op uw zielen, het merkteken der vereniging, die gij met Hem hebt aangegaan door het nuttigen van Zijn Lichaam en Bloed.
Welk een gunst, door de werking der genade het gezegende beeld van Jezus en daardoor het voorwerp te worden van het welgevallen des Vaders.
Welk een gunst is het voor u Mijn kinderen om in de innigste gemeenschap met Jezus te mogen leven! Wat zult gij Hem wedergeven voor al hetgeen Hij u geschonken heeft?
Stort uw hart grootmoedig uit in het Hart van Jezus.
Nader tot de H.Tafel met een waren offergeest. De Heilige Communie, Die het op het Altaar voortgezette offer des Kruises besluit, is een aanduiding, dat dit onbloedige geheim beweegredenen bevat om uit liefde tot Jezus te lijden.

31.08.84 De vrome ziel weet wat de liefde van Jezus door de H.Communie bewerkt.Vanwaar komt het, dat de mens, niettegenstaande hij zo dikwijls met den Persoon van Jezus Christus in aanraking komt, nog zoveel zielskwalen overhoudt?
Hoe zal hij de weldaden des Heren bevroeden?
Wie kan zeggen wat de liefde van Jezus Christus door de H.Communie bewerkt ? Dit is het geheim van de vrome ziel, zij alleen kent die wonderen en proeft de zoetheid ervan.
Mijn kinderen voor allen die luisteren willen, zijn wederom deze Mijner Woorden bestemd.
Betuig den Heer uw dankbaarheid; bidt Hem vooral, dat ze nimmer in uw harten mogen verflauwen. Hij komt in dankbaarheid jegens u allen te kort, wanneer gij Zijn gaven als persoonlijk goed geniet en u daarop in ijdele zelfverheffing iets laat voorstaan ; wanneer gij het gezicht uwer zonden schroomt of een heilige ingeving, die u tot uwe verbetering gegeven is, terugwijst; of ook wanneer gij er hoogmoedigen spijt over gevoelt, dat uw gebreken bij deze en die gelegenheid aan het licht zijn gekomen....
De gelegenheid om uzelven te vernederen is een grote genade.
Als gij over een liefderijke terechtwijzing of wijze raadgeving u terstond geraakt gevoelt, geeft gij daardoor aan Uwen God en Zaligmaker geen bewijs, dat de beoefening der deugd u zwaar valt en Zijn genade het u lastig maakt?
Gij moet de liefde die Hij u betoond heeft door uw levensgedrag kenbaar maken; daarom moet u de herinnering aan Zijn Weldaden steeds levendig houden in uw geest.
Wanneer uw harten de zoete herinnering aan Zijn Weldaden bewaren, zal de dankbaarheid u aansporen Zijn Oneindige Goedheid onophoudelijk te loven.
Onmogelijk kunt u zo grote gunsten ontvangen, zonder één vonkje van de liefde, die in uw harten gekomen is, door uw handelingen te openbaren.
De aarde geeft het zaad, dat aan haar wordt toevertrouwd honderdvoudig terug; zo moet gij het heilig liefdevuur, dat de H.Communie in uw hart heeft ontstoken, allom verspreiden.
Vreest niet de Heer uw zwakheden bloot te leggen, Hem met vertrouwen uw ellenden te openbaren. Hij kent ze immers alle en weet, dat Hij Zelf het Leven uwer ziel is en ze met Zijn Deugden als met een Kleed moet bedekken.
Iedere mens heeft het in zijn macht om de wereld te doen verbeteren, door eerst met zichzelf te beginnen. Denk bij al je goede werkzaamheden, dat het God is Die u deze gunsten verleent.
Richt door den dag je gedachten meer tot Hem.
Gun je hart die rust om meer aan Hem te denken. Dit kunt u bereiken als gij uwen medemens benadert alsof het de Heer Zelve is Die uw liefde proeven mag.
Niets is méér bevorderlijk voor de mededeling der goddelijke gunsten dan de stilte. God schept er behagen in u met weldaden te overladen, maar Zijn genade werkt zonder gedruis.

 

10.03.85 Hij geeft naar de gesteltenis van het hart.In de H.Communie stelt Jezus Zijn genadeschatten voor u open. Put er overvloedig uit, maar vergeet niet, dat Hij Zich aan de mensen geeft naar de gesteltenis van hun harten.
Vindt Hij het vol aardse genegenheden of in een menigte verborgen gehechtheden aan alle kwade verlokkingen dezer wereld gewikkeld, dan deelt Hij Zich met terughoudendheid met een zekere karigheid mede.
Hij gevoelt Zich in deze woning waar Hij Zich niet vrij kan bewegen niet op Zijn plaats.

 

09.06.85 De zonden van de wereld zijn talrijker dan al het water van de zeeën.Bij ieder offer, dat gij met liefde gebracht hebt, stijgt uw ziel een trap hoger op de onzichtbare ladder des Hemels; doch bij het ontvangen der H.Communie strekt het u tot een bijzondere troost, dat gij ook het tegenwoordige lijden aan Hem kunt opdragen en het als middel kan gebruiken om met een grote zuiverheid des harten tot Hem te komen.
Hebt gij Hem uw nood geklaagd, al uw ellende geopenbaard, dan laat Hij niet na u Zijn medelijdende Liefde terstond te doen blijken. Bidt en offer voor de zonden van de wereld,want deze zijn talrijker dan al het water van de zeeën. Bidt tot Het Goddelijk Hart, dat Zijn Liefdevlam al het kwade dooft en het weinige goede dat overblijft zal persen uit de goede vrucht en de ranken zal blijven leiden langs de groeven der stenen, die torenhoog uitsteken tot aan de Deur van de Hemel. Dan zal het kleine worteltje, dat eens geplant werd een wijnstok worden, waarlangs de twijgen omhoog stijgen, om zo Het Overrijke Vruchtensap als Brede Stralen opnieuw de aarde te laten bevloeien om deze wéér gezond te maken.
Als elke rank zijn bladeren omhoog ziet gaan, dan zal het lijden en het leed van de wereld het einde bereiken en zal er altoos vrede zijn.

 

12.09.85 Als u Jezus ontvangt door de H.Communie, blijf dan enige tijd zwijgend in diepe ootmoed neergeknield van verwondering als buiten uzelf.
't Is de God des Hemels Die gij ontvangen hebt !
Aanbidt Hem met eerbied. Daarna komt vanzelf het gevoel uwer nietigheid. Verheug u erop niets te zijn, geef u geheel over, offer den Heer uw nietigheid op, opdat Hij er Zich van bediene tot Zijn Verheerlijking. Verenig u met de lofzeggingen der Engelen en der Heiligen in den Hemel, want de Hemel heeft Zich geopend om u de God des Altaars te schenken.
Loof den Heer voor een zo grote genade.

 

03.11.85 Zijn nu deze grote geheimen van het Kruis en het Tabernakel naar Gods vrije inzichten zo innig met elkander verbonden, laat gij ze dan niet van elkander scheiden in uw gedachten. Overweeg het Lijden van Jezus in uw voorbereiding tot de H.Communie; geen beter middel om in uw hart een innig leedwezen over uw zonden op te wekken en tevens een groot vertrouwen op de oneindige goedheid van Uw Heer.
Op Calvarië biedt Jezus u Zijn Kruis aan, maar in het Tabernakel is Zijn Hart voor u geopend.
Hard als het hout ook zijn moge voor de natuur, het is nochthans het onderpand van uw heil; en uit het Hart van Jezus vloeit een verkwikkende balsem, opdat gij het kunt dragen zonder eronder te bezwijken.
Kom uw ongetrouwheden bewenen aan den Lijdende Verlosser en weldra zal Jezus u in de H.Commnie laten rusten aan Zijn Hart.

 

18.03.86

Dank Hem, daar Hij u door de Heilige Communie aan de verdiensten van Zijn Lijden deelachtig maakt en wel in die mate, dat wanneer gij den moed zult hebben Zijn Kruis te helpen dragen, u nimmer de genade zal ontbreken uzelve met Hem op te offeren èn tegelijkertijd de geneugten van Zijn Hemels Feestmaal te smaken.
Laat Hem Zijn Verlossingswerk in uw hart voltooien door u de vruchten van Zijn Lijden ruimschoots te doen ondervinden.
Vraag Jezus om te kunnen blijven bidden met een diep geloof en Hem te kunnen smeken: "Heer vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij proberen onze schuldenaren te vergeven, evenals U ons alles vergeeft in Uw Verlossingswerk door het Heilig Sacrament van de Biecht!"

 

21.12.86

Er zijn kinderen onder u, die van mening zijn, dat de handcommunie niet is toegestaan bij God de Vader.
Dit is wel zo!
Wanneer de mens voorkeur geeft aan tongcommunie, is het een teken van nederigheid en wordt dit in de Hemel wel op prijs gesteld, doch alleen onder de genoemde voorwaarde.

 

04.01.87Hoe meer het Kostbaar ogenblik der H.Communie nabij is, des te dringender spoort Jezus u aan, tot Hem te komen.
De wereld bereidde Hem een kribbe, welke Hij aannam, omdat Hij van begeerte brandde de ellende der mensen te delen.
Wanneer Hij door de Heilige Communie Zijn intrek wil nemen in uw hart, kiest Hij wederom de laagste plaats. Onderwerp u volkomen aan de beschikkingen Zijner Voorzienigheid, hetzij gij hoog of laag geplaatst wordt; wat maakt het, indien Zijn Hand u maar geleidt en Hij maar bij u blijft.
Biedt Hem uw hart aan als de wieg, waarin Hij moge rusten en uw oefeningen van deugd als de windsels, die Hem geestelijkerwijze omkleden.
Als Jezus Zichzelve als Offerbrood aan u schenkt, doet God u in Zijn eeuwige bezigheid de aanschouwing van Zijn Welbeminde Zoon delen. Is er éne gunst zo groot als Deze en kan God u nog hoger verheffen?
De wereld draagt Den Schat, welke de Kribbe bevatte in haar midden, doch zonder Dien te kennen.
De grootste ramp, waarmee geen andere vergeleken kan worden is, Jezus Christus niet te kennen.

 

15.01.87De Heilige Communie zal voor velen een verpozing zijn in de smarten en indien deze geen troost verschaft, toch de hoop versterken op God.
Gelijk u weet is er geen dag waarop gij van Zijne Sacramentele Tegenwoordigheid verstoken zijt.
Op Calvarië is Hij gestorven voor de zonde en daar de mens gedurig zondigt, boet Hij altijd door op het Altaar. Zich niet meer kunnende offeren, maakt Jezus Zijn Offer eeuwigdurend, strekt het uit tot u, stelt het tegenwoordig voor uw ogen en voegt u de verdiensten van Zijn Lijden zonder bemiddeling toe.
Kunt u zich een volkomener, omvangrijker, tederder en werkzamer toewijding indenken?
Dank Hem, dat Hij de oorzaak uwer vreugde en uw heil heeft willen worden.

 

25.01.87 het kennen van God, het beminnen van God en het zich toewijden aan Hem volgt onmiddelijk op elkander

Bestrijdt de boze neigingen der zinnelijke natuur. Laat u geheel vervoeren door het Heilig Liefdevuur, dat het Hart van Jezus verteert; het zal uw gedachten zuiveren, uw hart ontvlammen en aan uw handelingen, door de inwerking der Godheid, die, naar het woord van Paulus, na de Heilige Communie lichamelijk in u woont, een hogere wijding geven.
Wanneer u bedenkt, dat gij door de H.Communie God kunt beminnen met dezelfde liefde waarmede Jezus Christus Zijn Vader bemint en Hem dezelfde gevoelens als Hij kan toedragen, zult u dan nog aarzelen u deze liefde eigen te maken?
De liefde is het leven der ziel. Gij leeft als gij God bemint.
Jezus heeft Zich echter zonder voorbehoud aan Zijn Vader opgeofferd.
Want het kennen van God, het beminnen van God en het zich toewijden aan Hem volgt onmiddelijk op elkander.

 

17.04.87 Geheim van Het Kruis en Het Tabernakel zijn innig verbonden, scheidt ze dan niet in uw gedachten

Zijn trouwste Apostel Johannes, die Zijn Moeder ondersteunde, was de enige van Zijn leerlingen. Van de Zaal van het Avondmaal volgde hij Zijn Goddelijke Meester tot op Calvarië.
De H.Communie wijdde hem in in de Geheimen der Gekruisigde Liefde en met de Dood van Jezus ontsloten zich voor hem de Schatten van Het Allerheiligste Sacrament.
Dringen jullie in deze geheimvolle betrekking tussen Het Kruis en Het Tabernakel verder door, overal ziet gij Jezus met Het Kruis, Zijn Liefdevolle Blik verzacht alle lijden. Hoe groot dit lijden ook zijn moge, groter nog is de troost voor u allen, opgesloten in het Heilig Sacrament.
Om u allen de onschatbare weldaad van dit aanbiddelijk Geheim te doen genieten, werd niets minder gevorderd dan De Dood van Uwen Verlosser.
Zijn nu deze grote Geheimen van Het Kruis en Het Tabernakel naar Gods wijze inzichten zo innig met elkander verbonden, laten jullie deze dan niet van elkander scheiden in uwe gedachten.
Op Calvarië biedt Jezus u Zijn Kruis aan, maar in Het Tabernakel is Zijn Hart voor u geopend.

 

16.08.87

Als na de Heilige Communie de vlam der liefde uit uw hart ten Hemel stijgt, werpt Zij Haar Hemelse Glans over al uw handelingen. Wanneer gij echter minder vaak communiceert, gaat deze vlam uit; uw hart wordt weldra gelijk aan een uitgebrand vuur, waarvan niets meer overgebleven is dan as, het neigt zich tot het kwade en de onvolmaaktheden verwijderen het van God, zijn Waarachtig Doel.
U geschiede Heer gelijk Gij wilt!

 

30.08.87Wanneer gij ter Heilige Tafel gaat, biedt gij den Heer uw schuldbelijdenis aan. Voordat gij Hem moogt ontvangen smeek dan : "Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spreek en mijn ziel zal gezond worden ".
Zeg niet : "en ik zal gezond worden", want het gaat om uw ziel en niet om het lichaam. Waarom moeten alle smeekbeden worden ingekort?

 

11.11.87Is Jezus uw vertrouwen niet waardig?
Bewonder Zijne Barmhartigheid; in de Heilige Communie bereidt Hij u een geneesmiddel voor al uw kwalen en gebreken. Hij verlicht het verstand om uzelven te leren kennen, regelt den wil en ontvlamt het hart in gebed. Hij verzacht het karakter in den omgang met anderen en versterkt de ziel in de beoefening van het goede.
Hoe dikwijls schijnt de mens het gebed tijdens Het Offer der Mis of bij het bezoek van Jezus in Het H.Sacrament traag en nalatend verrichtend, Het Tabernakel te beschouwen als Het Graf van Jezus' Heilige Mensheid en niet als de Woonstede van de Levende God.

 

29.11.87

Jezus laat aan de enkelen getrouwen Zijn Liefdevolle Stem vernemen in de Heilige Communie en daar kan men al de Genade bekomen, als gij uw eigen beminnelijkheid terug speelt naar Jezus.
Ga voort, den Heer met volgzaamheid en eenvoud aan te horen; ge zult daardoor een levend geloof aan Zijn Waarachtige Tegenwoordigheid verkrijgen, een boven de grondstellingen der wereld verheven zienswijze en ten gevolge daarvan een geheime Zalving, die Zich zal uitstorten over al uw handelingen.
Wie zijn onrecht goed inziet, is er weinig op uit om recht te zoeken - ziedaar de ootmoed.

 

22.05.88 Zich alle dagen overwinnen.

Als gij uwen geest vernieuwt, is dit een door God gezegend Werk. Dit werk bestaat daarin, dat men zijn wil vrij maakt door het beteugelen der ongeregelde hartstochten; dat men zich ledig maakt van alles, teneinde meer ruimte te laten aan de werkzaamheden van den Heer; met één woord, dat men zich alle dagen overwint.
Bij deze dagelijkse offers biedt de Heilige Communie de mens een voorname hulp; met de Genaden welke zij u schenkt is u niets onmogelijk. Zij wapent u tegen den strijd, die tot uwen dood zal voortduren.
De Prijs der Overwinning is God Zelf.
Doch om deze kracht, dezen offergeest in de Heilige Communie te vinden, moet men eerst de voorschriften van het Evangelie goed onderhouden.
De getrouwheid aan de wetten van God en de raden des Evangelies, voor zover God het verlangt, is de grondslag van elke deugd. Arbeidt ernstig aan de inwendige vernieuwing, opdat Jezus Christus in u herleve.
Leef altoos in de Geest van Jezus Christus.
Doet niemand leed aan door het lasteren. Lasteren is kwaadspreken over iemand, dat niet waar is. De zonde dezer berokkent een drievoudige schade;
zij schaadt de geestkracht, daar zij de mens ongeschikt maakt om offers te brengen; zij schaadt zijn neigingen, die zij afkerig maakt van haar oorspronkelijke onderwerping aan den Wil van God en zij benadeelt het geluk, dat slechts in orde en vrede kan bestaan.
De zonde vernietigt de orde en neemt den vrede weg.
Ach, hoe dikwijls blijft de mens aan den rand des afgronds gekluisterd, terwijl men toch zo vurig wenst het goede te verrichten, waarnaar men met zoveel moeite streeft !

 

10.06.88 Raadpleeg Hem in al uw gewichtige aangelegenhedenWanneer gij moeilijkheden hebt in uw beslissing, raadpleeg Hem, Uwen Heer en Meester, in iedere gewichtige aangelegenheid.
Dit is het middel om uit de Heilige Communie nut te trekken tot uw voortgang in de deugd. Mistrouw dat hevig verlangen naar het goede, het is vol eigenliefde en begeerte om iets te zijn.
Ach hoeveel beter is het, klein en nederig, zonder opzien baren te leven en te spreken : "Heer ik ben slechts wat ik werkelijk ben in Uw Ogen en daar ik niets ben voor U, zo ben ik ook niets voor de mensen ".
Neem de kleine vernederingen die zich voordoen gewillig aan, dan valt alles lichter. De nederigheid wortelt in een levendig geloof en in een ware kennis van de Heer en uzelve.
Ziet gij niet reeds die donkere schaduw, den laatsten sluier, die alles bedekt, over u neervallen ?
Had u den ootmoed van Jezus in Het Allerheiligste Sacrament goed overwogen, dan zou de oefening dezer deugd u niet zo moeilijk vallen.
Laat Jezus u na dit leven niet tevergeefs roepen : "Komt gezegende Mijns Vaders, neem bezit van Zijn Rijk ".

 

22.06.88Door de H.Communie is Hij even wezenlijk in u tegenwoordig als Hij Het was te midden Zijner leerlingen en Hij verklaart u tegelijkertijd, evenals Hij het Zijn leerlingen deed, hoezeer Hij u liefheeft.
Wanneer u Jezus in de Heilige Communie bezitten moogt, moet gij u niet te zeer beijveren om met Hem te spreken, maar er des te meer aan denken, dat ook Hij in jouw hart gehoord wil worden.
Zijn inwendig Woord is zacht en stil. Gij moet in den geest verzameld zijn om het te horen maar vooral om het te bewaren. 't Is het verlangen des Heren, het met onuitwisbare letteren in uw zielen te griffen.
Na de H.Communie, als gij Jezus in uw hart draagt, moet gij u aan Zijne Woorden herinneren.
Gij moet u vast en onherroepelijk aan Zijn Goddelijke Persoon verbinden, Hem uit geheel uw hart liefhebben, want de Goddelijke Liefde is veel beter geschikt om u in de wetenschap des heils te onderrichten dan de verstandigste en wijze leraren vermogen...


...Met des te meer recht mag ieder van u dan uw hoop op Jezus Christus stellen wanneer gij uw woonplaats vestigt in Zijn Hart en er u nimmer meer uit verwijdert.
Stelt u zich voor bij het ontvangen der H.Communie, alsof gij uw lippen drukt op de Geopende Zijde van Jezus, ten einde Zijn Kostbaar Bloed te drinken en deelachtig te worden aan al de verdiensten Zijns Lijdens.
Zeg dan dikwijls tot Hem: Boetend Hart, dat den losprijs voor onze zielen hebt betaald, help mij de banden der zonde te verbreken, de kwade gewoonte te bestrijden, mijn zinnen te versterven en door de boetvaardigheid aan God de eer terug te geven die ik Hem door mijn zonde ontnomen heb.

 

10.07.88Zeg dikwijls tot Hem : O, Jezus, ik wens te sterven aan alles wat mij van U scheidt, want er is voor de christelijke ziel geen onderscheid tussen de voorbereiding tot de H.Communie en de voorbereiding tot de eeuwigheid; de ene zowel als de andere leidt tot U, alleen uit de eeuwigheid is geen terugkeer mogelijk.
Het woord: "Wees altijd bereid "! klinkt mij thans uit Het Tabernakel als een Roep van liefde, als een tot mijn hart gerichte liefdevolle uitnodiging tegen.
Ik zal er aan beantwoorden met een heilzame vrees voor Uwe Heiligheid.
Verleen mij de genade tot de H.Communie en tot sterven bereid te zijn.
Kom, O Jezus, ik neem deze laatste slag, die mijn offer zal voltooien en aan mijn ziel een grotere gelijkvormigheid zal geven met Uw Goddelijk Beeld, bereidwillig uit Uw Handen aan.

 

22.08.88

Wanneer gij de Liefdevolle Zaligmaker ontvangen moogt in de H.Communie en tijdens Zijn Verblijf in Uw hart aan meditatie doet en naar Zijn inspraken luistert, wil dit niet zeggen, dat ge Jezus' Stem duidelijk verneemt en dat Hij gezegd zou hebben hoe te moeten handelen.
Jezus komt in je hart om naar jou te luisteren en om jou door het gebed te sterken voor de offers, die van je worden gevraagd.
Bidt Jezus vurig om stilte te gebieden aan Uw driften, rust aan al de verbeeldingen die U meent te hebben gezien en vrede en vergeving te schenken aan den evennaaste.
Eerst dan zult ge gelukkig zijn wanneer ge Uwe natuur tot zwijgen gebracht hebt en alleen zult luisteren naar de Stem Zijner Genade.
Nader tot Hem met een wil, die bereid is ter liefde van Hem alle soorten van kwellingen, bedruktheden en lasten te verduren. Want dit is op aarde het deel der uitverkoren zielen die vurig wensen God door geheel haar wezen te verheerlijken.
Kinderen, laat U niet meeslepen met iemand, die zegt, dat er in het diepste van de nacht een of andere heilige een bezoek heeft gebracht.
Zulke uitspraken zijn meestal dromen en daarna is die persoon er zich zeker van bewust, dat er werkelijkheid in schuilt.

 

15.09.88Verdiep U in de volgende gedachten: Welk was de hoofdzaak van Jezus' Leven op aarde?
Welk is Zijn voortdurende staat in Het Allerheiligste Sacrament? En wat wordt Hij na de H.Communie in Uw hart?
Zijn Leven op aarde was over het geheel genomen en in Zijn Bijzonderheden een voortdurend Offer; Zijn Eucharistisch Leven is het evenzeer en weliswaar in een alles overtreffende Volmaaktheid en dit Offer voltooit Zich in jullie harten door de H.Communie.
Als gij Jezus bemint, zult gij er naar streven om Uw leven overeenkomstig het Zijne, tot een voortdurend offer te maken en gij zult U door de Hand van God laten slachtofferen gelijk Hij het wil en zoveel Hij het wil. Uw leven zal dan een gestadige voorbereiding tot de dood zijn, want de dood is niets anders dan de voleinding van Uw laatste offer.

 

09.11.88

Blijf in ogenblikken van dorheid in stilte voor Jezus neergeknield, zamel Uw gedachten ootmoedig bijeen en bedien U van sommige benamingen, welke men gedurende de dankzegging en de gebeden na de Heilige Communie Onzen Goddelijke Verlosser geeft, als : Vader, Broeder, Vriend, Trooster, Leven en Licht.
Vergeet intussen niet, dat de dorheid, inzonderheid bij het ontvangen der H.Communie, kan voortkomen uit een al te veel met zich-zelven of met de dingen der wereld ingenomen geest; uit een kwijnend krachteloos geworden leven; uit een niet overwonnen hartstocht, die de ziel in slavernij houdt; eindelijk uit het al te gemakkelijk vallen in verschillende dagelijkse zonden.

 

30.11.88Verenig al de gevoelens van uw hart tot een tedere, oprechte en offervaardige liefde, want Onzen Heer bemint degenen die Hem beminnen.
"Zij, die over zichzelve wakend, des morgens opstaan om Mij te zoeken, zullen Mij vinden", zegt Jezus, de Eeuwige Wijsheid des Vaders.
"Men moet toenemen", zegt de H.Petrus, "in de kennis en de Liefde van Onzen Heer Jezus Christus".
Een ziel, die door de Heilige Communie met Onzen Goddelijken Verlosser is verenigd, draagt, wanneer zij terugkeert, Zijne Tegenwoordigheid heimelijk met zich mede.
Door de Werking der Genade is Jezus alles voor deze ziel, zij ziet Hem in alles....,in de Schepselen die haar omringen, in de lucht die zij inademt, in het brood, dat haar voedt....
Zij ruimt Hem een plaats in haar gedachten, te midden der bezigheden die zij verricht. Jezus is haar Middelpunt !
Zij spreekt, maar denkt aan Jezus; zij arbeidt, maar heeft met haar werk de eer van Jezus op het oog; zij bidt, maar steeds met de Naam Jezus op haar lippen en haar voornaamste en nimmer ophoudend gebed is vervat in een oefening van liefde.
In het Gezegend Ogenblik, waarop God Zich aan de ziel geeft, laat Hij haar Zijn Tegenwoordigheid gevoelen en geeft zij zich wederkerig geheel aan Hem. Welk een verborgen Zoetheid in dit wederzijds schenken !
Welk een der wereld ongekende vreugde ! Welk een Zaligheid te rusten aan Het Hart van Jezus ! Doch de Wil des Heren beperkt dit geluk niet tot de korte ogenblikken Zijner Sacramentele Tegenwoordigheid, noch den duur uwer dankzegging.
Hij bestendigt Zijn Verblijf in het binnenste uwer ziel, wanneer Hij haar voor deze duurzame Vereniging geschikt en voorbereid vindt en schijnt Zijn Grootheid en Heerlijkheid te vergeten, enkel en alleen omdat Hij u bemint en Zich aan u wil geven.
Ziedaar de roerendste uitdrukking van 's-Heren Liefde, Die in Zijn laatste uitnodiging al de Tederheid Zijns Harten schijnt saam te vatten, teneinde de volkomen Zege te behalen over de ziel, aan welke Hij Zijn veelvuldige Zorgen wijdt.
Na haar verzekerd te hebben, dát Hij haar bemint, wil Hij haar door de nauwste banden aan Zich verbinden en haar vasthouden op de Plaats Zijner Liefde.
Deze Geheiligde Plaats is Het Hart van Jezus, dat jullie in de Heilige Communie ontvangen.

 

02.01.89

De vrome zielen zijn op aarde de Engelen van Het Heilig Sacrament; Zij besteden aan de vervulling harer plichten den hoogst nodige tijd, zonder de Tegenwoordigheid van Jezus Christus uit het oog te verliezen en keren zo plotseling mogelijk weder om Hem op den Troon Zijner Liefde te aanbidden. Zo moeten ook al degenen, die na de H.Communie met u in aanraking komen, uit uw gesprekken kunnen besluiten : "Dit is een ware Christen ".
Daar aan de Tafel des Heren leert Hij u de eigenliefde uit haar laatste verschansingen verdrijven en er de begeerte om alleen voor Hem te leven, voor in de plaats stellen.

 

19.03.89

De aarde geeft het zaad, dat aan haar wordt toevertrouwd, honderdvoudig terug; zo moet u Het Heilig Liefdevuur, dat de H.Communie in uw harten ontsteekt alom verspreiden.
Wees Hem dankbaar, dat u geloof bezit, want iedere dag verwerft God nieuwe rechten op uw dankbaarheid en edelmoedigheid; want er is geen ogenblik, waarin u Zijn Genade niet ontvangt, waar ook géén ogenblik bij Hem gevonden wordt, dat Hij u niet bemint.

 

09.04.89Weet, dat uw ziel Het Eigendom van God is. Bij iedere Heilige Communie neemt Jezus er bezit van. De dood vereeuwigt Deze Bezitname.
Zeg dus uit liefde tot Hem : "Heer in Uw Handen beveel ik mijn geest !"
Breng den Heer grootmoedig, zonder voorbehoud, het offer van u-zelven. Heeft u tot dusver de moed ontbroken tot het inwendige offer, waartoe de Genade u opwekte, schenk het dan in dit ogenblik aan Het Hart van Uwen Verlosser.
Aanbidt den Heer met eerbied, ootmoed en vertrouwen .....
Kost het u in het ogenblik, waarin gij Hem als Rechter vreest, enige moeite, Hem met de Namen van Vader, Verlosser of Bruidegom aan te roepen, vlucht dan in Zijn Hart .... verberg u in de Wonde Zijner Zijde, wat reeds zolang Uw Geliefkoosde Schuilplaats is.
Het kan u niet moeilijk vallen te sterven, wanneer gij met Dit Goddelijk Hart verenigd leeft.
Waar kunt gij een troostvoller waarborg vinden voor uw zaligheid?
Vraag Uwen Goddelijke Verlosser, dat uw leven een onafgebroken oefening van liefde en uw laatste snik een akte van volmaakte liefde moge wezen.
Neem de dood met zijn schrikwekkende gevolgen met rustig vertrouwen aan en zeg: "Ik zal geoordeeld worden door Dengene, Dien ik liefheb!"
Sluit het graf uws harten zorgvuldig; stel een wacht aan uw zintuigen, opdat Hij door deze niet van u heengaat. Wees daarom niet moedeloos, want Hij leert U het dragen van het kruis te beminnen en er met Hem aan te sterven.
Als u te lijden hebt of dat uw leven volgens uw mening schijnt op te houden, zeg dan: "Ik sta op en ga tot mijn Vader ! Ik heb gezondigd en ben niet waardig U te zien, maar ik bemin U bovenal, ontferm U mijner ! O mijn God, het is mij zoet mijn leven aan u op te offeren. Kom O Jezus, neem het en Zegen mijn laatste snik".
Uw verdiensten zullen groot zijn als ge dit dikwijls herhaalt.
Alleen God de Vader zal, als de tijd er is, U van het aardse leven benemen om U binnen te voeren in het Eeuwige Vaderhuis.

 

28.05.89 Ofschoon Hij Zich met de grootste Liefde aan allen schenkt door de H.Communie zijn het maar weinigen, die de bijzondere Gunst deelachtig worden Hem dikwijls te ontvangen omdat zij niet schromen om het Boetesacrament, de Biecht, openlijk voor een Priester te belijden.
Zo dikwijls gij te Communie gaat moet gij U beijveren, Uw onvolmaakte gevoelens in een meer zuivere liefde tot Jezus te veranderen, Hem in Uw hart beschouwend, moet gij U naar Zijn Beeld hervormen en nu reeds het werk beginnen, dat in het uur des doods in U voltooid zal worden als de ziel van het lichaam zal scheiden en gij alleen voor Christus zult staan.

 

09.07.89

De Communie volgt na de Opheffing, onder welke Jezus op het Altaar komt evenals op Calvarië. Door een Geheim vol van Troost komt Hij niet anders tot U dan Geofferd. Dit geschiedt, omdat de liefde tot den Gekruisigde Jezus de volmaakste is en tevens de hechtste.
Vandaar schenkt ook de Verlosser en Zaligmaker Jezus Zijn bijzondere gunsten aan de ziel, die het meeste lijdt en haar lijden met de volkomenste overgeving verduurt.
Heeft Onze Heer u het geluk op aarde ontnomen dan deed Hij dit met het oogmerk, dat gij in Hem alleen Uw vreugde zoudt vinden en Hij U meer zou zijn dan alle andere dingen.

 

08.09.89Bij het Laatste Avondmaal sprak Hij: "Die Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem". De eerste Vrucht der H.Communie bestaat daarin dat Zij U doet leven het Leven des Heren; de tweede, dat Zij dat leven in U onderhoudt; en de derde dat Zij het Eeuwigdurend maakt.
Als Jezus in U blijft is het ook onmogelijk, dat gij niet bovennatuurlijk leeft en als dit bovennatuurlijk leven in u voortduurt, is het zeker, dat het in den Hemel zijn voltooiïng zal erlangen.
Deze gedachte moest voldoende zijn om u vást aan Het Heilig Sacrament te verbinden.

 

02.02.90Zijn Hart waakt den ganse nacht om U af te wachten; als gij in Zijne Tegenwoordigheid verschijnt beschouwt Hij u met Liefde; in het Gezegend ogenblik der H.communie daalt Zijn Hart met vreugde in het uwe neder. Wanneer gij Het bezit, gaat u met gerustheid heen en vreest niets.
De bekoringen mogen u overvallen, het leed moge u neerdrukken, de vergetelheid van den kant der uwen u met bitterheid vervullen, de arbeid u afmatten, het lijden u doen wankelen,
gij vreest niets!
Jezus rust immers in uw hart, Zijn Hart waakt over u! Hij kent al uw bezwaren en bekommeringen; Hij telt al uw offers die gij te brengen hebt; Hij waakt over uw neigingen om ze te regelen, over uwe gebreken om ze u te helpen overwinnen, over uw geringste handelingen, om ze te heiligen, over uw leven om het met Het Zijne te vereenzelvigen.
Mocht Gij Hem met een vurige liefde beminnen, Hij geeft er u een honderdvoudige Broederliefde voor terug. Als gij u verenigd weet met Hem rust gij in vrede, maar uw hart moest eerder wàken om Hem te loven en te danken al de dagen van uw leven.

 

11.02.90

Moge de H.Communie Die gij ontvangt een nieuw Verbond zijn tussen Zijn Hart en het uwe. Hopelijk zijt ge hiervan verzekerd.
Ondervraag u-zelf of gij een of andere heimelijke ingeving versmaadt, als er een offer gevraagd wordt.
Is er soms niet een of ander werk van Godsvrucht of naastenliefde tot hetwelk U maar weinig goede wil aan den dag legt.
...een of andere oefening van deugd, waartoe gij maar niet besluiten kunt?
Wees edelmoedig en weiger Hem niets.
De liefde is een vlam, die alles wat zij aanraakt, verteert.
Gij leeft niet meer voor u-zelve, als gij door een voortdurende opoffering aan de Grootheid Zijner Liefde kunt beantwoorden.
In Het Aanbiddelijk Sacrament als opgesloten, wil Zijn Hart Het Begin, Het Middelpunt en Het Einde van al uw handelingen wezen.
Met alles tevreden, evenals in Zijn Leven op aarde, Vraagt Het slechts uw liefde. Voldoet daarom aan Zijn Verlangen en Hij zal over U heersen. Zoek niet anders dan Hem, begeer slechts Hem alleen, op niets anders lettende dan op uw Heer.
Geen rust meer buiten Hem, geen vreugde zonder uw Zaligmaker.
Hij zal U genegen maken tot aan Zijn Hart Welgevallige Werken; door Zijn Hand Bestuurd, zult gij ze met een zuivere mening verrichten en niet vrezen Hem te dienen met de opoffering van U-zelven.
Bid Hem iets te doen om Zijn Hart te troosten. Hij ziet naar U uit, ook al bent U woonachtig in een ander land. Bid in de aankomende Vastentijd veel voor de zondige mensheid.

 

08.05.90Wanneer somtijds in het ogenblik, dat U de Heilige Communie zult ontvangen, Uw zielen terneergeslagen zijn wegens de herinnering aan hare - schoon reeds vergeven - zonden en zij de ontmoeting van Jezus toch nog vreest, ja zelfs de Heilige Tafel wil ontvluchten, doe dan een werk van liefde door Uw offergaven. Zoek door de beoefening der naastenliefde Uw vertrouwen weder op te wekken, Uw verlangen naar Jezus te verlevendigen.
Jezus handelt met jullie op dezelfde Wijze als vroeger met de Samaritaanse vrouw : Hij vraagt slechts weinig om er veel voor in de plaats te geven.
Hij zoekt de zwakke zijde Uwer zielen om daardoor binnen te gaan. Van de ene vraagt Hij tranen van berouw, van de andere een weinig ootmoed.
Als Hij zwijgt is dat Het Teken, dat Gij Hem niets durft vragen.
Deze omstandigheid toont U enerzijds, dat jullie zonder Jezus niets vermogen en van den anderen kant, dat Uw geringste handelingen, in vereniging met Hem verricht, een middel zijn tot Uw aller heiliging.

 

27.05.90

Acht van alle weldaden des levens er geen, dat hoger is dan de Heilige Communie.
Hij alleen is Uw Heer en uw Meester naar Wien uw ziel verlangt. Aan Hem knopen zich jullie zoetste herinneringen vast.
Hij is bij jullie de Ontwaker, de Hoop van de nieuwe dag die gij begint en bij het te ruste gaan de Laatste Gedachten voor U, waarmee gij insluimert.
Denk aan de zielen, welke dreigen voor eeuwig verloren te gaan en die van hen, welke nog in het Vagevuur verblijven.

 

09.08.90Wanneer gij Mijn kinderen zo dikwijls de Heilige Communie gaat ontvangen, leg dan minstens een van Uw onvolmaaktheden af: een boze luim onderdrukken, een verkeerde gewoonte laten varen, een nietswaardige genegenheid willen opofferen, zou Uwe ziel, langzamerhand wijzer geworden, Jezus een aangenaam Verblijf aanbieden.
In de Persoon van Jezus is alles Zegenrijk; Zijn Hand, Zijn Woord en Zijn Blik naar U.

 

27.01.91

Het is alsof het kwaad met de tong gesproken op Communie-dagen begaan, Onze Heer meer mishagen dan die, welke U op andere dagen bedrijft, omdat Hij Zich op de dagen der Communie Zelf aan U geschonken heeft.
Daarom moet men op die dagen onverschillige tijdverdrijven een weinig achterwege laten, teneinde meer tijd te besteden aan het gebed.

 

07.08.91

Omdat Het, door u met Degene, Die uw laatste doel en uw Hoogste Geluk is te verenigen, de vruchten van al de andere in Zich heeft opgesloten; de andere bevatten slechts een gedeelte der Genadeschatten Gods, hier vindt u de Volheid ervan. In de andere vindt u de Gave; hier Den Gever.
Door de Heilige Communie verenigt zich de ziel niet enkel met God, als in het gebed, maar op een veel inniger wijze; zij wordt één met Hem door de Genade. De H.Dionysius noemt deze vereniging een Vergoddelijkende, daar God Zelf - gelijk hij zegt - Het Voedsel wordt van de mens.
Moet de christelijke ziel zich beijveren al haar handelingen volmaakt te verrichten, gelijk de H.Geest Verlangt, dan moet de Heilige communie de verhevenste handeling in de orde der Genade, ontvangen worden met al de volmaaktheid, waartoe gij in staat zijt.
Bereid er u dus met veel zorg toe voor en wacht u te communiceren uit gewoonte of uit menselijk opzicht.
Jezus Christus Schenkt u Zijn Genade in des te ruimer mate, hoe beter jullie u tot de Heilige Communie voorbereiden.
Zij, de Genade namelijk, beantwoordt geheel aan de gesteltenis, waarmede jullie de Heilige Communie ontvangen.
De Godvrezende zielen die dikwijls communiceren, moeten deze voorbereiding steeds met alle ijver en met alle mogelijke zorg verrichten.
De veelvuldige Communie, in plaats van haar daarvan te ontheffen, verplicht haar daartoe des te meer, dewijl zij meer Licht heeft ontvangen omtrent de Grootheid en Heiligheid van God, Die Zich aan haar Schenkt.
Draag uw H.Communie op voor de slachtoffers van de oorlog en rampgebieden die geen kans kregen een oefening van berouw te bidden, dan helpt u hen eerder de Hemelpoort binnen te mogen gaan.
Gedenk degenen die gefolterd en gemarteld worden opdat zij de kracht krijgen hun lijden te verenigen met de Kruisiging en Marteldood van Jezus Christus.

 

25.03.92Als Zijn Liefde jullie harten heeft ingenomen, zal het zich niet verbitteren over de onrechtvaardige bejegening der mensen, noch er zich over beklagen.
Deze Waarheid moet gij wel in 't oog houden.....ze proeven.....en tot richtsnoer van uw leven maken.
Van de H.Communie moet gij de Genade verhopen, die gij nodig hebt om van het eenmaal genomen besluit, u-zelven te vergeten en door anderen om Gods Wil vergeten te worden, niet af te wijken.
Gij moet den raad om te zwijgen volgen en dien in beoefening brengen.
Hoeveel Woorden van Hemelse Wijsheid kon De Zaligmaker niet Spreken en toch Bewaart Hij in Het Tabernakel een Aanhoudend en Diep Zwijgen.
Gij moet zelfs niet alles zeggen wat u goed en nuttig toeschijnt, al was het alleen maar om altijd heer en meester te zijn van u-zelven, en met een klein offer te brengen, De Stilzwijgendheid van Jezus na te volgen.

 

05.08.92

Door de H.Communie moet gij één hart en éne ziel worden met Jezus en al uw broeders en zusters.
Laat Jezus Storten in uw zielen Dien Waren Geest van Liefde, Die door de kracht van uw gebed de eerste christenen zo innig, zo innig met elkaar verenigden.
Vraag Jezus die wonderbare eenheid in de heilige Kerk, waardoor allen, die Hem toebehoren met elkander verenigd zijn in eenheid van geloof en wederkerige liefde.
Het Hart van Jezus Schept Behagen in de Gedachte van Zijn Vereniging met jullie door de H.Communie. "Ik in hen en Gij in Mij" ! Zegt Hij tot Zijn Hemelse Vader.
Gij zult schreien en wenen, maar de wereld zal zich verheugen; gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal in blijdschap veranderen. De vreugde komt voort uit den inwendigen vrede en Deze uit de Liefde Gods. God beminnen is het Wezenlijk Geluk, dat niemand u kan ontroven. Indien gij God bemint, Zijn Rijk waarlijk zoekt, zal de vreugde des harten, die eeuwig duurt, uw deel zijn.
Het leven is bezaaid met kruisen en smarten, die uw tranen doen vloeien.
Ook weent gij dikwijls om niet gegronde beweegredenen. Een enkele belediging Gods moest u groter droefheid veroorzaken dan enig ander leed !
Vreest gij niet u zelf geweld aan te doen.

 

07.11.92 De deugd alleen geeft aan het hart een vrede, die gelukkig maakt.

De Heer laat jullie na de H.Communie den Troost Zijner Heilige Tegenwoordigheid niet langen tijd genieten.
Zeggen jullie, vóór Hij u verlaat, met de bruid van het Hooglied: "Ik zal Hem vasthouden, ik zal Hem niet verlaten!"
Dan zal Hij u de Genade verlenen Zijn Vertroostingen dankbaar aan te nemen, zonder Ze te zeer te verlangen.
Hij zal er jullie geheel en al niet van beroven, opdat ge Hem niet ontrouw worde, als jullie getrouwheden op een te grote proef worden gesteld.
En gij, door Jezus Christus bevoorrechte ziel, blijf niet bij de rust der dankzegging, ga uit het Heiligdom, vast besloten tot den strijd, vlijtig in de beoefening van goede werken, sterk door de toewijding aan Jezus Christus en door de liefde tot Hem.
Petrus, de Heerlijkheid van Jezus ziende, was buiten zichzelven van verrukking. Hij had ternauwernood den Beker der hemelse Geneugten geproefd, en reeds was zijne ziel boven de zichtbare wereld verheven. Hij ontwaarde de onweerstaanbare aantrekkingskracht van een Geluk dat niet van deze aarde is.
Ofschoon dit Geluk een voorbijgaand is, heeft God er jullie toch een deel van gegeven, dat groot genoeg is om Het te kennen, maar jullie slechts zelden wordt gegeven, wijl het u eerst na dit leven als eeuwigdurend bereid is.
"De vrede is de rust der orde", zegt de H.Thomas. De deugd alleen geeft aan het hart een vrede, die gelukkig maakt. Hij is noch de vreugde, noch het geluk, maar een verborgen goed, waarvan God alleen het geheim bezit.


Boodschapppen

Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

boodschap

Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus160279

Men moet opkomen voor de wet van Jezus Christus (16.02.79)

Abortus blijft moord al vanaf het begin-stadium. Het is en blijven moordenaars en het blijft niet bij deze ene grove doodzonde, want wanneer ze geen berouw tonen en toch als christenen willen doorgaan door Mijn Zoon te willen ontvangen onder het nuttigen van Zijn Lichaam, doen ze een zonde van heiligschennis. Mijn Priesterzoon Mgr. Gijsen is een man, die durft op te komen voor de Wet van de Schepper Jezus Christus en voor die van een hulpeloos wezentje, dat ontstaan is doordat twee mensen elkander liefhadden.

Kan men dit nog liefde noemen, wanneer men met de linkerhand streelt en de rechter het doden beveelt?

Niemand mag een menselijk lichaam vernietigen of voortijdig doen afbreken.

Ziet gij nu Mijn kinderen hoe God de Vader de mens waarschuwt door de rampen, die op dit ogenblik overal plaatsvinden? Niemand kan dit tegenhouden dan alleen de Schepper. God zal nog meer straffen als men niet luistert.

Blijf kinderen onafgebroken bidden.

Mijn Woorden zijn ernst en bittere Waarheid!


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus020479

Het volk komt opnieuw in opspraak (02.04.79)

Drie-en-dertig jaren lang heeft Hij het leven gekend, toen haalde men Hem van Mij weg om Hem te kruisigen en te doden. Ook nu komt het volk weer in opspraak, maar nu om hun eigen kind te doden, het ongeboren leven wat onmachtig is en geen verzet kan leveren, het krijgt zelfs geen kans om zijn hulpge­schrei te laten horen buiten de moederschoot.

Men mag de vrijheid van een ander mens niet aantasten. Heeft men verwekt om te doden? Waarom hebt gij dat gedaan? De zwak­ste der schepselen durft gij aan, maar aan de Hand van het geschapene zult gij niet ontkomen!

Weet, dat uw straffen groot zullen zijn, gij die hebt meege­holpen dit prille bestaan uit te moorden!

Abortus Provocatus is het vernietigen van een onschuldig mensenleven! Want nooit meer is er een grotere zonde dan uw eigen kinderen te doden.


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus060879

Nederland heeft het grootste aandeel in abortus (06.08.79)

God de Vader heeft Mij opnieuw gezonden om wederom gebed te vragen aan Mijn kinderen om de abortus te doen stoppen!

Weet ge Mijn kinderen, dat Nederland het grootste aandeel in abortus heeft en ook toelaatbaar acht?

Zelfs uw Duitse buurland komt naar deze streek, omdat het in hun vaderland niet wordt getolereerd.

Waarom vraagt ge zich misschien af of dit nog een katholiek land te noemen is.

Heb Ik Nederland gekozen, zegt Mijn Zoon, omdat het een goede katholieke geest bezit? Neen, Hij komt daar, waar Zijn schapen de weg niet meer weten om naar hun stal terug te keren!

Er wordt nog veel te weinig gebeden hiervoor!

Wanneer gij al deze schreiende hulpeloze wichtjes in uw stra­ten zaagt liggen, zoudt ge uw deur niet meer uit kunnen om daar heen te gaan waarheen uw plicht u riep.

Wee daarom voor hen, die gewoon doorgaan alsof het een al­ledaags pleziertje is. Velen gaan dit zien als een bijzonder beroep, als een kunnen om de mensheid uit te roeien.

Als de Schepper van al wat leeft dit zou doen, vraagt men zich af: "waarom kan een Vader zoiets doen?"

Nu echter vraagt men herhaaldelijk, wanneer er een ramp ge­beurt, waarbij veel mensen worden getroffen: "Waarom heeft God dit zo gewild?"

God wil alleen het goede voor de mens, maar de schepselen vragen er Hem zelf om.

Zij willen de straffen Gods niet zien als een waarschuwing waarover Ik herhaaldelijk spreek.

Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig en nederig van Hart ben en het zal rust geven aan uw zielen.


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus220179

Abortus dooft het Licht in u.(22.01.79)

Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve men­sen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen.

 

Waarom denkt ge, heeft de Vader gezegd: "Ga en vermenigvuldig u!"

Dat was niet gesproken tegen de dieren, maar vooral voor de mens, omdat Hij Zijn Gelijkenis graag meer en meer vermenig­vuldigen zal.

Christus Mijn Zoon is voor elk levend wezen gestorven en heeft elkeen willen redden.

Waarom zoudt ge, wanneer Mijn Zoon zovele Genade geeft, niet je eigen kind het leven kunnen geven, niet je eigen kind kunnen geven wat het toekomt? Kent gij allen het Gebod van de liefde? Ja, zult gij antwoorden, wij zullen liefhebben.

Kies dan voor het leven, dat ontstaan is uit een ware liefde, dat genomen is door twee verliefde mensen, die samen één wilden zijn en uit dat éénworden met elkaar een groeiend leven tot bloei willen brengen. Waarom moet dan zo'n wezentje, dat geen geluk gekend heeft, zo snel worden afgebroken?

 

Abortus zal altijd het gevoel bij de vrouw verwekken, dat ze iets vernietigd heeft, dat toch als moeder haar levensdoel was! Ze kan haar gestelde daad nooit meer ongedaan maken. Het van kant maken, het uitmoorden van weerloze onschuldige, ongeboren kinderen kan niets bij brengen om het zalige genot.

Het zal hun blijven knagen en zij zullen zich altijd een opgejaagd mens voelen.

Bidt daarom Mijn kinderen, dat men gehoor geeft aan deze oproep.


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus111080

Op de feestdag van Maria’s Moederschap nadat Elisabeth door Satan is benaderd spreekt Maria uitvoerig over het ongeboren leven(11.10.80)

Luister Mijn dochter, want nu ben Ik er om na deze offerdaad je alle Liefde te geven die gij verdient. Voorheen heb Ik je te kennen gegeven voor wie deze strijd geleverd zou worden.

De satan neemt wraak op een mogelijke afwijzing van een abor­tuswet. Zij kennen de grootheid van de heren der wet en zij drijven en wakkeren dezen aan door hun grote machten! O, zie eens, hoe zij de mens er toe aansporen hun wanhoopsdaad te verwezenlijken. Zij worden meegesleept door hun uit­voeringsbesluit te zien verwezenlijkt. Zij hebben zichzelve niet meer in bedwang, want zij hebben hun ja-woord eens toege­zegd en dan is het moeilijk zich uit dat slik los te wringen.

Misschien kunnen velen niet meer terug, al zouden zij het wensen, want zij hebben éénmaal hun hart verpand aan de ver­lokkingen van satan. Zijn macht is groot en zij trekken en sleuren dagelijks nieuwe slachtoffers mee.

Alles wat zij kunnen grijpen houden zij met man en macht vast, want zij willen de strijd met Christus aanbinden, omdat zij weten, dat hun machtsgeweld spoedig beëindigen zal, want het einde der tijden nadert met rasse schreden.

Vandaag is het elf oktobber, de dag van Mijn Moederschap. Welk een verheven Ambt ligt in deze Woorden opgesloten.

Beseft men wel voldoende wat het zeggen wil, nieuw leven brengen, een nieuwe mens laten ontstaan?

Wat past deze uitspraak toch prachtig in elkaar Moeder en kind.

Het begin van het groeiende nieuwe mensenleven moet voor een vrouw, die moeder gaat worden toch een innige vreugd zijn. Want alleen als het nog ongeboren leven in haar schoot ver­blijft is de band sterker nog als na de geboorte. Want zij weet haar bezit heel dicht bij haar. Niemand kan dit eigendom nog van haar afnemen dan alleen haar Schepper, Die deze vrucht liet ontstaan. Hij alleen, Die de Almacht Zelve is kan een einde maken aan dit intieme samenzijn, dit nauwe verband, dat innig contact.

Jammerlijk genoeg hoor Ik de kreet: "Ook een mens kan dit voortijdig afbreken!"

Noemt ge dat een mens?

Verdient hij nog wel te worden aangesproken als mens om maar niet te spreken van een kind van God?

Hoevele keren worden er op talrijke plaatsen zulke jonge levens uit elkaar gerukt?

Het is niet goed te praten dat deze vrucht geen enkel gevoel heeft, omdat het nog geen weet heeft van zijn bestaan. Zoudt ge zelf wensen, dat ge in een bewusteloze toestand uit elkaar werd gerukt?

Zoudt gij dit nog wel abortus mogen noemen?

Moet uw regering dan niet veeleer publiceren: "Moord is toege­staan!"

Wanneer men een dier verwaarloost wordt er streng gestraft. En waarom dan wel? Omdat het een hulpeloos wezen is, wat niets terug kan doen. Het kan zich niet verzetten.

Hoe denkt gij dan over een klein onschuldig mensenkind, iets wat van uzelve is? En omdat het van uzelve is laat men u zelf beslissen.

Deze onschuldige kindermoord is tot heden nog toelaatbaar. Weet de mens wel waar hij mee bezig is? Met zijn eigen ver­doemenis en wel voor eeuwig als hij daar geen verandering in brengt!

Gij, die door de ongeboren vrucht al reeds moeder zijt, wees een gevoelsmens en denk eens na wat gij in uw schoot draagt en wat gij van plan zijt daarmee te gaan doen.

In de geest staren u aan twee kinderoogjes, die smeken om het behoud van het leven. Twee handjes, die jou willen vast­grijpen, omdat zij het gevaar op zich zien afkomen. Dat warme kleine, broze wichtje, hoe klein ook, vraagt om begrip en moederliefde.

Weet, dat het tenhemelschreiend is, doden van uw eigen kind!

Wanneer gij niet luisteren wilt naar de smeekbede van uw Hemelse Moeder op de dag van Mijn Moederschap, zal het telkens een marteling voor Mij betekenen, wanneer gij deze dag uit­spreekt als een feestdag van Mijn Moederschap.

Hoe kan Ik Mij gelukkig heten, wanneer zoveel van deze kinde­ren niet gewenst zijn door hun ouders?

Kan een moederhart dan toch wreed zijn om zulk een leven, wat ontstond uit liefde, abrupt af te breken?

Als gij uw gedachten plaatst naar de tijd, dat uw moeder u eventueel niet gewenst had, zoudt ge haar haten. Of zou die haat plaats maken voor gebed om toch nog haar ziel hiermee proberen te redden?

Wee degenen, die niet ophouden met deze onschuldigen te doden!

 

Weet, dat angsten u steeds blijven najagen! Nergens zult gij rust vinden, want ge zult steeds dat kleine wichtje voor ogen zien!

De mens stelt wellicht de vraag: "Waarom laat God dat toe?"

Hij heeft toch elk leven in Zijn Handen! En waarom dan niet van deze kleinen die de onschuld zelve zijn?

God heeft elke mens een vrije wil gegeven, al vanaf de eerste mensen, die Adam en Eva genoemd worden.

Leef niet alléén voor jezelve en doe je naasten geen onrecht aan! Neen, zegt gij, ik geef overvloedig van mijn bezit, want ik heb een gevoelshart en ik voel het als een plicht!

Zoals ge zegt: "dit is mijn plicht", maar de mens heeft óók de plicht zijn medemens te laten leven, zijn eigen kind, dat recht heeft om geboren te worden tot een menselijk bestaan.

Wanneer gij niet ophoudt met het vermoorden van deze al­lerkleinsten, zal het jammeren van deze tere wezentjes u angstig opjagen!

Gij voelt u, meent gij, nog steeds gelukkig na zulk een daad die gij straffeloos begaan kunt? Doch niet lang meer, want Gods toorn zal zich wreken, maar dan is ook uw geweeklaag overbodig en zal de God der Rechtvaardigheid doof zijn voor uw geroep, omdat ook gij niet hebt willen luisteren.

Doch nog eenmaal krijgt ge de kans, doe het dan vandaag, nu dit ogenblik, deze seconde! Want de Heer van al het bestaande wéét alleen wanneer de straf over de ganse wereld komt en dan kan het te laat voor u zijn!

Is het leven van uw kind u niet meer waard dan dat van uw huisdier?

Voor God de Vader ligt vanaf het ogenblik der bevruchting alles vast. Vanaf het eerste moment, toen dat nietig klein wezentje met zijn leven begonnen is.

Bescherm de miljoenen, die nu nog de warmte voelen van de moederschoot, want het heeft recht op het bestaan evenals men u het leven schonk.

Zorg voor deze onschuldige wichtjes, zolang het zichzelf niet beschermen kan.

Reeds vanaf de ontvangenis verdient het de naam mens! Dit kleine vruchtje moet gezien als de werkelijke aanwezigheid van een reeds verschijnende mens.

Elk leven is het grootste wonder dat zich dagelijks voltrekt en dat gij met heel veel dank als een liefdevol gebaar aan uw Schepper verschuldigd zijt.

Hij heeft ook u geschapen, omdat Hij van u hield!

Moet gij Hem dan veroordelen, omdat Hij u geboren liet worden?

Laat Mij niet langer roepen, want Mijn Stem zou breken als Ik de rechtvaardigheid moet missen van hen, waarvan Ik de Moeder werd!

Wanneer gij zegt Mij niet te begrijpen, luister dan naar uw regering, als gij denkt, dat zij het beter voorhebben met het vergrijpen aan mensenleven, dan Hij, de Schepper van alle Goed!

Wij wachten op uw antwoord! Welke stem brengt gij uit?

Allen, zonder uitzondering, ontvangen Mijn Liefdevolle Blik en de Zoetheid van het Water uit de Bron des Levens.

Dag kinderen!


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus181280

Feest Maria Verwachting. Doordat Hij mens wilde worden onder de mensen is alles ontstaan ook het ongeboren leven (18.12.80)

Mijn kinderen, hebt gij aan Mijn verwachting voldaan om veel te bidden, dat uw regering geen legalisatie toekent om on­schul­dige kinderen het leven te ontnemen?

Kunt gij hier allen ja op antwoorden, dan moeten uw regerings­leiders het gruwelijk onrecht inzien en het abortus-plan in het wetboek van strafrecht, het zegel recht drukken.

Door Mijn verkiezing Moeder te worden van het Vleesgeworden Woord, vieren we telkens op 18 december de feestdag van Mijn Verwachting.

En zo liet de Vader Mij in de allerhoogste graad deelachtig worden aan Zijn Verlossingswerk.

Doordat Hij Mens wilde zijn onder de mensen is alles ont­staan, ook het nog ongeboren leven.

Door toedoen van de H.Geest heeft Hij het Vlees aangenomen van een Geringe Dienstmaagd en heeft Hij de Moederschoot als Levend Tabernakel gevormd.

Door Zijn Komst heeft Hij het Koninkrijk van Zijn Vader aan­gekondigd.

Hij gaf u allen een Gebod, dat niet nieuw is, omdat het altijd geweest is. Het eeuwenoude Gebod, elkaar beminnen, zoals Hij u heeft Liefgehad en nog steeds met dezelfde Broederliefde u Zijn Hart toedraagt.

Biedt gij dan uw hart aan als een smetteloze wieg om Hem van elke bittere kou te vrijwaren.

Een hart dat warmte afstraalt en een verbond sluit met de Messias, de Vredebrenger.

Hij is u voorgegaan en als ge Hem blijft volgen, zult ge zeker niet de gemakkelijkste weg gekozen hebben. Maar Hij wil Zich met u vereenzelvigen.

Aarzel dan niet als Hij, kort na Zijn Wedergeboorte, Zijn Handjes naar u uitstrekt, maar streel dat zachte Kinderhandje met uw glimlach van wederliefde voor dit kleine Mensenkind.

Al verblijft Hij spoedig weer opnieuw onder Zijn medebroeders en zusters, toch zal Hij wonen in ongenaakbaar licht, al staat Hij als een Wezen boven al het geschapene.

Hij heeft u allen deelachtig gemaakt aan het Leven uit Genade. En door te leven vanuit dit Leven, kunt gij u tot heiliging voorbereiden.

Bid daarom veel, opdat de christenen, die nu nog niet in gemeenschap staan met de Ware Kerk, zich verenigen rondom de ene Herder, Die tezamen één kudde vormt.

Zeg niet, dat ge Jezus nog nimmer ontmoet hebt, want elke dag kunt gij uw opwachting maken om Hem te ontvangen onder de Sacramentele Gedaanten van Zijn Goddelijk Lichaam en Bloed.

Gij kunt Hem zelfs opsluiten in een hart, dat wel rein moet zijn om Hem niet te verliezen.

Vier zo dan uw voorbereiding op het Zalig Kerstgebeuren, dat alleen maar Vrede brengt als gij u verzoent met elke broeder en zuster.

Mijn Boodschap behoeft niet lang te zijn, als gij de inhoud maar goed in u opneemt, dan zult gij aanvoelen, dat elke woordspeling uit Liefde voor u werd neergeschreven.

Ook elke Zegen is een zoetheid vol van Genade waarmee Ik u telkens verblijd.

Ik wens u een Zegenrijke tijd toe, draagt gij ze verder aan ieder, die ge tegenkomt.

Dag kinderen!


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus240381

03.00 u. Het is nacht en velen bidden dat er geen abortuswet gaat komen (25.03.81)

Mijn dochter het is nacht en zeer velen van Mijn kinderen zijn toch in gebed vereend met jou om de Hemelse Vader de gunst af te smeken, dat aan uw regering de kans ontnomen wordt om ook maar één enkele abortus toelaatbaar te achten.

Bij deze talrijke gebeden, benevens Heilige Misoffers in uw land, wil ook Uw aller Moeder niet achterblijven en sluit Mij aan bij de vele gebedsgroepen die Gods barmhartigheid afsmeken om de gunst te mogen bekomen, dat elk jong mensenleven gered mag worden.

Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus260181

Ook de ongeborenen heeft God de Vader het recht op leven gegeven (26.01.81)

De dagen van uw leven zijn weinig en toch meestal boos. De mens wordt vol van smart en kommer door allerlei zonden besmet en door allerlei driften verstrikt en door bekoringen gedrukt naar de menselijke natuur.

Wanneer zal er eens vrede en onverstoorbare stilte heersen in het binnenste van uw harten ?

Als een arme balling heeft men u achtergelaten in een vijandig land, waar dagelijks gestreden wordt naar de rechten van de mens.

rechten van de mens ! Waarom spreek Ik eigenlijk ? Verstaat gij nog wat de Hemel wenst ? De mens heeft rechten, doch ook zijn plichten!

Wat doet gij met de ongeborenen ? Heeft hij nog rechten ?

Ja ! God gaf hun het recht om te leven ! Het recht om zich vanuit de moederschoot beginnen voort te zetten om ook aan anderen weer hun rechten te geven.

Misschien zijn er onder u die zeggen zullen, het is voorbij, de regering heeft beslist, maar de mens gaat verder, al is het illegaal. Noemt ge dat nog illegaal ?

Weet ge dan niet dat de Vader al uw geheimen kent ? Het kwade zowel als het goede ?

Waarom vreest men eigenlijk om niet voor de waarheid te durven uitkomen, dat abortus een strafbaar feit is, een moord !

Waarom beschuldigt gij Uw God als een van uw dierbaren het leven teruggaf aan Zijn Schepper ? Gods raadsbesluiten zijn u niet bekend. En waarom zoudt ge ze moeten kennen ?

Ook al kent gij ze, gij luistert niet eens meer naar Hem. Ook al gaat gij Hem uit de weg, luister dan tenminste naar het hulpgeschrei van de miljoenen ongeborenen.

Zeg niet, dat ge hen niet hoort en dat ze geen weet hebben van hun bestaan. Mocht het dan zijn, dat zij nog gedachtenloos zijn, zoveel temeer moet gij hen dan in bescherming nemen.

Ook gij vond een veilige beschutting in de moederschoot. Ook gij zocht warmte bij haar, die gij moeder noemen moogt. Ook gij zijt ontkomen aan de hand van de moordenaar. Elke dag vraagt ge om liefde en zijt ge op zoek naar nog meer geluk.

Wanneer de moorden op uw nakomelingen niet strafbaar zal heten in de wet, zal Gods Barmhartigheid toch waken over deze kleinen, want zij behoren aan die zijde, waar de onschuldigen hun veroordeling dulden.

Over al deze kleinen zal Zijn Eeuwigdurende Barmhartigheid uitstralen en zal ook tot hen roepen : "Laat de kinderen tot Mij komen want aan dezen behoort het Koninkrijk Gods !"


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus290481

Satan heeft overwonnen. Hij blijft “netjes” de baas. De dood aan miljoenen! (29.04.81)

Ja, Mijn kinderen, de mens heeft gekregen waarom hij zo hard geschreeuwd heeft.

de dood aan millioenen! Satan heeft overwonnen!

Opnieuw heeft hij een slimme list gebruikt om toch vooral "netjes" de baas te blijven. Eén stem zou immers de doorslag geven en dan was hij klaar met zijn werk.

De wereld heeft verkregen waarom zij vroeg, evenals toen het om de dood van Jezus Christus ging.

Mensen vragen elkander nu verbijsterd af : "Hoe kan de Heer dit toelaten ?" Waar blijft Zijn Almacht ? Is Hij het moe geworden om te regeren?" Opnieuw zwijgt Christus! Opnieuw laat Hij met Zich spotten en laat toe, dat onschuldigen worden gedood!

De mens is vrij ! men kan doen met het leven van anderen wat men wil. De vrouw mag beslissen, niet God.

Zou God de Vader, Die de mens toch geschapen heeft, de regeerders laten beslissen over leven of dood?

God heeft hen geplaatst tussen de mensen om hun onderdanen de regels bij te brengen van het leven.

De hardst schreeuwende mens heeft overwonnen, terwijl de biddende massa het zwijgen werd opgelegd. Nu nog is de vrouw baas in eigen buik. Baas over haar lichaam doch krijgt ook nog zeggenschap over het leven of doden van anderen.

Uw stem zal over de aanstaande verkiezingen haar beslissing brengen wie er regeren zal, de mens of God.

De wereld heeft overwonnen ! De vrouw kan weer "netjes" worden afgeleverd als er geaborteerd is. Nu kan het nog. De wereld heeft overwonnen, terwijl de kerk verder gaat met zingen : CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS, CHRISTUS IMPERAT !

Ja, opnieuw zal Jezus aan het eind van Zijn krachten zegevieren.

Dan zal de wereld wegzinken en allen die schuldig worden bevonden om de moord van anderen, zullen dan voor Gods Rechterstoel moeten verschijnen.

Blijf bidden voor uw regering, blijf bidden voor uw moordenaars, blijf bidden voor hen, die hartstochtelijk het leven van anderen ontnemen. Want de God van u en uw vaderen zal niet toelaten, dat de wereld nog dieper wegzinkt.

Opnieuw zal Hij zegevieren, maar Hij wacht op uw gebed ! Laat Hem daarom niet alleen staan, want ook u heeft Hij nodig, elke dag meer! Want juist die éne stem komt er nog aan tekort om de wereld te verlossen en daar ligt alles aan gelegen en bidt dan deze smeek­bede: "Jezus Christus, Verlosser der Wereld, redt ons volk, ons land, dat door die ene stem gefaald heeft Christus te volgen op Zijn Weg naar Calvarië, de stem van het geweten, de stem van het hart.

Ik dank u voor al uw gebeden en trouwe opkomst om daar als strijders op te treden door uw aanwezigheid. Een echte Simon van Cyrene waart ge om Christus te ondersteunen. Gaarne had Ik meerdere van Mijn kinderen daar verwacht. Doch er was geen tijd.

Blijf Hem helpen om Zijn Kruis te verlichten, want het wordt steeds zwaarder.

Hij heeft u nodig ! Juist dat kleine mensje, om Hem te ondersteunen het grote gewicht van Zijn Kruis dragelijk te maken.


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus080981

Hoe kan Maria op Haar geboortedag blij zijn wanneer Zij miljoenen kinderen hoort schreien (08.09.81)

Gij viert vandaag Mijn geboortedag, doch hoe kan dit Moederhart blij zijn wanneer Zij miljoenen kinderen hoort schreien. Zou een goede Moeder feest kunnen vieren als het bloed van de vrucht van haren schoot over de aarde kruipt ?

Wanneer een moeder het warme tere wichtje uit haar lichaam voelt verwijderen zal zij bevrijd zijn om voor dit wezentje nog langer zorg te dragen, doch haar wroeging zal voortduren. Als gij uw eigen kinderen verstoot, hoe durft gij Mij dan Moeder te noemen ?

Alleen wanneer gij spijt betuigt en durft te beweren, dat abortus moord blijft is er vergiffenis mogelijk en zal ook Mijn Moederhart opnieuw tot u smeken : "Hebt elkander lief".

Gij durft te beweren, dat gij van uzelve houdt. Als gij uw kinderen uitmoordt, doodt gij uw eigen ziel en zult gij zonder berouw voor eeuwig verdoemd zijn. Had zij een moeder kunnen zijn? Welk kwaad heeft zij gedaan ? Heeft de verwekker van dit leven minder schuld en zou hij vrijuit kunnen gaan ? Ook zij die deze wetten rechtvaar­digen en uitvoeren zijn de vijanden van uw volk. De mond van deze kleine kunt gij het zwijgen opleggen, maar de Heer, Die u het leven gaf, zal Zijn Stem verheffen, door Haar, Die Hij tot Moeder van Zijn volk heeft aangesteld. Deze Moeder, Die telkens tot u spreekt viert Haar geboortedag. Bidt vandaag met Mij voor deze kleinen tot het Goddelijk Hart van Jezus, opdat Hij met Zijn overvloedige genade de harten mag treffen van hen die willen doden.

Had gij elkander lief toen gij één werd met uw lichamen ? Groeide uit die vriendschap de doodstrijd voor een ander ?  Waarvoor zijt gij een verbintenis aangegaan om elkaar te ontvluchten ?

Durft gij uw lichaam niet meer te geven omdat gij niet behoeftig meer zijt ?

Als gij gekozen hebt voor de huwelijke staat hebt gij de plicht uw eens gezworen eed trouw te blijven.

Wanneer gij verzaakt om uw partner te geven waarvoor gij tesamen geroepen zijt, rust de schuld bij u het allergrootst. Hoe kunt gij dan spreken van lief te hebben ? Gij zelve zet deze mens, die gij voor uw leven gekozen hebt, tot kwaad aan.

Als mens zijt ge geboren geworden, blijf dan mens onder de mensen en cijfer uzelve dan weg, want dat is liefde en blijft het grootste gebod.

Bidt kinderen opdat gij niet in bekoring valt en laat een ander niet lijden om uw schuld.

Gaarne wil Ik u danken, omdat gij zegt, dat gij Mijn kind wilt zijn. Laat dan ook gij het recht behouden een goede vader en een moeder te zijn. Een mens om Gods wet niet te verbreken, een arts om te genezen en niet om te doden.

Kom sluit u aan bij de Cherubijnen en Serafijnen die eenparig zingen : "Mijn ziel verheft Mijn Heer, want grote dingen heeft Hij aan Mij gedaan ".


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus

Ook voor het kleine vruchtje in de moederschoot heeft Jezus de poorten van de Hemel geopend (07.10.81)

Want niet om éne ziel te redden heeft Hij den Kruisdood ondergaan, maar voor allen die het leven kregen. Zelfs voor het kleine vruchtje in de moederschoot heeft Hij de poorten van de Hemel geopend, omdat het op aarde zijn geluk niet kreeg van hen die het verwekt hadden.

Velen zullen vragen : Waarom herhaalt Maria zo vaak deze noodkreet? En waarom zijn er onder u die zelfs spreken, dat Ik te Fatima en Lourdes dezelfde Boodschappen verkondigde als heden en op velerlei plaatsen.

De mens kende toentertijd wel allerlei kwaad, maar was zich er niet bewust van hoe een abortus provocatus uit te voeren.

Men kende niet eens de betekenis van deze woorden en wist niet hoe men het beste een kind kon doden in de moederschoot, zonder de vruchtdraagster in leven te houden.

De Meester is daar, Hij roept u ! Deze gedachte boezemt u een heilige vreugde, een zoet vertrouwen in en Ik smeek u het altijd te overwegen en in uw harten te bewaren.

Dagelijks krijgt de mens deze influistering in zijn hart, want al zijn er verschillende talen, deze oproep verstaat men en geldt voor iedereen. Niet allen horen Mijn Stem, doch Mijn Woorden zijn wel voor allen uitgesproken én bedoeld.

Bidt zoals nu vaak het Rozenkransgebed, zodat ge deze stralenkrans vlechten kunt om Het Heilig Hart van Uwen Verlosser, Die allen bemint en hun zaligheid verlangt.

Blijf Hem verdedigen wáár gij kunt en ken uw plicht om Mijn Plaats te beschermen tegen de boze geesten en tongen. Want dan zal er zegen rusten op alles wat gij Mij vraagt.


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus281182

Ons gebed en het hart dat geen rust meer vind helpt de zielen hun begane fouten uit te boeten (28.11.82)

Doch bidt, opdat door uw gebeden velen terugkomen van hun voor­genomen besluit. Zij zijn ook Gods kinderen en leven vaak in grote nood, niet wetend of het wel verantwoord is.

Nimmer is een abortus toelaatbaar, want altijd zal het in Gods Oog een moord zijn.

De Rechter zal eens oordelen over deze zwakke mensen, maar wanneer uw gebeden hiervoor veelvuldig zijn, zal God hen toch eens de genade geven om hun begane fouten uit te boeten. Wanneer iemand immers spijt heeft over de moord die zij heeft laten bedrijven, zal haar hart en die van de haar bijgestanen geen rust meer vinden. Het zal blijven knagen, omdat zò, mede door uw gebeden, hun zielen toch kunnen rein gemaakt worden.

Moge Jezus, de Zoon van de Vader, hen door Zijn Lijden helpen om deze zonden niet meer te laten herhalen.

De Hemel weent en schreit tot in alle uitgangen der aarde !

Want Jezus' Bloed stroomde over dezelfde grond als waar van deze kleinen het hunne stroomt.

Hij zal het met Het Zijne verenigen.

Het is dikwijls moeilijk om aan te nemen, dat het billijk zou zijn, dat het leven van de vrouw hierdoor soms onder bezwijken moet. Zoudt gij denken kinderen, dat men om zulk een klein wichtje het leven van zijn moeder voorop moet stellen.

Ook Jezus, de Zoon van de Vader, gaf Zijn Leven om u allen op te kunnen nemen in Zijn Glorie.

De H.Vader de Paus Joannes Paulus zal om het uitgesprokene niet begrepen worden, doch een leerling is niet beter dan Zijn Meester!

Toch kunt gij met uw gebeden hem steunen om zijn plannen, die toch Gods plannen zijn, aan de mensen voor te dragen.


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus200386

Abortus en euthanasie (20.03.86)

Paulus de Apostel wijst erop, dat gij moet aanvullen wat er aan het lijden van Christus ontbrak. Hij bedoelt hiermede niet, dat de dood van Jezus onvoldoende was, maar dat ook u moet lijden om aan de verlossing deelachtig te worden. Hieruit volgt de leer van de RK Kerk, die onderscheid maakt tussen actieve en passieve euthana­sie.

Actieve euthanasie is het doelbewust beëindigen van het leven van een mens die opgegeven wordt bij een bepaalde ingreep.

Dit blijft altijd verboden, evenals abortus en is óók moord.

Passieve euthanasie is het staken van medische apparatuur van een stervende, omdat alle toegepaste mogelijkheden geen uitkomst biedt.

De wijze waarop euthanasie door een aantal groepen wordt gepropa­geerd, duidt er opnieuw op, dat het moderne heidendom in opmars is en het heeft den schijn, dat het Christendom op de aftocht dreigt te geraken.

De mens heeft zich op een hoog voetstuk geplaatst toen de duivel hem influisterde : "mensenrechten zijn nu gelijk aan de rechten van God de Vader. Voor deze grove zonden wordt bitter lijden gevraagd aan de mens die zich hiervoor offert. Deze ziel is in uw nabijheid.

Vraag op uw beurt volharding voor dit opgedragen lijden en kracht om het te volbrengen.

Bidt vanaf vandaag minstens één statie van de Kruisweg die Uwen Heer moest gaan, maar wilt gij Hem geheel volgen, dan 14 staties overwegen. Kinderen neem daarom het gebedenboekje van de Kruisweg, welke hier in Mijn Hofke u zal worden aangeboden. Dan pas zal, als u de woorden goed ter harte neemt, het lijden van Jezus beter tot u doordringen.

Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus270486

Stem nooit voor partijen die abortus of euthanasie legaliseren (27.04.86)

Met politiek zal Ik Mij nimmer uitlaten, maar als het om abortus gaat en euthanasie, laat Ik Mijn Stem horen voor allen die luisteren willen.

Weldra gaan de stembussen weer open en u vraagt zich af welke partij u kiezen zult…

…teken nooit voor die partijen die abortus en/of euthanasie legaliseren, want als u daar uw stem aan geeft, verleent u steun aan de moordenaars.

Ik geloof in God is het eerste woord van het Credo.

Indien dit woord geen werkelijke inhoud heeft, dan hebben de overige uitspraken van uw geloofsbelijdenis geen enkele waarde meer.

 

Is Christus niet God, omdat dit laatste woord in uw geest niet iets werkelijks betekent, dan gaat alles van het Christendom teniet.

De Schrift en de Kerk leren u wie God is. Zou u daar machteloos tegenover staan ?

Indien de Heer niet door een lange en oneindig geduldige pedagogie de mensen geleerd had deze geheiligde Naam te spellen, zou er geen Evangelie zijn. Alwie naar Jezus luistert of het Nieuwe Testament leest en niet weet te zien, dat deze woorden een tot in het oneindige voortdurende weerklanken zijn van het Mysterie van God, de Schepper en het hoogste Voorwerp van liefde, voor hem zijn alle woorden, waardoor dat Mysterie hem nabij komt, volstrekt holle klanken.

Leef uit liefde en gij zult overwinnen, òòk als je eens verslagen wordt in de strijd van je innerlijk leven.

Laat je hart overlopen van liefde en dankbaarheid als je overweegt hoe de genade van God je iedere dag weer bevrijdt uit de valstrik­ken van de vijand die hij voor je uitzet.

Bekritiseren en vernielen is niet moeilijk; de minst geschoolde metselaar kan zijn beitel in de edelste en mooiste steen van een kathedraal slaan. Maar bouwen, dat is een werk waar meesters bij nodig zijn.

Wees nederig. Verlang niet te zijn als die vergulde windwijzer bovenop een hoog gebouw. Hij mag nòg zo glanzen en nòg zo hoog staan, voor de stevigheid van het gebouw is hij van geen betekenis.

Wees veeleer als de verborgen fundering onder de grond, waar niemand je ziet, dan zal, dank zij u, het huis niet instorten.

Een diepgaand en algemeen-verspreid kweken van het Godsbesef zou nodig zijn in het belang van een goed-beleefde Zondag.

God is de soevereine Meester, wiens glorie u bovenal dierbaar moet zijn. Maar Hij is ook de Schepper, wiens vaderlijke Voorzienigheid de voortdurende diepste bron is van al uw goed van wat in de loop van een week uit uw handen kwam, van die handen zelf en van de geest die ze leidt en van heel de activiteit die deze instrumenten ontplooien.

Indien niets u ontbroken heeft, dan is dat allereerst omdat God u niet ontbrak. Elke daad, elk werk, elk leven dat mooi en goed en echt christelijk is, draagt steeds dit dubbel teken : Liefde en Offer.

Heel de drang van de natuur wil het tweede, het offer, uitbannen of althans versluieren en doen vergeten. Men wil wèl beminnen, maar niet lijden.

Door in je verdriet met Jezus' Lijden mee te voelen kom je open voor de liefde waarmee Hij dit alles voor u over had en verduurde.

Lijden zonder liefde is onmenselijk en voert tot van alles : moedeloosheid, passieve berusting, wanhoop. Dat is onmenselijk en nog minder is het christelijk.

Lijden is maar een stuk van het Kruis, het is er alleen het hout van.

Op het Kruis is de Gekruisigde Jezus Christus, dat lijden is de grondstof voor liefde.

Het kruis vertoont zich in allerlei vormen, de meest ergerlijke zullen ook het meest verdienen "Kruisen" genoemd te worden.

Niemand kan zeggen, dat hij dit weet; het Kruis, evenals Jezus, wordt alle dagen opnieuw ontdekt. Alle dagen verrast het.

Mocht het Kruis u tegenkomen weet dan, dat God het zò gewild heeft en dat Hij verwacht, dat u alles uit Zijn Hand wilt aanvaarden.

 

En op 19.03.1987

… Zoals Ik u voorheen al eens heb voorgehouden, ligt het niet in Mijn bedoeling om Mij over politiek uit te laten. Maar wel voel Ik, als Moeder verplicht, om Mijn kinderen erop te wijzen, dat zij door een ondertekening, het jawoord hebben gegeven om het leven van de meest weerloze mensjes te laten afbreken.

Zou men zo af willen zien van de lijdensweg, om samen met Jezus Christus de berg te beklimmen ? …

 

En op 13.08.1989

… Wanneer de Wet vasthoudt, dat abortus en euthanasie wordt toegela­ten, is Uw Regering òòk aansprakelijk voor de moorden die op deze wijze worden uitgevoerd.

Zoals Ik U reeds andermaal voorgehouden heb, bent U medeschuldig als U tekent met de rode kleur, dat het bloed is èn de dood bepaalt voor de meest onschuldigen.

God gaf U het leven, maar eveneens aan het ontkiemende zaad, wat het begin is van de ontwikkeling van dit broze mensje.

Als U tóch van plan zijt dat ronde cirkeltje rood te kleuren, tot instemming voor euthanasie, dan moet U er niet van opzien als men U of Uw familieleden de dodelijke injectienaald gaat inbrengen.

Of het nu passief of actief gebeurt, het is altijd moord !...


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus080689

Als Moeder van goede raad en Zetel der wijsheid spreekt Zij over moordend beleid (08.06.89)

Kinderen, in opdracht van de Hemelse Vader kom Ik U vandaag toespreken als Moeder van Goede Raad en als Zetel der Wijsheid.

Allen zijt U ervan overtuigd, dat alleen God beschikt over leven en dood.

Niemand heeft het recht om de menselijke waardigheid op de jonge vrucht, of op welke burger dan ook af te breken. Geen abortus-provocatus, noch euthanasie om welke reden dan ook, ouderom of pijnlijke ongeneeslijke ziekten, mag worden uitgevoerd op een menselijk tastbaar lichaam.

Ook het meehelpen aan zelfdoding behoort bij het allergrootste kwaad.

Nederland, hoever bent U gevallen om ook andere landen in de gelegenheid te stellen zijn kinderen te laten doden.

Uw regering is niet ziek te noemen, maar wel één moordend beleid.

Waarom kunnen de Zonen van de Kerk niet geloven, dat Maria, de Moeder van het volk, pleit op welke partij Haar kinderen hun stem zullen geven ?

God is altijd met ons, vroeger, nu en voor de toekomst.

Het grootste Gebod, dat Hij ooit gegeven heeft is de "Liefde".

De Goddelijke Pelikaan voedt Zijn kinderen met Zijn Eigen Bloed.

Dát is pas Liefde !

En als met het 5de Gebod de mens erop gewezen wordt : "Gij zult niet doden", zal zijn geweten spreken, maar ook blijven knagen als hij dit Gebod niet nakomt.

Hij zondigt niet alleen tegen de liefde, maar hij is moordenaar, die zoekt naar zijn prooi.


Maria spreekt over het grote kwaad van abortus.

abortus181292

Ook in de laatste algemene boodschap roept Maria ons nog op de kleine onschuldigen niet alleen te laten staan (18.12.92)

…Bid voor de gruwelijke taferelen van hen, die abortus plegen en laat ze niet alleen staan die kleine onschuldige wichtjes.

En al zal Elisabeth geen algemene Boodschap te horen krijgen, Laat Ik u nimmer alleen staan, want Ik sta toch heel dicht bij u.

Blijf trouw de Gebedsdiensten volgen.

Ik Blijf u volgen al krijgt u dan geen Boodschap meer.

In de Hemel blijf Ik aan de noden van u allen denken.

Ik zal u blijven steunen.

Boezemt Hij die Heilige vrees voor het kwaad - dien afkeer van de zonde en die het begin der Liefde is, niet in? Maar boven­al Schenkt Hij de nodige kracht het menselijk opzicht te trotseren -het juk der wereldse gewoonten af te schudden en aan de bekorin­gen en de betoverende macht der vermaken en vleierijen weerstand te bieden.

Kinderen, Ik Ga u Verlaten en zeg dan adieu.

Vaarwel tot in de Hemel. Deo Gratias !

Boodschapppen

Rampen zullen toenemen

Wij kunnen de rampen nog milderen door goed te leven.

Rampen zullen toenemen

rampen030480

Door te waarschuwen wil God alle kinderen redden. (03.04.1980)

Ik heb gezegd in Mijn laatste Boodschap: "Houdt u allen voor­bereid als het uur zal aanbreken, dat de ganse wereld aan het sidderen brengt". Daardoor willen Wij proberen om door zulke uitspraken alle kinderen te redden. En hoe zou dat het beste gedaan kunnen worden, denkt gij, Mijn kinderen? Doordat de waarheid het licht zal geven uit Mijn Boodschappen in het Hofke.
Hoe vaak hebben er al op verscheidene plaatsen aardbevingen plaatsgevonden en kan men de dagen nog tellen wanneer er bliksem en vuur plaatsvond, dat elkeen dacht aan zijn laatste uur?
Dacht gij kinderen, dat de mensen veranderen zouden wanneer men deze tekenen zag? Men was het spoedig weer vergeten, zoals elke ramp maar van korte duur de mens bij blijft.
Neen!, de Heer geeft de tijd, dat iedereen de kans krijgt om zich aan te sluiten.
Hij plant de wijnstok waar hij vruchten draagt en Hij zal de liefde laten ontstaan.
Hij is Het Alles Overtreffende Wonder en Het Onderpand der Toekomstige Glorie.
Hij wacht! Hij is rechtvaardig maar ook geduldig!
Hij is het geheim van het geloof! Zijn Kostbaar Bloed heeft Hij op het Altaar nagelaten en Hij zal wachten om elkeen de kans te geven zijn leven te beteren.
Hoe kan een Vader Zich gelukkig voelen als er vele van Zijn kinderen verloren zouden gaan? Ziet gij de wreedheden van de wereld niet en kunt gij de martelaren tellen, die boete doen om het behoud van vele zielen? Zijn deze tekenen dan niet genoeg om het waarde te geven voor het behoud van het mensdom?
De Liefde van Jezus zal heersen over alle zielen, over alle huisgezinnen, over alle volkeren der aarde, waarvan Ik de Vrouwe mag zijn.


Rampen zullen toenemen

rampen221078

Hoe kun je een God die alles toelaat aanvaarden? (22.10.1978)

U leeft in een tijd, dat de mensen de slachtoffers zijn van onderdrukking, van natuurrampen, van ziekte of honger. Zij schreeuwen om hulp. Zij bidden tot God, dat Hij er iets aan doet. Maar er gebeurt niets, God zwijgt in alle talen. En dan komt de vraag: "Hoe kun je een God Die alles toelaat aanvaarden ?" Gods afwezigheid is niet langer een steen des aanstoots als ge Hem gaat zien als een God Die Trouw is aan Zichzelf en Trouw aan de vrijheid van de mens en van de Schepping.

Hij is een God Die uitziet naar mensen met ware liefde voor elkander, naar de mens die troost brengt aan de lijdende, die hulp verschaft in de nood van de behoeftige, die een beetje geluk brengt naar het hoognodige bezit, hij die luisteren wil naar de mens die in geestelijke armoe verkeert.

God ziet uw goede wil en daden. Hij is toegankelijk en liefhebbend. Tot Hém kunt gij u richten tot gebed, dat geen geroep meer is in de leegte, maar een plaats waar het verlangen van de mens en het verlangen van God elkaar ontmoeten. God vergeeft en doet leven.

Als u bidt, dan is Hij het Die in u aan het werk is.

Die afwezige God kunt u vertrouwen. Hij is alleen maar afwezig, omdat Hij wil zijn "Degene Die komt" : Degene op Wie de mens wacht, niet dadeloos, maar helemaal ingeschakeld in het grootse avontuur, dat het leven is.

De mens is vrij en kan zich voor God afsluiten. Hij kan God loochenen of Hem de rug toekeren.

Het gebed erkent Zijn aanwezigheid en gaat daarop in. In deze vorm van gebed wordt er niet meer gevraagd.
Rampen zullen toenemen

rampen291180

Hoe lang kunnen wij onze vrije wil nog gebruiken als wij om het noodlot vragen.(29.11.1980)

Opnieuw ben Ik gekomen om enkele Woorden te richten aan hen die luisteren willen.

Hoe denkt gij over het natuurgeweld? Hebben deze mensen zulk een zware ramp verdiend?

Ge vraagt u wellicht af: "En waarom laat een Goede Vader zoiets gebeuren?", als Hij steeds herhaalt allen Lief te hebben!

Als Christus Zijn maatstaf ging gebruiken, zoudt ge zelf er veel slechter nog aan toe zijn dan al deze getroffenen.

Wáár ook ter wereld het land zo zwaar geteisterd wordt, steeds zullen er onder de slachtoffers zowel vrienden als vijanden van uw Schepper zijn.

Tot nu toe heeft God uw land gespaard voor zulke grote rampen. Echter de mens is druk bezig zijn eigen noodlot aan te wak­keren. Want elke nieuwe dag vraagt hij om het onheil.

Iedere krot, hoe slecht ook, probeert men een beetje leefbaar te maken. Men laat haar staan, omdat ze niemand in de weg staat of ook maar hindert. Wel ruimt men duizendvoudig de mens op, omdat hij een last zou zijn in deze huidige maatschappij.

Men heeft God daar niet bij nodig, men knapt dit zelf wel op. Of dit wezentje gezond of te zwak is, daar wordt niet op gelet.

Het zoveelste kind is een sta in de weg!

Het wordt opgeruimd, omdat men zich wellicht vergist heeft vóór of tijdens het liefdesspel.

Zou dit vroeg of laat geen catastrofaal einde brengen?

Nog steeds laat God de mens zijn vrije wil behouden, doch niet lang meer! Want ook uw volk zal eens om het noodlot vragen.

Bid echter veel, opdat uw land gered zal worden voor zijn ondergang.

Wie zijn onrecht goed inziet, is er weinig op uit om recht te zoeken.

Bid ook voor de slachtoffers, opdat de God van Gerechtigheid hen genadig zal wezen. Weet, dat dit kruis, wat de ganse mensheid betreurt, een waarschuwing is voor elk levend wezen.

Niet lang meer zal Ik roepen, want Mijn Vader vindt het ge­noeg.

Doch blijf in de verwachting, dat Ik na uw veelvuldig gebed "de Hulp van alle christenen" zal blijven!

Moge de Heer met u allen zijn en bid om Zijn Genade!


Rampen zullen toenemen

rampen061085

God regeert en waarschuwt. (6.10.1985)

De natuurrampen laten u zien, dat God regeert, maar u vooraf waarschuwt om nog beter te leven, om nog meer uzelve op te offeren om het goede in die ander te bereiken, misschien wel in uw kind.

Bidt daarom veel om van dit geweld gespaard te blijven. Iedere mens wil leven, wil zichzelf redden. Maar hoevelen denken nog aan het lot van die ander, die ook wil leven?

Het allerkleinste zaadje, het ontluikende leven, het beginnende mensje, hij hoort er niet meer bij. Voor hem is er geen plaats in deze maatschappij. Hij moet ruimen, want de kruimels van uw brood moesten hem eens in leven houden.

Bidt voor deze wereld, bidt voor de straffeloze mens, die geen kans ziet om lief te hebben, geen kans ziet om bemind te worden, geen kans ziet om nieuw leven te geven, geen kans krijgt om de wereld te leren kennen.


Rampen zullen toenemen

rampen270283

Rampen en lijden. Waar is Gods barmhartigheid? (27.02.1983)

Kinderen u leeft in een tijd van moord en doodslag, van oorlogen en rampen over de wereld die steeds dichterbij komen. Zouden wij dan samen niet proberen om het beste ervan te maken en nog meer dan anders Christus' Lijden hierin te zien? Als mens kan Ik aannemen, dat gij God verfoeit, omdat Hij dit nodeloos geweld toestaat en niet ingrijpt om hun daarvoor meteen te straffen. Neen, hierin ziet de mens Gods oneindige barmhartigheid verkeerd. Als strenge Rechter zou Hij onmiddellijk moeten toeslaan, maar als een Liefdevolle Vader geeft Hij ook de allergrootste zondaar nog de kans om zijn leven te beteren.

Toen Jezus hing te sterven bad Hij nog aan Zijn Kruis : "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!"

Zeg Hem na: "Heer straf hen niet om hun zonden, maar leer ze inzien door Uw liefde tot ons en door de woorden van Uw Moeder, dat niemand het recht heeft elkander onrecht aan te doen!"  Straks zult ge tegen je vrienden zeggen: "Maria is weer naar de aarde gekomen, Zij heeft weer een Boodschap gegeven!" 

Maar weet ge dan niet, dat Christus altijd om u heen is, dat Hij overal tegenwoordig is? Als ge zoudt willen luisteren, kan je het kloppen van Zijn Hart horen. Hij roept u steeds vanaf elke plaats, vanuit elk Tabernakel, tot zelfs in het warme hart van de mens.


Rampen zullen toenemen

rampen110283

Rechtvaardigen kunnen God vermurwen. (11.02.1983)

Weet ge dan niet, dat door het bloed, de tranen en de gebeden der rechtvaardigen, God Zich zal laten vermurwen en de mens zal sparen voor de aangezegde rampen?

Rampen zullen toenemen

rampen180782

Heb uw naaste lief als uzelf. Bidt voor hen die de rampen aan den lijve ervaren. (18.07.1982)

Eens heb Ik u medegedeeld, dat ook uw land niet gespaard zal blijven van rampen. Doch blijf dan trouw aan de geboden die God u eens gegeven heeft.
Zeg niet: "Dat is tijd genoeg als het leed door het noodlot over ons komt!"
Neen, nu reeds moet gij bidden en dan niet alleen voor uw land, uw vrienden of familieleden, maar voor hen die nu de oorlog voelen die over hen is neergekomen!
Zorg daarom, dat gij zeggen kunt, uw evennaasten lief te hebben als uzelve.
De Algoede God zal u helpen om dat kruis over u te laten komen wat gij ook dragen kunt.
Wanneer gij voldoet aan al uw goede voornemens zal er niet alleen vrede komen in uw eigen harten, doch ook deze doen uitstralen over hen, die er niet om kunnen vragen.


Rampen zullen toenemen

rampen110182

Schrik niet voor de rampen.(11.01.1982)

Zoudt gij onder het Kruis waar Jezus hing te sterven een on­verschillig toeschouwer kunnen zijn van Zijn Lijden? Hoe zult ge dan zonder emoties zijn voor Zijn Bloed, dat op elk altaar met even zoveel liefde vloeit als op Calvarië?

Schrik daarom niet terug voor de rampen die over u komen, want deze zijn een kastijding voor uw ziel en een leven voor de eeuwigheid.

Kom, vlucht in Mijn Hart en laat er u strelen en bewijs daarmee, dat ge een hemelse Moeder hebt en een Vader, die met u Zijn hemels paradijs wil delen om u voor altijd gelukkig te zien.

Laat Hem u dan tekenen met het Kruis Zijner Liefde en ontvang daardoor Mijn Zegen.


Rampen zullen toenemen

rampen020479

Zwaardere straffen bij grotere zondigheid. (02.04.1979)

Hoe groter de zondigheid, hoe zwaardere straffen u te wachten staan.

De rampen, die uw aarde zullen treffen, zullen door de weten­schap geen redding kunnen brengen.

Alleen het gebed kan nog de boventoon voeren!

Wetenschap is enkel gegeven aan intelligent begaafde mensen, doch het gebed is voor elkeen aan te leren en daar hoeft men ook geen enkele zilverling voor neer te tellen. Niets is voordeliger aan te leren dan het gebed en de liefde.

Gebed en boete kunnen meer redding brengen dan geld en bezit.


Rampen zullen toenemen

rampen081281

Jezus Christus niet kennen is de grootste ramp. (08.12.1981)

De grootste ramp, waarmee geen andere is te vergelijken, is Jezus Christus niet te kennen. Jaag daarom geen andere geloofsleer na, want zij zijn niet zuiver.


Rampen zullen toenemen

rampen181279

Rampen en wederkomst. De eindtijd komt op onverwacht tijdstip. (18.12.1979)

Van God heeft de Moeder een bijzondere heerschappij over de zielen ontvangen om ze te voeden en te doen groeien in en naar God.

Evenals God de eerste maal in een staat van vernedering door Mij ter wereld is gekomen, moogt gij ook aannemen, dat Hij ten tweede male door deze zelfde Moeder zal komen, zoals de gehele Kerk Hem verwacht.

Hoe en wanneer dit zal gebeuren, is aan de wereld niet bekend. Doch, dat het niet veraf kan zijn, kunt gij waarnemen uit de vele rampen, die overal in de wereld gebeuren.

Gij hebt zich al eens afgevraagd: "Waar blijft de ramp, die de hele wereld zou doen beven?"

Is het dan nog niet genoeg?

Verwacht gij nog meer, of wacht gij soms, totdat de uwen ge­troffen worden?

Neem deze Boodschap niet lichtzinnig op! Want al denkt gij, dat de Hemel ver van de aarde verwijderd is en Gods Gedachten ver van de uwe, zal de eindtijd komen op een tijdstip, dat gij het minst verwacht, noch bedacht zijt.

Wel moogt gij aannemen, dat de Vader, op het einde der dagen, kinderen zal verwekken, vervuld met de H.Geest en met de Geest van Diens Bruid, door Wie grote wonderen zullen worden ver­richt en de zonden zullen worden uitgeroeid om het Rijk van Mijn Zoon te vestigen in plaats van de grootheid van deze bedorven wereld.


Rampen zullen toenemen

rampen overig

Overige gerelateerde boodschappen.

Rampen als waarschuwing voor abortussen. (16.02.1979)

Kan men dit nog liefde noemen, wanneer men met de linkerhand streelt en de rechter het doden beveelt? Niemand mag een menselijk lichaam vernietigen of voortijdig doen afbreken.

Ziet gij nu Mijn kinderen hoe God de Vader de mens waarschuwt door de rampen, die op dit ogenblik overal plaatsvinden?

Niemand kan dit tegenhouden dan alleen de Schepper. God zal nog meer straffen als men niet luistert.

Blijf, kinderen, onafgebroken bidden.

Mijn Woorden zijn ernst en bittere Waarheid!

De tijd is korter dan velen denken. (25.10.1978)

De tijd is korter dan velen denken, bereidt daarom de mensen voor, dat ook zij paraat moeten zijn voor de nieuwe opkomende ramp.

Bidt, kinderen bidt, laat je niet misleiden of afwenden van het samenzijn met de Heer.

Blijf bidden en Ik zal de poort der Hemelen voor jullie open­zetten. Zorg dan, dat ge staat aan de rechterkant, dan zult ge de deur zien openstaan en vanzelf daar naar de Troon van de Almachtige God keren.


Een oogopslag van God kan heel de aarde vernietigen. (04.03.1979)

Mijn kinderen, vergeet de dagen van rampen niet! Het was nodig om de mens begrip bij te brengen, dat de Heer in een oogopslag de hele aarde kan vernietigen.

Dit was een beginnende waarschuwing!

Leer de macht van uw gebeden begrijpen, want zo verdrijft ge satan, die wacht op zijn prooi.

Met praten tegen elkander bereikt ge de oplossing niet, wel door gebed!


Ramp kan niet meer worden voorkomen maar wel verminderd als we naar Hem luisteren. (08.03.1979)

God zal Zijn Plannen nooit meer herroepen, doch de a.s. nieuwe ramp kan Hij wel doen minderen, als ge luistert naar het vermanende woord.

Aan degenen, die Mij trouw blijven, zal meer lijden worden opgelegd, doch zijn verdiensten zullen prijzenswaardig zijn.

Iedere mens moet zijn leven schikken naar de Tien Geboden.

Er is vastberadenheid nodig, maar dat kost strijd en offer en daarom kiest men liever de laksheid. Menig keer heb Ik er de nadruk op gelegd, dat allen beproefd worden om hun trouw te peilen.

Tracht niet uw gevallen broeder te ontvluchten, maar probeer hem terug te brengen op de juiste weg door uw voorbeeld en innig gebed.


Uzelve wegcijferen doet rampen afnemen. (22.06.1979)

Ik zal uw grootste ellende met de deugd van Mijn Liefde be­dekken en het dan in nederigheid doen toenemen om meer en meer uzelve weg te cijferen.

Wanneer gij zich daar steeds aan houdt, zal God de Vader de rampen afnemen en Zich geven zoals alleen een Hemelse Vader dat kan.

Kom kinderen, sta niet stil, maar ga op pad om te helpen daar, waar liefdediensten nodig zijn!


De mens wil de rampen niet zien als een waarschuwing van God. (06.08.1979)

Nu echter vraagt men herhaaldelijk wanneer er een ramp ge­beurt waarbij veel mensen worden getroffen: "Waarom heeft God dit zo gewild?"

God wil alleen het goede voor de mens, maar de schepselen vragen er Hem zelf om. Zij willen de straffen Gods niet zien als een waarschuwing waarover Ik herhaaldelijk spreek.


Wees dankbaar dat u wordt gewaarschuwd en niet onvoorbereid wordt opgeroepen. (14.09.1979)

Hoort en ziet gij niet hoe er op talrijke plaatsen de rampen plaatsvinden, die vele mensenlevens hebben geëist? En is de Hemelse Vader dan niet Barmhartig, dat Hij uw land het meeste sparen wil?

Hoe durft men nu nog te beweren, dat Mijn waarschuwing loos alarm is geweest?

Wees blij en dankbaar jegens God de Vader, dat Hij u niet onvoorbereid heeft opgeroepen.

De golven bruisen om u heen door uw verkeerde hartstochten. De satan paart zijne pogingen tot bekoring door u aan te zetten aan uw tot kwade geneigde natuur. Uw ziel zal in gevaar zijn als zij de gelegenheid tot zonden niet ontvlucht.


Zijn Liefdevol Hart erkennen en niet bang zijn. (11.10.1979)

Hebt gij zelf niet vaak straf verdiend als gij uw Schepper zo dikwijls beledigd hebt? Omdat Hij u liefheeft, heeft Hij u tot heden voor een ramp behoed.

Als gij Zijn Liefdevol Hart zult erkennen en voor Zijn wel­daden steeds dankbaar zijt, zult gij ook bereid zijn u te schikken in de ware onderwerping.

Wees niet bang, dat anderen u bespotten omdat gij uw Schepper bemint en Zijn Moeder liefhebt. Gij zult het leed, wat men u toebrengt beter kunnen verdragen als gij Mij in uw nabijheid weet. Vrees niet als gij gevallen bent, want uw Moeder is daar om hulp te bieden.

Roep Mij bij Mijn Naam en Ik zal er zijn om u te bestieren!


Hulp komt niet vanzelf. (02.02.1980)

Gij weet, dat de wereld behoeftig is naar hulp van boven, doch velen denken, dat het vanzelf komt, als zij er maar alleen naar verlangen. Doch er moet gebeden en gevraagd, ja gesmeekt worden om de Hand van God over u allen uit te strekken.

Vraag daarom steeds zonder ophouden, opdat de Vader Zijn toorn zal bedaren over het mensdom en de rampen, die de hele wereld bedreigen, zal onthouden of afnemen.

Laat nimmer gij bij degenen horen, die zeggen: "Ik wist van niets, want ik heb het niet geleerd!"


Open uw hart voor de getroffenen van rampen. (19 maart 1981)

Laat altijd uw harten geopend zijn voor de smarten en weeën van uw medemensen, die zo diep getroffen worden door rampen of oorlog.

Bidt God de Vader dat Hij met Zijn Barmhartige Hand de rampen zal wegnemen, opdat de duivel geen bezit meer zal ontvangen om de mens te treffen die nog durft te bidden.


Heb eerbied voor uw eigen lichaam. (17.03.1982)

Zorg, dat gij eerbied krijgt voor uw eigen lichaam, dan zal ook uw ziel de zuiverheid genieten die de Barmhartige God de Vader u schenken zal. Denk vooral dezer dagen aan het bittere Lijden van Jezus. Als gij een ramp verneemt, mijlen ver van u verwijderd, zijt gij het vlug vergeten, welke smart uw medebroeders getroffen heeft. Doch komen ze dichterbij, dan is er uw mond vol van.

Ook uw land zal God niet sparen als gij Hem voorbijgaat.


Vertrouw er op dat gij gespaard zult blijven als... (12.08.1982)

Laat U niet afschrikken door de grote rampen die deze wereld heden hebben bereikt, doch vertrouw er op dat gij allen gespaard zult blijven, als gij voor allen die liefde geeft die gij voor U zelve verlangt.


Laat moeder en kind met elkaar verbonden zijn evenals Maria onze Moeder is. (18.01.1984)

Als eenieder de liefde zou beoefenen zou er geen haat meer zijn, geen verdeeldheid, geen pijn in de arme landen om hun schamele bezit.

Bidt kinderen, bidt, dat gij gespaard moogt blijven van de vele natuurrampen.

Bidt, dat Mijn volk één zij met elkaar. Bidt, dat men het prille leven niet afbreekt, welke de éénheid zoekt bij zijn moeder.

Laten óók zij één zijn en blijven, moeder en kind met elkaar verbonden, evenals Ik Moeder mag zijn en ben voor allen.

Want als gij bidt en de raad opvolgt van uw leider, zult gij goede vruchten oogsten en zullen de orkaanwinden van uw binnenste tot bedaren komen.God regeert en waarschuwt. (6.10.1985)

De natuurrampen laten u zien, dat God regeert, maar u vooraf waarschuwt om nog beter te leven, om nog meer uzelve op te offeren om het goede in die ander te bereiken, misschien wel in uw kind. Did daarom veel om van dit geweld gespaard te blijven.


Zoekt uw heil bij het Licht van de Toren van David (26.07.1978)

Kinderen, allen hebt u de berichten gehoord of gelezen over de natuurrampen die vele landen te verduren hadden. Mensen die hun dierbaren en al hun bezittingen kwijtraakten. Ook uw land zal niet gespaard blijven, tenzij u met hart en ziel bidt en anderen durft aan te sporen hun heil te zoeken bij het Licht van de Toren van David.

Geef het Beeld van de Toren van David een plaats in uw woning dan zult u vele genaden en verhoringen bekomen.


Lijden en danken... (24.03.1989)

Waarom veracht gij Mij als lijden U treft, danken is er niet meer bij. Alleen als U iets goeds overkomt of U hebt verhoring verkregen dan dankt gij nog, al is het moeizaam.

Als er weer eens rampen gebeuren had God bijtijds een teken moeten geven, zodat er niemand getroffen werd.

Dikwijls hoor Ik de kreet: "Waaròm toch God, laat Gij toe wat de mensen elkaar aandoen?"
Iedereen kreeg de vrije wil om naar eigen keuzen goed of kwaad te doen. Hoeveel kwaad gebeurt er al in gedachten. Denk er aan dat het laster wordt als men grove leugens over de Mijnen zegt.

Als men bedrog van anderen voor waarheid aanneemt zonder dat men er zelf iets van gezien heeft, noch de betreffende persoon gehoord, waarover gesproken werd, dan wordt deze laster dubbel zwaar aangerekend bij Gods laatste Oordeel.

Als gij werkelijk durft te geloven in Gods Barmhartige Liefde om uw lijden en offer tot het goede om te buigen, dan zult gij Hem moeten danken.

Vraag God ook nooit in het lijden of Hij, door Uw milde aanvaar­ding, er iets goeds voor terug wil geven.


Gods molen maalt langzaam... het Turris Davidica beeld beschermt. (28.01.1990)

Dikwijls stelde men de vraag: "Waar blijven de rampen, waar Maria zo nodig over spreken moest?
Gods molen maalt langzaam, maar als de wind op volle kracht is, slaan de wieken op drift om schade en onheil te veroorzaken.

Menigmaal gaf Ik U de Raad om de Turris Davidica in Uw woning op te nemen, maar niet allen durven dit Beeld te plaatsen, omdat de Toren hen vreemd overkomt.

Weet echter, dat juist dit Beeld U Het Licht gaat brengen in donkere dagen. Het zal U beschermen als er gevaar dreigt.


7 aug. 199

Draag uw H.Communie op voor de slachtoffers van de oorlog en rampgebieden die geen kans kregen een oefening van berouw te bidden, dan helpt u hen eerder de Hemelpoort binnen te mogen gaan.


Boodschapppen

Mijn Heiligdom

Maria schenkt ons als Toren van David bijzondere bescherming voor de eindtijd.

Mijn Heiligdom

Mijn Heilgdom,uw toevluchtsoord

Mijn Heiligdom, uw toevluchtsoord. Gij zijt gekozen uit een grote menigte.(17.09.78)


Het is niet bij toeval, dat ge door de Vader naar hier werd gezonden. Vele Bovennatuurlijke Veropenbaringen zullen ver­leend worden aan Mijn kinderen. Vele genezingen, maar ook bekeringen, zullen hier naar ziel en lichaam hun zegen be­komen.

De geest van waarheid en liefde werd niet uitgedoofd in de wereld, al heeft satan een grote macht.

Velen zullen hun kaars bij Mij ontsteken en zij zullen nooit gedoofd worden.

Weet wel, Mijn kinderen, de overwinning is voor u en voor Mijn Zoon Jezus Christus. Eens komt de dag, dat gij zult weten uw opdracht goed vervuld te hebben.

Daaraan zult ge hen kennen, die het merkteken van de Vader hebben gekregen, dat ge geheel ongelukkig zult zijn als ge de stem in uw binnenste verwerpt.

Gij allen werd gekozen uit de grote menigte. God de Vader in Zijn oneindige Barmhartigheid heeft Mij de toelating verleend tot jullie te komen als Middelares en Uitdeelster van alle Genade. Mijn Genade, Die slechts wacht op uw gebeden.

Mijn kinderen, Ik heb de Hand gelegd aan het roer van het schip. In dit land zal uw Toevluchtsoord worden opgericht: Mijn Heiligdom.

Wanneer men een kerk bouwt, zijn er jaren voor nodig om deze in goede stijl op te trekken. Zou dan een Genadeoord, waar Christus' Wederkomst wordt verwacht, in één jaar tijd al een kathedraal zijn? Neen, eerst moet de grondslag bouwrijp zijn, zodat de fundamenten vastheid krijgen.

De stenen, waarop gij dacht te kunnen beginnen, waren van een houtsoort, dat spoedig uiteen valt. Deze stenen waren gegre­pen, omdat men meende, dat ze spoedig een tempel zouden op­trekken, maar zoals ge gezien hebt, zo gauw als deze met water in aanraking komen, vallen ze uiteen en rotten langzaam weg.

Begin daarom opnieuw voor een stevige buitenlaag met harde sterke cement, die tot groeiproces lijkt te ontwikkelen.

Laat echter deze houtstenen niet vallen; straks wanneer de buitenlaag gevormd is, kunnen zij zich laten plaatsen als binnenmuren.

Zoals ge ziet Mijn kind, men kan zich vergissen in de elemen­ten van de constructie. Deze stenen, die meenden zelf tot hoeksteen te kunnen dienen, zullen later inzien, dat hun herkomst enkel en alleen cement-mastiek betrof.

Ze zullen eens terugkeren en weten, dat hun maaksel vele zwakke kanten bezat. Zo is het ook met Mijn kinderen. Ze waren vol vuur, omdat ze wisten, op hun vele vragen een antwoord te mogen ontvangen.

Nu echter enkele van Mijn antwoorden hard overkwamen, lieten zij zich vallen. Dit is de steen, die niet vochtbestendig is.

Blijf daarom wel deze stenen vasthouden en zet ze niet aan de kant. Wanneer ze gehard zijn is het de tijd om ze te ver­werken aan Mijn nieuw op te trekken Oord


Mijn Heiligdom

Mijn Heilgdom,uw toevluchtsoord

Zo weinig kinderen geven gehoor aan Mijn oproep (13.01.79)

Mijn kinderen, gij zult ondervinden, dat nog meer lieden zich van u zullen afkeren, wat ook Mijn Hart met droefheid vervult.
Het is betreurenswaardig, dat zo weinig kinderen aan Mijn Oproep gehoor geven.

 

De straffen van God de Vader zouden vermilderd worden, als ze zich meer naar de Scheppende Almacht keerden, maar de machten van het kwaad brengen vele zielen ten val.

 

Het leven van elke mens, ja zelfs de gedachten, moeten een voorbereiding zijn voor de plannen Gods. Een grote beloning wacht allen, die de Hemelse Plannen volgen.

 

Kniel nu Mijn kind en groet Mijn kinderen.
Vraag of men veel bidt, vooral de aangrijpende gebeden, dan zult ge een Traan wegwissen van Mijn Oog.


Mijn Heiligdom

Mijn Heilgdom,uw toevluchtsoord

Kom samen bidden opdat gij de macht van het kwaad kunt overwinnen.(18.01.79)

Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen. Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen.

De satan heeft een grote macht verkregen, maar weet dat hij niet zal triomferen boven de Scheppende Almacht, welke alles ten goede zal keren.

Gij moogt niet het slachtoffer worden van zijn mirakelen. Weet echter ook, dat het voor hem niet mogelijk is lang te regeren en te triomferen om zijn mirakelen, deze zijn vals en zijn vruchten bevatten dorheid en vallen uiteen, al is hij een meester in de boosheid.

Gij zult deze listigheid kunnen voorkomen door gebed en of­fers.

Hij zal u manoeuvreren en zich opzetten midden over u, maar houdt u dan vast aan het geloof, want midden onder u staat Hij Die de sluier zal wegnemen van het verderf en u allen met Zijn Licht zal overstralen, opdat ge weet welke weg ge moet in­slaan.

Iedere ziel, die de Genade heeft verworpen, kan door de macht van satan zijn mede-broeder meesleuren om ook die ten val te brengen. Kom daarom meerdere malen in groepsverband bij elkaar en verenigt u dan in gebed, opdat gij de macht van het kwaad kunt overwinnen.

Vergeet niet de Engelbewaarders vaak aan te roepen. Weet, dat hij de satan kan overmeesteren en ge zult beschermd zijn door zijn machtige vleugelen.

Mijn Vader heeft u allen een helper gezonden, een bewaker voor de duur van uw leven op aarde. Aan hen allen werd een macht gegeven, veel hoger dan een mens begrijpen kan.


Boodschapppen

stJozef

boodschap

stJozef

Jozef190380

Ga tot st. Jozef. Maria spreekt over zijn leven (19.03.80)

Bid en aanroep ook vaker de beschermer aan van de H. Kerk, Vader Jozef"!! Heel de Kerk erkent in hem haar patroon en beschermer.
Wanneer wij vandaag zijn feestdag vieren wil ik zijn blijde en altijd tevreden figuur in herinnering brengen om hem meer te ontdekken en te beschouwen als de vader van ons kind Jezus.
Nimmer komt hij voor, dat hij bang of schuchter is voor het leven! Integendeel zelfs. Hij weet de problemen van de mens aan te pakken, al wordt hij ook aanbeden als Zeer Voorzichtige Jozef. Meteen daarna moet ge vernemen Getrouwe Jozef en Spiegel van Geduld en Voorbeeld voor de werkende arbeider!

De naam Jozef betekent: "God zal er aan toevoegen"! En God heeft aan het nederige leven van Jozef het leven van Zijn maagdelijke bruid en dat van onze zoon Jezus toegevoegd!
Hij kan zich de woorden die ik uitsprak eigen maken: Hij die almachtig is, heeft aan mij grote dingen gedaan. Jozef was inderdaad een gewone man op wie God heeft vertrouwd, omdat hij grote dingen tot stand bracht!
Hij wist van elke gebeurtenis die deel uitmaakte van ons leven, te beleven en te geven, zoals de Vader dat van hem wilde. Daarom looft de Kerk hem door hem aan te roepen dat hij rechtvaardig was.
In één woord, de rechtvaardige is degene die God bemint en deze zal, door Zijn geboden na te komen, een dienst bewijzen om zó zijn hele leven te richten op de dienst van zijn broeders, zijn evenmensen.
De rechtvaardigheid moet van buiten uit ontstaan. Want het leven van vader Jozef was niet zo gemakkelijk, want na angstige ogenblikken weet hij, dat de Zoon die mijn onbevlekte moederschoot bevatte, de ontvangenis was geworden van de H.Geest. Toen Jozef dat hoorde was hij wel bevreesd, doch echter stoorde hij er zich niet aan. Hij nam er zelfs geen aanstoot aan, al lijkt dat wel voor jullie een raadsel.
Het geloof van Jozef wankelde niet toen hij van de engel vernam, dat ook uit de schoot van zijn maagdelijke bruid een kind zou worden geboren. Jozef gaf zich over in Gods handen, maar is verder niet erop ingegaan om zijn bruid ook maar één vraag te stellen in die geest. Hij aanvaardde zwijgend!
Daarom mijn kinderen, ga tot hem als ge in grote nood verkeert. Hij zou je beter nog kunnen zeggen dan ik, hoe mooi de werken Gods zijn. Blijf hem aanroepen en vereren, vooral vandaag. Ik zal hem van u allen gelukkig prijzen op deze feestdag, want de hele hemelse scharen staan rondom hem!
Kom kinderen, bidt in deze tijd van gebed, boete en geduld om vertrouwen en overgave aan de wil van God in een bewust aanvaarde gehoorzaamheid!
Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie deugden van vader Jozef, waar elk christelijk leven om draait.
Soms spreekt men van liefde, alsof zij een drang naar voldoening van zichzelf zou zijn of slechts een middel om op een pure egoïstische wijze de eigen persoonlijkheid aan te vullen.
Nu ik over hem zijn liefde uiteenzette moogt ge hem nu zien met de eeuwigdurende lelie van reinheid en trouw. Zijn liefde brengt vreugde met zich mee, doch het mag een vreugde heten die wortels in de vorm van een kruis heeft.
Zolang ge nog op aarde leeft kan er geen daadwerkelijke liefde zijn, zonder de ervaring van het offer!
Toen sprak St. Jozef: "Blijf de woorden van mijn geliefde bruid indachtig, want ware zij niet geboren, dan was ik nimmer de vader geweest van ons heilig huisgezin!
Bemin haar, want zij alleen is waarheid en liefde!"

 


stJozef

stJozef190379

Eeuwen lang stond hij op de laagste rang (19.03.79)

Mijn kinderkens wordt wakker, ontwaakt en zet uw morgentaak om in gebed. Wacht niet tot de dag zijn einde nadert, om dan het laatste restje wat zich nog afscheidt van de volgende morgen een klein gebedje te prevelen.
Dan loopt de duivel rond als een brullende leeuw, zoekend om zijn prooi te verslinden.
Toch moet ge weten, dat God hen als het ware aan de leiband houdt. En zoals de God van het heelal de woeste en de wild golvende zeeën tot bedaren brengt, zo gebiedt Hij de duivels: "Tot hier en niet verder!"
Gij kunt zich moeilijk een voorstelling maken hoe groot de macht is van de duivels. Doch alleen binnen de grenzen, die de voorzienigheid stelt, hebben zij de wijsheid gekregen hun woede, maar grote verleidingen, bot te vieren op de stoffelijke wereld.
Hun natuurlijke macht is verschrikkelijk, zij kunnen uw geest in verwarring brengen, zodat ge in een verwikkeling geraakt, waaruit moeilijk is los te komen. Zij kunnen zich aan u vastklampen en als een schaduw de zwaksten overweldigen en belegeren. Doch zonder Gods wil zal hij geen enkel schepsel in zijn klauwen vastgrijpen.
Zij hebben op aarde een rol te spelen, die providentieel genoemd kan worden om de mens te bekoren en door hun sluwheid zwicht de mens en geeft toe aan de bekoringen en vervolgen zij de weg, die tot dwaling leidt.
Hij verstaat de kunst de mens te doen verdwijnen, want denk maar eens aan onze zoon Jezus, die ook door de duivel werd weggevoerd. De grootste sluwheid, die ooit bedreven wordt komt van de duivel.....
Trek daarom ten strijde kinderen, want weet, dat vader Jozef de beschermer is van de heilige Kerk. Hij was het hoofd van ons gezin op aarde, maar zal dat ook zijn van ieder huisgezin, dat hem aanroept, van elke werkman, die hem nodig heeft. Ge moet hem gaan zien als een vader onder u en de uwen en weten, dat alle eerbied hem toekomt.
Eeuwenlang stond hij op de laagste rang, maar de H. Drieëenheid heeft hem geplaatst als voorloper van Christus.
Hij is op zijn troon verhevener geworden, een voorwerp van lof en glorie, zowel voor de mens als voor de engelen.
Daarom lieve kinderen, in de dagen der beproeving, roep dan vader Jozef aan en hij zal luisteren, omdat gij hem gekozen hebt.
Hij was een trouwe dienaar van ons kind, vandaar ook deze lofspraak in de litanie aan hem gewijd.
Hij was een weldoener voor de armen, al was hij zelf armer dan de armste. Volg zijn voorbeeld na en ge zult een rechtvaardig mens zijn in alle eeuwigheid.


stJozef

stJozef190384

Vader jozef draagt er zorg voor dat onze huisgezinnen niets ontbreekt wat strikt noodzakelijk is.(19.03.84)

Gaat tot Jozef als ge het moeilijk hebt en geef hem de eer die hem toekomt. Bidt tot hem en trek ten strijde als het gaat om het ongeboren leven, want als hoofd van het heilig huisgezin zal hij nooit tolerant kunnen zijn als het zo pas ontluikende leven toch wordt afgebroken.
Of het gezin in armoede verkeert en daardoor één mondje meer te veel wordt, of wanneer de moeder het leven zou moeten laten door een nieuwe zwangerschap, dan wel een onvolwaardig kind ter wereld moeten brengen, vader Jozef toch de rechtvaardigheid zelve blijft.
Bidt ook tot hem voor alle belangen van de H.Kerk.
Smeek zijn bescherming af over de paus, de bestierder der Kerk en de plaatsbekleder van Christus. Want deze opperherder is het hoofd, waarvan de zetel Rome de plaats laat, die haar toekomt.
Vader Jozef, de nederigheid zelve, is het voorbeeld der werklieden.
Zoek daarom uw steun bij hem wanneer ge als arbeider overbodig lijkt te zijn. Hij zal er zorg voor dragen, dat het huisgezin niets ontbreekt, wat strikt noodzakelijk is.
Blijf bidden tot hem, want ook zijn naam zal zegen brengen.

(01.05.86) Wanneer u het moeilijk hebt in gezin of bij uwen arbeid, neem dan uw toevlucht tot vader Jozef. Hij zal u bij den hemelsen Vader aanbevelen en nimmer zult u tevergeefs een beroep op Hem doen als het de Vader behaagt.


stJozef

stJozef200379

St. Jozef heeft momenteel een grote taak gekregen van de Hemelse Vader.(20.03.79)

Nu wij in de maand zijn, toegewijd aan de H. Jozef, zal hij, wanneer men in nood zich tot hem wendt, ons van Zijn liefde blijk geven. Hij was op aarde de man met een zeer opvallende karaktertrek van goedheid en zachtzinnigheid.
Als men lang moet bidden om genezing te bekomen naar lichaam of ziel wil dit niet zeggen, dat de zieke geen genezing bekomt.
God stelt dan de genezing uit om het goede, dat door deze ziekte tot leven komt, op te laten komen, zodat de genezing dan uit goede daden zal voortvloeien. Zij voelen dan pas, dat de genezing alleen van boven komt. Al zouden de artsen een helpende hand hebben geboden, niet alleen de macht van uw hemelse moeder ondervindt men herhaaldelijk, maar ook de H. Jozef laat zich niet onbetuigd. Al degenen, die hem een speciale vurige godsvrucht toedragen, zal hij bijstaan als zij zich onder zijn bescherming stellen.
Weet, dat hij op aarde momenteel een grote taak heeft gekregen van de hemelse Vader.
Wanneer men er geen geloof aan hecht, probeer het dan tenminste door uw vertrouwen te geven, door zijn voorspraak in te roepen.
Weet, dat hij niet alleen beschermer is, maar ook vader van de Kerk van Christus.
Jozef is de rechtelijke vader van onze zoon Jezus, vader in de verhevenste zin! Meer komt dit tot uitdrukking dan dat hij de natuurlijke vader was geweest van Jezus.
Bid en roep hem aan als beschermer van de huisgezinnen. Met recht wordt hij dan ook beschermer genoemd van het ongeboren leven.
Mijn kinderen, laat u niet meeslepen in deze moderne tijden, dat voorbehoedsmiddelen zijn toegestaan.
Alleen een periodieke onthouding is nu geoorloofd.
Gezegend gij allen, die in de staat van moederschap verkeert, draag uw kind met liefde onder uw hart, dan zult ge straks de vreugde smaken, wanneer ge dit kleine wichtje in je armen kunt leggen en kunt vleien aan je boezem.
Blijf open staan voor de waarheid, dan zult ge het licht vinden, dat alle duisternis neerhaalt.

stJozef

stJozef270379

Hij moest sterven toen Jezus 30 jaar oud was. Maria en Jezus stonden aan zijn sterfbed.(27.03.79)

Mijn kinderen, bid dezer dagen nog bijzonder veel tot de heilige Jozef, doch doe het niet alleen nu, maar altijd.
Weet, dat hij veel vermag, alhoewel mijn Zoon geen enkele mens iets verschuldigd is, zo moet men ook aannemen, dat ge door de voorspraak van vader Jozef méér van God verkrijgen zult.
Ook wanneer Jozef zich tot mij wendt om een gunst af te smeken van zijn kuise bruid, zo zal ik hem niets kunnen weigeren.
Richt daarom je gebeden ook veel tot hem en vul aan wat hij tot heden toe veel is tekort gekomen aan liefde. Ik verzeker u, mijn kinderen, dat hij in de hemel een van de liefste vertrouwelingen is van de Heer en zeer veel verkrijgen zal om de straffen van de zondaar, die berouwvol tot hem keert, van de goddelijke rechtvaardigheid af te wenden.
Probeer in uw leven uw godsvrucht ook op hem toe te passen. Wanneer ge in grote nood verkeert is hij degene, die zich snel verplaatst naar de Vader om het gevaar de rug te laten keren.
Hij is de bewaarder van de onuitsprekelijke geheimen van God.
Vader Jozef was een liefdevol man, een vader voor ons kind, zoals geen tweede te vinden zal zijn.
Samen spraken wij veel over de verlossing, maar nooit zou ik hem gesproken hebben over de dood, die onze Zoon zou doormaken.
Wanneer ik hem dit wel had meegedeeld, zou hij dit niet hebben overleefd. Ik wilde zijn teder en overgevoelig hart niet met zulke vooruitzichten doen breken.
Daarom moest hij ook sterven toen onze Zoon 30 jaren oud was.
Hij heeft het geluk gekend, dat wij samen, mijn Zoon en ik, bij zijn sterfbed stonden.
Daarom moest ik het zonder hem doen, toen onze Zoon het bittere lijden werd toegebracht.
Jozef was na zijn dood nimmer gekomen op de aarde toen, want eerst moest onze Zoon door zijn sterven de verlossing bekomen.
Toen is zijn taak in de hemel begonnen voor de mens op aarde.
Maar nog meer dan voorheen moet men weten, dat wanneer hij de Vader om gunsten smeekt, dat de allerhoogste Drieëenheid hem niets zal weigeren, wat hij voor zijn vereerders op aarde vragen zal. Ook wanneer hij bij mij zal komen, zou ik hem nooit iets kunnen weigeren.
Ga daarom, wanneer ge in moeilijkheden zit, naar vader Jozef toe en vraag door zijn voorspraak of hij het door u zo zeer begeerde wil vragen aan zijn geliefde bruid, dan zal ik het nooit kunnen weigeren.
Weet mijn kinderen, dat gij bij alle genade, die men u geeft, nooit alleen kunt staande blijven, want de vijand van uw ziel zoekt naarstig rond of hij u kan neervellen.
Dagelijks wordt de mens door onzichtbare geesten belaagd en één hevige bekoring kan met één stoot deze ziel doen vallen.
Elk ogenblik heeft de mens Gods hulp en genade nodig.
Bid daarom tot Jozef: "Schrik der duivelen en Troost der ongelukkigen, bid voor ons"!


stJozef

stJozef280281

Vader Jozef wijst ons de plaats waar het schilderij in de kapel moet worden opgehangen (28.02.81)

Vader Jozef: "Door de hemelse Vader is het mij vergund, hier te mogen vertoeven, naast uw aller moeder. Weinige woorden zijn nodig omtrent de plaats aan te wijzen, die Maria toekomt in de bidruimte. Want zoals zij gedurende het stervensuur van onze Zoon, Hem ter rechterzijde bijstond, is het nu onmogelijk haar deze ereplaats te ontnemen.
Maria mijn lieftallige, kuise bruid zal daarom door William worden aangebracht op de plaats, waar nu het heilig aanschijn van onze Zoon prijkt. Het heilige gelaat, dat op het doek van Veronica achterbleef, zal de andere zijde van zijn kruis ontvangen.
Wanneer men later een beeld wil plaatsen van haren bruidegom, zal opnieuw en levendig, de heilige familie daar voor allen te zien zijn.
Dank en groet allen, die mij gedurende deze maand als toonbeeld van het huiselijk leven aanroepen. Uw zorgen zullen ook de mijne zijn!"

 stJozef

stJozef011179

Jezus en de hemelbewoners noemen hem Vader Jozef.(01.11.79)

Ga in de grootste nood tot Jozef, die door onze Zoon vader genoemd werd, omdat deze eer alleen hem toekwam. Zelfs de hemelbewoners noemen hem vader Jozef, waarom zoudt gij dan wachten om tot hem, bijzonder vandaag uw toevlucht te zoeken.
Naast Jozef voel ik mij onafscheidelijk verbonden met Christus in de aanbiddelijke raadsbesluiten van Gods goedheid, maar ook in het werk van de heiliging der zielen.

 

(29.12.79) Wie het voorbeeld navolgt van Vader Jozef zal het werkelijke geluk vinden en zich waarlijk tonen Godvruchtig te zijn.


stJozef

stJozef020280

Wie kan beter lichtdrager genoemd worden dan vader Jozef!(02.02.80)

Lichtmis betekent licht brengen en wie kan beter lichtdrager genoemd worden dan vader Jozef! Hij gaf luister aan het huiselijk leven tijdens ons aardse bestaan. Hij geeft luister aan allen die hem aanroepen! In zijn handen zult gij geborgen zijn.
Wanneer gij tot God wilt naderen, zonder eerst een middelaar te zoeken, trekt Hij zich wellicht terug, zodat gij Hem niet zult kunnen bereiken. Nader dus nimmer uit uzelve tot God, hoe zachtmoedig en goedertieren Hij ook is, maar doe het door de tussenkomst van Jozef of Zijn moeder, als gij tot Hem wilt naderen om Hem iets aan te bieden. Nimmer zal ook ik mij in vrijgevigheid of liefde laten overtreffen, als ik zie, dat men zich alleen maar aan mij schenkt om mij te eren of te dienen, maar dat men zich ontledigt van het allerdierbaarste bezit om enkel en alleen maar Hem er mee te tooien.
Dan pas zal ik Mij geheel en al geven op een wijze, die gij voor onbegrijpelijk houdt.


stJozef

stJozef230182

Verlovingsfeest van Jozef en Maria.(23.01.82)

Luister mijn kinderen en zing met het koor der Cherubijnen en Serafijnen onze Heer den lof dien Hem alleen toekomt ! Want Hij heeft mij op aarde een man gegeven, die de reinheid en zuiverheid bezat als het licht van de zon, de maan en de sterren.
En hij, die Jozef genoemd wordt, heeft het woord van de engel begrepen toen hij in stilte die nacht wilde weggaan van zijn bruid, daar hij niet wist welk groots gebeuren er bij haar had plaatsgevonden.
Hij wilde haar echter niet in opspraak brengen, doch verlaten, daar hij vreesde, dat zij aan een andere man haar lichaam had gegeven, daar de omvang van haren schoot het duidelijk beeld hiervan liet zien.
Toen hij echter van de engel mocht vernemen wat er plaats gevonden had, prees hij God, die hem zulk een verheven vrouw aan zijn zijde had geplaatst.
Op talrijke plaatsen viert men heden het verlovingsfeest van vader Jozef en diens bruid Maria.
Doch de meesten zijn hiervan niet op de hoogte en vieren deze verloving op een andere datum. Evenwel zijn wij verheugd, dat dit gebeuren nog feestelijk wordt herdacht op aarde.
En wanneer men dit gebed, gebeden tot de onbevlekte moedermaagd, naar den hemel laat stijgen, zal deze smeekbede ook vader Jozef treffen. Want Hij koos de geringste der vrouwen op aarde, die enkel alleen de deugden bezat van reinheid en liefde, van gehoorzaamheid en dienstbaarheid !


stJozef

stJozef250382

Moederschap. Maria moest haar gegeven woord zelfs voor haar maagdelijke echtgenoot verborgen houden.(25.03.82)

Dit was de dag waarop ik het moederschap mocht ontvangen van de H.Geest, door het bezoek, dat mij door de engel gebracht werd met de vraag of ik mij dienstbaar wilde maken voor deze heilige taak en mijne schoot wilde vrijmaken voor het goddelijk Kind.
Door velen werd ik tijdens mijn aardse leven benijd, daar ik de uitverkorene was geworden en géén vrouw die uit vooraanstaande familie voortkwam.
De Vader nam de allerminste aan onder zijn schepselen om zijn Zoon aan haar toe te vertrouwen. Velen in die tijd zagen deze maagdelijkheid als bedrog waarvoor ik gekozen werd.
Doch de Vader besliste, niet ik ! Alleen liet Hij aan mij de keus het "jawoord" te geven. Na dit uitgesproken te hebben aan de bode van God wist en voelde ik dermate welke zware taak mij te wachten stond. Zelfs voor mijn maagdelijke echtgenoot Jozef moest ik mijn gegeven woord nog verborgen houden. Ik begreep echter vanaf dat ogenblik, dat hij, wanneer mijn moederschap merkbaar was, dit als een teleurstelling moest verwerken. Was het soms ongewoon, dat hij bij het aanschouwen van de omvang mijner schoot hevig geschokt was in de ontrouw zijner bruid Maria? Was dit niet één van de vele smarten die wij verduren moesten ? Ik word genoemd de levende vorm Gods, daar in mij alleen natuurgetrouw de Godmens gevormd werd, zonder dat Hem ook maar ooit één enkele trek der Godheid ontbreekt. Altijd zullen er in de geschiedenis mensen zijn, die niet geloven, dat ik de maagdelijke moeder werd van Jezus de Zoon van de levende God. Evenzeer zullen niet allen aannemen, dat ik boodschappen naar de aarde zend, omdat zij van mening zijn, dat deze niet door de hemel werden uitgegeven.
Dat kan toch immers niet ! De moeder Gods zal toch zo niet spreken in het leven van de mensen. Dit is komedie, een zuiver toneelspel, een waar verzinsel. Hoe lang en veelvuldig zijn immers deze Boodschappen? Neen, aldus de mensen, dat kunnen geen hemelse woorden zijn, die de moeder Gods zou gesproken hebben.


stJozef

stJozef011179

Wees niet onhandelbaar.(08.01.84)

Wees niet onhandelbaar voor uw gemeenschap waar gij mee samenleeft of werkt, maar weet uzelve te geven. Mocht het moeilijk zijn om dit alles waar te maken, leg je dan in handen van het heilig huisgezin.
Vader Jozef bleef de werkman, al woonde hij met de allerhoogste koning onder hetzelfde dak. Zelfs de wijzen uit het Oosten legden hun mantels van grootheid af om het goddelijk Kind te gaan begroeten. Zij knielden voor het Kind in de Kribbe en bemerkten hun kleinheid met een diep geloof.
Laat daarom al uw ontberingen welgevallen om Hem te volgen en het overtollige in menige uitgave beperken teneinde aan hen, die door hun armoede Zijn beeld in zich dragen meer goed te kunnen bewijzen.


stJozef

stJozef080984

Door hard zwoegen een karig loon.(08.09.84)

Iedereen ontvangt zijn loon om in het onderhoud te voorzien. Zelfs priesters ontvangen salaris of vergoeding naar arbeid, al zijn zij dan ook in dienst van God.
Zou iemand, die een bovennatuurlijke gave ontvangen heeft om mensen de handen op te leggen, hen te begeleiden en te ondersteunen in hun leed of lichamelijke pijn en soms uren bezig zijn om de patiënt moed in te spreken, dan geen honorarium mogen vragen? Hoe zouden zij brood op tafel brengen als de aalmoezen der mensen nihil of gering zijn om een gezin te kunnen onderhouden?
Zelfs Jozef, mijn bruidegom, die zijn gave als timmerman uitoefende, zorgde door hard zwoegen, dat er geleefd kon worden met een karig loon.
Houdt daarom alle kritiek verre van u verwijderd, want zelfs de vogelen des velds pikken het graantje bij de tuinder weg wat hij heeft geplant voor zijn eigen bestaan.
De Almachtige heeft de hongerenden met gaven overladen en rijken met lege handen heengezonden.


stJozef

stJozef190385

"Vader Jozef, patroon van de stervenden, bidt voor ons " en hij zal met u zijn.(19.03.85)

Mijn geliefden !
Heel dikwijls brengt Gods voorzienigheid het kruis in uw leven; wie Christus niet bemint zal het lijden nooit aanvaarden, voor hem blijft het kruis een eeuwig onopgelost mysterie.
Kinderen, wanneer u in nood verkeert, wendt u dan tot St. Jozef. Hij is de helper in de uiterste nood en zo zal ook eenieder, die hem aanroept, begeleidt worden bij het sterven.
Ieder leeft in eigen omstandigheden, kent dus ook eigen gevaren en zwakke punten. Want niet alleen als uw lichaam in pijnlijke nood verkeert moet gij u keren tot Vader Jozef, maar ook als ge te strijden hebt in bekoringen en allerlei zwakheden. Laat u niet afgaan op de boze stem in uw binnenste : "Waarom zoudt ge uw eigen lichaam niet mogen liefkozen, God heeft het er toch ingelegd ?" Neen kinderen, op deze manier moogt ge uw lichaam niet verwennen, dat is des duivels. Natuurlijk mag men vriendschap bezitten en ervan genieten. God gaf ons de menselijke liefde als een steun en hulp bij de opgang naar Hem. Hier is vooral wijsheid nodig en voorzichtigheid.
Zij, aan wie God die liefde en vriendschap gaf als geschenk van Zijn goedheid, moeten zich aan geen enkele liefde hechten, alsof deze het laatste redmiddel was, het hoogste goed en het laatste doel.
De eigenlijke en laatste liefde van u allen moet zich verheugen, zich te mogen verenigen met Jezus Christus.
Alle menselijke genegenheid is zonder grondslag en van korte duur, als zij niet op Jezus Christus, op God zelf, hecht gegrondvest is.
Waar het maar enigszins kan moet men trachten de wil van anderen te doen en er zich op toeleggen hun neigingen en verlangens te leren kennen om zich daarbij te kunnen aanpassen, met aan eigen zinnen en voorkeur voorbij te zien. Hierdoor zal de eigenliefde sterven die voor uw eigen zieleheil een groot beletsel zou zijn.
Wanneer men eenmaal, door Gods genade verlicht, heeft ingezien, dat men afstand moet doen van zichzelf, blijft het van het allergrootste belang, steeds met dat goddelijk licht in verbinding te blijven. Dan verkrijgt men de goddelijke kracht om zijn voornemens goed uit te voeren.
Bidt den Heer om een hartelijk berouw over al de zonden van geheel uw leven en om aan de grootheid uwer bestemming geëvenredigde gevoelens.
Maak het voornemen, om via vader Jozef tot God te gaan en de stem van uw geweten vrij en openlijk te volgen. Dan zal hij, de patroon van de stervenden, u begeleiden en voeren naar God, waar geen lijden of strijden te bespeuren valt.
Troost u dan met te zeggen : "God zij geprezen !", dan zal elk afscheid je lichter vallen en hebt ge weer kracht om zelf verder te gaan.
Zeg vandaag en alle dagen van uw verder leven : "Vader Jozef, Patroon van de stervenden, bidt voor ons " en hij zal met u zijn.


stJozef

stJozef190389

St. Jozef vereerders zullen wanneer zij op 19 maart sterven rechtstreeks naar de hemel gaan.(19.03.89)

Elisabeth, zoals je ziet is ook vader Jozef met mij vandaag afgedaald naar de aarde om allen te danken voor de bloemen en kaarsen welke ter zijner ere ontstoken werden.
Wanneer gij, mijn kinderen, in grote gezinsmoeilijkheden of werkeloosheid verkeert, doet dan een beroep op vader Jozef en bidt vaak het gebed wat ik op 13 juni aan allen gaf.
Hij aarzelde niet toen de engel hem vroeg zijn leven in dienst te stellen van de Messias.
Ook toen hem op dat ogenblik werd medegedeeld, dat zijn huwelijk met zijn bruid Maria niet geheel aan hem toebehoorde, aanvaarde hij, maar zorgde toch voor haar. Daarom ook wordt hij genoemd Steun van de huisgezinnen, ook vooral in droeve omstandigheden.
Zij, die goed hebben geleefd en steeds tot hem hebben gebeden, zullen, wanneer zij op 19 maart sterven, rechtstreeks naar den hemel gaan......... Bidt ook tot vader Jozef, opdat mede door zijn voorspraak bij God de Vader, Mijn Hofke mag opbloeien en dat Michaël de tegenstanders weert om deze verschijningsplaats van uw moeder niet te kunnen afbreken.


Boodschapppen

Vastentijd

De vastentijd als een tijd van heiliging. Leg u toe op de versterving, goede werken en het overwegen van Zijn Lijden.

Vastentijd

dewondenvangodszoon

11.02.80 Aanschouw de wonden van Gods Zoon en verberg u in de wonden van Zijn Voeten, Zijn Handen en Zijn Hart.

Daarom spoor Ik u opnieuw aan veel te bidden, maar dan wel met vertrouwen. Nu de 40-daagse vastentijd zal aanvangen moet gij u toeleggen op meer versterving.

Aanschouw de Wonden van Gods Zoon en verberg u in de Wonden Zijner Voeten om Hem overal te volgen, ook als de weg on­begaanbaar is! Verberg u in de Wonden Zijner Handen om al uw doen en laten te heiligen en de eer van God door deze hande­ling te bevorderen. Verberg u eindelijk en alleen in de Wonden van Zijn Hart om Hem alleen lief te hebben en te beminnen.

Elk offer is u groot ter oorzake uwer zwakheid, maar gering in vergelijking met Zijn algehele Wegschenking. Aan de Voeten van Jezus durft Magdalena haar eertijds zo trots hoofd niet meer op te heffen. Maar onverschillig voor alles verliest zij de gasten uit het oog en bekommert zich niet wàt men van haar denkt. Zij is algeheel gericht op haar Meester en doet haar belijdenis harer schuld mèt het ernstige besluit boete te doen voor al haar zonden én haar groot verlangen spreekt zij uit, vergiffenis te verkrijgen over al haar zonden. Het vol­maakt berouw is bitter als de droefheid en zoeter als de liefde.

Zij kust Zijn Voeten, een handeling die het kenteken is van een vurig en dringend gebed.

Wanneer gij Mijn kinderen na een begane misslag niet vergeeft en de barmhartigheid niet bewijst, zult gij het Goddelijk Woord, dat Jezus tot Magdalena sprak moeten missen en niet zult vernemen van Hem: "Ga in vrede, uw zonden zijn u ver­geven!"

Hoe gelukkig zult gij zijn, als gij de bitterheden van het leven met een onverstoorbare zachtmoedigheid in uw harten zult bewaren.

God behandelt u niet met een ogenschijnlijke strengheid, maar Hij vergeeft als gij getrouw blijft in uw belofte, door ze telkens opnieuw te doen uitspreken.

Drijf uw bedreven fouten in uw geheugen terug en herinner u de vele en ontzaggelijke grote Genaden welke gij steeds ontvangt.

Is het niet uitsluitend het werk Zijner Barmhartigheid, dat gij nog niet verloren zijt?

Hij is altijd bij u en zou Hij u één ogenblik uit Zijn God­delijk Oog verliezen, dan hebt gij altijd nòg Iemand waarop gij kunt terugvallen, n.l. Zijn Moeder!

Al zoudt gij geen enkel woord kunnen spreken, evenals Mag­dalena, dan zouden àl uw zonden vergeven, maar ook vergeten zijn, als gij uw spijt betuigde met een eerlijk en oprecht hart. De Heer kijkt niet terug op uw goedgemaakte fouten.

Hij denkt zelfs geen ógenblik meer aan de dagen toen gij Hem door uw ontrouw hinderde.

Toon Hem de gevoeligheid van uw hart, dat Hem dierbaarder is dan de tederste woorden.

Vergeet en vergeef elkander bijzonder op hele moeilijke momen­ten. Zeg bij jezelf, maar dan uit de grond van uw hart: "Vader vergeef het hun, want zij wisten niet wat zij misdeden"!

Nà zulk een uitspraak kunt gij u in alle kinderlijke ver­langens, maar met eerbied vleien aan de Borst van deze God­delijke Pelikaan, zodat gij Zijn Bloed kunt drinken, dat van Liefde stroomt uit Zijn geopende Zijde.


Vastentijd

Vastentijd

24.02.80 Draag het Lijden van Maria op aan de Vader en geef Hem uw hart om Zijn Lijden dragelijker te maken.

Als gij de Tranen en Angsten zoudt bezitten die Ik gekend heb om de angsten en het verlies van Mijn Kind in zulk een dood­strijd, zoudt gij ze bij elkaar brengen en ze doorgeven aan de Vader met te zeggen: "Leer mij Uw Heilige Wil kennen, maar ook met liefde aanvaarden"!

Vraag de draagkracht en draagwijdte van uw lijden van uw Moeder, want Haar verlangen is veel groter om ze u te geven, dan uw verlangen om ze te verkrijgen.

Durft gij in deze Vastentijd, die Heilig is, uw handen drukken om de Wonden van Jezus te verzachten, zodat Zijn Lijden hier­door verlicht wordt? Wat doet gij zelve wanneer gij ergens pijn hebt? Brengt gij uw hand dan ook niet naar die tere pijn­lijke plek? Kom doe er wat aan, eer dat Zijn Lichaam sterft van uitput­ting. Geef Hem geheel uw hart, dat Hij u ter leen gaf, geef Hem uw lippen om Zijn Wonden te eren en geef Hem uw ziel om alleen Hem te behoren, dan wordt Zijn Lijden drage­lijker voor deze grove beledigingen der wereld!

Rust uit bij Hem, dan zal uw hart vol vrede zijn!

Vastentijd

Vastentijd110283

11.02.83 Verkrijg vrede en verzoening.

Help Mij om van God de Vader voor u allen de Vrede en Verzoening te kunnen verkrijgen als gij uw gebeden in deze Heilige Vastentijd met oprechtheid Uw Moeder aanbiedt!

De misdaad van de mensen, de werkelijk ontstellende misdaad is, de Koningin van de Hemel het zwijgen op te leggen, omdat Mijn Woorden niet au serieux genomen worden.

Ben Ik genoodzaakt om zonder ophouden bij Mijn Zoon aan te kloppen, omdat Ik niet wil, dat Hij u ooit zal verlaten?

Wat heb Ik allemaal voor u gedaan en wat moet Ik nog meer doen?

Heb Ik Mijn fiat niet gegeven om Mijn Moederschoot te openen voor de geboorte van de Mensenzoon, Jezus de Verlosser der Wereld?

Heb Ik met Hem niet meegeleden tijdens Zijn leven op aarde en bij Zijn Doodsstrijd, aan welke een wrede geseling voorafging?

Kom kinderen, sluit u aan bij hen die nog bidden kunnen, dan zult gij er allicht iets goeds van opsteken.

Het Licht van de Toren van David zal voor u uitschijnen en het zal u voorgaan totdat gij het kronkelige pad goed zijt overgekomen.


Vastentijd

Vastentijd200283

20.02.83  De kruisweggebeden bidden in de vastentijd.

Hebt gij eraan gedacht om deze eerste woensdag, welke begint met een dag van ontberingen en onthouding om de inwendige mens te beteugelen, ook met liefde in gedachten en offervaardigheid te beginnen?

De Kerk vraagt zo weinig om het de getrouwen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zij schrijft als verplichting twee dagen voor, terwijl de Vastentijd toch 40 dagen genoemd wordt.

Ik wil u niets opleggen om u te versterven, om zo Jezus op Zijnen Kruisgang mee te beleven. Maar wat u wel kunt doen is elke dag de Kruisweggebeden te verrichten. Al volgt ge dan per dag ook maar één enkele statie, ge hoort erbij, ge ervaart beter het Lijden wat Hij voor allen, dus ook voor u, gedaan heeft.


Vastentijd

Vastentijd180384

18.03.84 Verenig Zijn lijden met het uwe.

Ga daarom vooral in deze heilige vastentijd - welke nog door weinigen beleefd wordt - Uwen Heer tegemoet. Probeer Zijn Lijden met het uwe te verenigen, door Hem te volgen in het bidden van de Kruisweg. Hoe langer deze gebeden ook zijn, des te meer voldoening, maar ook genade gij er in vinden zult.


Vastentijd

Vastentijd23.06.85

23.06.85  Zijn Liefde was groter dan Zijn Angst voor de Kruisgang.

Kinderen luister naar de Woorden welke Ik vanuit dit Genadeoord tot u allen richt.

In uw jeugdjaren werd u reeds voorgehouden, dat Jezus, Mijn inniggeliefde Zoon, zich 40 dagen en nachten terugtrok in de woestijn om er te vasten en te bidden tot Zijn Vader. Gedurende deze dagen was Hij zich bewust wèlke Kruisgang Hem te wachten stond. De angst om deze lijdensweg was groot, maar de liefde tot Zijn volk was groter nog en dit bracht Hem tot volledige overgave, om door de gruwelijkste Kruisdood de zonden van de mensheid uit te boeten.

Allen, die van Zijn Vader het leven kregen en nog zullen krijgen, wilde Hij redden van de ondergang, want daartoe was Hij op de aarde gekomen.

…vraag wel als de pelgrimerende kinderen hier zijn, om gezegende kaarsen op te steken, dan wel mee te nemen, zodat ook in de donkere vastentijd het licht voor hun mag schijnen.


Vastentijd

Vastentijd090286

09.02.86 Het heiligen van de vastentijd.

Menigeen zal zich afvragen, wat zal ik doen om deze Vastentijd verder te heiligen?

Ieder weet het: vasten in de vroegere betekenis, de strenge vleesderving, sobere maaltijden met alles wat daarbij hoort, lijkt niet meer te kunnen.

Verplaats dan bijna alles gaarne naar het onzichtbare, inwendige gebied en zò wordt uw vasten een geestelijk derven, of een serie van vele deugdzame daden.

Dit is al een van de deugden: uw plaats afstaan aan uwe medemens in een bekrompen ruimte. Want het is in de Hemel niet zoals u wellicht meent: "Wie het eerst komt, het eerste maalt". De laatsten zullen de eersten en de eersten de laatsten zijn.

Het is zonder meer duidelijk, dat dit volkomen Christelijk is, vooral als deze praktijk u voert tot een nauwe aansluiting bij God, tot hechte vriendschap met Christus.

Gaat de waarde van die inwendige versterving, van de geestelijke boete dus, niet onderschatten. Zij is, (ook buiten de Vastentijd) voor uwe geestelijke groei onmisbaar.

Zijn de gebeden die de Kerk u nog steeds laat bidden daarom overbodig? Is er geen uitwendige boete meer?

Het is zoveel gemakkelijker zich maar te laten gaan, met mensen en omstandigheden geen rekening te houden, zolang het in het belang schijnt te zijn van eigen gemakzucht, genot en grote gevoeligheid.

Zovelen laten zich in alles gaan, kunnen zich in stoffelijke genietingen vrijwel alles veroorloven en doen dat ook.

Is het niet enigszins naïef te geloven, dat de zelftucht, het meesterschap over eigen indrukken en vermogens, zo nodig voor het inwendig contact met God, u zonder meer wordt thuisgebracht.

Boete is uitboeten, zelfbeheersing blijft zelfverloochening. Ook in kleine uitwendige praktijken kan de echte boete worden beoefend, het is een lichamelijk vasten.

Van deze ondernomen kastijding van het lichaam mag u "heilzame gevolgen" verwachten, zoals de Kerk u laat bidden. Dit vasten zal ongetwijfeld strekken tot "wasdom uwer zielen".

Geef aan dit alles de zuiverste orientatie, door (zelf in haar bescheiden vormen ) te aanvaarden in een geest van grote liefde voor Jezus Christus.

Boete is uitboeten en leidt daarom tot vergeving en delging van zonde en schuld.

Ik gaf u deze Boodschap, omdat Ik van u houd.


Vastentijd

Vastentijd220287

22.02.87 beheers de tong.

Het is meer waard, de tong te beheersen dan te vasten op water en brood.

Wat baadt het de mens, zich gedurende de vastentijd of elke Vrijdag verstervingen op te leggen, als hij zijn tong niet beheerst, door kwaad te spreken over wie dan ook.

Ik zeg u: Van ieder slecht woord, dat de mensen hebben gesproken zullen zij rekenschap moeten geven op de oordeelsdag.

Het moet dan ook tot groot kwaad worden gerekend en in een persoonlijke belijdenis aan de Priester worden opgesomd en gesmeekt om vergeving, maar.......dan moet er ook berouw aanwezig zijn, anders geeft ook zulke oorbiecht geen enkele absolutie aan de penitent.

 Vastentijd

Vastentijd090286

11.02.90 Troost Zijn Hart.

Bid Hem iets te doen om Zijn Hart te troosten. Hij ziet naar U uit, ook al bent U woonachtig in een ander land. Bid in de aankomende Vastentijd veel voor de zondige mensheid.

Bid ook voor hen, die gevangen zitten en vraag den Heer vooral om goede Priesterroepingen en dat zij ook dán Herders zijn naar Zijn Woord en Daad.

Wat al heeft Jezus Christus niet voor U gedaan? Hij heeft Zichzelve gegeven als Slachtoffer om U te behoeden voor den eeuwigdurende ondergang. Probeer in de H.Vastentijd om U het een en ander te ontzeggen, want ook Jezus heeft Dorst naar U.

Hij verlangt dat gij, voor Mijn Beeld als de Toren van David, een gebed prevelt om daardoor telkens een ziel uit het vagevuur te redden.

25.03.90 Verlosser der wereld red Nederland.

Denk gedurende de H.Vastentijd wat Hij Gedaan heeft van Den Dag af, waarop Hij Zich Opofferde om U te Verlossen.

Zeg daarom dikwijls : Verlosser der wereld red Nederland, het land wat arm is aan Priesters!


Vastentijd

Vastentijd020590

02.05.90 Jezus passie geldt nog steeds

De 40-daagse Vastentijd was een Lijdensweg voor Jezus Mijn Zoon, doch dit Lijden heeft géén einde en daarom, zolang het kwaad op de wereld is, zal het ook steeds een "Passie" blijven voor Uwen Verlosser.

Zelfs al spreekt de H.Schrift over de "Verrijzenis" van de Heer zal het voor Hem een aanhoudende Passie blijven.

Voor allen heeft Hij den Kruisdood ondergaan. En niet alleen vloeien nog de Tranen uit Zijn Ogen, maar ook Zijn Bloed stroomt nog ieder ogenblik op de aarde.

Zou de mens alleen geschapen zijn om door God Veroordeeld te worden tot de helse straffen?


Boodschapppen

kwaadspreken

boodschap

kwaadspreken

kwaadspreken220588

De zonde van de laster berokkent 3- voudige schade

Leef altoos in de Geest van Jezus Christus.

Doet niemand leed aan door het lasteren. Lasteren is kwaadspreken over iemand, dat niet waar is. De zonde dezer berokkent een drievoudige schade;

zij schaadt de geestkracht, daar zij de mens ongeschikt maakt om offers te brengen;

zij schaadt zijn neigingen, die zij afkerig maakt van haar oorspronkelijke onderwerping aan den Wil van God en

zij benadeelt het geluk, dat slechts in orde en vrede kan bestaan.

De zonde vernietigt de orde en neemt den vrede weg.

 

Ach, hoe dikwijls blijft de mens aan den rand des afgronds gekluisterd, terwijl men toch zo vurig wenst het goede te verrich­ten, waarnaar men met zoveel moeite streeft !

Wanneer men, bereid om een nieuw leven te beginnen, zich van angst voelt aangegrepen het vroegere leven vaarwel te moeten zeggen, dan trekt de rede haar besluit om een nieuw leven te gaan leiden niet terug, maar de wil blijft besluiteloos wankelen.


kwaadspreken

kwaadspreken230685

zeg niet dat gij van elke vriendschap verstoken blijft

Bidt Mijn trouwe gebedskinderen en onderhoudt de geboden die Chris­tus u allen gegeven heeft. Geef geen kritiek op uw partner, noch op degenen die u omringen door te zeggen, dat gij van elke vriendschap verstoken blijft.

Als u kwaadspreekt van deze mensen en uw hart in opstand komt, daar ge meent met alles alleen te staan, zal de schuld eerder bij uzelve rusten.

Behoudt de liefde tot elkaar, dan vindt ge geluk in uw huwelijksleven, zodat uw kinderen niet kunnen of hoeven te zeggen: "Wat is er omgegaan in het hart van onze vader, toen moeder hem niet wilde begrijpen?"

Elk kind zoekt naar de liefde van zijn moeder, omdat zij degene is die met haar kroost dagelijks omgaat. Maar als zij meer naar vader neigen om getroost te worden, moet ge eens bij uzelf te rade gaan, dan zult ge ontdekken en moeten toegeven, dat het ook anders kan.


kwaadspreken

kwaadspreken020787

02.07.87 De duivel zet u aan tot grove kwaadsprekerij van degene die met u optrekt

Jezus roept steeds: "Komt allen tot Mij !" Gij hoort die Roepstem en doet wat uw hart u ingeeft.

Toch is uwen gang geen altoos vlekkeloze. Want naast het gebed, zet de duivel u aan tot grove kwaadsprekerij over diegene die met u dezelfde richting opgaat.

Gij duldt hem niet en hebt daarom alle kritiek over deze mens, maar over uzelve zijt gij volkomen tevreden, want......gij bidt en de voldoening hierover straalt van u af.

Voelt gij dan niet, arme ziel, dat uw pelgrimstocht en gebed weinig vruchten opleveren en als het ware in het niet verdwijnen, als gij uwen medemens veracht of kwaad van hem spreekt?

"Draagt elkanders lasten, zo zult gij Christus wet vervullen. Wat de mens van tegenwoordig vraagt is de Christen die "open" is, begrijpend voor iedereen, "beschikbaar", die het menselijke erkent en waardeert, dat u allen verbindt."


kwaadspreken

kwaadspreken291187

29.11.87 Vergeet niet het 8ste gebod

Ook het 8ste Gebod, wat God aan de mensen gaf, wordt nog maar nauwelijks overwogen, ja meestal niet serieus genomen.

Veel laster is er in de wereld; men durft zelfs meerdere malen vals te getuigen over zijn naaste. De lastertaal aan zijn medemens woekert ziekelijk verder.

De waarheid durft men niet meer onder ogen zien, men luistert niet naar degene die zich hierover verweren wil. Hij wordt als het ware de hoek ingetrapt, want hij lijdt aan hallucinaties. Het kwaadspre­ken woekert verder want, dat kan allemaal in dit land, waar Ik als Moeder van Jezus en alle mensen verschijn als de Turris Davidica.

Alles mag, alles kan, alles is goed, want het is toch menselijk als het kwaad is geschied.

De "Groten" der aarde weten, dat dit niet kan, doch zij zwijgen in alle talen.

Alles wordt oogluikend toegestaan, alleen het samen bidden mag en kan niet, want dit hoeft niet zo nodig, dáár zit men niet op te wachten. Gezamenlijk gebed kan respect afdwingen. Wat vol geest­drift en moed hier begonnen was, wordt abrupt afgebroken, Nederland héét Missieland. In vele landen op de wereld bidt men om het ware geloof terug te laten komen voor Nederland.


kwaadspreken

kwaadspreken220488

22.04.88 Jezus zelf spreekt over laster en Maria die hier als Toren van David verschijnt

“De laatste maal, toen Mijn Moeder tot u allen sprak Mijn broeders en zusters, doken er twijfelaars op, want bidden voor het ongeboren leven en op diezelfde plaats lasteren, kon geen uitspraak van Uw aller Moeder zijn. Namen heeft Mijn Moeder niet in het openbaar genoemd en grootheden verschuilen zich.

Welke plaats men ook bezoekt of reeds bezocht heeft, als zijnde de Verschijningsplaats van Mijn Moeder en er wordt over iemand kwaad gesproken danwel gelasterd, heet dit niet alleen geen verworven genade aan de pelgrimstocht met gebed, maar men bedriegt dan bovenal Mijn Lieve Moeder, wanneer er gezongen of gebeden zou worden : "Moeder ik houd zoveel van U !"

Er wordt zelfs gespot, daar Mijn Moeder Zich hier vertoont als de "Toren van David".

Velen schamen zich om Haar Beeld te plaatsen in hun woning.

Vergeet niet - broeders en zusters -, dat Zij het is geweest, Die heeft meegeholpen aan Mijn Groot Verlossingswerk. Want iedere ondragelijke pijn welke Ik verduurde, heeft Zij met eenzelfde Lijden meegedragen bij elke beweging om het gehele mensdom te verlossen.´


kwaadspreken

kwaadspreken231188

23.11.88 Uw mening naar voren brengen is heel wat zachter dan iemand belasteren.

Hij verbergt Zich om U Zijne Heerlijkheid eerst dan in den Hemel te doen aanschouwen. Maar daarnaast verwacht Hij van U, dat geen enkele mens gehaat of veroordeeld wordt.

Oordeel daarom niet, dan zult ook gij niet veroordeeld worden.

Uw mening naar voren brengen is héél wat zachter dan iemand belasteren en veroordelen. Als ge oprechte liefde bezit kunt gij zulke grove zonden niet doen.


kwaadspreken

kwaadspreken240389

24.03.89 neem bedrog van anderen niet voor waarheid aan zonder er zelf iets van gezien te hebben

Iedereen kreeg de vrije wil om naar eigen keuzen goed of kwaad te doen. Hoeveel kwaad gebeurt er al in gedachten. Denk er aan dat het laster wordt als men grove leugens over de Mijnen zegt.

Als men bedrog van anderen voor waarheid aanneemt zonder dat men er zelf iets van gezien heeft, noch de betreffende persoon gehoord, waarover gesproken werd, dan wordt deze laster dubbel zwaar aangerekend bij Gods laatste Oordeel.

Als gij werkelijk durft te geloven in Gods Barmhartige Liefde om uw lijden en offer tot het goede om te buigen, dan zult gij Hem moeten danken.

 

Jezus spreekt: Ook gij Mijn volk luistert naar Het Woord wat Ik tot allen richt.

Hoe vaak is er haat en roddel ?

Meent ge werkelijk, dat God U daarover niet zal aanspreken, omdat ge naar eigen mening zoveel goede daden deed ?

Als iedere mens zijn eigen fouten in de spiegel kon waarnemen zou het hem niet meer verwonderen, dat de wereld zo slecht is en een waar tranendal. Men zou dan ophouden om God voor alle onheil ter verantwoording te roepen. Ik wil U er op wijzen, dat U Hem eerder danken moest als Hij U op Uw fouten wees.

God gaf allen een vrije wil, maar deze wordt vaak verkeerd gebruikt.

Toch zal Ik alle kwade neigingen der mensen weer in Handen nemen om alles ten goede te keren.


kwaadspreken

kwaadspreken080988

08.09.88 Spreek geen kwaad over Elisabeth, zeg niet dat de woorden niet van Maria kunnen zijn.

Geef den moed niet op als gij bij al Uw lijden niet onmiddelijk verhoring bekomen moogt, als gij meent daarop recht te hebben.

Vraag Uzelve eens af of gij een ander pijn hebt gedaan, door alsmaar, misschien onbewust, kwaad over Uwe naaste te spreken. Want indien gij lastert en de goede naam onteert en bespot van degene, die naast U staat, kunt gij niet zeggen God lief te hebben.

Bemin daarom Uwen medemens zoals gij Uzelve liefhebt.

Spreek geen enkel kwaad over de vrouw, welke Ik als werktuig gekozen heb om Mijn Boodschap aan U gericht, uit te dragen om allen hierin te laten delen.

Zeg niet, dat Uw Hemelse Moeder zulke Woorden nimmer spreken zal.

Wanneer een aardse moeder haar kind alleen maar zoete woordjes heeft toegespeeld, zal het nimmer begrijpen, maar nog minder willen toegeven, dat dit zijn moeder is, als uit diezelfde mond harde verwijtingen en scherpe vermaningen naar buiten vloeien.

Wanneer zou Uw Moeder, Die bij Haar Geboorte de Zoete Naam Maria ontving, Zich niet streng en rechtvaardig in Haar uitspraak kunnen wenden tot degenen, welke Zij noemen mag: "Mijn kinderen"?

Ik zou niet naar U gezonden en gekomen zijn als het een wereld was met rechtschapen mensen en alleen goede bewoners, die enkel en alleen liefde hadden voor elkander.

kwaadspreken

kwaadspreken-diverse

27.01.91 kwaadspreken op Communiedagen weegt zwaarder.

Het is alsof het kwaad met de tong gesproken op Communie-dagen begaan Onze Heer meer mishagen dan die, welke U op andere dagen bedrijft, omdat Hij Zich op de dagen der Communie Zelf aan U geschonken heeft.

Daarom moet men op die dagen onverschillige tijdverdrijven een weinig achterwege laten, teneinde meer tijd te besteden aan het gebed.

 

08.09.87 als gij kwaad spreekt heeft uw gulle gave minder waarde dan 1 druppel water op een gloeiende wonde.

Want weet, als gij uwen broeder of zuster belastert of verwenst, kunt u niet spreken van Uwen God en Verlosser lief te hebben.

Ook al zoudt gij al uwen overvloed wegschenken aan de misdeelden of getroffen gebieden, maar gij spreekt kwaad over uwen naasten, heeft uw gulle gave nog minder  waarde dan één druppel water op een gloeiende wonde.

Wanneer u op elk dezer Woorden let en het Hart van Jezus in den Hemel, op de aarde en in Het Tabernakel beschouwt, zult gij er deze kentekenen ener volkomen toewijding, in het menselijk verstand overtreffenden graad, in verenigd vinden.

Van eeuwigheid sprak Jezus tot Zijn Vader: "Zie hier ben Ik" tot heil der mensen.

 

11.11.79 wie kwaad spreekt, lastert God

Oordeel niet, want dan kweekt gij uzelve een oordeel aan.

Indien gij meent, dat uw broeder of zuster het verkeerde najaagt, bid dan voor hen, maar schreeuw het niet van de daken, dat men een omweg moet maken om hen te ontwijken, want dit is kwaadsprekerij. En wie kwaad spreekt lastert God.

Hoe hebt gij uzelve lief? Gebruik diezelfde maatstaf ook voor uw evenmens en betaal hem met gelijke munt. Zie eens hoe God je Liefheeft! Zelfs al slaat ge Hem, Hij blijft je met dezelfde Liefde beminnen. Ook al gelooft gij niet, dat Hij u oneindig Lief­heeft, Hij zal je blijven aanmoedigen terug te keren tot Hem.

Maar eens zal ook Zijn Stem ten laatste male roepen en dat is wanneer het uur des doods zal toeslaan.

 

06.05.84 Bemin ook hij die kwaad van u spreekt

Maar als gij zegt Hem boven alles lief te hebben moet gij niet vrezen uw evennaaste te beminnen. Ook hij die kwaad van U spreekt. Zeg dan Jezus na: "Vriend waartoe zijt gij gekomen?", dan zal alles lichter vallen en hij, die laster over U uitspreekt, zal nadenken over hetgeen hij van U gezegd heeft.

Het liefkozende woord zal hem in het diepst van zijn ziel treffen en zijn hand zal op zijn borst kloppen en zeggen: "Mea culpa!"

Aldoende zult gij de vrede scheppen die er nu nog niet is en de Heer zal zeggen : Mogen ze allen één zijn, Vader!

 

25.06.89 Er zijn onder u wolven in schaapskleren

Kinderen, de Hemelse Vader verleende Mij toch Zijn toestemming om af te dalen naar deze Plaats, alhoewel Ik weet, dat er altoos onder de pelgrims kinderen zijn die over Elisabeth op een minder aangename manier spreken en daardoor proberen Mijn Dierbaar geworden Oord af te breken.

Evenals vroeger zijn er ook nu wolven onder U in schaapsklederen, die zich liefdevol voordoen en niet alleen door in woorden kwaad te spreken maar ook in brieven zulk een laster mee te delen.

Dit treft niet alleen de vele goedwillende harde werkers van Mijn Hofke, maar ook Uw eigen Hemelse Moeder brengt men een pijnlijke Hartewond toe.

Als men meent daar welbehagen in te scheppen, ga dan vóórt op die weg, want U hebt een vrije wil gekregen, maar weet voor eens en altijd, dat U zichzelven veel leed berokkent, want de Heer Uwen God is wel Barmhartig, maar ook Rechtvaardig.


Boodschapppen

Eindtijdprofetieën en de wederkomst van Jezus Christus

U treft hier een selectie aan van uitspraken, die in de boodschappen zijn gegeven, en handelen over de eindtijd en de wederkomst van Jezus Christus. Vaak zijn het korte berichten over dit onderwerp uit een veel uitgebreidere boodschap.

De mens heeft moeite het door Maria gesproken woord aan te nemen. Dit wordt vooral in verband met de boodschappen betreffende de wederkomst gezegd.

 

(01.11.79) Gij zult zich meer dan ooit vandaag aangemoedigd weten om te blijven geloven en hopen, dat de Wederkomst van Onze Zoon steeds dichterbij komt.

Het is wel duidelijk moeilijk voor de mens om aan te nemen wat Ik gesproken heb door de mond van Mijn bevoorrechte kinde­ren.


Eindtijdprofetieën en de wederkomst van Jezus Christus

Eindtijdprofetieën1

Maria spreekt over de tijd tot aan de wederkomst van J.C.

Als abortus blijft voortduren zal er een oorlog uitbreken die de wereld nooit heeft gekend.

 

(21.11.78) Wanneer men door blijft gaan met het pas ontluikende leven af te breken, zal Gods vertoornde hand zich wreken en zal er een oorlog uitbreken, die de wereld nimmer heeft gekend.

 

 

Als gij u geborgen houdt in de liefde van de schepper hebt gij van de rampen niets te vrezen.


(14.02.79) Ziet gij de rampen komen, dan heb Ik deze mededeling: Houd u geborgen in de Liefde van uw Schepper en niets zal u over­komen. Wanneer gij bidt hebt gij niets te vrezen.

 

 

De wereld is er slecht aan toe.


(29.10.78) Uw land en de wereld zijn slechter dan de tijden van Sodom en Gomorra, ook van Noach.

 

 

De natuurlijke macht van de duivel is verschrikkelijk. Hij verstaat zelfs de kunst de mens te doen verdwijnen.

 

(19.3.79) Dan loopt de duivel rond als een brullende leeuw, zoekend om zijn prooi te verslinden.Toch moet ge weten, dat God hen als het ware aan de leiband houdt.

 

En zoals de God van het Heelal de woeste en de wild golvende zeeën tot bedaren brengt, zo gebiedt Hij de duivels: "Tot hier en niet verder!"

Gij kunt zich moeilijk een voorstelling maken hoe groot de macht is van de duivels. Doch alleen binnen de grenzen, die de Voorzienigheid stelt, hebben zij de wijsheid gekregen hun woede, en grote verleidingen bot te vieren op de stof­felijke wereld.

 

Hun natuurlijke macht is verschrikkelijk, zij kunnen uw geest in verwarring brengen, zodat ge in een verwikkeling geraakt, waaruit moeilijk is los te komen. Zij kunnen zich aan u vast­klampen en als een schaduw de zwaksten overweldigen en belege­ren. Doch zonder Gods Wil zal hij geen enkel schepsel in zijn klauwen vastgrijpen.

 

Zij hebben op aarde een rol te spelen, die providentieel genoemd kan worden om de mens te bekoren en door hun sluwheid zwicht de mens en geeft toe aan de bekoringen en vervolgen zij de weg die tot dwaling leidt.

 

Hij verstaat de kunst de mens te doen verdwijnen, want denk maar eens aan Onze Zoon Jezus, die ook door de duivel werd weggevoerd. De grootste sluwheid, die ooit bedreven wordt komt van de duivelen.

 

 

Het kost tijd om een genadeoord waar de wederkomst van Christus wordt verwacht op te bouwen


(22.12.78) Wanneer men een kerk bouwt, zijn er jaren voor nodig om deze in goede stijl op te trekken. Zou dan een Genadeoord, waar Christus' Wederkomst wordt verwacht, in één jaar tijd al een kathedraal zijn? Neen, eerst moet de grondslag bouwrijp zijn, zodat de fundamenten vastheid krijgen.

 

 

Maria zal er voor zorg dragen dat grote dingen zullen gebeuren als het noodzakelijk zal zijn. Wij kunnen ook ontelbaren helpen zoeken de weg te vinden.


(31.12.78) Vrees noch het lijden, noch de duisternis, want Ik zal altijd bij jullie zijn. En wanneer ook gij zich aan Mij zult binden, zult ge ontelbaren helpen zoeken de weg te vinden.

 

Laat u niet in verwarring brengen en heb geen angst. Dan zal het door Mij voorbereide en opnieuw herboren keurkorps voor de dag durven te komen om aan allen moedig het Woord Gods te verkondigen.

 

Zelfs Priesters, die nu nog onzeker zijn, zullen, verrast door de storm, toch weer meer licht zien en uw voorbeeld gaan vol­gen.

 

Leef altijd in het grootste vertrouwen in uw Hemelse Moeder. Ik ben en blijf uw Moeder en zal er voor zorg dragen, wanneer het noodzakelijk mocht zijn, om grote dingen te doen gebeuren.

 

 

De duivel zal veel schijnbare wonderen bewerken.


(18.1.79) Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen. Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen.

 

 

Bij Zijn wederkomst vindt Jezus nog geloof bij Maria’s kinderen die het kruis liefhebben en de rozenkrans bidden.


(04.03.79) Mijn Zoon vraagt: "Zal Ik bij Mijn Wederkomst nog geloof vinden?"

Ja, kan Ik hierop antwoorden, want gij Mijn lieve kinderen, die zich in een kring van gebeden schaart, gij zult het Kruis liefhebben en de Rozenkrans, die gij bidt, zal Mijn Zoon als een krans van rozen worden omhangen en Zijn Wederkomst zal naast de zuivere gebedsstonden weer klankvol in Zijn Oren klinken. Hij zal dit benaderen met een tedere Blik en een open Hart.

 

Mijn kinderen, vergeet de dagen van rampen niet! Het was nodig om de mens begrip bij te brengen, dat de Heer in een Oogopslag de hele aarde kan vernietigen.

Dit was een beginnende waarschuwing!

 

 

Als wij de Hemel om hulp vragen hoeft niemand verloren te gaan. God de Vader beproeft alles om ons te redden.

 

(08.03.79) Niet één ziel behoeft verloren te gaan, als hij de machten der Hemelen beweegt om te helpen. Komt allen tot Mij, Mijn kinderen, zie hoe Ik je liefheb, meer dan je vermoeden kunt. Want zoals een adelaar zijn jongen op zijn vleugelen voortbeweegt, zo zal de Vader Zijn kinderen op handen dragen!

Er is niets op de wereld, wat de Vader niet zal beproeven om te redden.

 

 

Maria roept ons op bij Haar, de Toren van David, onze toevlucht te zoeken. Dan kan Zij ons bieden wat wij verlangen.


(29.12.79) Als gij in alles op Mij vertrouwt, kunt ge alles verkrijgen wat u zalig zal zijn. Mijn kinderen behoren immers aan Mij en ik aan allen, die Mij liefhebben. Gij, die Mijn toevlucht zoekt, wacht niet langer en treed aan om u te verschuilen onder Mijn mantel, om u te drukken aan Mijn moederhart door Mijn wijd opengespreide han­den. Om u te kunnen bieden alles waarnaar gij verlangt! Om u te leren dat, zoals elk jaargetijde eindigt, ook uw leven naar de eindtijd loopt.

 

 

Maria roept ons nogmaals op tot voorbereiding op Zijn wederkomst.

 

(02.02.82) In deze tijden die nog resten tot aan de wederkomst van onze zoon Jezus zal ik voor ons volk meer dan ooit uitschitteren in goedertierenheid, in kracht en genade!

 

Ik zal mijn vleugelen blijven uitslaan met een krachtig ge­luid, zodat ge weet, dat ik u met dit luid gewiek het teken geven zal, dat de eindtijd voor de duivel een aanvang neemt.

Meer dan ooit weet hij dat zijn einde nadert, daarom zal hij alles in het werk stellen om de zielen naar het verderf te brengen en zijn poging verdubbelen met aanvallen.

 

Tracht van uw leven een voortdurende voorbereiding te maken op de eindtijd, die u spoediger zal passeren dan menigeen denkt !

Niet allen geloven, dat er een einde zal komen aan dit aardse bestaan…

 

 

God vraagt niet naar goede beloften maar naar daden.


(11.02.84) Bij wijlen komt het in uw gedachten op, dat de tekenen die zich in het leven voordoen de eindtijd zal zijn.

 

God vraagt niet naar goede beloften, maar naar daden!

Hij wilde de zondvloed niet, maar de mensen vroegen er om, daar ze niet wilden luisteren naar Zijn goede raad.

 

 

Maria relateert de reactie op het pausbezoek aan de wederkomst van Jezus.

 

(26.02.84) Nu de Opperherder, Paus Joannes Paulus, zijn plan heeft kenbaar gemaakt uw land te willen bezoeken, zien sommigen van u met vreugde zijn komst tegemoet, terwijl het bij de meesten een minder prettige mededeling is.

Als men dezen H.Vader liever ziet verdwijnen dan komen, hoe zal men dan de wederkomst van Jezus Christus aanvaarden? Als men deze Paus zijn bewegingen met de ogen heeft waargenomen per Eurovisie, dan wel persoonlijk en men heeft er totaal geen behoefte aan, dat dezen Herder uw land zal aandoen, hoe kan men dan enige verwachting koesteren de Heer te ontmoeten, dien gij niet kent, omdat gij Hem nimmer persoonlijk ontmoeten mocht?

 

 

Als Jezus Christus wederkomt wijkt duisternis, angst, moedeloosheid…


(15.12.85) Als Hij komt wijkt de duisternis, de angst, de moedeloosheid.

Laat alle mensen uw minzaamheid zien, de Heer is nabij.

Goedheid en minzaamheid zijn een bijna vanzelfsprekend gevolg van de inwendige blijdschap, van de bijzondere intimiteit met Jezus Christus.

 

De hernieuwde viering van Zijn eerste komst bereidt u voor op de glorievolle komst van de Godmens; deze viering heiligt de eindtijd, de tijd tussen Zijn Hemelvaart en Wederkomst.

 

(26.07.87) Tezamen kunt ge verder bouwen aan de uitstraling van deze Gezegende Plaats en Het Licht in de donkere dagen zal uw deel zijn.

 

(09.10.88) Vrees niet voor de offers welke God van U vraagt.  Hij heeft beloofd voor elke moeilijkheid van je leven, dat je daarvoor Zijn Kracht en Sterkte zult ontvangen en op Mijn Liefde, dat het Licht zal zijn in donkere dagen, kunt U rekenen en vertrouwen.

 

 

De tijd van de Triomf van Maria nadert snel!

 

(14.02.89) De duisternis welke steeds dichter wordt, zal een donkere nacht ondergaan en in de diepte dalen over de gehele wereld. Maar met uwen oprechten trouw en met Het Wapen van Mijn Toren zullen wij tezamen overwinnend zegevieren. De tijd Mijner Triomf nadert snel!

Het Torenlicht zal Haar uitstraling afwerpen als een laaiend vuur, want het duister van de nacht zal eens ophouden te bestaan van zijn donkere tijden.

 

De satan, die zichzelf de redder noemt, zal zich naar de hemel verheffen doch hij zal door michael worden gewurgd.

 

(11.02.82) Van de plaats waar Ik Mij bevind wil Ik Het gehele Hemelse Koor uitnodigen om Hun gezangen te laten klinken rond de wereldbol.

Ik roep de ware navolgers van de Mensgeworden Christus, de Enige en Ware Redder der Godvrezenden op.

Zelfs de Apostelen, die voor de Glorie en Eer aan Jezus Christus hebben gestreden wil Ik laten terugkeren naar de aarde. Want het wordt tijd, dat alle Hemelingen Hun Koningin zullen volgen en de aarde komen verlichten, opdat alle schepselen weten zullen, dat er maar éne weg naar Christus mogelijk is.

De tijd is gekomen, dat de vorst der duisternis de afgrond zal openen en het Licht zal doen vervagen, daar hij zich de redder noemt.

Hij zal zich hoogmoedig in de lucht gaan verheffen om tot in de nabijheid van de Hemelpoort te stijgen; doch hij zal gewurgd worden door de adem van Michaël !

De aarde zal in voortdurende bewegingen zijn en de voor hem bestemde vurige schoot zal zich openen om al zijn volgelingen in de eeuwige afgronden te laten verdwijnen.


Eindtijdprofetieën en de wederkomst van Jezus Christus

Eindtijdprofetieën2

Profetieën over de wederkomst van J.C. en de tijd daar vlak voor en kort daarna.

Maria richt ons toevluchtsoord op terwijl beproevingen en rampen blijven komen totdat alles en iedereen zal gezuiverd zijn. Een buitennatuurlijk hemellichaam, geleid door God de Vader, nadert de aarde. Voordat Jezus zal terugkeren wordt het  mensdom alles ontnomen.het hemellichaam wordt door de Vader geleid.

 

 

(17.09.78) Mijn kinderen, ik heb de hand gelegd aan het roer van het schip. In dit land zal uw toevluchtsoord worden opgericht: mijn heiligdom. Het hemellichaam nadert de wereld, het is geen gewone ster. Dit buitennatuurlijk gebeuren wordt geleid door de Vader.

 

Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van mijn Zoon af te wachten.

Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren.

 

Beproeving en rampen zullen blijven komen, totdat het over­blijvende verrijst en gezuiverd zal zijn. De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen.

 

Drievierde van het mensdom zal verloren gaan wanneer men niet bidt.

 

Het aftellen nadert zijn einde! Nu is er nog tijd om je aan te sluiten bij de gelukzaligen.Het beeld van de Toren van David zal u bij gevaar beschermen en brengt licht in de donkere dagen.


(28.01.90) Weet echter, dat juist dit Beeld U Het Licht gaat brengen in donkere dagen. Het zal U beschermen als er gevaar dreigt.

Schaam U niet om Mij op te nemen in het warme verblijf van Uw woonkamer. Houdt de deur van Uw hart niet voor Mij gesloten!

 

 

De eindtijd zal ons plotseling overvallen, velen herkennen de tekenen niet omdat zij te veel met de geneugten van de wereld ingenomen zijn.


(26.11.78) Gij allen zult door je vele pelgrimstochten gezegend en ge­troost worden in het uur der beproeving...

 

Wanneer de eindtijd bereikt is, zullen velen niet willen ge­loven wat hun ogen waarnemen. De meeste harten zullen ver­steend zijn en de straf van God zal men niet serieus nemen…

 

Het leven van elke dag moet toegroeien naar de volmaaktheid, want de eindtijd zal u plotseling overvallen!

 

Spoedig zal er een einde komen aan het bestaande tijdperk. Bidt daarom en bereidt u allen voor. Bekommer u niet welke datum het zal zijn, maar weet, dat het uur dichtbij is!

Velen hebben de tekenen des tijds niet herkend, doch ze waren veeleer ingenomen met de geneugten dezer wereld.

 

Daarom zullen de naties van uw wereld grote omwentelingen teisteren.

 

… want een grote kracht is nodig door het gebed. Het is in staat uw broeders te redden voor de eeuwige ondergang.

De wereld, die op het punt staat in een bodemloze put te val­len.

 

 

Velen zullen vlak voor het einde hun ogen en oren niet geloven omdat zij niet geloven in Gods straffen. Dan zal de aarde door volkomen duisternis worden overvallen.


(09.03.79) Velen zullen, wanneer het einde nadert, niet willen erkennen wat hun ogen zien en hun oren horen. Met blindheid zullen zij verder strompelen en het gevaar niet willen zien, dat hun bedreigt. Hun hart zal nog zodanig versteend zijn, dat zij de straffen Gods niet willen aannemen.

De ganse aarde zal dan door volkomen duisternis overvallen worden, maar diegenen, die Gods Woord hebben onderhouden, zullen geen vrees noch angst kennen, maar zich verheugen, dat de Glorietijd dan spoedig zal aanbreken.

 

Maria zegt troost toe tijdens de beproevingen.


(26.11.78) Gij allen zult door je vele pelgrimstochten gezegend en ge­troost worden in het uur der beproeving.

 

 

Er zullen Maria-kinderen opstaan door wie grote wonderen worden verricht om i.p.v. de bedorven wereld het Rijk van Jezus te gaan vestigen.


(18.12.79) Want al denkt gij, dat de hemel ver van de aarde verwijderd is en Gods gedachten ver van de uwe, zal de eindtijd komen op een tijdstip, dat gij het minst verwacht, noch bedacht zijt.

Wel moogt gij aannemen, dat de Vader, op het einde der dagen, kinderen zal verwekken, vervuld met de H.Geest en met de geest van diens bruid, door wie grote wonderen zullen worden ver­richt en de zonden zullen worden uitgeroeid om het rijk van mijn Zoon te vestigen in plaats van de grootheid van deze bedorven wereld.

 

 

Zorg voor gewijde kaarsen in huis. De aarde wordt uiteindelijk een paradijs van liefde.

 

(03.01.79) Zeg, dat men zorgt om voldoende gewijde kaarsen in huis te hebben, wanneer de rampen zullen toenemen, want het zal dan niet mogelijk zijn licht te ontsteken, behalve deze gewijde kaarsen.

 

De hele wereld zal met dode lichamen bedekt zijn wanneer men niet bidt en voor elkeen zal dit een verschrikking zijn.

Er moet dan een nieuwe aarde komen met enkel en alleen bid­dende mensen. Wij zullen dan de aarde omschakelen tot een Paradijs van Liefde.

 

 

Ga Jezus bij Zijn wederkomst tegemoet met het licht van de Toren van David.


(22.08.82) Straks wanneer de eindtijd voor u gekomen is op deze aarde, zorg er dan voor, dat gij Hem tegemoet kunt gaan met het Licht, dat aan de Toren van David behoort als gij Haar roept.

 

 

Zorg dat ge erbij hoort om het licht van de toren met eigen ogen te mogen aanschouwen.


(25.03.83) … zult ge de wederkomst van Jezus Christus vooreerst niet zien gebeuren. Zorg echter, dat ge er allemaal bij kunt horen om het licht van de toren met eigen ogen te mogen aanschouwen.

Wij zegenen u, maar blijven wachten op....u !

 

 

Nadat iedereen gezuiverd is wordt Jezus op aarde weer waardig ontvangen en zal Maria en de H.Drieeenheid te zien zijn. Wanneer die tijd er is zullen velen in het Hofke bij elkaar zijn.


(01.02.79) Het is de wil van Mijn Vader, dat het mensdom zich zal zuive­ren op de wederkomst van Mijn Zoon Jezus Christus.

Leef ernaar, alsof iedere dag de laatste zal zijn. Weet, dat de gehele wereld aan het bezwijken is onder de macht van satan.

 

De laatste dagen komen steeds dichterbij, maar het meten van de aarde kan niet in de weegschaal worden gelegd met de Hemel­se tijd.

 

Straks, wanneer eenieder gezuiverd is, zal elkeen gegeven worden om door het Licht niet alleen Mij, maar ook de H.Drie­ëenheid te zien. Maar eerstens zal dan elkeen de Genade ver­leend worden om Mijn Zoon hier op aarde waardig te ontvangen.

 

Dan zal elkeen worden overstraald door het Licht van de H.­Geest, doch echt alleen zij, die het geloof bewaard hebben, die de hoop hebben gevestigd op Zijn Wederkomst en die de liefde hebben uitgedragen om de evennaasten te beminnen.

Zij, die hun evennaasten lief zullen hebben, hebben de Here lief. Hem komt alle eer en liefde toe.

Wanneer de tijd er is zullen ook wederom velen hier bij elkaar zijn. Maar wanneer die tijd er is, kan Ik nog geen mededeling over doen.

Weet echter wel, dat de meesten Mij zullen aanschouwd hebben, eer dat Mijn Zoon hier zal neerkomen.

 

 

Een klein getal (niet zoals ten tijde van Noach) zal na de beproevingen gespaard blijven en Jezus tegemoet gaan om het hemelrijk op aarde op te bouwen.

 

(11.02.79) Ik verzeker u Mijn kinderen, dat het mensdom zijn beproeving ondergaat. Doodslag en geweld zijn een manier van leven gewor­den in de wereld.

Oh Smart, groter dan alle anderen, een klein getal blijft gespaard, maar deze zullen in triomf Mijn Zoon tegemoet gaan om het Hemelrijk op aarde te herbouwen.

De Vader zal de mens niet zo volledig van de aarde uitroeien als in de tijden van Noach. (13.02.79) Weet en begrijp toch, dat Ik niet gekomen ben om de mens angst aan te jagen, maar om getuigenis te brengen van de Liefde, die uitstraalt van de Vader naar de Zoon en door het Licht van de Heilige Geest zo neerkomt op al Mijn kinderen.

 

 

De Heer zal ons verlichten en wij zullen wonderen zien waar we geen begrip van hadden.


(08.12.81) …Terwijl duisternissen de aarde bedekken en geheel de wereld in een donkere nacht is gehuld, zal de Heer over u verschijnen en Zijn Heerlijkheid zal in u gezien worden.

Het licht, dat Hem omstraalt is zo groot, dat de volkeren er door verlicht worden.

Dan zal men wonderen zien waarvan gij tot dusverre geen of weinig begrip had.

 

 

Pas na het laatste oordeel zal elk lichaam weer verenigd worden met zijn wezen (ziel).


(14.02.79) Het lichaam van de mens zal niet altijd op de aarde toeven. Dit lichaam wordt terug ge­bracht naar het stof, waaruit het getrokken is. Wel moogt ge aannemen, dat het wezen zelf voortleeft, maar op de laatste dag, de Dag van het Oordeel, zal elk lichaam weer in zaligheid verenigd zijn.

Na de zuivering van de gehele wereld zal deze dag aanbreken.

Zij, die beweren het beter te weten en zich niet storen aan de ernst van Mijn Boodschap, zullen een pijnlijk ontwaken bele­ven.


Eindtijdprofetieën en de wederkomst van Jezus Christus

Eindtijdprofetieën3

 

Maria geeft ons gebeden over Zijn wederkomst en geeft aan dat de inhoud voorzeggingen bevat van wat gaat gebeuren.

Er zal een moment komen dat de Toren van David over de ganse aarde schittert. Haar Licht zal dan de mensen doen beseffen dat Jezus spoedig wederkomt.

Maria zal Haar woord dan een naklank geven die het gehele mensdom treft.

 

(14.02.81) Nu zal Ik vandaag een gebed geven om de mensen op te wekken wat hen weldra wacht.

 

H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te bieden dan een arm en zondig mensenhart. Doch neem het aan Lieve Moeder om het door Uw Heilige Handen te kneden en om te vormen tot diepe ootmoed.

Alleen daardoor zullen wij het geloof, de hoop en de liefde bekomen, alsmede door een nederig berouw deze genade te kunnen behouden.

Geef Maria, wanneer wij Uw Heilige Naam uitspreken, dat het een zoete balsem teweeg mag brengen die over de gehele wereld zal worden uitgestort.

Lieve Vrouwe, Gij Die tot ons gekomen zijt als de Turris Davidica, geef dat Uw lieftallige Schoonheid moge uitschitteren over de ganse aarde en dat het Licht van deze Toren een stralende herinnering zal wakker schudden bij de mensen, dat de Mensenzoon Jezus spoedig zal wederkomen.

Laat onze gebeden en smekingen opstijgen naar de hoogste top der bergen vanwaar de Verlosser der wereld, de Redder van alle mensen komen zal.

Geef, dat wij vanuit die Torenspits U zien zullen als een lieve Moeder, Die Haar Woord een naklank geeft, wat het gehele mensdom treffen zal.

O Allerbeminnelijkste Moeder leer ons Uwen Zoon lief te hebben met geheel ons hart, zodat wij naar alle waarheid ons noemen mogen : broeders en zusters van Jezus Christus!

Toren van David, Moeder en Vrouwe van alle volkeren redt al Uw kinderen voor de ondergang van deze wereld.

Amen.

 

Maria schenkt ons een gebed als voorbereiding op het moment Jezus Christus de aarde opnieuw zichtbaar zal betreden.

 

(26.07.79) Gebed over de Wederkomst van Jezus Christus.

Lieve moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de wederkomst van Uw Zoon. Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal betreden.

Maak, dat onze ziel, wanneer Uw Lieve Zoon wederkeert, zich in die staat bevindt om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen. Geef, dat wij ons hart kun­nen aanbieden als een wieg voor Hem, Die ons bemind heeft van­af het moment vóór ons be­staan. Zorg, dat wij Hem op passende wijze zul­len ont­vangen, want Heilig is Zijn Naam.

O Maria, Moeder van de Verlosser en ook onze Moe­der, bid voor ons.Eindtijdprofetieën en de wederkomst van Jezus Christus

Eindtijdprofetieen4

Maria spreekt over bescherming tegen de rampen.

Maria heeft in 't Hofke nooit gesproken over bescherming tegen de rampen door middel van materiele voorbereidingen. Integendeel  legt Maria ons uit dat het een groot geheim is hoe ons alles vóór Zijn wederkomst ontnomen zal  worden. Zij spreekt niet over het inslaan van voedselvoorraden of andere zaken (m.u.v. de bijzondere bescherming door plaatsing van het genadebeeld in uw woning, het bij zich dragen van de rozenkrans of gewijde voorwerpen). Zij adviseert ons wel om te wennen aan minder te eten zodat het gemakkelijker vol te houden is als er straks een voedseltekort is.

Bescherming is alleen mogelijk door ons tot God te (be)keren. Wacht daarmee niet eer het te laat is. Het is de Heilige Geest aangenamer als wij ons tot Zijn Bruid Maria wenden, Zij heeft de eerste komst van Jezus voorbereid en bereidt nu ook Zijn tweede komst voor. Maria zal ons daarom dan ook de meeste bescherming kunnen bieden. Maria bouwt voor ons hier in Haar Hofke een toevluchtsoord. Zij zelf staat aan het roer van het schip, zo legt Zij ons uit. Door ons aan Haar te hechten en veel naar Haar Hofke te pelgrimeren zal Maria vele zielen helpen de goede weg te kunnen vinden en zullen wij en onze geliefden gesteund worden de gevaren en rampen te weerstaan. De Toren van David is de krachtige hoge Toren die in nood de bescherming biedt. Vanuit het Hofke als Toren van David zal Zij ook de andere Maria-genadeoorden (toevluchtsoorden) overstralen, zo legt Maria ons uit. Op het moment dat het werkelijk nodig is zal Zij wonderen doen geschieden die de wereld nooit gekend heeft.


(07.10.77) Al wie vanaf deze plaats tot Mij bidt zal veel verkrijgen bij Mijn Zoon!

 

(26.11.78) Gij allen zult door je vele pelgrimstochten gezegend en ge­troost worden in het uur der beproeving.

 

(17.09.78) De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen.

 

…Blijf daarom elkeen om de Genade van de Vader smeken om allen nog de kans te geven zich toe te leggen tot de liefde en de gelukkige eindtijd ook voor alle kinderen komt.

 

… Alle mensenkinderen krijgen van Gods barmhartigheid voldoende genade om zich toe te kunnen leggen om ook het hemelrijk deelachtig te kunnen worden.

 

(31.12.78) Vrees noch het lijden, noch de duisternis, want Ik zal altijd bij jullie zijn. En wanneer ook gij zich aan Mij zult binden, zult ge ontelbaren helpen zoeken de weg te vinden.

 

Laat u niet in verwarring brengen en heb geen angst. Dan zal het door Mij voorbereide en opnieuw herboren keurkorps voor de dag durven te komen om aan allen moedig het Woord Gods te verkondigen.

 

Zelfs Priesters, die nu nog onzeker zijn, zullen, verrast door de storm, toch weer meer licht zien en uw voorbeeld gaan vol­gen. Leef altijd in het grootste vertrouwen in uw Hemelse Moeder. Ik ben en blijf uw Moeder en zal er voor zorg dragen, wanneer het noodzakelijk mocht zijn, om grote dingen te doen gebeuren.

 

(26.07.87)Tezamen kunt ge verder bouwen aan de uitstraling van deze Gezegende Plaats en Het Licht in de donkere dagen zal uw deel zijn.

 

(14.02.79)Ziet gij de rampen komen, dan heb Ik deze mededeling: Houd u geborgen in de Liefde van uw Schepper en niets zal u over­komen. Wanneer gij bidt hebt gij niets te vrezen.

 

(08.03.79) Niet één ziel behoeft verloren te gaan, als hij de machten der Hemelen beweegt om te helpen. Komt allen tot Mij, Mijn kinderen, zie hoe Ik je liefheb, meer dan je vermoeden kunt. Want zoals een adelaar zijn jongen op zijn vleugelen voortbeweegt, zo zal de Vader Zijn kinderen op handen dragen!

Er is niets op de wereld, wat de Vader niet zal beproeven om te redden.

 

(29.12.79) Als gij in alles op mij vertrouwt, kunt ge alles verkrijgen wat u zalig zal zijn. Mijn kinderen behoren immers aan Mij en Ik aan allen, die Mij liefhebben. Gij, die Mijn toevlucht zoekt, wacht niet langer en treed aan om u te verschuilen onder Mijn mantel, om u te drukken aan Mijn moederhart door Mijn wijd opengespreide han­den. Om u te kunnen bieden alles waarnaar gij verlangt! Om u te leren dat, zoals elk jaargetijde eindigt, ook uw leven naar de eindtijd loopt.

 

(02.02.82) In deze tijden die nog resten tot aan de wederkomst van onze zoon Jezus zal ik voor ons volk meer dan ooit uitschitteren in goedertierenheid, in kracht en genade!

 

Ik zal mijn vleugelen blijven uitslaan met een krachtig ge­luid, zodat ge weet, dat ik u met dit luid gewiek het teken geven zal, dat de eindtijd voor de duivel een aanvang neemt.

Meer dan ooit weet hij dat zijn einde nadert, daarom zal hij alles in het werk stellen om de zielen naar het verderf te brengen en zijn poging verdubbelen met aanvallen.

 

Tracht van uw leven een voortdurende voorbereiding te maken op de eindtijd, die u spoediger zal passeren dan menigeen denkt !

Niet allen geloven, dat er een einde zal komen aan dit aardse bestaan…

 

(09.10.88) Vrees niet voor de offers welke God van U vraagt.  Hij heeft beloofd voor elke moeilijkheid van je leven, dat je daarvoor Zijn Kracht en Sterkte zult ontvangen en op Mijn Liefde, dat het Licht zal zijn in donkere dagen, kunt U rekenen en vertrouwen.

 

(14.02.89) De duisternis welke steeds dichter wordt, zal een donkere nacht ondergaan en in de diepte dalen over de gehele wereld. Maar met uwen oprechten trouw en met Het Wapen van Mijn Toren zullen wij tezamen overwinnend zegevieren. De tijd Mijner Triomf nadert snel !

Het Torenlicht zal Haar uitstraling afwerpen als een laaiend vuur, want het duister van de nacht zal eens ophouden te bestaan van zijn donkere tijden.

 

(28.01.90) Weet echter, dat juist dit Beeld U Het Licht gaat brengen in donkere dagen. Het zal U beschermen als er gevaar dreigt.

Schaam U niet om Mij op te nemen in het warme verblijf van Uw woonkamer. Houdt de deur van Uw hart niet voor Mij gesloten!

 

(17.09.78) Mijn kinderen, ik heb de hand gelegd aan het roer van het schip. In dit land zal uw toevluchtsoord worden opgericht: Mijn heiligdom. Het hemellichaam nadert de wereld, het is geen gewone ster. Dit buitennatuurlijk gebeuren wordt geleid door de Vader.

 

Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van mijn Zoon af te wachten.

Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren.

 

Beproeving en rampen zullen blijven komen, totdat het over­blijvende verrijst en gezuiverd zal zijn. De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen.

 

Drievierde van het mensdom zal verloren gaan wanneer men niet bidt.

 

Het aftellen nadert zijn einde! Nu is er nog tijd om je aan te sluiten bij de gelukzaligen.

 

(18.12.79)Wel moogt gij aannemen, dat de Vader, op het einde der dagen, kinderen zal verwekken, vervuld met de H.Geest en met de geest van diens bruid, door wie grote wonderen zullen worden ver­richt en de zonden zullen worden uitgeroeid om het rijk van mijn Zoon te vestigen in plaats van de grootheid van deze bedorven wereld.

 

(03.01.79) Zeg, dat men zorgt om voldoende gewijde kaarsen in huis te hebben, wanneer de rampen zullen toenemen, want het zal dan niet mogelijk zijn licht te ontsteken, behalve deze gewijde kaarsen.

 

(22.08.82) Straks wanneer de eindtijd voor u gekomen is op deze aarde, zorg er dan voor, dat gij Hem tegemoet kunt gaan met het Licht, dat aan de Toren van David behoort als gij haar roept.

 

(01.02.79) Het is de wil van Mijn Vader, dat het mensdom zich zal zuive­ren op de wederkomst van Mijn Zoon Jezus Christus.

Leef ernaar, alsof iedere dag de laatste zal zijn. Weet, dat de gehele wereld aan het bezwijken is onder de macht van satan.

 

Wanneer de tijd er is zullen ook wederom velen hier bij elkaar zijn. Maar wanneer die tijd er is, kan Ik nog geen mededeling over doen.

Weet echter wel, dat de meesten Mij zullen aanschouwd hebben, eer dat Mijn Zoon hier zal neerkomen.

 

(11.02.79) Ik verzeker u Mijn kinderen, dat het mensdom zijn beproeving ondergaat. Doodslag en geweld zijn een manier van leven gewor­den in de wereld.

Oh Smart, groter dan alle anderen, een klein getal blijft gespaard, maar deze zullen in triomf Mijn Zoon tegemoet gaan om het Hemelrijk op aarde te herbouwen.

De Vader zal de mens niet zo volledig van de aarde uitroeien als in de tijden van Noach.

 

(08.12.81) …Terwijl duisternissen de aarde bedekken en geheel de wereld in een donkere nacht is gehuld, zal de Heer over u verschijnen en Zijn Heerlijkheid zal in u gezien worden.

Het licht, dat Hem omstraalt is zo groot, dat de volkeren er door verlicht worden.

Dan zal men wonderen zien waarvan gij tot dusverre geen of weinig begrip had.

 Boodschapppen

meditaties van de maand (vorige maanden)

boodschap

meditaties van de maand (vorige maanden)

meditatie van de maand.

In de boodschap van 29 oktober 1987 - 14.00 uur werd door Maria als volgt gesproken.

Kinderen hebt elkander lief en geef, om vrede te laten opbloeien, die ruimte, waar de haat eensgezindheid ontnomen heeft.

Zeg nimmer: "ik heb U lief Heer !", als ge liefdeloos zijt voor de mensen om u heen.

Gij moet de pijn en de tragiek van de tegenstellingen niet uit de weg gaan. Niet naïef alles wegpraten in een onvolwassen optimisme. Ook deze pijn moet worden verwerkt en doorstaan. Want het doet echt wel pijn, dat er binnen de geloofsfamilie zoveel verdeeldheid bestaat en dat men vaak zo weinig bemoediging ondervindt van het gezag.

Men zou zó met elkaar moeten praten, dat er iets van geloofscom­municatie kan ontstaan. Dat men luistert naar elkaars twijfels en ontroeringen. Dat voegt meer leven toe dan het je blind staren op uitspraken van anderen die ver weg zijn. Dat veronderstelt het besef, dat u elkaar nodig heeft, dat gij het niet op je eentje, maar samen met anderen moet doen.

Uw geloof is niet levend, als gij het niet met elkaar deelt.

Geloven is iets anders dan het erop nahouden van een stel waarheden of opvattingen. Gelovigen zijn allereerst mensen van wie het hart is geraakt, mensen die ergens van leven.

Men overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om er zich mee af te tobben; Hij heeft de mens besef van duur ingegeven; maar toch blijft Gods Werk voor hem van begin tot eind ondoorgron­delijk.

Je zou dit zo kunnen interpreteren: de mens is door God tot een onvermoeibaar zin-zoeker gemaakt, maar hij slaagt er nooit in die zin te achterhalen.

Zo heeft hij alles naar wijsheid gezocht ( naar inzicht in de zin van het bestaan naar een alomvattende verklaring ), maar de wijsheid bleef buiten zijn bereik. Al wat bestaat ( de zin van het bestaan ), is onbereikbaar en onpeilbaar diep.

Wie kan erbij ?

Je constateert de ongerijmdheid, dat er rechtvaardigen zijn die het vergaat als de bozen en bozen die het vergaat als de rechtvaar­digen.

Tussen gerechtigheid en liefde is een onderscheid, maar de grens tussen beiden is soms vaag.

De gerechtigheid is geroepen om bepaalde, precies omlijnde taken te volbrengen en uitvoering ervan is controleerbaar. Het zijn verplichtingen die van de mens concrete daden vereisen, zonder dat hij zich daarvoor geheel moet inzetten.

Er is slechts één deugd die de hele mens opeist en dat is de liefde. Liefde is geen voorwerp van een contract, geen taak die binnen een gestelde tijd te vervullen is. Liefde is geen toegevoeg­de kwaliteit, maar een levende kracht die zich telkens weer voedt door zich in daden te uiten.

Naastenliefde schenkt niet alleen dit of dat, zoals de gerech­tigheid doet, maar geeft de gehele persoon en drukt zich uit in concrete daden van de andere deugden : weldadigheid (die weg­schenkt wat men in overvloed heeft), gerechtigheid (die geeft wat recht is), liefde (die het geven van zichzelf is).

Meegaan met Gods Genade vraagt van uw kant de radicale opgave van het eigen ik als principe van uw handelen en de aanvaarding van een nieuw levensbeginsel; de Wil van de Heer.

Wie volgzaam is voor Gods "intrekkende" genade, hoeft niet te vrezen, dat hij weggetrokken wordt van de mensen. Vanuit het zelfverlies in de Goddelijke Bron stroomt hij integendeel uit met Goddelijke Overvloed in allen die hij bereiken kan.

Daardoor, kinderkens, wordt u zó boordevol en overvloeiend, dat ge onophoudelijk met Jezus moet uitstromen naar heel de Schepping; de liefde kan niet anders dan uitstromen en liefhebben; steeds uitstromen en zich aan allen meedelen.

Wie in deze liefde en vrijheid durft te leven en openbloeit in de ruimte die God hem gunt, wordt gelijkvormig gemaakt aan Christus, de Gekruisigde.  Het kruis is zelfonteigening, teneinde toe.

Wie dus het kruis als middel ziet om eindelijk aan zijn eigen benauwdheid te ontsnappen en door te dringen in de vrije ruimte Gods, die wijkt precies daardoor af van de weg van het kruis.

Hij die bezit heeft én rijkdom, moet deze gebruiken voor het nut van anderen.

Dingen die in zichzelf onverschillig zijn, moet u dus beoordelen naar het gebruik, dat de vrije mens ervan maakt.

De mens moet zijn gedachten richten naar God, opdat hij in staat zou zijn zijn bezit goed te gebruiken.

De uiterlijke dingen hebben slechts betekenis in functie van de innerlijke gezindheid en daar gaat het Christus om.

Ware rijkdom is een arme ziel, want een rijke die niet delen kan, sluit de poort tot de Hemel.

Slechte rijkdom is overvloed aan hartstochten in de ziel.

Redding is niet afhankelijk van uiterlijke dingen, maar van een deugdzame, passieloze ziel.

Daarom vraag Ik u Mijn kinderen, als Moeder, deel van uw overvloed aan de mens die behoeftig is, dan zult ge vrede vinden in uw harten om aldoende deelgenoten te worden in de Liefde van Jezus' Goddelijk Hart.

Reik elkander de hand, laat ze niet los, dan kunt u gezamenlijk een krans van rode rozen en witte leliën vlechten om deze aan te bieden aan de Heilige Drieëne God, in ruil voor Zijn Zegen door de Woorden en de Gezalfde Hand van Mijn Priesterzoon.

Ik dank en groet u !


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand (vorige maanden) 2


Op 24 november 1985 - 14.30 uur sprak Maria als volgt:

 

Mijn opdracht is onder de kinderen der mensen te vertoeven. Hun te leren en te wijzen wat goed is om het eeuwig leven te verwerven.

Er is geen mens die niet zijn eigen moeder liefheeft of die niet beseft, dat hij aan haar veel te danken heeft en niet gaarne iets voor haar zou willen doen. De moeder brengt in het menselijk leven zo dikwijls de hoognodige opbeuring, troost en bemoediging; bij moeder is altijd een toevlucht te vinden.

Als iedereen een arm verdwaald mensenkind veracht omdat het zo gruwelijk misdeed, is zijn moeder de eerste, misschien de enige, om niet met terughoudendheid, maar met liefde dat kind weer op te nemen, het te verontschuldigen en ondanks alles haar goedheid en tederheid te tonen op allerlei wijze. Al wat van de aardse moeder ooit gezegd is door hen die haar beminden, vereerden en uitbundig prezen, geldt in hoge mate van jullie Hemelse Moeder.

Maria die jullie vereren en tot Haar bidden heeft het hart van een moeder, maar ook alle begaafdheid en rijkdom die een moeder sieren.

Reeds bij Mijn geboorte werd Ik al bevoorrecht zoals niemand anders.

Ik werd de uitverkorene onder alle geslachten, toen de Hemel tot Mij het verzoek richtte, dat slechts tot één menselijk wezen gericht kon worden en Jezus' Woorden : "Ziedaar Uw Zoon, ziedaar Uw Moeder", hebben Mij temidden van het lijden met hemelse schatten van genade en tederheid voor de mensen vervuld.

Een kind neemt bij alle angst of droefheid zijn toevlucht tot zijn moeder. Het moet u daarom gemakkelijk zijn vertrouwen te hebben op uw Hemelse Moeder als gij overtuigd zijt, dat Zij goed is.

Ofschoon gij een middelaar hebt in de Zoon Gods, is het nood­zakelijk bovendien een middelares te hebben bij die Zoon, omdat gij Hem voortdurend beledigt.

Ik ben de redding der zondaars. De wereld zou reeds lang vergaan zijn als de voorspraak van uw Moeder haar niet in stand hield.

Aan elke christen worden bij het doopsel de gaven en genaden van de Heilige Geest geschonken, die hem in staat stellen een waarlijk christelijk, dat is Christusvormig, leven te leiden.

In de mens Jezus Christus is als in de bron de volheid des Geestes aanwezig, zoals reeds de profeet Isaïas had voorspeld : "de Geest des Heren zal op Hem rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en godsvrucht èn de Geest van de vreze des Heren zal Hem vervullen.

Daar Christus het Hoofd is van Zijn Lichaam, de Kerk, deelt Hij die overvloed van de Geest mede aan Zijn Bruid en in Haar aan allen die door geloof en doopsel met Hem verenigd werden.

De Geest van Jezus die u werd geschonken is uw grootste schat. Hij is het die ons het besef van het kindschap gods verleent, die ons doet bidden met dezelfde onuitsprekelijke verzuchtingen die in het hart van Jezus opstijgen naar Zijn Vader.

Het hele leven is een adventstijd.

Het is een wachten op de komst van de Messias, uwen God en Verlosser: "Heft uw ogen op, want zie, uwe verlossing is nabij."

Zijt ge wel voldoende doorgedrongen in de zin van die vele gelijkenissen waarin de Meester Zelf spreekt over de waakzaamheid en uwen levensduur vergelijkt met een nacht die voorbijgaat, een waakstonde, een in het donker wachten op de komst van de Heer?

Zo is uw leven. Het is maar voorbereiding, iets voorlopigs. Het moet een waakzaam uitzien zijn, een hoopvol verwachten en somtijds een smachtend en smartelijk verlangen. Dat is er het wezen van.

Als u meent dat het anders is bedriegt gij uzelve. Het aardse leven is een droom, de dood zal het ontwaken zijn, het begin der werkelijkheid.

Bidt kinderen, maar onderhoudt ook uw dagelijkse plichten. Als u daarnaast uw kinderen of uwen partner verwaarloost, heeft bidden geen enkele zin.

Als een Priester alleen maar bidt, maar de verloren schaapkens niet opspoort, of de vele in nood verkerende zielen niet bijstaat, is hij zijn ambt niet waardig. Hij heeft gekozen voor het Herderschap, Priesterzijn zonder rusten. Als hij die rust neemt, zal hij geen missionaris, noch ware Apostel zijn, doch de ware rust vinden als hij op pad gaat.

Hij die nog durft te zegenen na een gesproken schuldbelijdenis, hij is degene waar Ik tegelijk Mijn moederzegen bij insluit om u te brengen naar de genadeschat, de vrede uwer ziel.

meditaties van de maand (vorige maanden)

adventmeditatie

Jezus niet kennen is de grootste ramp die de mens kan overkomen.

 

(8 december 1981)

Mijn kinderen, heel vertrouwelijk kom Ik wederom Mijn Boodschap brengen voor hen die niet moede worden naar Mij te luisteren.

Het ligt niet in Mijn bedoeling om u telkens opnieuw te wijzen op tekortkomingen en onbegrip voor uw naasten, maar om u opnieuw aan te sporen om gebed in deze Adventstijd.

Velen van u kunnen Kerstmis niet vredig vieren omdat zij het verlangen om te bidden niet bezitten en zij nog veel minder begrepen worden in hun geestelijke noden bij anderen. Nog minder hechten zij er geen geloof aan, dat Ik als Onbevlekte Moeder Mijn Zoon ter wereld bracht. Het maagdelijk huwelijk van Vader Jozef en Zijn Bruid Maria is voor de meesten ook onbegrijpelijk.

Bidt daarom voor hen, dat ook zij het geloof mogen bekomen wat u bezit, maar het slecht of met moeite kunnen aanvaarden.

Dwalingen en veroordelingen zullen er altoos zijn èn blijven én ook de redenering, dat elke vrouw die haar kinderen baart, geen maagdelijke moeder zijn kan en waarom dan wèl de Moeder van   God?

Door het Woord van de Engel Gabriël had Ik het Vlees aangenomen !

In welk een wieg rust het Woord, dat op aarde is neergedaald ?

De Engel zal het u zeggen. Terwijl duisternissen de aarde bedekken en geheel de wereld in een donkere nacht is gehuld, zal de Heer over u verschijnen en Zijn Heerlijkheid zal in u gezien worden.

Het licht, dat Hem omstraalt is zo groot, dat de volkeren er door verlicht worden.

Dan zal men wonderen zien waarvan gij tot dusverre geen of weinig begrip had. Het Woord is Vlees geworden zegt de H.Johannes.

Wat meer is, op het Altaar wordt Het Offerbrood !

Met Jezus Christus aan u te schenken, doet God u in Zijn eeuwige bezigheid de aanschouwing van Zijn Welbeminde Zoon delen.

Is er éne gunst groter als deze en kan God u nog hoger verheffen ? Moet men eerst nederiger zijn om de verborgen Grootheid van de kribbe te ontdekken ? Men moet verstorven wezen om al het zoete ervan te proeven. De wereld draagt den Schat welke de kribbe bevatte in haar midden, doch zonder haar te kennen.

De grootste ramp, waarmee geen andere is te vergelijken, is Jezus Christus niet te kennen. Jaag daarom geen andere geloofsleer na, want zij zijn niet zuiver. Laat het Goddelijk Kind in uw harten wonen door Hem nu al te verbeiden ! Aanbidt Het diep doordrongen van Zijne volmaaktheden, als God en als Mens. Vang tersluiks enige Zijner tranen op, om daarmee uw hart te reinigen en te balsemen. Deze woorden sprak de H.Franciscus van Sales. De aarde verstoot Hem en de Hemel openbaart Hem door een ster. Als God draagt Hij alles in Zijn Macht, als een zwak Wichtje wordt Hij gedragen op de Armen Zijner Moeder. Als God bestraalt Hij de heiligen met Zijn glans en een onaanzienlijke stal was de plaats Zijner Geboorte. Als God bezit Hij alle wetenschap en Hij zwijgt als onmondig Kind in de kribbe. Toch wenst ook dit Kind, dat gij u allen wendt tot Zijn Moeder wanneer ziekte en tegenslagen u hinderen. Daarom laat Ik hier wederom een gebed volgen om uw geweeklaag te richten tot Uw aller Moeder.


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand (vorige maanden) 3

(03.01.79)

Mijn kinderen, de stormen en sneeuw in vele landen is één van de natuurrampen, die God laat overkomen op het mensdom, zoals Ik voorspeld heb.

Bidt, dat God de Barmhartigheid zal geven om dit lijden voor de mens weg te nemen.

Op enkele plaatsen van de aarde is een blauwachtig verschijn­sel waargenomen door enkele van Mijn kinderen. Het blauwe gedeelte, dat in stukjes werd verdeeld tijdens het neervallen betekent, dat Ik op enkele plaatsen Mijn Boodschappen doorgeef aan Mijn kinderen, die een ernstige waarschuwing betekenen en wanneer men niet luistert naar Mijn waarschuwingen zullen de rampen die overal neerkomen, blijven aanhouden.

Zeg, dat men zorgt om voldoende gewijde kaarsen in huis te hebben, wanneer de rampen zullen toenemen, want het zal dan niet mogelijk zijn licht te ontsteken, behalve deze gewijde kaarsen.

Bidt vaak de Rozenkrans of de Kruiswegoefening uit het paarse boekje.

De hele wereld zal met dode lichamen bedekt zijn wanneer men niet bidt en voor elkeen zal dit een verschrikking zijn.

Er moet dan een nieuwe aarde komen met enkel en alleen bid­dende mensen. Wij zullen dan de aarde omschakelen tot een Paradijs van Liefde.

Spoor iedereen aan zich niet te laten meeslepen door de on­gelovigheid van Mijn waarschuwingen en zeg hen, dat men niet alleen zegt, dat deze dingen, deze rampen steeds geweest zijn en zullen blijven komen.

Wanneer zij komen, zal het voor de ongelovigen te laat zijn en Mijn Ogen zullen dan om hun ongeloof gevuld zijn met Tranen en gij alleen kunt ze drogen door je goede durf en voorbeeld. Dan zal Ik midden in Mijn droefheid een glimlach laten zien, omdat Ik dan weet, dat gij Ons je trouw niet alleen belooft hebt, maar ook beleeft.

Niet één ziel behoeft verloren te gaan, indien hij bijtijds Mijn hulp inroept.

Weet, dat de dood niet eeuwig bestaat, maar dat het leven, het nieuwe leven van de mens, al begint na het einde van het aardse leven.


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand.

Wij moeten niet vluchten voor het lijden dat ons overkomt maar durven te zeggen: "Heer niet mijn wil maar Uw wil geschiede".

24 februari 1985


 

De Vader vond het nodig, dat Zijn Dochter Maria afdaalde naar de aarde, want de Hemel schreit om het kwaad, dat meer dan elke seconde plaatsvindt in de wereld.

Mijn kinderen berust in alles ter liefde Gods, wat u ook moge overkomen. God zal geven en nemen wat goed is voor de mens, zeg daarom : "Heer niet mijn wil, maar Uwen Wil geschiede !"

Herinnert u toch, dat naar Christus' Woord de leerling niet beter is dan de meester en dat Hij Zelf de uiterste verlatenheid in Zijn Heilige Ziel heeft meegemaakt, terwijl tezelfdertijd Zijn H.Lichaam aan de gruwelijkste pijnen en onteringen ten prooi was, zodat Hij uitriep : "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten ?"

Verenig u in al uw lijden vol liefde en tederheid met de Lijdende Godmens, Die de Man van Smarten is geworden voor u.

Na de prijs komt de zegepraal, na de duisternis van de nacht volgt het licht van de nieuwe morgen, doch niet voor het ongeboren kind, dat vóór zijn levenslicht gedood wordt.

Waarom worden een mens straffen opgelegd omdat hij zijn dieren onvoldoende aandacht schenkt, waarvan hij de zorg op zich genomen heeft ?

Zeker, het is niet goed te praten en hiervoor is een boete óók op zijn plaats. Maar waarom laat de Wet toe, als er kinderen bewust in de moederschoot gedood worden ?

Ja, de artsen en de ouders van deze kleinen blijven er koud onder als het kleine lichaampje van dit onschuldig wichtje uiteengerukt wordt.

Wanneer armpjes en beentjes gescheiden worden van dit tere lijfje, kijkt de moordenaar gretig toe om over het hoofdje eenzelfde lot te laten gaan.

Als iemand kleine beestjes verdrinkt, omdat hij er geen raad mee weet deze te onderhouden, wordt er alles aan gedaan om deze, (door de wet gruwelijke daad genoemd ), geducht te straffen, zodat het geen tweede maal gebeuren zal.

Het eerste wat God schiep was de mens, maar hij is ook de eerste die moet worden opgeruimd, omdat er voor hem geen plaats meer is en door zijn ouders niet gewenst ontvangen wordt.

Hoe meer moorden er op deze wijze gebeuren, hoe rijker de aborteurs er door worden, doch hun zielen worden er armer door.

De duivel lacht en de moeder is weer gelukkig, omdat haar schoot weer gezuiverd is van een zielig hoopje mens.

Wee degenen, die hun handen slaan aan deze kleinen, het ware beter voor hem, dat hij nooit geboren ware !

Elke dag opnieuw wordt Christus weer gekruisigd. Men denkt, dat zijn misdaad gereinigd is van elke smet door de gezamenlijke biecht, want niemand heeft er zó weet van.

Maar God zal hun eens ter verantwoording roepen. Het is wel belangrijk om u met de overweging van Jezus' Lijden vertrouwd te maken. Wie waarlijk en op consequente wijze Jezus wil navolgen, zal de bittere beproeving niet ontlopen.

U schrikt van het lijden roept u en wilt proberen om hiervan zoveel mogelijk bevrijd te worden ?

De beproeving brengt u tot grote inwendige zuiverheid en in die beproeving is het Lijden van Jezus een grote troost, als men dit Lijden goed overweegt.

Verzaak uit liefde tot Hem aan alle voldoeningen. De mens is snel geneigd eerzuchtig te worden na enkele goede daden die hij heeft verricht.

Er zijn omstandigheden die een zekere voldoening hoogst wenselijk maken. Laat deze omstandigheden niet te veelvuldig worden.

Herinner u, dat Jezus nooit Zijn Persoonlijke voldoening heeft nagejaagd.

De meesten van Mijn kinderen begrijpen niet alles wat Ik gezegd heb en anderen willen het niet begrijpen. Deze zijn toch immers alleen bestemd voor Priesters en Religieuzen.

Niet alleen tegen deze Godgewijden heb Ik gesproken, maar óók tegen u ! Waarom zouden Mijn Woorden geen waarheid bevatten als ze u niet van pas komen ? Denkt u werkelijk, dat deze van boze geesten zouden zijn ?

Zoudt u denken, dat Uw Moeder het zou toestaan, dat de satan met dezelfde taal spreken zou als Ik ?

Omdat u de waarheid niet onder ogen durft te zien ! Waarom veegt u uw straatje schoon om het te werpen naar uw buren ?

Hij die zegt, dat niet alle geschreven teksten Mijn Woorden zijn, doet er beter aan om zijn gebed te beëindigen, want zijn geest is er niet bij en die gebeden komen niet voort uit het hart.

Deze mens bidt alleen voor zijn eigen belangen en hij vergeet, dat het Zijn Vaders grootste verlangen is door Maria tot God te komen.

Als de liefelijke uitspraak begrepen wordt als zijnde Maria's Boodschap, dan zal het minder aangename wel te onpas komen, ja zelfs geen Hemelse Woorden zijn. Verzaak uit liefde tot Hem om deze gedachten in u te laten opkomen.

Zou Judas het ook niet hebben verstaan, dat het Jezus was die zei: "Wat ge van plan zijt te doen Mijn vriend, doe dat spoedig ?"

Want,( zal men zeggen), waarom bracht Jezus hem niet tot andere gedachten ? Natuurlijk is God bij machte de zondaar terug te roepen, maar als deze niet naar de Goedheid van Jezus omziet, laat Jezus hem begaan, want elke mens geniet van de vrijheid der natuur.

Niemand wordt gedwongen het offer met liefde te dragen.

Hij mag morren en de vloek over zijn Schepper laten neerkomen, al zal Deze Man van Smarten Zijn vijand liefdevol blijven benaderen. De mens is meestal op weg te handelen naar menselijke inzichten en zoekende naar eigen lof en eer en geneigd naar gemak en goede naam, of de kans naar een betere werkkring.

Als gij steeds zoekende zijt naar uzelf, is dat geen ware liefde en onder al die goede werken is er misschien niet een die gij zuiver en alleen deed voor God.

Staat gij dan nog zo verwonderd, dat uw ijver tot gebed niet verhoord werd door Onzen Heer Jezus ?

Het tegenovergestelde moest u eerder verwonderen, nl., dat God kans zag u te behouden in genade, kans zag u nog een beetje voortgang te doen maken, ondanks de zeer weinige liefde die gij Hem bewezen hebt.

Kruisig Hem niet opnieuw en als gij gezondigd hebt, ga dan naar een goede Priester, die u uw zonden vergeeft in een openlijke biecht, want dan pas kunt u in vrede de weg naar Christus volgen.

Ik zegen u allen met de Priester.


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand.

paastijdmeditatie (15 april 1979 -  Pasen)

Kinderen, evenals de laatste maal Wil Ik ook jullie niet teleurstellen nu ook U de 100ste Bedevaart viert.

Wel vind Ik het diep treurig, dat er altijd kinderen bij zijn die Mijn Boodschap niet willen geloven en er zelfs de spot mee drijven, om aan anderen, ja zelfs aan Priesters te zeggen, dat Dit Genadeoord vals is, niet deugt.

Ook de criminaliteit is gestegen en blijft stijgen, dat is duidelijk, want alles mag en alles kan. Zelfs iemand vermoor­den, als ze betrapt worden bij een overval of inbraak in de huizen.

'n Vreedzame wereld bestaat niet.

Is er wat aan te doen ?

Is de misdaad de baas ?

Geweld is iets typisch menselijks. Daar moet je 'n antwoord op vinden. Gewelddadigheid moet worden beteugeld.

Daar slaagt niet iedereen in.

Ze leven tegenwoordig vrijer als ooit tevoren.

Men moet zich allemaal afvragen wáár men voor kiest.

Voor eigen belang of voor algemeen belang. Te veel mensen kiezen voor zichzelf. Als je alleen consequent daarvoor kiest zit je al op de rand van de criminaliteit.

Zeg maar gerust 'n vreedzame samenleving daar moet elk mens voor zorgen.

Misschien moet je geweld en onrecht als 'n ziekte beschouwen die elk mens moet overwinnen om er niet aan te gronde te gaan.

Maar denkt U dat dat lukt ?

Waar eens de vogels zongen sterft nu de mens aan weelde en criminaliteit. Steeds meer mensen worden ziek om de welvaart, van het stelen en moorden. Zij vinden het gewoon, want alles kan.

Ik Weet kinderen, dat het U treurt wanneer U zoiets overkomt en U vraagt dan : "Heer Ga niet Weg van mij, waar ik mij in een gezelschap bevind, waar Uw Aanbiddelijke Naam maar zélden genoemd wordt !"

Dank Hem, dat Hij U een onrustig hart Heeft Gegeven, dat buiten Hem geen rust kan vinden, en bid Hem dat die verborgen onrust in uw ziel, die naar de zuiverheid streeft, steeds levendiger wordt.

Maak uw levensgedrag bekend door De Liefde Die Hij U heeft Betoond.

Wanneer Uw harten de zoete herinnering aan Zijn Weldaden bewaren, zal de dankbaarheid U aansporen Zijn Oneindige Goed­heid onophoudelijk te loven.

Als gij U over een Liefderijke Terechtwijzing of Wijze Raadge­ving U terstond geraakt voelt, geeft U Hem daardoor geen bewijs, dat de beoefe­ning der deugd U zwaar valt en Zijn Genade het U lastig maakt.

De gelegenheid om uzelven te vernederen is een grote Genade.

Gij komt in dankbaarheid jegens Hem te kort, wanneer gij Zijn Gaven als persoonlijk goed geniet en U daarop in ijdele zelf­verheffing iets laat voorstaan; wanneer gij het gezicht Uwer zonden schroomt, of een heilige ingeving, die U tot Uwe ver­betering Gegeven is, terugwijst, of ook wanneer gij er - hoog­moedigen - spijt over gevoelt, dat Uw gebreken bij deze of die gelegenheid aan het licht zijn gekomen.

Kinderen, bid veel voor de zieke zielen en noodlijdenden en óók voor hen die het niet meer kunnen, dan Krijgt U de Zegen van De Almachtige God, Vader, Zoon en H.Geest door de Gezegen­de Hand van Mijn Priesterzoon ! Ik groet U !


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand (vorige maanden) 3

26 mei 1991

Kinderen, evenals de laatste maal Wil Ik ook jullie niet teleurstellen nu ook U de 100ste Bedevaart viert.

Wel vind Ik het diep treurig, dat er altijd kinderen bij zijn die Mijn Boodschap niet willen geloven en er zelfs de spot mee drijven, om aan anderen, ja zelfs aan Priesters te zeggen, dat Dit Genadeoord vals is, niet deugt.

Ook de criminaliteit is gestegen en blijft stijgen, dat is duidelijk, want alles mag en alles kan. Zelfs iemand vermoor­den, als ze betrapt worden bij een overval of inbraak in de huizen.

'n Vreedzame wereld bestaat niet.

Is er wat aan te doen ?

Is de misdaad de baas ?

Geweld is iets typisch menselijks. Daar moet je 'n antwoord op vinden. Gewelddadigheid moet worden beteugeld.

Daar slaagt niet iedereen in.

Ze leven tegenwoordig vrijer als ooit tevoren.

Men moet zich allemaal afvragen wáár men voor kiest.

Voor eigen belang of voor algemeen belang. Te veel mensen kiezen voor zichzelf. Als je alleen consequent daarvoor kiest zit je al op de rand van de criminaliteit.

Zeg maar gerust 'n vreedzame samenleving daar moet elk mens voor zorgen.

Misschien moet je geweld en onrecht als 'n ziekte beschouwen die elk mens moet overwinnen om er niet aan te gronde te gaan.

Maar denkt U dat dat lukt ?

Waar eens de vogels zongen sterft nu de mens aan weelde en criminaliteit. Steeds meer mensen worden ziek om de welvaart, van het stelen en moorden. Zij vinden het gewoon, want alles kan.

Ik Weet kinderen, dat het U treurt wanneer U zoiets overkomt en U vraagt dan : "Heer Ga niet Weg van mij, waar ik mij in een gezelschap bevind, waar Uw Aanbiddelijke Naam maar zélden genoemd wordt !"

Dank Hem, dat Hij U een onrustig hart Heeft Gegeven, dat buiten Hem geen rust kan vinden, en bid Hem dat die verborgen onrust in uw ziel, die naar de zuiverheid streeft, steeds levendiger wordt.

Maak uw levensgedrag bekend door De Liefde Die Hij U heeft Betoond.

Wanneer Uw harten de zoete herinnering aan Zijn Weldaden bewaren, zal de dankbaarheid U aansporen Zijn Oneindige Goed­heid onophoudelijk te loven.

Als gij U over een Liefderijke Terechtwijzing of Wijze Raadge­ving U terstond geraakt voelt, geeft U Hem daardoor geen bewijs, dat de beoefe­ning der deugd U zwaar valt en Zijn Genade het U lastig maakt.

De gelegenheid om uzelven te vernederen is een grote Genade.

Gij komt in dankbaarheid jegens Hem te kort, wanneer gij Zijn Gaven als persoonlijk goed geniet en U daarop in ijdele zelf­verheffing iets laat voorstaan; wanneer gij het gezicht Uwer zonden schroomt, of een heilige ingeving, die U tot Uwe ver­betering Gegeven is, terugwijst, of ook wanneer gij er - hoog­moedigen - spijt over gevoelt, dat Uw gebreken bij deze of die gelegenheid aan het licht zijn gekomen.

Kinderen, bid veel voor de zieke zielen en noodlijdenden en óók voor hen die het niet meer kunnen, dan Krijgt U de Zegen van De Almachtige God, Vader, Zoon en H.Geest door de Gezegen­de Hand van Mijn Priesterzoon ! Ik groet U !


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand (vorige maanden) 3

13 juni 1980 - de feestdag van het H.Hart van Jezus viel toen samen met de feestdag van de Rosa Mystica

 

Mijn kinderen, omdat het heden twee bijzondere feesten be­treft, wil Ik u opnieuw doen bewegen om allereerst Eerherstel te brengen aan het Goddelijk Hart van Jezus.

Hij is immers Het Middelpunt van alle mensenharten.

De Hemelse Vader heeft wederom Zijn welbehagen gesteld aan de verering, welke bijzonder deze maand Zijn Geliefde Zoon Jezus als Bron van Leven en Heiligheid aanspreekt.

Weet, dat Zijn Mildheid voor u zonder grenzen is. Zijn Hart brandt als een gloeiende oven van Liefde tot u allen!

Dit Liefdevol Hart, Dat door de H.Geest in Mijn Maagdelijke Schoot gevormd werd, wacht op u en hoopt, dat allen naar Hem hun smeekbeden richten om verzoening te brengen voor alle onrecht dat Hem wordt aangedaan.

Zijn onmetelijke Liefde tot de mensen wordt vaak toch nog met een grote onverschilligheid en op de meest ondankbare wijze beantwoord.

Probeer daarom door een vrijwillige boete niet alleen uw eigen minder goede daden goed te maken, maar ook die van hen, die steeds verder van Zijn Liefdevol Hart afdwalen.

Geef Hem Eerherstel na uw belijdenis van al uw tekortkomingen en houd uw hart gereed om Hem daar een voortdurende verblijf­plaats aan te bieden.

Hij is Het Die het meeste recht heeft op de liefde van al Zijn kinderen. Want door de Wonden van Zijn Kruisdood en door de steek, die men Zijn Goddelijk Hart toebracht zijt gij geworden Zijn broeder en zuster. Hij liet Zijn Beminnelijk Hart door­boren uit Liefde tot u allen.

Hij maakte geen verschil op het ogenblik van Sterven tussen goeden en kwaden, want op het allerlaatste uur van Sterven sprak Hij: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!"

Kunt gij nu begrijpen welke Liefde Hij voor u overhad?

Hij heeft omwille van u het Kruis aanvaard, ook toen de slagen Zijn Heilig Lichaam verminkten, dacht Hij nog aan u, want Hij voorzag de Verlossing van de mens door Zijn Lijden en Dood.

Wie komt dan wel de meeste liefde en eerherstel toe?

Hij, Die gekomen was om allen voor de eeuwige ondergang te behoeden en wat doet gij hier tegenover?

Gij zult het met Mij eens zijn, dat gij er aan toe moet voe­gen: betrekkelijk weinig Moeder!

Niets in tegenstelling wat Hij voor u heeft gedaan.

En nog houdt Hij niet op alle beledigingen over Zich heen te laten gaan, omdat de wereld moderne opvattingen heeft.

Als men de schone natuur met al haar groen en bloemen mag gadeslaan en er van genieten, hoe kan het dan, dat men dit alleen kan wijten aan de grond die gij vruchtbaar hebt ge­maakt?

Al sjouwt en ploetert gij de hele dag zonder Gods Zegen, dan zal er geen vruchtbaarheid mogelijk zijn.

En hoe ziet gij naar het leven van de mens, die bij elke geboorte beschouwd moet worden als een wonder van Gods Al­macht?

De Wil van de Vader wordt nog zo weinig begrepen, maar nog minder Zijn Liefde tot Zijn schepselen!!

Wijd u daarom vanaf heden bijzonder aan Hem toe, want Dit Hart is de Woontent van de Allerhoogste! Alle schatten van Wijsheid en Wetenschap zijn opgesloten in dit Goddelijk Hart. Hij is de Bron van Leven en Heiligheid en de Allerzoetste Verlosser van het gehele mensdom.

Ik mocht Hem Mijn Maagdelijk Lichaam aanbieden als een Gees­telijke Roos.

De meesten van u weten misschien, dat vandaag Mijn feest gevierd wordt als de Rosa Mystica, zoals Ik Mij vertoonde in de landstreek van Italië. Het land waar de H.Stad zich be­vindt.

Op talrijke plaatsen van de wereld kom Ik de mensen Mijn waarschuwend Woord brengen, doch velen zien dit niet meer als een Hemelse Genade, als een vooruitgang naar het streven van de Eeuwige Gelukzaligheid.

Wees blij, dat gij nog wilt luisteren naar wat Ik u steeds voorhoud.

Waarom Mijn Bezoeken steeds talrijker worden en zijn, is om de mens nog de kans te geven zich van alle onreinheid te ontdoen en zich voor te bereiden op de dag, dat Jezus opnieuw zal wederkomen. Doch niet lang meer zullen Mijn waarschuwingen blijven, want ook een Moederhart raakt uitgeput als Haar kinderen halsstarrig blijven voor Haar Goede Raad.

Kom, sluit u aan als gij al zo ver gekomen bent om u algeheel over te geven aan de drang van Liefde die van uw Moeder komt.

Zeg niet neen, omdat gij er het nut niet van inziet, maar laat u door deze Woorden voeren tot Hem Die u boven alles Lief­heeft. Ook nu nog, ook als gij hardnekkig blijft voor Zijn inspraken die de Vader u door de H.Geest liet ingeven.

Houd uw ziel zuiver en rein, opdat het Hart van Onze Zoon Jezus er steeds Zijn woonplaats moge vinden.

Laat de wereld u niet misleiden, maar wend u tot het Hart van Jezus, Dat als een brandende fakkel het teken geeft van Zijn oneindige Liefde voor u.

Kom, groei aan in eenheid en liefde tot elkander, dan kan het niet anders of Jezus is in uw midden, bijgestaan door de Moeder van Leven en Zoetheid!

Ik zal Mijn Hand naar u uitreiken, maar sta dan op, dan zal Ik u voeren naar Hem Die alle liefde waardig is.

Zegenen zal Ik u door Gods Grootheid en Liefde en door de Kracht en Sterkte van Zoon en H.Geest.

Dag kinderen!


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand (vorige maanden)

1 juli 1985 - 14.35 uur

 

Aanschouw Mijn kinderen de vele erbarmelijke Wonden van Jezus' Goddelijk Hart.

Deze maand, die bijzonder is toegewijd aan Het Kostbaar Bloed van Jezus Christus, moest een graadmeting bevatten in het hart van elke mens om de liefde te bepalen welke hij bezit voor Zijn Meester, Die de Verlosser der Wereld werd.

Hoe dikwijls wordt er nog wel aan deze Godmens gedacht, Die op de eerste plaats ons het leven geschonken heeft en elk schepsel geen seconde uit Het Oog verliest, maar hem vasthoudt omdat Zijn Liefde voor hem oneindig is. Wat doet de mens in tegenstelling van Deze Beminnelijkheid ? Denkt hij nog wel eens na wat deze liefdevolle God voor hem gedaan heeft ?

Jawel, daar denkt hij aan, maar meer uit nood dan uit liefde.

Zie de gevaren die op de mensen afkomen, niet als een straf van God, maar zie Hem veeleer als een "Graadmeter" welke nagaat hoeveel liefde er nog schuil gaat in het hart van de mens.

Hij let dan veeleer op de goedheid welke dit hart wel meet voor zijn evennaaste. Want zie naar het leed van de wereld, dat de mensen elkander aandoen. Hoe kan men dan zeggen, dat God al zijn liefde ontvangt ?

Ziet naar het Hart, Dat gewond werd door de zonden der mensen, maar op een nog veel smartelijker wijze gewond door de ongetrouwheden en weerstandbiedingen aan Zijn Liefde.

Dit Hart, Dat niet geschroomd heeft eeuwig gewond te blijven tot een altijddurend getuigenis van de overmaat Zijner Liefde jegens u ! Geef u over aan de gevoelens, welke deze gedachten bij u opwekken.

Het Hart des Heren, de waarachtige Schat des Hemels, behoort u toe!

Het is door een lans geopend en nog dagelijks wordt deze diepe kloof nog verder opengereten door de vele zondigheden van de warme vakantiedagen. De zon die God geschapen heeft voor het welzijn van de mens moest een uitstraling zijn - in de ogen van Zijn schepselen -, van Zijn Liefde tot Zijn volk.

Elke dag nog ondervindt u Zijn Vaderlijke Goedheid, Zijn Lief­devolle Erbarming en Zijn Oneindige Rechtvaardigheid.

Het is geen toegift voor uw fouten en zwakheden waaronder gij te lijden hebt, maar veeleer als een graadmeting hoe wijd en bemin­nelijk uw hart nog is bij al de offers welke God van u vraagt.

Lijdt met Hem mee voor de vele martelingen welke men Zijn volk aandoet. Het kwaad dat met de dag aanzwelt.

Lijdt en bidt met Hem tot Zijn Vader, opdat allen één mogen zijn en blijven.

Bidt en doet boete voor hen die God niet willen erkennen.

Doet boete, maar geef ook van uw liefde aan al de behoeftigen, hetzij lichamelijk als geestelijk.

Zie dán naar Het Bloed, Dat dagelijks op de Offertafel stroomt en laat uw hart dan branden van liefde om zulk Een Kostbare Druppel te mogen nuttigen. Dan zal elke Druppel als één vochtigheidsplaats van dauw weergeven, die het hart van de mens omsingelen zal, om aldoende opgezogen te worden naar een volmaakte warmtebron die elke mens zal beïnvloeden om te nemen èn te geven èn te delen met de hulpbehoevenden.

Bidt veel, maar dan wel mèt èn uit liefde voor het Goddelijk Hart van Jezus en dan zal het één lichtbundel worden, die elk kwaad in het duister doet beven, omdat men daarin Zijn Schepper, de Grote Majesteit Gods erkent.

Elk Genadeoord moet u niet verkopen om het geloof in deze te verkrijgen. Eens zal men toch moeten aannemen, dat Uw Moeder hier tot u allen spreekt.

Dag Mijn getrouwe gebedskinderen !

Ik zegen u met Mijn Priesterzoon.


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand (vorige maanden)

8 september 1979

 

Dag Elisabeth, het is de gewoonte, dat een kind naar zijn moeder gaat wanneer zij haar geboortedag viert. Doch je He­melse Moeder komt Zelf naar je toe.

 

Elisabeth: Oh Moeder, mag ik U van al Uw gebedskinderen groe­ten en zalig prijzen! Als cadeau willen wij U ons zelve aan­bieden met geheel ons hart en beloven U liefde te geven zolang U onze Moeder wilt zijn!

 

Deze woorden doen Mijn Hart met vreugde vervullen en Ik zal dan ook allen hiervoor Mijn wederkerige Liefde bewijzen!

Ik zal allen vandaag met Zegenrijke Genade en vruchten bela­den, maar zorg dan, dat gij ze niet verliest! En zo gij ze niet meer mocht bezitten, smeek dan, dat zij wederkeert.

Ik zal u toestaan, dat ge zich verbergen kunt onder Mijn sluier en leg uw bevende handen in de Mijne dan zullen zij de rust genieten, die van Mij uitstraalt.

Ik zal u verzekeren, dat Ik u beschermen zal voor de aanvallen van uw vijand.

Ik zal de Waarheid en het Licht zijn, dat u zal begeleiden, zodat ge niet de verkeerde kant zult inslaan! Maar houdt u dan gereed als Ik u roep en laat Mij niet wachten, omdat ge eerst nog alles zuiver moet maken, alvorens ge Mij pas volgen kunt!

Vraag het nodige licht om uw gebreken in te zien, dan hoeft gij niet te zoeken welke uw verplichtingen zijn jegens God en uw broeder.

Zorg ervoor, dat ge Mij in u laat werken, teneinde Jezus volmaakter te dienen.

Gij belooft Mij elke dag uw liefde te geven en hoe zult ge Mij vandaag het best vereren?

Het Rozenhoedje zal een krans van rozen zijn, die Ik weer doorgeef aan Mijn Vader, Die Mij op deze dag geboren liet worden om op te groeien, om Moeder van Zijn Zoon te zijn.

Maak er daarom ook een gewoonte van de Engel des Heren te bidden, wat u herinneren zal aan de Menswording van Onze Zoon, Die al vanaf dat ogenblik aan uwe verlossing begon!

Indien ge hier dikwijls ernstig over nadacht zoudt ge meer spijt gevoelen over uw lauwheid en u beijveren daarover boete te doen.

Ik zal u helpen al uw zwakheden te overwinnen!

Hebt gij er bewust uw gedachten bij, wanneer ge bij het begin van de Rozenkrans tot Mij zegt: ik groet U! En wanneer gij bidt: "Gezegend zijt Gij onder alle vrouwen!" is dit voor u een herinnering van de grote Barmhartigheid van de Vader, Die Mij boven alle schepselen heeft verheven.

Wanneer gij verder bidt:"de Vrucht Uws Lichaams zij Gezegend­", dan verheugt Zich de Hemel met Mij over het Leven en de Zegen die over Hem wordt uitgesproken, Die Wij Onze Geliefde Zoon mogen noemen.

Daarmede is het heil der wereld begonnen en daarmee werd aan elke mens deze zegen toegekend.

Wanneer gij één Weesgegroet met eerbied en grote aandacht verricht, welk een kracht zal dan een hele Rozenkrans hebben, waarin deze lofprijzing steeds wordt herhaald.

Heel veel wonderen zijn al geschied door het Godvruchtig bidden van de Rozenkrans en de Engel des Heren.

Denk tijdens het bidden van elk Rozenhoedje aan het geheim, dat elk mysterie inhoudt en het zal u zonder inspanning plaat­sen om de herinnering bij u wakker te roepen in de Blijde, Droevige of Glorievolle Geheimen.

Weet, dat de Vader in alle eeuwigheid al aan uw redding dacht, aan uw verlossing, toen Hij Mij geboren liet worden.

Zal deze gedachte hieraan, welke alle waarheid bevat, u niet doen bidden met meer aandacht en liefde voor het gebed en u meer vertrouwen te geven in het verkrijgen van Eeuwig Leven? Voor God bestaat geen verleden, maar alles doet Hij in het heden.

Gij bidt om de Hemel te verkrijgen, maar probeer dan om Hem te veroveren!

Alleen al proberen, de goede wil om God te dienen is al ge­noeg.  Zo zult gij talrijke verdiensten verwerven en aan God de Glorie geven die Hem alleen toekomt.

Ik zal op Mijn Feestdag de Vader smeken om de Zegenrijke Genade Die elk kind hoopt te verkrijgen en zal u met de Vader, Zoon en H.Geest, Mijn Zegen u allen doen toekomen!

Dag kinderen!


meditaties van de maand (vorige maanden)

meditaties van de maand ( vorige maanden)

11 oktober 1981

 

"Mij geschiede naar Uw Woord !" Deze woorden die Ik sprak tot de Engel Gabriël vormden het Verlossingswerk en het begin van Mijn Moederschap. Want in Mijnen Schoot werd de Vrucht geplant door de H.Geest. De "Almachtige" is voor u de Emanuel geworden, de God met u, in u en geheel aan u ! Breng daarom eerbiedige hulde aan de Allerheiligste Drievuldigheid, Die met liefde en dankbaarheid gepaard gaan. Aan de Vader, Die u Zijn Welbeminde Zoon geschonken heeft, aan de Zoon, Die Zich met Zijn Heilige Mensheid innig met u verenigde, aan de H.Geest, Die het Allerheiligste, wat nog dagelijks onder elk Kruisoffer tegenwoordig is, gevormd heeft.Als God de Vader Zijn Zoon niet had gezonden om als Mens geboren te laten worden, was Mij het Moederschap nimmer toegekend.

Door alle eeuwen heen, die sinds de geboorte van Jezus zijn vervlogen, hebben de volkeren der aarde hun God aanbeden in de geheimzinnige wieg : Het Tabernakel, van waaruit het Zijn Weg vond in het hart van de mens.

En het Woord is Vlees geworden en Het heeft onder ons gewoond, maar op het Altaar wordt het Offerbrood, dat aan de Priesters en de Engelen wordt toevertrouwd.

Hoe groot Mijn verlangen toen was om het zo vurig verbeide Kind te mogen aanschouwen zult gij met Mij mogen delen als gij uw leven op God gericht houdt. Wens Uwen Heer te bezitten gelijk Ik Hem in Mijnen Schoot bezat en op Mijn Armen dragen mocht.

"Moederschap", hoe liefelijk klinken deze woorden als gij aan uw eigen kind denkt, of aan uw moeder, die u in haren schoot gedragen heeft.

Wat zal er in het hart van een vrouw omgaan, die moeder had kunnen zijn doch die dit tere wichtje heeft laten doden.

Hoe zullen de angsten haar blijven opjagen en hoe weinig rust zal zij vinden als zij bewust die grove fout begaan heeft. Maar ook zijn er onder u die deze daden als geheel straffeloos beschouwen. Zij die zich niet bekommeren om deze bedreven moorden zullen eens jammeren als hun eigen leven beëindigd is en voor Gods Rechter-stoel verschijnen moeten. Want zoiets kan de Hemelse Vader niet gedogen. De aardse rechters geven echter wel hun goedkeuring, maar dit zal ook hun in het andere leven worden aangerekend.

God schiep de mens om te leven, doch niet om voortijdig af te breken, alvorens hij het levenslicht zou zien. Jezus heeft Zijn eerste komst op aarde, waarvan gij allen de heilzame vruchten moogt plukken, volbracht; op Zijn tweede komst, die hoe langer hoe meer nadert, moet gij u dagelijks voorbereiden.

Jezus Uwen Verlosser, Die u in Zijn Lijden al uw lijden deed aanschouwen, liet in Zijn verborgen Leven geen enkel moeilijk werk na, dat Zijn Heilige Mensheid kon vernederen.

Hoeveel moeite kost het de mens om zich zwijgend op te offeren, zichzelve af te sterven en niet eens meer te willen geven, noch te willen leven in de gedachtenis van God.

Een innerlijke werking des Heren volgt u echter overal.

Gij ontwaart ze in gewetenswroegingen, die u kwellen, in het lijden, dat u loutert, in de inspraken die u tot nieuwe ijver opwekken. Hij heeft u immers de ogen uws geestes geopend om Zijnen Wil te doen kennen.

De hoogmoed tiert bij velen op de bodem hunner ziel. Want, nog maar nauwelijks begonnen het pad der deugd te bewandelen, waagt men het reeds zich met anderen te vergelijken en zich inbeeldend in de deugd bevorderd te zijn of bevestigd.

Hoe groter de genaden zijn die men ontvangen heeft, des te groter is het gevaar ze weer te verliezen.

Om ene ziel te winnen vergeet Jezus als het ware de wereld, tot wier aanwijzing Hij op aarde gekomen is.

't Is of alles bij Hem wijken moet voor de redding van één enkele ziel.

Hebt u ook zoveel eerbied en zorg voor uw eigen ziel ?

Jezus handelt met de mens nog op dezelfde wijze als vroeger met de Samaritaanse vrouw.

Hij vraagt slechts weinig om er veel voor in de plaats te geven. Hij zoekt naar de zwakste zijde uwer zielen om daardoor binnen te gaan.

Van de één vraagt Hij bittere tranen, van de ander ootmoed.

Hoe beklagenswaardig zou de ziel zijn, van welke Jezus niets meer vragen zou.

Wees daarom niet moedeloos als gij ook maar enigszins te lijden hebt. Want als gij uw gedachten goed gericht opstelt weet gij, dat het van Uwen Heer komt. Hij vraagt het u, Hij wil, dat gij gehoor geeft of tenminste luisteren wilt. Wees daarom niet doof als Uw Moeder tot u spreekt.

Want ook over u heb Ik het Moederschap ontvangen. Zorg, dat ook uw kinderen dit zeggen kunnen en laat leven wat God eens in de moederschoot geplant heeft, dan zal uw geluk groter zijn dan u zoudt kunnen verwachten.

Leef in vrede met en voor elkander, dan zult gij de Glorie van de Vader met Mij mogen delen.

Ik zegen en groet u met al Mijn Moederlijke Liefde voor u en doe wat Ik u heb medegedeeld.

Pater Pio heeft Mij begeleid en zegende alles tesamen met Mij.

Dag kinderen !


meditaties van de maand (vorige maanden)

meimaand meditatie

1980 - 11 mei - Moederdag

Wat gij niet vermoedde Mijn kind zal jou nu overkomen. Gij zult Mij straks aanschouwen in het groene gewaad, de kleur van de hoop, die Mij het vertrouwen van Mijn kinderen uitbeeldt.

Bij de meesten van Onze kinderen is het vandaag een feestelijk gebeuren, omdat er Moederdag gevierd wordt. Velen zijn dan ook gelukkig gemaakt met bloemen, doch op tal van plaatsen heeft men ook Mij bedacht met een zee van deze prachtige natuur.

De 11 mei kaarsen branden talrijk en in de vorm van het weesgegroet heeft men een stralenkrans gevormd, één van de mooiste atten­ties die Mij zijn aangeboden.

Uit dank voor zóveel liefde kom Ik opnieuw met een Liefdevolle Boodschap!

Nu kunt gij dan met de H.Elisabeth vol verbazing uitroepen: Vanwaar geschiedt mij dit, dat de Moeder des Heren tot mij komt!

Kunt gij ooit de Grootheid van God of de reden begrijpen waarom Hij u met zo'n wonderbare Goedheid tegemoet komt door Zijn Moeder naar de aarde te zenden?

't Is wel een troostvolle waarheid, dat noch het gevoel uwer geringheid, noch een of andere zielsgesteldheid, welke dan ook, voor u een beletsel moet wezen om naar Jezus te verlan­gen. Hoe meer gij verlangt des te meer geeft Hij u.

Gij verplicht Hem zelfs wanneer gij uit liefde tot Hem, uw gave in ontvangst geeft, dat Hij er u toch nog een grotere Liefde, die rijk is aan Genade, voor teruggeeft.

Men zou Jezus onrecht aandoen, als gij zoudt weigeren Hem uit te nodigen.

Kom, gij die Mij lief zijt! Ik heb u allen nodig om de liefde, die gij Mij vandaag geeft, te helpen overdragen naar Jezus. Want Mijn enigste maar vurigste wens, die Ik op deze dag u te kennen geef is, dat gij Jezus nog meer liefde kunt geven als die gij Mij toedraagt.

Voelt gij de tederheid niet in je hart opwellen als gij alleen nog maar het woord Moeder in gedachten hebt? En als gij met een oprechte liefde uw lippen in beweging brengt om dat éne woord Moeder te willen uitspreken, kan het niet anders of ge voelt u getrokken naar haar, die u het leven gaf om uit te groeien tot een volwaardig mensenkind.

Hoe groot zal dan wel alle liefde moeten zijn die gij Haar toedraagt, Zij Die u het Bovennatuurlijke Leven wil schenken.

Telkens weer doet gij uw belofte, dat gij naar Mij luisteren zult. Aarzel dan niet langer en volg deze Raad op die Ik ook de gasten op de bruiloft te Kana gaf.

Hoe werden zij niet met het eerste Wonder van Jezus beloond door op de bede van Zijn Heilige Moeder het water in wijn te veranderen.

Zo zullen ook allen tot het einde der tijden de Zegen van de Hemelse Vader ontvangen die steeds geluisterd hebben naar de oproep hunner Moeder.

Zeg tot de Vader, dat gij niet eens waardig bent tot Hem te spreken, maar dat gij dit Zijn Dochter overlaat Die met een zuivere Liefde uw verlangens zal aanbieden aan Zijne Majes­teit!

Zeg tegen Gods Zoon, dat gij niet waardig zijt Hem te ontvan­gen in uw woning, maar dat gij Zijn Moeder zult vragen Haar reinheid aan te vullen waarin gij weer te kort geschoten bent, zodat Hij in een gezuiverd hart Zijn intrek kan nemen en zeg dan tenslotte tot de H.Geest, dat gij Zijn Liefde niet durft aannemen, ja zelfs uw ogen niet durft opslaan naar een van Zijn Vleugelen, omdat gij herhaaldelijk terugvalt in zon­digheid, maar dat ondanks uw vallen, al uw vertrouwen zal rusten op Zijn Getrouwe Bruid.

Inderdaad, Mijn kinderen, ken Ik al uw gedachten en verkeerde neigingen en al datgene waaraan gij zich weer schuldig maakte. Zij, die Mij begrijpen verstaan deze Woorden, die een bezorgde Moeder richt tot Haar kind, dat telkens opnieuw zijn zwakheid aan Mijn Boezem legt.

Weet, dat Ik niet doof zal zijn voor uw uitgesproken zwakheid, maar dat Ik eeuwig luisteren zal naar hen, die hun kleinheid bekennen, naar hen die spijt betuigen Hun Schepper wederom beledigd te hebben en Haar, Die zij opnieuw om Raad vragen, om Bijstand.

Gij, die Mijn Woord kunt vatten, neem het aan en sluit ze op in het binnenste van je hart, opdat er geen plaats meer over zal zijn om het te besmeuren met onreinheid.

Roept als gij in nood verkeert uw Engelbewaarder aan die de wacht zal houden bij uw ziel, gelijk een slaaf aan de deur van het Paleis van zijn koning, waar deze zich met de koningin onderhoudt, opdat geen boze geest zijn woning kan binnen­dringen.

Laat de storm van het leven over u komen en wees niet bang, want voor de ingang van de poort waar gij u schuil houdt staat Michaël gereed met zijn zwaard voor de aanslag om de vijand verre van u te houden.

Als gij in grote nood verkeert, richt uw verlangen dan naar Vader Jozef en hij zal al uw begeerten zuiveren om ze de Vader aan te bieden. Want hoe kunt gij met een onreine geest de Allerhoogste benaderen, de Engelen zouden sidderen en u de toegang tot Hem doen afsluiten, doch als Vader Jozef alles de Vader aanbiedt, wijken zij en verschaffen hem niet alleen toegang naar God, maar doen een beroep op Mij, omdat Mijn Bruidegom nadert, die alle gunsten van Onze kinderen aan Zijn Bruidje wil overdragen, opdat Wij het samen brengen zullen naar de plaats waar de H.Drieëenheid Haar Zetel heeft.

Verontrust u daarom geenszins, want Wij zijn uw Toevlucht en zullen u behoeden voor elke onvolmaaktheid.

Als gij de deugden van Vader Jozef en uw Moeder overweegt, zoudt gij zich kunnen indenken hoe de Heiligen zich uitputten en uitdrukken van bewondering om de Wonderen van Genade te verheerlijken welke de Heer in Ons heeft bewerkt.

 

Wanneer gij op deze Woorden let en de inhoud ervan leert begrijpen, zult gij de kentekenen van een volkomen toewijding en kinderlijkheid met een overtreffende graad van liefde verenigd vinden met het menselijke verstand.

Van eeuwigheid sprak Jezus tot Zijn Vader: "Zie hier ben Ik, tot heil der mensen!"

Geeft gij u dan geheel vóór Hem, in Hem en met Hem, opdat gij samen met de Engelen Zijne Majesteit loven.

Nooit zal Ik Mij van u afwenden, trots uwe ondankbaarheid en uw gedurig vallen. Vallen is niet erg als gij weer probeert om op te staan, doch volmaakter heet het als gij u staande kunt houden.

Leun dan tegen Mij, uw Moeder, want Ik zal u dan tegenhouden, zodat geen enkel kwaad u meer overkome. Maar probeer dan niet om Mij te ontvluchten of om los te laten, want Ik zal u blij­ven volgen! Want daar waar een kind heengaat, zal ook de Moeder zich bevinden. Wees wijzer en blijf steeds in Mijn nabijheid, dan zult ge alles beter aankunnen.

Roep Mij bij Mijn Naam en het woord Moeder zal het Hemelgewelf doen sidderen!

Ik Zegen u allen en blijf uw voortdurende Steun en Toeverlaat.

Dag kinderen! God moge u allen Zegenen!


meditaties van de maand (vorige maanden)

OLV 7 Smarten

 

15 september 1992 -9.40 uur - O.L.Vrouw van Zeven Smarten

 

Elisabeth Ik kan niet langer Zwijgen, daarom Kom Ik om Mijn kinderen een Boodschap te Geven.

Hoe Zoet is Jezus als Hij Denkt aan het hart dat Hem lief­heeft.

Gij weet niet en kunt niet begrijpen waarom uw hart Hem Bemin­nelijker vindt in de Schoonheid van Het Eeuwig Woord, Liefe­lijker in Zijn Kindsheid te Bethlehem dan in Zijn Oneindige Grootheid.

't Is voor u treffender Hem aan het Kruis op Calvarië te zien Sterven, dan Hem in den Hemel te zien Heersen, boven de Enge­len Verheven, Hem aan de schepselen onderworpen dan Hem boven hen Verheven te zien.

Kinderen bidt veel voor de mensen in nood en voor de oorlogs­slachtoffers.

Vraag om gelatenheid en geduld voor de zieken onder u.

Breng troost in het lijden en breng een bezoek aan de behoef­tige.

Laat u de voorbijgaande dingen om De Grootheid van Jezus' Liefde, vergeten.

Hij zal u Ontsteken geheel en al met Het Vuur Zijner Liefde, opdat gij van de Zoetheid Zijner Liefde geheel vervuld, van liefde brandend Hem dienen door uwe evennaasten te helpen.

Weet, dat Ik niet vaak u nog een Boodschap Geef.

Blijf in de liefde en vrede verenigd, dan zult gij uwen Schep­per dienen.

Ik zal u nooit vergeten.

Vergeet gij de noodlijdende mens niet.

Ik Zegen u allen !

 

14 september 1979 - 23.55 uur    

14de : Feest van de Kruisverheffing

15de : Feest van O.L.Vrouw van Smarten

 

Mijn kinderen, toen de Kerk van Nederland een betere tijd kende dan heden, vierde men vandaag het plechtige jaarfeest van de Kruisverheffing van Mijn Zoon. En wanneer dit etmaal zijn laatste klokkenspel heeft geslagen, begint de dag die herin­nert aan Mijn Zeven Smarten.

De Kerk noemt deze dag in de liturgie Feest van de Zeven Smarten van Maria!

Mag deze dag een feest heten, die een Lijdenssmart inhoudt, alsook die van het Heilig Kruis van Onze Zoon Jezus?

Moeten zij niet veel eerder genoemd worden de herdenking van de Lijdensdagen van Jezus en Maria?

Ja, zult ge wellicht zeggen, zeer terecht! Doch wanneer allen Gods kinderen genoemd kunnen worden en allen het licht zoeken om de duisternis te ontvluchten, heeft het Kruisoffer van Mijn Zoon en al de Smarten, Die Mijn Moederhart gekend heeft, de Verlossing gebracht voor elke mens.

Dan mag al het Lijden wat de Zoon en Zijn Moeder hebben door­staan, het gelukkige uitwerksel heten. Dan is Ons Lijden niet tevergeefs geweest. En dan mag de Kerk haar liturgische uit­spraak doen, dat het feestdagen zijn!

Gij kunt ervoor zorgen, dat deze Smarten, deze Droefheid in vreugde verandert. Ja, gij allen, die Onze kinderen genoemd kunt worden, hebt deze rechtelijke beslissing, maar zolang de wereld nog door blijft gaan met deze zondige vermaken en daarna zijn eigen kinderen doodt, houdt zij de hamer nog vast om Onze Zoon opnieuw te kruisigen en nog dieper de lange scherpe doornen in Zijn Heilig Hoofd te drukken.

Hoort en ziet gij niet hoe er op talrijke plaatsen de rampen plaatsvinden, die vele mensenlevens hebben geëist? En is de Hemelse Vader dan niet Barmhartig, dat Hij uw land het meeste sparen wil?

Hoe durft men nu nog te beweren, dat Mijn waarschuwing loos alarm is geweest?

Wees blij en dankbaar jegens God de Vader, dat Hij u niet onvoorbereid heeft opgeroepen.

De golven bruisen om u heen door uw verkeerde hartstochten. De satan paart zijne pogingen tot bekoring door u aan te zetten aan uw tot kwade geneigde natuur. Uw ziel zal in gevaar zijn als zij de gelegenheid tot zonden niet ontvlucht.

Hij, die Ik Mijn Zoon mag noemen, draagt Zich aan Zijn Vader op om voor u allen de kracht te verkrijgen om aan de bekorin­gen te kunnen weerstaan, om al het kwade te vermijden en alleen het goede te doen.

Hebt elkander lief! Maar dan moet zij wel rein zijn, zoals de Liefde van Mijn Zoon.

Met alle aandrang om uw liefde te winnen bidt, ja smeekt Hij Zijn Vader voor u, zeggend: "Vader, geef Mij deze ziel, zij behoort Mij toe! Ik heb ze in Mijn Handen geschreven en ge­verfd met Mijn Bloed!"

 

Hij is zo bezorgd voor uw ziel, hoe kan het dan zwaar vallen om Hem alleen te dienen?

Jezus spreekt tot elk hart. Gij ziet Hem op het Altaar, maar nauwelijks letten Zijn kinderen op Hem!

Waarom bent gij zo bekommerd om de dingen van de wereld en blijft gij doof voor Zijn Stem?

Hij vraagt u enige voorraad op te doen voor de grote reis naar de eeuwigheid. Op zo'n grote tocht hebt gij voedsel nodig wat krachtig is! Gij zult toch ook iets nuttigen als gij een lange reis onderneemt?

Het Voedsel, dat Jezus u aanbiedt, is de Liefde Gods, de Bron van alle deugden.

Teneinde een blik op uw ellende te werpen zult gij Jezus' Liefde beter begrijpen.

Hoeveel Genaden heeft Hij u gegeven, die verloren gingen.

Hoevele inwendige verlichtingen uitgedoofd.

Hoevele goede opwellingen hebt gij onderdrukt en hoevele nuttige wenken hebt gij in de wind geslagen?

Hoevele goede voorbeelden van deugd nagewezen en hoevele waarschuwingen van uw Hemelse Moeder hebt gij bespot?

En toch behoort gij aan degene van Wien alle Heiligheid voort­komt.

De Calvarieberg is overal opgericht en de Rijke Bron van Zijn Goddelijk Bloed vloeit steeds Barmhartig op elke ziel.

Indien gij uw zonden belijdt aan een van Mijn priesters, zullen zij door de absolutie even snel verdwijnen als een vonk, die in het water terecht komt.

Uw ziel zal in het Heilig Sacrificie der Mis met Zijn Kost­baar Bloed overstroomd van alle smet gezuiverd worden.

Ik zal ondersteunen in uw zwakheid, uw smarten zal Ik stillen als gij Mij uw hart geeft dat Mij bemint.

Bid om de Genade, Jezus met dezelfde liefde te beminnen, waarmede Zijn Vader en Moeder Hem beminden!

Dan zal Ik uw doen en laten Zegenen met Hem Die u bemint!


Gebeden

Maria heeft ons een aantal gebeden gegeven.

Door deze te bidden krijgen wij bijzondere genaden voor de bescherming van het ongeboren leven, de zielen in het vagevuur, priesterroepingen, het heil van de wereld en de wederkomst van Jezus Christus. Deze gebeden helpen ons ook bij onze persoonlijke spirituele groei en onze heiliging, die van groot belang zijn om het kwaad in de wereld een halt toe te roepen en nog velen de goede weg te kunnen laten vinden in deze tijd, zo kort voor Zijn wederkomst.

 

Rozenkrans

Het belang van het regelmatig bidden (dagelijks indien mogelijk) van de rozenkrans is door Maria veelvuldig aangegeven. U treft onder de eerste link de rozenhoedjes op video aan en door Elisabeth voorgebeden.
Op 31.3.85 sprak Maria: "Mocht verstrooidheid u overvallen, zodat gij gedachtenloos bidt, schaf u dan deze gebeden aan die op een band staan ingesproken en het zal u veel gemakkelijker vallen." U kunt hieronder een geheim van de rozenkrans aanklikken om mee te bidden.
Het gebed van de toewijding tot Maria is hier eveneens weergegeven. Alhoewel dit niet door Maria is gegeven in de boodschappen heeft het steeds een zeer belangrijke plaats ingenomen in de gebeden van de gebedsdiensten in Maria's Hofke. De Heilge Grignion de Montfort heeft ons in het Gouden Boek deze toewijding in het bijzonder aanbevolen.

Gebeden

rozenhoedje

1. rozenhoedje van de blijde geheimen.2. rozenhoedje van de geheimen van het licht. (versie 26.11.14)3. rozenhoedje van de droeve geheimen.4. rozenhoedje van de glorievolle geheimen.5. rozenhoedje (latijn) voorgebeden door paus Joannes Paules II


Gebeden

Video rozenkrans (20 mysteries)


Gebeden

gebedongeborenleven

Untitled document

Gebed ter bescherming van het ongeboren leven

28 december 1980Goede Vader, omwille van de marteldood van vele jeugdige slachtoffertjes, die om de geboorte van Uw Lieve Zoon op bevel van Herodes werden gedood, komen wij Uw Bescherming afsmeken over de miljoenen ongeboren levens, die door veelvoudige Herodessen op wrede wijze in de nu nog geborgen moederschoot gedood worden.
Laat niet toe, Oneindige Barmhartige God, dat de Ouders van deze allerkleinsten door boze geesten worden gedreven om hun kind op beestachtige wijze te laten omkomen.
Schenk hen de Genade, dat zij nog bijtijds tot bezinning komen om in zulk een gezegende staat hun kind, alhoewel gewenst of niet, daadwerkelijk hulp te bieden, doch ook te mogen ontvangen, wanneer zij uit bittere noodzaak wellicht gedreven worden om tot zulk een laffe daad over te gaan.
Gij hebt aan Mozes de Tien Geboden ter hand gesteld waarop ook het vijfde Gebod geschreven staat: "Gij zult niet doden!"
Kunt Gij dan nu straffeloos toestaan, dat men de allerzwaksten, die weerlozer zijn dan welk ander schepsel, zonder meer op beestachtige wijze vermoordt?
Gij alleen toch Heer, beschikt over leven en dood.
Laat daarom geen enkele mens de vrije wil behouden, dat zij, op welke wrede manier dan ook, een einde zullen maken aan het leven van deze kleine onschuldigen.
Dit vragen wij U van ganser harte, opdat hun jammerlijk geschrei niet langer meer over ons Nederland kome.
Red hen Heer, voordat hun moordenaars voor eeuwig de verdoemenis ingaan!

 

Dit gebed werd ons gegeven 3 dagen na de feestdag van de geboorte van Jezus.

Maria de Toren van David legt ons uit dat toen, 3 dagen na de geboorte van Jezus Haar Zoon, alle kinderen onder de 2 jaar werden dood geknuppeld. Zij waren de eerste martelaartjes na Jezus geboorte. Ook nu nog worden veel kinderen in de moederschoot gedood. Zij zijn duivelse Herodessen en ook die ouders zijn allen schuldig door het doden van hun kind en komen allen in de verdoemenis als God de Vader Zijn Hand niet kan tegen houden. Bid daarom dagelijks dit gebed wat Maria ons allen mocht geven.

 

 

2de Gebed voor het ongeboren leven (28.02.1979)

 

Allerliefste Moeder, Gij kent de noden van de mens, maar ook hun lichtzinnig­heid. Gij en Uw Lieve Zoon Jezus zijt bedroefd om het leed dat men U iedere nieuwe dag weer aandoet. Hoevelen leven op dit ogenblik alleen voor zichzelf om hun lichaam voldoening te geven. Wij denken hier aan degenen, die zich verbonden hebben in de huwelijkse staat en die ernaar streven om elkaar hun liefde te geven. Hoe kunnen de meesten dit echter nog liefde noemen. Velen geven zich alleen over aan hartstocht en gebruiken allerlei middelen om na dit samenspel hun liefdezaad te verwerpen. De meesten echter wachten tot zij ontdekken dat er nieuw leven op komst is. Zij verstoten het kind dat door twee lichamen ten leven werd verwekt. Wij weten Lieve Moeder dat dit een afschuwelijke zonde is, een weerloos schepseltje te doden, wat zelf niet om het leven gevraagd heeft. Wij horen het weeklagen van velen, ook deze ouders en nóg beter de artsen ken­nen het pijnlijk hulp­geschrei van dit kleine wezentje. Het strekt zijn arm­pjes uit naar hulp en roept: "Laat mij le­ven!".

Men wil hun smeken en hun angst niet horen. Lieve Moeder, Gij Moeder van Goede Raad, geef dat de mens inziet, dat hij aan zijn eigen verdoemenis bezig is. Geef, dat op dit ogenblik der Ontvangenis het beginnende leven behouden blijft en leer de mens inzien, dat zij een onschuldig mensenkind de dood verwensen. Geef dat ze even zoveel liefde kennen voor dit pas ontluikende leven, als wat zij voor zichzelf koesteren. Help hen bij dez grote beslissing om dit kleine schepseltje lief te hebben.

Moeder Maria, Spie­gel van Ge­rechtigheid bid voor hen!
Untitled document

Gebeden

gebedongeborenleven

gebed voor de verdrukten

26 juli 1986

 

Gebed voor het ongeboren leven

 

Lieve Moeder Maria, U kent mijn ziele­nood wat géén verzachting ver­dient.

Verhoor echter mijn sme­ken, want mijn binnenste blijf­t, om hetgeen ik mijn onge­boren kind heb aange­daan, knagen.

Elke dag, neen iedere seconde word ik er aan her­in­nerd, dat ik het kleine hulpe­loze wezent­je, wat mij gegeven werd door de Schepper van alle mensen, dus ook van mij, wreed heb laten wegruk­ken uit de moe­de­rschoot.

Ik verdien elk ver­wijt van de mens en minder nog verdien ik de liefde van   Je­zus Uw Zoon en van U Ma­ria, Die toch mijn Moe­der bent geworden en zelfs als Uw eigen kind hebt aangeno­men.

Voor mij betekent nu het lichaam van elke zwangere vrouw, samen met hetgeen zich daarin bevindt, een  onaantastbare levens­tem­pel.

Er is een groot litteken achter­gebleven in mijn gemoe­d, op mijn hart en op mijn geweten. Mijn innerlijke rust is verdwe­nen, want wie de hand slaat op een kind, dat weer­loos is, zal vroeg of laat wroe­ging kri­jgen.

Lieve Moeder, U kent, beter dan wie ook, het voor­tdur­end knagen van mijn geweten, nu ik ieder moment van den dag en vaak bij nachten voel, welk groot onrecht ik bedreven heb, wat nie­mand meer ongedaan kan maken.

Laat mij niet geheel weg­kwijnen, maar help mij door Uw liefde, dat ik van Uw Lieve Zoon Jezus vergeving verkrijg voor dit allergrootste mis­drijf.

Geef mij opnieuw de rust, zodat ik mij wederom ver­bon­den voel met Uw Moe­der­ha­rt.

Want dan pas zal ik weer gelukkig kunnen zijn.

Maria, Troosteres van de verdrukten, bidt voor mij.

Deo Gratias !


Gebeden

gebedMariatorenvandavid

Gebed tot Maria de Turris Davidica

14 februari 1981H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te bieden dan alleen een arm en zondig mensenhart.
Doch neem het aan Lieve Moeder om het door Uw Heilige Handen te kneden en om te vormen tot diepe ootmoed.
Alleen daardoor zullen wij het geloof, de hoop en de liefde bekomen, alsmede door een nederig berouw deze genade te kunnen behouden.
Geef Maria, wanneer wij Uw Heilige Naam uitspreken, dat het een zoete balsem teweeg mag brengen die over de gehele wereld zal worden uitgestort.
Lieve Vrouwe, Gij Die tot ons gekomen zijt als de Turris Davidica, geef dat Uw lieftallige Schoonheid moge uitschitteren over de ganse aarde en dat het Licht van deze Toren een stralende herinnering zal wakker schudden bij de mensen, dat de Mensenzoon Jezus spoedig zal wederkomen.
Laat onze gebeden en smekingen opstijgen naar de hoogste top der bergen vanwaar de Verlosser der wereld, de Redder van alle mensen komen zal.
Geef, dat wij vanuit die Torenspits U zien zullen als een lieve Moeder, Die Haar Woord een naklank geeft, wat het gehele mensdom treffen zal.
O Allerbeminnelijkste Moeder leer ons Uwen Zoon lief te hebben met geheel ons hart, zodat wij naar alle waarheid ons noemen mogen : broeders en zusters van Jezus Christus!
Toren van David, Moeder en Vrouwe van alle volkeren redt al Uw kinderen voor de ondergang van deze wereld.
Amen.
Maria heeft in Haar boodschappen gezegd dat de gebeden tevens een belofte inhouden.
Als we deze uitspraak toepassen op dit gebed dan houdt dit m.i. een belofte voor de toekomst in nl. dat Maria als Toren van David, Christus bij Zijn wederkomst zal voorafgaan door Haar Licht te laten uitschitteren over de ganse aarde. De mensen zullen zich dan realiseren dat Jezus spoedig zal wederkomen.

Gebeden

communiegebeden

Gebed als voorbereiding op de Heilige Communie

13 september 1987O Jezus, ik ben een onvruchtbare aarde, die zonder Uw Zegen niets kan volbrengen. Is er al iets goed in mij, Gij zijt het, Die het bewerkt; verricht ik enig goed, Gij wekt den wil daartoe in mij op.
Gij voorkomt voor mij aanhoudend met Uwe Genade, - zonder welke ik mijn leven in gemakzucht zou laten voorbijgaan -, den arbeid en de versterving vluchtend.
Er is geen zonde, die ik niet kan bedrijven.
Daarom geef ik mij, ten einde ze te vermijden, ootmoedig aan U over en verlaat mij op Uwe Voorzienigheid.
Terwijl ik vast besloten ben, alle hindernissen op den weg des Hemels met kracht te verwijderen, bid ik U mij door deze Heilige Communie de genade te verlenen, mij geheel aan U te schenken.
Gij kent mijn behoeften :
Verleen mij de genade met verdiensten te lijden en de deugd te beoefenen.
Hoor het zuchten mijns harten naar U !
Ik haak naar het geluk U te ontvangen.

Kom Heer Jezus Lieve Heer,  )
kom toch spoedig                ) 3 x
'k wacht niet meer !            )

 

Gebed als dankzegging na de Heilige Communie

29augustus 1987 Heer, Gij hebt mij de heerlijkste Gaven geschonken en aan het vrije gebruik daarvan de verplichting verbonden, U er dankbaar voor te zijn.
Vóór alles verlangt Gij het offer van mijzelven.
Ik kan U dit weigeren, maar deze weigering zou een onrechtvaardigheid zijn, wijl er niets is, dat U meer toebehoort dan mijn wezen, waarop Gij krachtens de Schepping en veel meer nog krachtens de Verlossing het volste Recht bezit.
Wat ik U niet geef, is een roof der U verschuldigde eerbewijzing ! Is er wellicht een of ander geheim offer, dat ik in dit ogenblik aan Uw liefde onttrek ?
Ach Heer, neem alles !....
roei uit wat U mishaagt en kom Zelf het naar Uw Beeld gevormde levende Tabernakel, het meesterstuk Uwer Wijsheid en Almacht, met de Kostbaarheden Uwer Genade verrijken.
Waar is mijn liefde ?
O Jezus, ik betreurde het soms, dat Gij in het Tabernakel verborgen, geen enkele straal Uwer Majesteit doet aanschouwen; toch bemin ik U in dit onaanzienlijk verblijf, waar Uwe Tegenwoordigheid Zich aan mij openbaart. Ik kan wel niet altijd bij U wezen, maar mijn geest behoeft toch niet rond te dolen in onbekende gewesten om U te vinden. Hij vindt U altijd met zekerheid op aarde.
Ik aanbid U met de Engelen, Die U omgeven en die ik meer bemin dan alle uitverkorenen, omdat Zij sinds de instelling van het Heilig Sacrament niet hebben nagelaten, Uw trouwe Aanbidders te zijn.
Maak mijn levensdagen tot een onafgebroken offer, dat Uwe Goedertierenheid reeds hier in dit leven met menigvuldige weldaden en later in den Hemel met een eeuwige gloriekroon zal vergelden.
Moge het zo zijn Heer, ik ben en blijf ter Uwer beschikking.
Amen !

 Gebeden

gebedwJC

Gebed over de Wederkomst van Jezus Christus

26 juli 1979Lieve Moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de Wederkomst van Uw Zoon.
Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal betreden.
Maak, dat onze ziel, wanneer Uw Lieve Zoon wederkeert, zich in die staat bevindt om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen.
Geef, dat wij ons hart kunnen aanbieden als een wieg voor Hem, Die ons bemind heeft vanaf het moment vóór ons bestaan.
Zorg, dat wij Hem op passende wijze zullen ontvangen, want Heilig is Zijn Naam.
O Maria, Moeder van de Verlosser en ook onze Moeder, bid voor ons.

Gebeden

Gebed vagevuur

Gebed voor de zielen in het vagevuur

11 januari 1979
God de Vader, Gij Die de Almachtige Grootheid bezit, wij smeken U, redt de meest verlaten zielen, die nog zover van U verwijderd zijn. Help hen door onze gebeden om hen dichter te brengen naar het geluk, dat Eeuwige Glorie heet. In al hun verplichtingen, waarin zij op aarde zijn tekort geschoten, willen wij door onze gebeden en offers hen helpen een plaats te bekomen in Uw Koninkrijk.

Hiermede vragen wij U, Schepper en Koning van het heelal, om de gunst te verkrijgen, dat Gij ons Uw Lieve Moeder als Medeverlosseres wilt laten optreden.
Zij is de Smekende Almacht en de Koningin van de Vrede. Maria, Lieve Moeder, mogen wij in alle nederigheid U als Tussenpersoon, als Hulp der Christenen blijven aanroepen. Geef Lieve Moeder door onze gebeden een reikende Hand aan de meest verlatenen. Wij zullen U hier op aarde blijven loven en danken en het uitdragen aan alle mensen, tot wij bij U mogen zijn in de Hemel.
Heilige Moeder, Deur des Hemels, bid voor ons.

24 sept 1989 sprak Maria over dit gebed als volgt:
"Bidt kinderen, bidt voor de zielen in het vagevuur, zij smeken voortdurend om uw hulp. Vaak heb Ik deze Woorden aangehaald, een teken dat de nood der zielen erg is. Ook wanneer Ik niet meer tot jullie zal spreken houdt dan dit verlangen in uw gedachten".

 

Verder Heeft Maria ons toegezegd dat iedere keer dat wij voor het Turris Davidica beeldje in onze woning of de kapel een gebedje prevelen ten behoeve van de zielen van het vagevuur er een ziel uit het vagevuur in de hemel zal worden opgenomen. Deze ziel weet vervolgens dat het door uw bemiddeling in de hemel is en zal daar op haar beurt voor uw zieleheil voorspreker zijn.


Gebeden

gebedH.Aanschijn

Gebed tot het Heilig Aanschijn

8 december 1977Eeuwige Vader, ontvang als verzoeningsoffer voor de noodwendigheden der H.Kerk en tot uitboeting der zonden van het mensdom, het Allerdierbaarste Bloed en het Water gevloeid uit de Wonden van het Goddelijk Hart van Jezus en wees ons genadig.
Mijn Jezus vergiffenis en Barmhartigheid door de Verdiensten van Uw Heilige Wonden. Heilig Aanschijn van Christus, wij aanbidden U, dat Gij voor ons opnieuw Uw Kostbaar Bloed deed vloeien in 't Hofke van Berlicum. Mijn Jezus, ik vertrouw op Uw Barmhartige Liefde en op Die van Uw Moeder.

 

Moeder Maria vol van liefde en dankbaarheid vervuld, neem ik tot U mijn toevlucht. Gij, Die genoemd wilt worden: Toren van David, geef ons de volheid van de Kracht die van U uitgaat.
Turris Davidica, Die onder deze titel hier komt in het Hofke, waar het Kostbaar Bloed van Uw Lieve Zoon opnieuw gevloeid heeft, geef, door onze gebeden, dat de mensen leren begrijpen, dat Gij met Uw Geest rondgaat tot aan de uiteinden der aarde.
Omwille van het Bloedige Aanschijn van Uw Zoon, laat ons deelachtig worden van de volheid Uwer Genade.
Laat toe dat de Kerk nieuwe goede herders voortbrengt. Moeder van alle christenen, Medeverlosseres van de wereld, schenk ons de redding van al Uw kinderen !

 

3 x Weesgegroet...
3 x Glorie zij de Vader...

 Dit gebed is het eerste gebed dat Maria ons heeft gegeven en wel nadat de eerste bloeding van het H.Aanschijn op 3 november 1977 had plaatsgevonden. Elders legt Maria uit dat de lichte kleur van het Bloed, dat als druppels over de foto van het Heilg Aanschijn heeft gelopen, komt door de vermenging van het Bloed met het Zweet en deTranen van Jezus.


Gebeden

stJozef

Gebed tot de H.Jozef

13 juni 1979

Vader Jozef

H.Jozef, Machtige Voorspreker bij God de Vader, omdat Gij Zijn Zoon hebt opgevoed en met een Vaderliefde omringd hebt, kunt Gij veel verkrijgen van de Heilige Drieëne God. Gij hebt Hem geliefkoosd alsof het Uw Bloedeigen Kind was.
Met recht, kunt Gij dan ook genoemd worden, Vader Jozef en daarom durven wij ook met het volste vertrouwen tot U onze toevlucht te nemen.
Gij weet, dat wij niets vermogen zonder de toelating van Gods Wil. Daarom zoeken wij steun en troost bij U, omdat wij weten, dat U de Rechtvaardigheid boven alles stelt.
Gij wordt genoemd Voorzichtige Jozef, maar als wij bij U aankloppen om een gunst, zult Gij niet loslaten eer dat God de Vader Uw smeken verhoort! Wij weten ons verzekerd, dat wij veilig zijn in Uw handen. Vader Jozef, bescherm en geleid ons, tot wij eens de Veilige Haven mogen bereiken, die Gij verworven hebt door Uw Goddelijke deugden.
Dit vragen wij U in Naam van Maria en Uw Goddelijke Zoon.
Amen.


Maria schenkt ons een prachtig gebed om de voorspraak van de Heilige Jozef in te roepen voor al onze noden en de noden van onze dierbaren.
We hebben reeds vaak mogen vernemen dat mensen door dit gebed te bidden Zijn krachtige voorspraak hebben kunnen ervaren.

Gebeden

liefdetotjezus

Gebed ter bevordering van de liefde tot Jezus

2 juni 1983

O Jezus, ontsteek in mij het vuur Uwer liefde, opdat ik, door dat vuur ontvlamd, U voor de mensen belijde door mijn woorden en door mijn handelingen.
Moge dat heilig vuur mijne werken reinigen, mijn hart vervullen en mij met een blakende ijver bezielen in al mijn doen en laten !
Laat niet toe, dat ik den liefdeband, die mij met U verbindt, ooit verbreke.
Maak mij steeds oplettender op de Zuchten van Uw Hart, opdat ik alles aanwende om de kennis van U en de liefde tot U op aarde te bevorderen.
Deo Gratias.Gebeden

noveengebed

1e dag: gebed van de biecht

Neen mijn God, het zijn niet de schepselen die ik beledigd heb, maar ik heb tegen U gezondigd, hoezeer ook van de bewijzen Uwer Liefde omringd.
Het was mij wel bekend, dat Uw Oog mijn schreden gadesloeg, maar ook dit heeft mij niet teruggehouden.
Mijn zonden verwekken in mij een des te levendiger berouw, omdat Gij in Het Heilig Sacrament niet bij machte zijt U te wreken.
Zo dikwijls ik Uw Heilig Huis binnentreed, om U daar te aanbidden, gevoel ik mij opnieuw beschaamd en met berouw vervuld; maar als ik mij ga voorbereiden om Het Brood des Levens te ontvangen dan verdubbelt de droefheid, U beledigd te hebben, zich in mijn hart. Ik spreek met een bewogen stem: Vader, ik heb grotelijks gezondigd tegen den Hemel en tegen U, ik ben niet meer waardig Uw kind genoemd te worden. Vergeef mij, o mijn God, opdat ik met vertrouwen tot Uw Heilige Tafel moge naderen.

 

2e dag: gebed als dankzegging voor het Sacrament van de H.Communie

Gij weet o mijn God, het is niet uit minachting jegens dit Heilig Sacrament, dat ik Het met zekere onverschilligheid ontvang en er zo weinig troost en genoegen in vind. Gij weet immers, dat ik bereid ben alles te verlaten en alle offers te brengen, als ik Het maar dikwijls mag ontvangen.
Ik heb dus reden te geloven, dat ik naar Het Geluk met U verenigd te worden verlang.
Ik wens vurig U te ontvangen, o Eeuwig Woord, mijn Verlosser en Zaligmaker, Die U-zelven aan mij Geeft.
Ik verlang U te Bezitten, o Wonderbare Schat, Dien de Vader als Losprijs voor onze zonden in onze harten gelegd heeft.
Ik verlang naar U, Eeuwige Wijsheid, zonder welke ik den Weg, Die naar Het Leven leidt, niet kan bewandelen.
Ik verlang naar U, o Ongeschapen Licht, opdat ik Den Wil van God moge kennen en getrouwelijk vervullen.
Ik verlang naar U, o Jezus, Goddelijke Middelaar, zo vol IJver voor mijn zaligheid.
Geef mij Denzelfde IJver voor de bevordering Uwer Glorie.
Ik verlang naar U, o Jezus, ondanks mijn koudheid, mijn onwaardigheid, mijn ellende, mijn gebreken, opdat ik U aanbidde als mijn God; U diene als mijn Meester en alle ogenblikken van mijn leven aan U toewijde.
Ik bemin U, Die Uzelven hebt gegeven tot Losprijs mijner ziel.
Versterk en verlicht mij.
Amen.

 

3e dag: gebed voor de zielen in het vagevuur

O mijn Verlosser, ik wens de zielen in het vagevuur in de Verdiensten van Uw Offer te doen delen; Wil, bid ik U, door Uw Kostbaar Bloed, dat Gij voor haar Vergoten hebt, haar pijnen verminderen en verkorten, opdat zij, na de Heerlijkheid des Hemels te zijn binnengegaan, mij bijstaan in de gevaren, waaraan mijn zaligheid is blootgesteld.
O mijn God, ik offer U ook op al het bloed door de martelaren vergoten tot belijdenis van Uw Heilige Naam, opdat ik de gave van sterkte, van geduld in het lijden en van grootmoedige opoffering van mijzelven moge bekomen en alle bekoringen moge overwinnen.
O mijn God, Heilig mij door Jezus Christus, Die mij aan Het Kruis een nieuw leven heeft Geschonken.
Zegen mij in Hem met een allesvermogende Genade, die mij in de deugd bevestigt..... en dat ik met Hem waarlijk aan de wereld gekruisigd zij en Gij door Zijn Offer, dat een oneindige waarde heeft en waarmede ik mij als een vrijwillig slachtoffer verenig, alle eer en heerlijkheid moogt ontvangen in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

 

4e dag: gebed ter ere van de H.Eucharistie

"O God, Gij wordt in zekeren zin mijn Wezen !" ja Gij zijt de Emmanuël, de God met ons, na enige ogenblikken zijt Gij wezenlijk, Persoonlijk met mij Verenigd!
Jezus Begeert deze innige en Geheimvolle Liefdevereniging.
Mijn Heer en mijn God, ik geloof aan Uw Woord; ik zie weliswaar de Voltrekking van dit Geheim niet, maar ik belijd openlijk, dat Gij op Het Altaar Tegenwoordig zijt, zodra de Priester de Woorden der Consecratie heeft gesproken; vermeerder mijn geloof, mijn hoop en mijn liefde steeds meer en meer.
Geef aan Uw Kerk heilige getrouwe Priesters, die ons helpen welke wegen wij moeten inslaan.
O Heilrijk Zoenoffer, dat tot ons Komt, terwijl Gij de Hemel Opent en ons dáár de door Uw Bloedig Kruisoffer verworven Tronen doet aanschouwen.
Geef ons de Genade, dat wij er eens mogen zetelen, opdat, gelijk Uw Liefde tot ons afdaalt in het droevig oord onzer ballingschap, Uw Barmhartigheid ons Verheft tot het Verblijf Uwer Eeuwige Heerlijkheid.
Red ook alle zielen in Het Vagevuur. Zij verzuchten naar de Eeuwige Glorie van Uw Majesteit. Laat hen niet wachten op het verlangen bij U te zijn.
Geef hun de Hoop op een spoedige Verlossing door de Heilige Maagd en Moeder van U en ons allen. Zij is de Deur des Hemels en Laat Haar Afdalen om velen op te Voeren naar U mijn God.
Deo Gratias.

 

5e dag: gebed om zielenleiders

De Priester is geenszins een menselijke steun, hij is meer dan de Engel, die op de gevaarvolle reis van het leven over mij waakt; hij bekleedt ten opzichte van mij de Plaats van Jezus Christus, vergeeft mij mijn zonden en ontsluit mij de Schatten van Het Allerheiligste Sacrament. Ik moet dus luisteren naar Zijn Stem....
En wanneer ik door de duisternis mijns geestes verward en door mijn onwaarigheid afgeschrikt, Het Verhevenste aller Geheimen niet met een gerust hart en moed durf te ontvangen en zelfs het verderf meen tegemoet te gaan, als ik tot de H.Tafel nader, dan moet ik mij geheel overgeven aan Het Goddelijk Gezag van hem, die tot mij spreekt: "Gij ziet niet; heb vertrouwen, ik zie voor U".
Ga heen naar hem, gij zijt op den veiligen weg; vreest niet, ik zal u niet ten verderve leiden. Ga in vrede.
Hoe weinig Goede Priesters hebben wij nog in ons midden.
Ach Heer geef ons vele goede Roepingen voor Uw Kerk !
Hoevele mensen moeten zover reizen om een Deugdzame Heilige Mis bij te wonen.
Moeder Maria, Spreek voor ons ten beste bij God de Vader, bij Uwen Zoon Die voor ons leedt, en bij Uw H.Geest, Die den Gever is van Goede Raad.
Geef ons den Priester Die Persoonlijk nog de Biecht aanhoort en Vergeeft door dit H.Sacrament. Nadat wij in Rechterstoel der Boetvaardigheid de Stem van Jezus Zelf gehoord hebben, hoeven wij niets meer te vrezen aan Den Heilige Dis te gaan aanzitten.
Heilige Moeder Deur des Hemels, Geef ons Heilige Priesters.
Amen.

 

6e dag: gebed om heilige priesters

O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heiige God! Gij kent immers het verlangen van de mensen om goede Zieleherders. Stort daarom Uw Hemelse Gaven over hen uit, Gij Die hen geroepen hebt voor deze heilige taak. Vervul het verlangen van vele jonge mensen om zich waardig te kunnen maken voor dit verheven ambt ! Bewaar elk van deze uitverkorenen onder de bescherming van Uw Goddelijk Hart, waar niets hen schaden kan !
Bewaar hun gezalfde handen onbevlekt, die dagelijks Uw Heilig Lichaam aanraken! Bewaar hun lippen rein, die gekleurd zijn met Uw Kostbaar Bloed!
Bewaar hun harten, die verzegeld zijn met het verheven teken van het glorierijke Priesterschap.
Laat hen groeien in de liefde en trouw tot Uw Goddelijk Hart en bescherm hen voor de verleiding en gevaren dezer wereld, waaraan zij voortdurend worden blootgesteld.
Geef hen met de Kracht over Brood en Wijn ook die Kracht over de mensenharten.
Amen.

 

7e dag: gebed over de Wederkomst van Jezus Christus

Lieve Moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de Wederkomst van Uw Zoon. Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment. Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal betreden. Maak, dat onze ziel, wanneer Uw Lieve Zoon wederkeert, zich in die staat bevindt om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen. Geef, dat wij ons hart kunnen aanbieden als een wieg voor Hem, Die ons bemind heeft vanaf het moment vóór ons bestaan. Zorg, dat wij Hem op passende wijze zullen ontvangen, want Heilig is Zijn Naam. O Maria, Moeder van de Verlosser en ook onze Moeder, bid voor ons.
Lieve Moeder vraag aan God de Vader om vrede en eenheid over de hele wereld en maak ons klaar, als de tijd daar is om in Uw Koninkrijk binnen te gaan.

 

8e dag: gebed voor het ongeboren leven

Goede Vader, omwille van de marteldood van vele jeugdige slachtoffertjes, die om de Geboorte van Uw Lieve Zoon op bevel van Herodes werden gedood, komen wij Uw Bescherming afsmeken over de miljoenen ongeboren levens, die door veelvoudige Herodessen op wrede wijze in de nu nog geborgen moederschoot gedood worden.
Laat niet toe, Oneindige Barmhartige God, dat de ouders van deze allerkleinsten door boze geesten worden gedreven om hun kind op beestachtige wijze te laten omkomen.
Schenk hen de Genade, dat zij nog bijtijds tot bezinning komen om in zulk een gezegende staat hun kind, alhoewel gewenst of niet, daadwerkelijk hulp te bieden, doch ook te mogen ontvangen, wanneer zij uit bittere noodzaak wellicht gedreven worden om tot zulk een laffe daad over te gaan.
Gij hebt aan Mozes de Tien Geboden ter hand gesteld waarop ook het vijfde Gebod geschreven staat: "Gij zult niet doden!"
Kunt Gij dan nu straffeloos toestaan, dat men de allerzwaksten, die weerlozer zijn dan welk ander schepsel, zonder meer op beestachtige wijze vermoordt?
Gij alleen toch Heer, beschikt over leven en dood.
Laat daarom geen enkele mens de vrije wil behouden, dat zij, op welke wrede manier dan ook, een einde zullen maken aan het leven van deze kleine onschuldigen.
Dit vragen wij U van ganser harte, opdat hun jammerlijk geschrei niet langer meer over ons Nederland kome.
Red hen Heer, voordat hun moordenaars voor eeuwig de verdoemenis ingaan!
Amen.

 

9e dag: gebed ter ere van O.L.Vrouw van het Allerheiligste Sacrament

God de Vader, Almachtige Eeuwige God, Die de schoot van de H.Maagd Maria tot levend Tabernakel hebt voorbereid aan Uw Zoon Jezus, wij smeken U, laat ons hart voortdurend een levend Tabernakel zijn om Jezus op waardige wijze te kunnen ontvangen. Alhoewel wij steeds Uw overvloedige Genade mogen bekomen, zullen wij nooit kunnen beantwoorden aan de Reinheid en Liefde Die Uw Lieve Moeder eigen was.
Help ons daarom te leven om steeds Haar Voorbeeld en Deugden na te volgen. Geef, dat Maria steeds onze Bemiddelaarster moge zijn. O.L.Vrouw van het Allerheiligste Sacrament, maak van ons hart een waardige woonplaats van Jezus Uw Zoon.
Toren van David bid voor ons.

 


Gebeden

gebedenH.JoachimenAnna

Gebed tot de H.Joachim en Anna

26 juli 1981

Heilige Joachim en Anna, Die door God de gena­de werd verleend Ouders te zijn van Uw Dochter Maria, Die op Haar beurt we­gens Haar Onbev­lekte Maag­de­lijkheid het voorrecht mocht genieten Jezus te dragen in Haren Schoot en Hem mocht baren als Verlosser der wereld, wij bidden en sme­ken U om voor ons ten bes­te te willen spreken bij Uw Kle­in­kind Davids Zoon !

Uw dochter Maria en Haar Jezuskind kennen de moeilijkheid waaronder elk huisgezin gebukt gaat. Daarom gelukkige Grootouders van Jezus vragen wij U om bij Hen die U zo dierbaar zijn voor ons te willen smeken.

Weliswaar kunnen wij ons rechtstreeks wenden tot Jezus en Maria, doch wanneer Gij voor ons vraagt zal Maria niet weigeren om aan het smeekgebed van Haar lieve Ouders gehoor te geven. Daarom vragen wij door Uw voorspraak de zieke mensen te steunen naar ziel en lichaam en alle noodlijdenden bij te staan als het God de Vader behaagt. Moge door Gods Oneindige Barmhartigheid U gegeven worden om voor ons te kunnen bemiddelen.

Wanneer wij niets meer uit ons zelve kunnen, er­varen wij pas ten volle, dat wij onze gebeden moe­ten richten naar de He­mel. Daarom H.Joachim en Anna vraag aan Jezus en Zijn Hei­lige Moeder of wij door ons gebed verhoring kunnen verkrij­gen. Wij zullen doen wat in ons vermogen ligt om U te blij­ven zien als de uit­verkoren Grootouders van Jezus, de Zoon van Da­vid. Laat aan alle kinderen der aarde zien, dat Uw Mond Wij­sheid spreekt en Uw Goe­dertierenheid Gods wet ver­kon­digt. Mogen allen die wij U aanbevelen door Uw voor­spraak gehol­pen worden, zodat wij ondervinden mogen, dat Uw smeken bij God de Vader groter is dan het onze. Vraag aan Jezus en Maria en tevens aan Vader Jozef de zegen voor elk huisgezin in het bijzonder voor Zijne Heilig­heid de Paus en alle Priesters en degenen die zich voorbereiden op deze hei­lige taak, zodat alle schep­selen één van hart en geest zullen zijn.

Dan zal de ware eendracht spoedig heer­sen over alle volke­ren der aarde.

Heilige Moeder Anna en Vader Joachim wees onze voorspreke­rs en bidt voor ons!

Amen.


Gebeden

gebedH.Michael

Gebed tot de H.Michaël

29 september 1981

Heilige Michaël, Grote Strijder en St­eu­npilaar van Gods kinde­ren, breng spo­ed­ig redding voor de H. Ke­rk over de gehe­le we­reld, die in de allergrootste nood verkeert. Door het uitverkoren volk wordt Gij ver­eerd en bemind, ja be­schouwd als de "Bo­de van God".

Van de Driewerf Heilige God hebt Gij de macht verkr­egen om satan te verdrijven waar hij de scha­pen van de Herder der zielen uit de kudde ver­drijft om deze voor­goed door zijn listigheid de valkuil in te lok­ken. Hij brengt verstrooidheid onder de kin­deren Gods. Daarom is er haat in de wereld door el­kander naar het leven te staan. Zelfs Priesters, die bij de H.Stad Gods be­hoorden, heeft hij we­ten te strik­ken.

Heilige Michaël, Gij En­gel van de vrede, houdt Uw  vaandel gereed om de Opperher­der van de H.Kerk te beschermen door hem en allen, die hem lief­hebben, onder Uw vleuge­len te scharen voordat satan, de uitvinder van het vele kwaad, een van de onzen verslin­den zou gelijk een briesen­de leeuw. Help allen, die tot al­lerlei kwaad wor­den ge­dreven in deze woelige wereld en stel ons veilig door Uw Heilig Zwaard te trekken wanneer satan ons ver­leiden wil tot aller­lei kwaad.

De Hemelse Vader heeft U als Opperhoofd van Zijn Paradijs aangesteld én Bege­leider der zielen in het eeuwige Licht.

Daarom lieve H.Michaël en Engel van de vrede houdt ons allen geborgen onder Uw Vaandel, zodat elkeen zich veilig weet voor de noden, die de gehele we­reld bedreigen. Laat het volk Gods niet al­leen achter in de strij­d, want Gij zijt de verdediger der Rechtvaar­digen en de Bewaker en Patroon van de H.Kerk.

Gij Ridder van de H.Maagd Maria en be­waarengel van de H.Eucharistie, draag er zorg voor dat alleen gezegende en reine Priester­handen het Heilig Lich­aam van Jezus zullen aanraken en uitrei­ken.

Want dán zal de Kerk van Christus spoe­dig weer opbloeien en zegevieren.

Wees de beschermheilige van het volk der aarde en kom ons te hulp als de duivel ons aan­valt.

Amen !

Opmerking aangaande "alleen gezegende en reine priesterhanden het H.Lichaam van Jezus zullen aanraken en uitreiken":

Op 14 maart 1982 legt Maria in de boodschap uit: "...doch wees nederig om ook Het Heilig Sacrament op de tong te nuttigen. Wanneer het mocht zijn, dat er slechts één Priester aanwezig is, waar velen bij elkander zijn gekomen om Jezus te ontvangen, mag dit op de hand worden toegestaan, doch dan verlangt Uw Heer wel, dat u dit doet met alle eerbied. Velen van u hebben de woorden verstaan van de Opperherder, om zoveel waar mogelijk is, Jezus uit de Handen van Mijn Priesterzonen rechtstreeks te ontvangen, om Hem zo in uw harten te laten neerdalen.

Toen Jezus Het Heilig Sacrament des Altaars instelde op Witte Donderdag, hebben alléén de Apostelen deze Heilige Communie tegelijk genuttigd, doch Uw Moeder heeft nimmer deze Hostie aangeraakt met Haar Handen. Zou het dan worden toegestaan, dat elk schepsel dit zo maar zonder meer zou mogen en kunnen doen ?Op 21 december 1986 zei Maria het als volgt: " Er zijn kinderen onder u, die van mening zijn, dat de handcommunie niet is toegestaan bij God de Vader. Dit is wel zo !

Wanneer de mens voorkeur geeft aan tongcommunie, is het een teken van nederigheid en wordt dit in de Hemel wel op prijs gesteld, doch alleen onder de genoemde voorwaarden.


Gebeden

gebedH.Joannes

Gebed tot de H.Joannes

13 juli 1982

Goede, grote Heilige Joannes Baptista, Gij die in de Zalige Schoot Uwer moeder reeds voor Uw geboor­te de Naam ontving door Onze Heer Jezus, wij sme­ken U ons te willen be­hoeden voor alle gevaren van deze we­reld.

In het bijzonder vragen wij om Uw bij­stand en bescherming voor onze H.V­ader de Paus.

Toen Uw Vader door den H.Geest geleid werd den Tempel te betre­den, heeft hij van de Engel, die God gezonden had, het woord ver­nomen, dat hem een zoon zou wor­den geschonken, welke hij Joan­nes noemen zou.

Al geloofde men door de hoge leeftijd van Uw moe­der niet in Uw komst, was men er zich nog minder van bewust, dat U de Voorloper van Jezus Christus zoudt zijn.

Grote dingen had de Heer met U voor. Maar ook nu verwachten wij, dat Gij den Weg des Heren opnieuw zult voorbe­reiden, zodat wij Hem op waardige en passende wijze zullen mogen ontvangen.

H.Joannes, Grootste Pro­feet aller tij­den, Gij die bij het uitspreken van Uw woorden Uwen mond door de gelovige mens ge­zien werd als een scherp zwa­ar­d, geef dat wij bij onze aanroep­ing verlost en beschermd wor­den van de lis­ten des dui­vels. Gij zijt gekomen om te getuigen van Het Licht. Zorg daarom, dat onze Moeder de H.Kerk zal zegevie­ren en dat de sch­aduwen zullen wijken door dezelfde Hand die U be­schut heeft om zo het Licht te bren­gen voor allen die U aanroepen.

H.Joannes, voorbeeld van liefde en Zorg­zaamheid, bidt voor ons.


Gebeden

gebedbeschermingtegenduivel

Gebed ter bescherming tegen de duivel

8 december 1984Heer wij wenden ons weer vol vertro­uwen tot U, want Gij al­leen bezit die Al­macht welke niemand ooit kán en zál over­tref­fen. Velen van Uw Schepse­len zitten   he­laas reeds ge­van­gen Heer in de strik­ken van de duivel welke hij over Uw volk heeft aan­ge­legd. Ach Grote Heilige God, satan probeert alle ker­ken en hei­ligdom­men, ja zelfs alle plaat­sen waar Uw Moe­der komt om de we­reld Haar Bood­schap­pen te ge­ven - welke opdracht Zij van de Vader ontvan­gen heeft - te ver­nieti­gen, ja zelfs de mens ertoe dwingt om zijn kant te kie­zen door onze mede­mensen uit te moor­den. Velen van deze lustmoor­de­naars zijn een prooi gewor­den van satan.

 

Deze hellegeesten zijn tot in onze hui­zen door­gedrongen en velen van Uw kin­deren zijn reeds een prooi geworden van satan, daar deze goedwillende mensen zijn afgeleid van de goede weg die zij aangewezen kregen bij het H.Do­opsel.

+  Heer, rechtvaardige God, toon de boze geesten Uw Al­macht zodat zij neer­vallen aan Uw Voeten. Laat hen weten dat geen enkele mens op de wereld of welke slim­me list van de duivels dan ook de macht kan verove­ren om de Hemel het zwijgen op te leg­gen. Laat ons niet langer het mikpunt zijn voor de dui­v­el. Hij spant een list om de mens tegen U te doen ke­ren.

Want evenals de verdorven vruchten van de goede boom zich laten vallen, zo zal ook de mens, als hij U Almachtige God en Vader de rug toe­keert, in de diepe kloof zinken, welke satan voor hem ge­maakt heeft.

+  Heer geef dat de poor­ten der hel nooit die van het Hemelse Jerusalem zul­len overweldigen. Laat niet toe Lieve God dat ook maar ene ziel zich gewonnen geeft aan de duivelse mach­ten, maar stuur den Heilige Aarts­engel Michaël, zodat deze Ridder van de H.Maagd Maria, Zijn Vaan­del ge­reed houdt om allen onder Zijn Vleugelen te kunnen scharen.

U Heer heeft Hem de Macht gegeven om satan te verdrijven en ons aldoen­de te be­schermen voor de klauwen van deze bo­ze, duivelse gees­ten.

+  Laat het ganse Hemelse Legerschaar uitrukken over de ganse aarde, zo­dat den "boze" geen enke­le macht meer bezit over éne ziel. Kom Heer hoor ons roepen en smeken om hulp, want Gij zijt de God van Hemel en aarde, de opperste Meest­er van alle le­vende wezens, bomen en planten.

Geef opnieuw vruchtbaarheid aan de ver­dorven we­reld, want Gij Grote God van Liefde beschikt over alle Macht in eeu­wigheid. Amen.

 

+ + +

opmerking: daar waar in het gebed een + teken staat is het de bedoeling een kruisteken te maken.

Op 26 nov. 1977 zei Maria het volgende: "Exorsisme is voor iedereen mogelijk in de naam van God. Uitdrijven kan alleen wanneer men de genade beleeft."
In oct. 1977 had Maria ook gezegd: "satan kan alleen door gebed en boetedoening overmeesterd worden."

Gebeden

gebedvoordezieken

Gebed voor de zieken

8 juni 1982

 

Moeder Maria, Zetel der Wijsheid, in de allergrootste nood kniel ik aan Uw Voe­ten neder.

Gij zijt gekomen als de Toren van David om Het Licht te bren­gen onder Uw kinde­ren.

Gij kent mijn zwakheid, Moeder, en weet hoe klein en broos de vlam mijner lief­de is.

Wanneer mij niet onmiddellijk hulp ge­boden wordt, twijfel ik wel eens aan Uw Voorspraak.

Geef mij daarom meer geduld, zodat ik de beproeving kan door­staan die over mij komt.

Verleen mij meer vertrouwen in de men­sen die door U als hulp­verleners zijn aange­wezen.

Ik kan dit lijden niet langer aan.

Daarom kom ik bij U uitschreien.

Ach Moeder, hoor de klacht van Uw kind en laat mij niet langer in onzekerheid.

Geef spoedig uitkomst in de nood, waar­in ik mij bevind en wees voor mij de Toren die Haar Licht weerkaatst wanneer ik het moeilijk heb.

Kom dan Moeder en wacht niet langer meer maar verlicht mijn lijden!

Toren van David gedenk mij bij Jezus Uw Zoon.

Amen.

 


Gebeden

homofilie

Gebed voor hen die met hun grote hartstocht bevrediging zoeken bij een medemens van dezelfde sekse

12 dec. 1978

Lieve Moeder Uw Zoon, Schepper en Heer van al wat bestaat wil dat wij een beroep op U doen om die kinderen meer op het goede pad terug te brengen die toegeven aan vreemde hartstochten, iets wat voor de Vader des Hemels tegenstrijdig is en voor de mens onbegrijpelijk lijkt. Wij willen daarom bidden en smeken help deze kinderen die arm zijn van geest. Geef dat zij weer opnieuw het volmaakte werktuig kunnen worden van U en Zijn Schepper. Dit vragen wij U met alle aandrang. Toe Maria strek Uw milde Hand over hen uit en wees hun kracht en steun! Dit vragen wij U in naam van Jezus Christus uw Zoon! Amen.

Maria legt ons uit dat deze aantrekkingskracht niet van nature aanwezig is maar dat het satan is die de mens daar naartoe trekt.

Gebeden

OLVvanhetHSacrament

Gebed te ere van Onze Lieve Vrouw van het Allerheiligst Sacrament

26 juli 1979

God de Vader, Almachtige Eeuwige God, Die de Schoot van de H.Maagd Maria tot levend Tabernakel hebt voorbereid aan Uw Zoon Jezus, wij smeken U, laat ons hart voortdurend een leven Tabernakel zijn om Jezus op waardige wijze te kunnen ontvangen. Alhoewel wij steeds Uw overvloedige Genade mogen bekomen, zullen wij nooit kunnen beantwoorden aan de Reinheid en Liefde Die Uw Lieve Moeder eigen was. Help ons daarom te leven om steeds Haar Voorbeeld en Deugden na te volgen. Geef, dat Maria steeds onze Bemiddelaarster moge zijn. O.L. Vrouw van het allerheiligste Sacrament, maak van ons hart een waardige woonplaats van Jezus Uw Zoon.
Toren van David bid voor ons.

 


Gebeden

gebedtothetHeiligSacrament

Gebed tot het Heilig Sacrament

17 maart 1982

O, Allerzoetste Jezus, hier voor Uw Bee­ltenis neer­geknield weten wij, dat U het Vlees­geworden Woord zijt, dat onder de mensen woont. Door Uw Heilig Lijden hebt U ons de ge­dachtenis nagelate­n, dat wij U als een Broeder mogen be­schouwen.

Geef, dat wij het diepste Geheim van Uw Kostbaar Lichaam en Bloed beter kunnen begrijpen, om daar­door een nog grotere liefde tot U te verk­rijgen. Want dan pas zullen wij U op een passen­de en waar­dige wijze aanbidden en lief­hebben. Geef ons de genade om U beter te leren danken, daar Gij door dit Heilig Sacra­ment ons de verlos­sing hebt ges­chonken van de eeuwige ver­doemenis. Wanneer Gij voor ons niet gestorven  waa­rt, hadden wij het geluk nimmer ge­kend U als Onze Oud­ste Broeder te mogen aan­spreken.

Wij beseffen nog zo weinig Heer van wat Gij voor ons gedaan hebt en nog dage­lijks blijft doen onder Het Heilig Mis­offer. Want telkenmale moet het Grote Moment van de H. Co­nsecrat­ie een ware Of­ferande voor U bete­kenen.

Dit geschenk van Uw Eigen Lichaam en Bloed aan Uw kinder­en, overtreft de vol­heid van Uw liefde voor ons.

Hoe weinigen zullen U met een rein hart kunnen ont­vangen ?

Welk een vernedering moet het telkenmale voor U zijn om af te dalen in het on­waardige ver­blijf onzer zielen.

O, Liefste en Allerzoets­te Jezus, Gij Die het Gedenkteken van Gods Won­derwer­ken zijt, geef ons een vleugje van de zoete dauw Uwer Lief­de, zodat wij de Kelk des Heils leren drinken - door het kruis, dat Uw Vader op onze schouders legt - niet van ons af te wen­den.

Geef, dat wij de bitterheid van Uwen Lijdenskelk zullen begrijpen. En laat ons eens de genade beko­men om bij ons stervensuur de Heilige Teerspijze te mogen ontva­ngen.

Heer Jezus, Band van Liefde en Een­dracht, blijf bij ons, ook als de avond valt, zodat wij ons veilig weten aan Uw Goddelijk Hart, om zo de laat­ste Heilige Wonden te kussen, die wij U hebben aan­gedaan.

Ontsteek in ons de vlam van een vurige liefde tot U, zodat wij de vruchten Uwer Verlossing voortdu­rend mogen gevoelen en zo het Onder­pand der toe­komstige Glorie voor altijd zullen prij­zen en aanbidden.

Deo Gratias !


Gebeden

gebedomHeiligePreisters

Gebed om heilige priesters

5 juni 1980

O Jezus, Eeuwige Ho­ge­priester, aanvaard onze gebe­den, die wij richten tot de Troon van den Al­ler­hoogste, Driewerf Hei­lige God! Gij kent immers het verlangen van de mensen om goede Zieleherders. Stort daarom Uw Hemelse Gaven over hen uit, Gij Die hen geroepen hebt voor deze Heilige taak. Vervul het verlangen van vele jonge mensen om zich waardig te kunnen maken voor dit verheven ambt! Bewaar elk van deze uitverkorenen onder de bescherming van Uw Goddelijk Hart, waar niets hen schaden kan! Bewaar hun gezalfde handen onbevlekt, die dagelijks Uw Heilig Lichaam aanraken! Bewaar hun lippen rein, die gekleurd zijn met Uw Kostbaar Bloed! Bewaar hun harten, die verzegeld zijn met het verheven teken van het glorierijke priesterschap. Laat hen groeien in de liefde en trouw tot Uw Goddelijk Hart en bescherm hen voor de verleiding en gevaren dezer wereld, waaraan zij voortdurend worden blootgesteld. Geef hen met de Kracht over Brood en Wijn ook die Kracht over de mensenharten. Amen.

 


Gebeden

gebedtotMariaalsonzeMoeder

Gebed tot Maria als onze Moeder

10 mei 1981

Maria, doordat Gij Onze Moeder zijt ge­worden weten wij ook, dat U ons al­tijd begrijpt. Dat U niet alleen probl­emen kent, maar ook voor ons ten beste zult spr­eken bij de Hemelse Vader.

Tijdens de doodstrijd van Jezus Uwen Zoon, heeft Hij toch nog - alhoewel wij schuldig waren aan Zijn Lijden en Ster­ven - ons niet alleen de Ver­lossing ge­bracht, doch ook U, Die toch Zijn eigen Moeder was, aan ons toege­ke­nd.

Wij zullen Hem hiervoor altijd dankbaar blij­ven, maar ook U Lieve Moeder zullen wij steeds die liefde geven, welke een kind zijn moe­der schuldig is.

Wanneer wij proberen af te dwalen van de weg die Gij ons zijt voorgegaan, help ons dan deze terug te vinden, zodat al ons doen en laten ge­richt zal zijn op Jezus Uwen Zoon.

Wanneer wij niet meer kunnen denken, noch spreken, vergun ons dan, al is het moeizaam, dat wij dat éne woordje "Moe­der" over onze lippen kunnen bren­gen, zodat U ons steeds aanhoort en ver­hoort.

Lieve Moeder, red ons en al die Uw kin­deren zijn, voor de ondergang van de eeuwige ver­doemenis.

Laat ons eraan herinne­ren, dat elke dag Uw Moe­der­schap over ons komt, zodat wij nu en altijd mogen zeggen :

"Redt ons Moeder voordat wij vergaan!"

Als de dageraad ten einde is, leg ons dan telkens ter ruste aan Uw Moeder­hart, zodat wij ons vei­lig weten eerdat de nacht aanbreekt.

En wanneer wij U roepen Moeder, hoor ons dan aan!

Zo zal Moederdag ons al­tijd aan U binden en geve de Goede God, dat wij met U gelukkig mogen zijn.

Moeder van Jezus en Bruid van Vader Jo­zef, bidt voor ons en al Uw kinderen!

Amen !


Gebeden

GebedtotMariaOnbevlekteMaagd

Gebed tot Maria de Onbevlekte Maagd

8 december 1981

H.Maria Onbevlekte Maagd, Moeder van Jezus en ook Onze Moeder. In de aller­grootste nood wenden wij ons vol  ver­tro­uwen tot U ! Bij U durven wij om raad vragen omdat wij wete­n, dat U Ons Aller Moeder zijt. Door Uw Onbev­lekte Maagde­lijkheid zijt Gij vrij gebleven van ook maar de aller­kleinste nalatighe­id. Doch door de Al­lerbitterste Sma­rten werd Uw Moe­derhart onmense­lijk leed toege­bracht. Gij kende het Lijden van Uw Lie­ve Zoon Jezus en voelde elke hamerslag en de ondragelijk­ste pijnen van Zijn folterin­gen en krui­siging. En omdat Gij, Moeder, elk lijden kent van Uw kin­deren, zullen wij ook nu niet tevergeefs bij U hoeven aankloppen. Gij kent het lijden en de ziekte van hen die wij U aan­bevelen, maar ook de bitte­re noodzaak van ve­len. Want als Moeder van ons, Uw kinde­ren, voelt Gij ook elk ogenblik van de dag het leed van hen die ons zo dierbaar zijn. Daarom durven wij ook vol vertrou­wen bij U aan te komen om raad en sterk­te in onze volkomen ontred­dering, vooral voor hen, die door hun leed en lij­den geen uitweg meer vin­den of zien.

Maar bij U kan elk kind terecht met zijn moei­lijk­heden in dit leven. Niemand be­ter dan een moeder kent het hulp­geschrei van haar kinde­ren en het wee­klagen van hen, die de strijd aan­bin­den van een niet te dragen leed. Wij vragen U nede­rig geef allen Uw troost bij de angst van het leven waar zovelen mee te kampen hebben. Zij zoeken naar elk moge­lijk contact en proberen zich vast te grij­pen aan de al­ler­kleinste strohalm. Maar bij wie kun­nen zij dit beter doen dan bij Ons Aller Moeder ? Kom ook allen te hulp die het spoor bij­ster zijn, want ook deze kinde­ren hebben behoefte aan steun door Uw Moeder­lijke Tederheid. Geef ons een vol­ledig ver­trouwen en meer geduld in onze be­proe­vin­gen, zodat wij zeggen durven : Hier zijn wij Heer om Uwen Wil te doen. Maar houdt ons gebor­gen onder Uw Moeder­hart, dat van liefde warmte uit­straalt voor allen die leeg zijn en koud van bin­nen. Want dan pas zullen wij de Weg, de Waar­heid en het Leven vinden en kun­nen bid­den : Door Uw Onbevlekte Ontvan­genis O Maria, zuiver ons lichaam en heilig onze ziel !

Onbevlekte Bruid van de H.Geest bidt voor ons in alle noden en laat ons niet alleen achter in de strijd, maar hoor ons kinderlijk smeek­gebed !

Geef ons een volledige overgave, maar kom ons te hulp !

Tot wie zouden wij anders gaan ?

Spreek Moeder Uw kinderen luisteren !

Wil ons allen helpen !

Amen.

Dit gebed is bijzonder geschikt om te bidden voor de verkrijging van bijzondere gunsten ingeval van moeilijk te dragen lijden en moeilijkheden.

Gebeden

H.Hart van Jezus

Gebed tot het Heilg Hart van Jezus

30 juni 1981

Oneindige Goede God,

groot en geduldig in Barmhartig­heid, wij weten maar al te goed dat Uw Heilig Hart telkens opnieuw groot leed wordt aan­ge­daan. Steeds verder dwaalt de mens van U af en een groot aan­tal is de weg kwijt die zij van hun ouders kregen aan­gewe­zen.

Wij willen hier niet bij stil­staan maar verder blijven zoe­ken. Maar hoe weinig denken wij aan het voorrecht dat wij genie­ten om nog te kunnen bid­den!

Hoe vaak leven wij niet in onmin met hen die ons voor­heen zo dierbaar waren.

Als Kind al zijt Gij Uw Ouders steeds onderdanig geweest.

En welk een immense liefde bezat het Huisgezin, waar­toe Gij hebt willen beho­ren.

Toch hebt Gij die liefde met ons willen delen.

Want reeds voor Uw afsterven als mens hebt Gij Uw Moeder aan ons allen toege­kend.

Alvorens Gij door de H.G­eest gevormd werd in de Schoot van Uw Maagdelijke Moeder, hebt Gij Vader Jozef aangest­eld als Too­nbeeld voor elk huisge­zin, doch Hem o­ok als Patroon gegeven voor de werkende mens.

Goddelijk Hart van Jezus elke dag op­nieuw zullen wij proberen ons op te offeren voor alle noden die op de wereld zijn, bijzonder voor die van de H.Ke­rk opdat zij opnieuw zegeviert.

Lieve Jezus strek alle wijsheid - die in Uw God­delijk Hart verborgen is - uit over de uitspra­ken, die onze H.Vader de Paus ons voorhoudt, opdat er vrede en ver­zoening moge heersen onder alle vol­ke­ren! Zorg dat Uw H.Naam zal worden uitgedra­gen door allen, die Uw kinderen zijn! Aan U o Goddelijk Hart van Jezus komt alle eer en lof toe, want Gij hebt door Uw Kruisdood onze zaligheid verwor­ven. Daarom beminnelijk Hart van Jezus gele­den voor alle zonden van de wereld, ont­ferm U over ons en alle stervenden!

Amen !


Gebeden

Gebed van overgave aan Jezus

Gebed van overgave aan Jezus

25 maart 1990

Heer ik neem alles aan, wat mij mocht overkomen of ten deel zal vallen volgens de Beschikkingen Uwer Wijze en Goeder­tieren Voor­zienigheid en geef mij, o Koning der Liefde de verzekering, dat het mijn wil is, U van zó nabij mogelijk te volgen waarheen Gij Gaat, terwijl ik door Uw Voor­bee­ld het lijden en de we­der­waardigheden des levens geduldig en kloekmoedig zal verdragen!

Hier ben ik Heer! Beschik over mij, want ik zal Uw Opro­ep niet langer weerstaan Die ik vernam, want alles aan U trekt mij naar U: de Schoonheid Uwer H.Mens­heid, Uw Smarten, Uw Verwond Hart, Uw Door­boorde Handen en Voete­n, Uw met do­or­nen Ge­kroond Hoofd en de Stromen Bloe­d, Die uit Uw Ver­sch­eurde Ledematen Vloeien.

Gij vergiet nog steeds Uw Bloed op aar­de, Gij laat het Neder­vloe­ien in mijn hart.

Lijdt Gij nog Heer? Gij voegt mij de Ver­diensten van Uw Lij­den toe.

Gij Offert Uw Dood voor mij op en Sc­he­nkt mij, - tenein­de mijn moed en ver­tro­uwen steeds levendig te houden, - altijd door Uw Hart, Uw Liefde, Uw Hei­lige Won­den en Uw Oneindige Verdien­sten.

Geef Genade voor mijn ziel!  Genade we­gens mijn berouw over mijn gebreken en ongerechtigheden, maar ook Genade voor allen, die mij lief zijn!

Laat niet toe Heer, dat ik ooit vrij­wil­lig terug­val in de zonden, die Gij mij Vergeven hebt.

Laat Uw Bloed Stromen voor allen die U dierbaar zijn, vanaf Het Kruis in de Kelk en dat Het voor allen de vrede  bre­ngen zal.

Moge het zó zijn Heer, ik dank U, wees Gij mij Genadig.

Amen.

 

 


Gebeden

gebed om vertrouwen

Gebed om vertrouwen

26 december 1991

Heer Jezus, bij U heb ik niets meer te vrezen, noch mijn zonden, die vergeven zijn, noch de toekomst waarin Uwe Gena­de mij zal ondersteunen.

Ik heb niets te vrezen, tenzij mijn te grote angst, welke mij verhindert dat ik mij geheel aan U overgeef.

Verdrijf mijn angst te midden van zove­le Weldaden, die ik aan de overmaat Uwer Liefde en aan de Verdiensten van Uw  Kos­tbaar Bloed te danken heb.

Wees Geloofd en Geprezen voor Het Ge­heim van Het Aanbiddelijk Sacrament, dat mij Deel Geeft aan Uw Leven, om het mijne geheel Hemels te maken.

Ik bid U niet om de Vreugde der Enge­len, maar om hun Vertrouwen en hun  Lie­fde.

Wees geloofd, dat Gij mij Geroepen hebt, de Gelukzalige Eeuwigheid met hen te delen, in weerwil mijner beledigin­gen, Uw Goddelijke Eer aangedaan en zo Won­derbaar Hersteld aan Het Kruis en op Het Altaar.

O mijn God Spreek dit zoete Woord : "Ik ben Het!" dat ik niet moede word te ho­ren, dikwijls tot mijn ziel, want doet Uwe Heiligheid mij sidderen, Uw Liefde Boezemt mijn vertrouwen in.

Ja, ik wil U beminnen en U niet meer vrezen.

Gij hebt mij met de Banden der Liefde aan U Vastgebonden en tot mij Gezegd: "Blijf in Mijn Liefde".

Laat mij inzien met welke Ontferming Gij mijne ziel Behandelt, ondanks mijn te­genstand en mijn ondankbaarheid, op­dat ik mij geheel aan U overgeef.

Amen


Gebeden

toewijdingMaria

Toewijding tot Maria

Heilige Maagd Maria, onze Moeder, wij wijden ons vandaag met hart en ziel toe aan Uw Smartvol en Onbevlekt Hart. Wij willen U met ziel en lichaam toebehoren, in al onze daden uw welbehagen zoeken, ons zonder voorbehoud en in totale overgave in Uw Handen stellen om het Rijk van God met U op te bouwen.
Uw Onbevlekt Hart is het meesterwerk van de Heilige Geest. Gij zijt vol van Genade, heel vervult van de Heer, van Zijn licht, Zijn Leven en Zijn Liefde.
De zonde heeft U zelfs niet beroerd.
Wees ons ideaal, de Ster Die ons leidt.
Gaarne zouden wij op U gelijken en steeds met U in vrede en vreugde op tocht gaan. Uw Hart werd doorboord. Gij hebt zoveel geleden voor ons aan de voet van het Kruis. Op zovele manieren hebt Gij ons Uw droefheid getoond omwille van onze lafheden, omwille van alle zonden van de wereld en het schouwspel van zovele van Uw kinderen die verloren gaan.
Wij willen ons verenigen met Uw Lijden.
Wij willen de zonden van de wereld herstellen, U en Jezus Hart troosten door onze trouw.
Wij willen delen in Uw verlangen: de wereld te redden, de zondaars te redden. Met dat doel willen wij met alle krachten Uw angstvolle oproepen beantwoorden en ons zonder aarzelen op de weg van gebed en boete begeven.
Wij willen werken, bidden en lijden met U, om Uw kinderen onze broeders en zusters te redden.
Wij willen trouw zijn aan ons dagelijks rozenhoedje in zoverre wij dit waar kunnen maken.
Wij verlangen vurig, dat het werkelijk gans ons leven zou verlichten en omvormen door de overweging van de mysteries en Uw moederlijke aanwezigheid.
Jezus, onze enige redder, indien wij ons zonder voorbehoud toewijden aan het Smartvol en Onbevlekt Hart van Maria, is het alleen om U beter toe te behoren, opdat onze totale toewijding aan Uw Heilig Hart aangenamer weze, na eerst door Maria's Hart te zijn gegaan.
Jezus, wij willen altijd geloven in Uw Liefde en zelfs voortdurend meer.
Wij willen ons in volle overgave in Uw Handen stellen, alles van U verwachten en ons door U laten leiden.
Wij willen U troosten om de ondankbaarheid van de mensen.
Help ons om van de Heilige Eucharistie de bron en het centrum van ons leven te maken.
Help ons om daar heel Uw Liefde te ontdekken, daar een eenheid te bewerken tussen U en ons in een unieke offerande en ons er aan te bieden aan de Vader in U voor het heil van de wereld. Amen.
Zoals reeds eerder vermeld is dit geen nieuw gebed dat ons door Maria is gegeven tijdens een boodschap. Het gebed is wel zeer regelmatig tijdens de gebedsdiensten gebeden.

Gebedsdiensten

Gebedsdiensten waarin Maria verschijnt aan Elisabeth.

Van de gebedsdiensten, gehouden in de aangebouwde kapel, zijn veel videobeelden beschikbaar. U treft hier een aantal gefilmde gebedsdiensten aan. Op regelmatige tijdstippen zullen we deze laten rouleren.

Op deze films kunt u ook duidelijk zien hoe de extase begint, steeds na het rozenhoedje tijdens het voorbidden van de litanie of de toewijding aan Maria en hoe Elisabeth tijdens de extase de boodschap opschrijft, terwijl ondertussen in de kapel stilte en gebed elkaar afwisselen. Tegen het einde van de extase vraagt Elisabeth om de zegen aan de pater en vervolgens ziet u Elisabeth met krampen in de handen Maria nastaren bij Haar vertrek. Daarna leest Elisabeth eerst de tekst van de gegeven boodschap in stilte alvorens ze hardop aan de pelgrims voor te lezen.

De gebedsiensten zijn ook zeer geschikt om thuis mee te bidden. Het gebedenboekje of een uitdraai van de gebeden (zie hoofdnavigatie) maken het gemakkelijker de specifieke gebeden mee te bidden.

1.Gebedsdienst in de kapel van Maria's Hofke (15.01.1987)

Pater Van Gurp gaat in de gebedsdienst voor. Na het gebeden rozenhoedje ziet u hoe Elisabeth in de kapel tijdens een extase de door Maria gegeven boodschap opschrijft. Vervolgens leest ze de ontvangen boodschap voor aan de aanwezige pelgrims.
- het rozenhoedje van de blijde geheimen begint op 08:55
- de extase begint op 38:25
- voorlezen van de gegeven boodschap begint op 72:522.Gebedsdienst in de kapel van Maria's Hofke (17.11.1989)

Elisabeth is bedlegerig en volgt via een TV en microfoon verbinding de gebedsdienst die door pater van Gurp in de kapel wordt voorgegaan. De extase, het noteren en voorlezen van de boodschap aan de pelgrims in de kapel vindt plaats vanuit haar bed.
- het rozenhoedje begint op 13:10
- de extase begint op 33:55
- voorlezen van de gegeven boodschap begint op 73:243.Gebedsdienst in de kapel van Maria's Hofke (08.09.1989)

Deze gebedsdienst is ingekort tot het rozenhoedje van de glorievolle geheimen, de extase en het voorlezen van de door Maria gegeven boodschap. Antoon Corsten gaat samen met Elisabeth voor in de gebedsdienst. Antoon is zelf van een zeer ernstige longkanker op voorspraak van de Toren van David van de een op de andere dag volledig genezen.
- de rozenkrans van de glorievolle geheimen begint op 00:05
- de extase begint op 19:42
- voorlezen van de gegeven boodschap begint op 49:28


zienster

Elisabeth Sleutjes

Elisabeth Sleutjes-van Gaal is geboren op 14 mei 1919 te Vorstenbosch en overleden op 16 november 2007.Elisabeth rechtsonder

 

ELisabeth is het 6e kind in een arm gezin van 18 kinderen.

 

Op de zwart wit foto staan vader en moeder van Gaal in het midden tezamen met hun 18 kinderen;

rechtsonder staat Elisabeth.

 

Elisabeth met haar man

 

Haar leven is getekend door veel strijd en vernederingen.

Na haar afwijzing in het klooster, huwt zij en krijgt 4 dochters.

 

 

Door een ernstige val en een verwaarloosde complicatie in de kleine hersenen ontstaan bij Elisabeth ernstige evenwichtsstoornissen. In 1972 krijgt Elisabeth een vorm van atrofie van de spieren en raakt verlamd. In 1976 wordt zij door Maria op wonderbaarlijke wijze plotseling genezen.

 

 

Het verhaal van haar genezing heeft de zienster in dichtvorm opgeschreven.


1. De belangrijkste punten terugschouwend uit mijn leven
Zet ik hier uiteen voor u in dit boek,
Om daarmede duidelijk aan u te omschrijven
Over mijn genezing en Maria's bezoek.

 

2. Want bijna 5 jaren was ik in een verpleeghuis
En was al sinds jaren gehandicapt,
Doch driemaal mocht ik Lourdes' grot gaan bezoeken
Maar bleef toch vol zorg met mijn gezin behept.

 

3. In 1976 op 6 november
Begon ik wederom te bidden en wel een noveen,
Door drie Weesgegroeten met de schietgebeden
'k Had vertrouwen in Maria nog meer als voorheen.

 

4. Het gewijde water uit de bronnen van Lourdes
Wat ik mee had gekregen van Maria's grot,
Daarmee deed mijn man mijn handen besprenkelen
Groot was mijn vertrouwen in de Moeder van God.

 

5. Op negen zaterdagen bad ik die gebeden
En reeds op de tweede dag van de noveen,
Kreeg ik het gevoel, 'k zal spoedig genezen
Al wist ik niet hoe, ik kreeg de zekerheid meteen.

 

6. Op de vierde zaterdag zag ik in mijn dromen
Twee ronde cirkels over elkaar,
In de middelste stond heel duidelijk geschreven:
Zaterdag - Kertsmis - Nieuwjaar!

 

7. Dan tussen deze cirkels in cursieve letters
Het woordje "zevende" en wel zevenmaal,
'K wist heel de betekenis niet van die droom toen
En had heel geen notie, geen enkele maal.

 

8. Bovenaan deze rondings zag ik een dubbel lusje
En links daarvan een spijker naar het mij leek,
Ik wilde in mijn droom dit alles op gaan hangen
Doch het lukte mij niet, hoe of ik ook keek.

 

9. Opeens werd ik wakker, hoewel het niet klaar was
Toch bleven de gedachten voortdurend bij mij,
Dat ik spoedig zou genezen op Maria's voorspraak
Ik voelde Haar bijstand van zeer dichtbij.

 

10. En zie, op de vierde dag van mijn novene
Trilden mijn handen en voeten heel lang,
Het stond voor mij vast: ik zal genezen
Want immers mijn ledematen waren toch lam.

 

11. De zevende zaterdag was reeds begonnen
't Was kwart over 6 in de morgenstond,
Reeds nachten daarvoor had ik heel niet geslapen
Alhoewel ik mij heel niet moede bevond.

 

12. Opeens werd het licht, ik schrok wel een beetje
Toch sloot ik mijn ogen op hetzelfde moment,
Zodra ik ze dicht had, opnieuw weer die straling
Het licht wat ik zag was mij heel niet bekend.

 

13. Het gebeurde zó vaak, dus ik dwong mij te slapen
Doch opeens werd de hele kamer verlicht,
Mijn ogen gingen open, ik kon ze niet sluiten
Al was 't dan nog zo'n verblindend licht.

 

14. Op de muur vertoonden zich heel grote stralen
Tegenover het bed, waarop ik toen lag,
Ik zag iemand schrijven door die vurige lichten
En verbaasde mij over hetgeen wat ik zag.

 

15. Nu stond er: "Je strijd is bijna ten einde
Houd goede moed, je geloof heeft je gered."
En onder deze regels dreven langzaam wat wolken
Zeven uur werd toen zichtbaar, wat erop was gezet.

 

16. Vol verbazing vroeg ik toen: "Maria, bent U dat?"
Doch ik hoorde geen antwoord, maar vroeg aan Diegene:
"Maria, als U dat bent, dan zult U begrijpen
Dat ik zelf toch geen Lourdeswater kan nemen".

 

17. Mijn man kan ik roepen, doch hij zal mij niet horen!
En riep toen meteen: "Maar dat weet U wel!"
Toen volgden opeens boven al deze stralen
Twee handen en in biddende vorm nog wel.

 

18. Ondertussen bad ik, dat er iets zou gebeuren
Doch om 6 uur 39 was alles voorbij,
Een afwachtende houding op de klok ..... 7 slagen
Niets gebeurde, maar wist toch mijn genezing dichtbij.

 

19. Zo bleef ik bidden tot de Moeder van Jezus
O ja, toen begreep ik volledig die droom,
De lus met de spijker was de datum van 18
De zwevende zevens, de vierde zaterdagsdroom.


20. Ik mocht naar de Mis voor een zieken-bijeenkomst
't Werd Kerstmis, je proefde de Zonnebloem-sfeer,
De Pastoor die sprak over de Moeder van Jezus
Die Haar nicht Elisabeth bezocht als weleer.

 

21. Maria, zo sprak hij, zou hebben gesproken
Tot Haar nicht: "Uw geloof heeft u gered"
Het gaf mij toen aanstonds een heerlijk gevoel
Want dit zag ik schrijven tegenover mijn bed.

 

22. Ook later bevestigde deze Priester:
"Inderdaad, deze woorden die sprak Zij met kracht!"
't Was een heerlijke middag, te snel vervlogen
Ik werd om 16.30 uur weer thuis gebracht.

 

23. Mijn man zou mij helpen diezelfde avond
Om het bronwater te vloeien, als ik bad de noveen,
Wie weet, zei ik hem, is nu de tijd gekomen
Dat Maria mij misschien geneest wel meteen.

 

24. Nu was het zover, ik zat vurig te bidden
Onderwijl dat mijn man het bronwater nam,
Hij besproeide mijn handen, liet mij ervan drinken
En zie, de zo vurig begeerde verlossing die kwam.

 

25. Want plotseling vouwden mijn handen tesamen
Vol ontroering gericht op Onze Lieve Vrouw,
Plots strengelden mijn vingers toen over elkander
Wij schrokken en ik riep: "Wat gebeurt er nou?"

 

26. Mijn handen omklemd in biddende houding
Die kwamen toen los aan het eind van het gebed,
Ik riep vol verbazing en door tranen bewogen:
"Ons Lief Vrouwke verhoort mij, Zij heeft mij gered".

 

27. Mijn man keek verwonderd, doch o zo gelukkig
Wij omhelsden elkander en weenden tegelijk,
Want de spanning kwam los van de laatste weken
Mijn gebed was verhoord, wij voelden ons rijk.

 

28. Al was 'k ervan verzekerd, dat ik zou genezen
Ik wist heel niet hoe of wanneer het zou zijn,
En toen het dat ogenblik zo plotseling gebeurde
Gaf de zekerheid, dit moest een wonder wel zijn.

 

29. De morgen van Kerstmis was aangebroken
Dit was nu de achtste zaterdag,
Opeens bemerkte ik al bij het ontwaken
Dat ik weer opnieuw mijn verlammingen zag.


30. Even vreesde ik toen, doch ging vurig aan 't bidden
Na 7 kwartier kwam mijn intuïtie pas,
Dat gebed, met vertrouwen gebeden, kan helpen
En dat het alleen de beproeving maar was.

 

31. En even daarna - op die morgen van Kerstmis -
Hoorde plotseling ik een hevig geruis,
Ik maakte mij angstig en riep inderhaast toen:
"Maria, bent U dat?" en sloeg toen een kruis.

 

32. Toen sprak er een stem. Zij gaf deze opdracht:
"Draag uw genezing uit aan allen die je tegenkomt,
"Zeg het tegen een Priester en vraag aan een ieder
"Te vertrouwen in gebed!", ik was als verstomd.

 

33. Het was de eerste maal dat ik die stem hoorde
Toch was ik mij verzekerd, toen ik hoorde die toon,
Dat dit was Maria, Ons Lief Vrouwke van Lourdes
Want Zij sprak tegen mij over Jezus Haar Zoon.

 

34. De negende dag der novene was begonnen
Opeens kreeg ik door die stem dit gebod:
"Ga je wassen met het water uit de Bron van Lourdes
"En begeef je met Mij in de geest naar de grot!"

 

35. Ik wilde proberen wat mij toen gevraagd werd
Maar onhandig hield ik het flesje toen vast,
Want het kroontje van het beeldje was niet los te krijgen
Doch tussen mijn tanden ontsloot het verrast.

 

36. Het water vloeide rijkelijk nu over mijn handen
Ik bad ondertussen mijn novene-gebed,
't Werd stil in de kamer en wederom werd ik
Terstond weer van mijn verlamming gered.

 

37. Ik bad nog lang na, wat me was overkomen
Want ik was zo gelukkig, zo intens tevreen,
En wederom, toch nog diezelfde avond
Hoorde ik het geruis, de harde wind meteen.

 

38. Ik keek door het raam, maar zag niets bewegen
Dan slapen dacht ik, doch hield de adem in,
Opeens het geluid, doch nu in de kamer
Het werd mij nu duidelijk wat dit had voor zin.

 

39. Opnieuw klonk Haar Stem toen: "Gij zult vernederd
en bespot worden, maar trek je daar niets van aan,
Ik zal je daarbij helpen", met troostende woorden
En de Vader van alle mensen zal jou bijstaan!"


40. Blijf vertrouwen en bid voor alle noodlijdenden
Toen viel de Stem weg en de nacht die brak aan,
Nu begreep ik bewust van het doel der genezing
Ik wist vanaf toen, dat Haar Opdracht ving aan.

 

41. Sindsdien keert Maria ontelbare malen
met Haar Boodschap naar de aarde, die u hier vindt vermeld,
En op 18 december van het jaar '77
Werd de dag Haar te zien, aan mij toen gemeld.

 

42. Zij vroeg mij hierover met niemand te spreken
Dan alleen met mijn raadsman, die éne persoon,
Wel duurde het lang en 't zwijgen was moeilijk
Doch ik hield het vertrouwen op Haar en Haar Zoon.

 

43. Nu was het zover, het was 11 februari
Van 't jaar '78 toen ik Haar zag staan,
Zij verscheen in het lila, als Toren van David
Die als Moeder van allen, Haar Zoon vóór zou gaan.

 

44. Heel verbijsterd was ik wat mij was overkomen
En begrijp het steeds niet, noch later, noch nu,
Wie ben ik toch vraag ik, dat dit mij te beurt valt
Een mens vol gebreken - een mens zoals u !

 

45. Mijn ontmoeting met Haar, die ik mocht schrijven
Roept de vraag bij mij op: Waarom ik toch Heer?
Ik ben toch een mens met zondige ellende
Doch Zij vraagt mij als werktuig, Die Moeder van de Heer!

Pater van Gurp en Elisabeth in de kapel tijdens extase.

 

Na haar genezing heeft Elisabeth tot en met 18 december 1992 vele Hemelse Boodschappen ontvangen om te verspreiden onder de mensen. Deze boodschappen werden vaak tijdens gebedsdiensten gegeven waarna Elisabeth deze aan de pelgrims voorlas. De meeste gebedsdiensten inclusief de extase en het voorlezen van de ontvangen boodschap zijn op video opgenomen en bewaard gebleven zodat we ze nu na digitalisatie op deze website kunnen tonen.

 

Toen Elisabeth vanaf eind jaren '80 veel in bed moest verblijven werd het contact met de kapel waar de gebedsdienst voor de pelgrims plaatsvond via een interne televisie verbinding onderhouden. In geval van een hemelse boodschap tijdens de gebedsdienst kon Elisabeth die vanaf haar bed voorlezen voor de pelgrims in de kapel. Jac van der Coer maakte dan meestal  tijdens de gebedsdiensten een video film aan het bed van Elisabeth.

Extase in bed
Nadat de algemene Boodschappen beeindigd waren heeft Elisabeth geleidelijk aan een steeds meer teruggetrokken leven geleid. De strijd en vernederingen die haar leven zo kenmerkten werden er echter niet minder om.
Op 16 november 2007 is zij in alle rust in de vroege ochtend overleden.  Zij ligt nu begraven op de begraafplaats te Berlicum in het familiegraf waar haar man na zijn sterven op 27 juni 1993 reeds was begraven.

Elisabeth opgebaardGraf van Elisabeth met haar man

genezingsgebed


Maria heeft al vanaf de beginperiode der verschijningen aan mensen een persoonlijk  gebed met de
"gave van geneeskracht" toegekend. Maria noemde hen bezielers.

Onderstaand treft u verdere uitleg aan over die gave, de toepassing ervan en de werkwijze.

Een lijst met actieve bezielers waar u een beroep op kunt doen treft u aan in 't Hofke. U kunt daar voor en na de gebedsdiensten ook verdere afspraken maken.


genezingsgebed

gave van geneeskracht

Maria geeft de "gave van geneeskracht"


Eens stelde Berdina Vercammen uit Luyksgestel de vraag of zij werkelijk de gave van geneeskracht bezat en of het mogelijk was dat Maria haar hiervoor een gebed zou geven. Berdina had al bij veel mensen pijnen mogen wegnemen of genezingen mogen bevorderen door de oplegging van haar handen. Van haar moeder had zij ook speciale gebedjes voor brandwonden en het laten verdrogen van wratten. Deze hielpen nagenoeg altijd. Op 19 januari 1978 bevestigde Maria dat zij de 'gave van geneeskracht' reeds langer bezat en gaf haar in het antwoord tevens een persoonlijk gebed om tijdens de handoplegging te bidden.

 

In de loop der jaren hebben meerdere personen om een gebed gevraagd met het verlangen om daardoor zieken te mogen helpen. Meerdere personen dachten of hoopten deze gave ook reeds te bezitten. Volgens de antwoorden bleek dit slechts zelden zo te zijn. Op 30 augustus 1979 lezen we in een Boodschap hierover: "Doch hoevelen menen, dat zij, misschien door toepassing van handoplegging, ook zij vanzelfsprekend de gave bezitten. Volgens anderen hun mededelen weten zij zich verzekerd dat zij deze gave bezitten. Men spreekt zelfs, dat er geen twijfel mogelijk is. De zieken zijn toch genezen, of kan dit toeval zijn? Bij God is geen toeval, maar geeft vaak de genezing door hun groot vertrouwen. Hij wil dit niet onbeloond laten, vandaar dat er dan ook mensen genezing vinden of althans de pijnen kwijt zijn die hun misschien jaren bijbleven".

 

Er zijn personen geweest die een gebed hebben gekregen maar door een afvallige levenswandel of om andere redenen hun gave weer kwijtgeraakt zijn. Zo lezen we in diezelfde Boodschap van 30 augustus 1979: "De gave die Ik eens gegeven heb, kan Ik wederom ontnemen en weer teruggeven als het Mij belieft" en "...Weet wel dat men de talenten niet met geld kan aanwerven maar alleen omdat de Vader u daarvoor heeft aangesteld".

 

De personen die een gebed met de gave van geneeskracht hebben gekregen noemt Maria bezielers. In een algemene boodschap heeft Maria hierover als volgt gesproken.

 

08.12.85  Een bezieler bezit de gave van geneeskracht des Hemels en niet van nature.

 

Wanneer iemand een Hemelse geneeskracht bezit is hij een bezieler. Hij heeft de gave van een bezielende functie, gave van geestelijke bijstand in nood, gave van liefde voor zijn medemens. Zoek deze mens op, want hij bezit de gave van geneeskracht des Hemels en niet van nature.

Wanneer gij op deze Mijner Woorden let en er rekening mee houdt, hebt gij de vrede gevonden en gij zult ervan genieten.

 genezingsgebed

gave van geneeskracht

Untitled document

Vereniging Bezielers Turris Davidica

Nadat Maria op 3 november 1992 nog twee personen, die graag de gave van geneeskracht zouden ontvangen, uitnodigde om zich tot het getal van Haar bezielers te rekenen, liet Maria nog weten: "Nu is 't getal dan afgerond..... nu wordt het getal zo blijvend". Met deze twee kwam het getal op elf personen, die deze gave van geneeskracht hadden.

 

Nu zijn er al meerderen van overleden of niet actief. De groep actieve bezielers bestaat momenteel uit 8 personen. Maria zelf noemde deze mensen "bezielers".

 

Als iemand van de groep van 3 november 1992 bestaande uit zes mannen en vijf vrouwen wegvalt, kan er volgens een vastgestelde procedure weer een man of vrouw voor in de plaats komen. Deze procedure voorzag reeds in de situatie waarbij Maria niet meer tot Elisabeth zou spreken.

 

Deze personen zijn verenigd in de 'RK Vereniging Bezielers, Turris Davidica'. Naast statuten is een duidelijk huishoudelijk reglement opgesteld en de groep komt vrijwel elke vier weken bijeen om ervaringen uit te wisselen, probleemgevallen te bespreken en/of een bezinningsbijeenkomst te houden.

Untitled document

genezingsgebed

gave van geneeskracht

Werkwijze van de bezielers

In meerdere Boodschappen gedurende het tijdvak vanaf 1979 heeft Maria richtlijnen gegeven aan de bezielers. Ook heeft Maria vaak corrigerende of terechtwijzende woorden gesproken. Elke bezieler bidt voor de hulpzoekende, in principe individueel met handoplegging.

 

Voor of na de gebedsdiensten op woensdagmiddag kunnen mensen ook terecht bij een van de bezielers voor een persoonlijke handoplegging. Het individuele gebed vindt plaats door het in stilte bidden van het van Maria gekregen persoonlijk gebed met handoplegging.

 

Nadrukkelijk wordt gesteld dat de bezieler enkel doorgeefluik is en dat de helpende kracht van God komt. Ook wordt gevraagd aan de hulpzoekende of hij/zij kan en wil meebidden en zijn volledige vertrouwen op de voorspraak van Maria te stellen. Een of enkele novenen (negen achtereenvolgende dagen een gebed) worden dan veelal gebeden. Meestal komt de hulpzoekende enkele of meerdere malen terug. In uitzonderlijke gevallen wordt ook met handoplegging op foto of door de telefoon het gebed voor de hulpzoekende gebeden. In de praktijk komen er allerlei combinaties van persoonlijk, foto en telefonisch toepassen van de gave voor. Ook wordt het vaak gecombineerd met het gebruik van bronwater en/of regelmatig bezoek aan de gebedsdiensten.

 

Grof uitgangspunt is dat na maximaal vijf keer de hulpzoekende verlichting of steun zou moeten ervaren, anders wordt er na overleg mee gestopt. In diverse gevallen blijven hulpzoekenden terugkomen omdat ze telkens tijdelijk verlichting of afwezigheid van pijn of spanning voelen na een gebedsdienst of na persoonlijke handoplegging.

 

Maria spreekt erover dat als God de Vader geen lichamelijke genezing toestaat, het gebed toch steeds kracht en sterkte zal geven.

 

Het gebed verliest zijn waarde als het wordt gebeden terwijl de hulpzoekende naast de reguliere arts ook alternatieve geneeswijzen uitprobeert. Maria spreekt in dit verband over het gebrek aan vertrouwen in een ingrijpen door Maria. Enkele malen is zeer duidelijk gebleken dat een hulpbehoevende om die reden geen genezing verkreeg. Nadat deze personen gestopt waren met de alternatieve geneeswijzen verkregen zij plots de genezing.Het is wel nadrukkelijk de bedoeling dat de hulpbehoevende de reguliere arts gehoorzaam blijft. Meerdere malen heeft Maria erop gewezen hoe belangrijk de gehoorzaamheid is en dat geldt zeker ook in verband met de gehoorzaamheid aan de reguliere arts. "...ook zijn gave is door God gewild", zegt Maria.

 


genezingsgebed

gave van geneeskracht

Untitled document

Groepsgebed

Op 28 november 1991 heeft Maria op verzoek van de bezielers, die op de woensdagmiddagen voor te veel personen individueel moesten bidden, het groepsgebed gegeven. Hierdoor kunnen groepen van hulpbehoevenden tegelijk deze genade ontvangen.

 

Dit gebed mag alleen in 't Hofke worden gehanteerd. Naast het door een der bezielers uit te spreken "ziekengebed" hoort er tevens het rozenkransgebed bij en het door Maria eerder gegeven gebed van 8 juni 1982, "Maria Zetel der Wijsheid".

 

Tezamen met diverse andere gebeden en liederen en meestal ook een meditatie werd in de jaren 90  egelmatig een wekelijkse ziekenmiddag, die bijna één uur duurde, op woensdagmiddag gehouden.

 

Op het ogenblik zijn we in de mogelijkheid om altijd het individuele gebed te bidden voor de mensen die erom vragen. Het groepsgebed kan op aanvraag bij grote groepen weer worden gebeden.

Untitled document

genezingsgebed

gave van geneeskracht

Untitled document

Actieve leden van de R.K. vereniging bezielers Turris Davidica.                                                                                                                                                

Mevr. M.J. Glas
den Ekker 6
5541 CR Reusel                                                                                                                                                                                                                                                                               
Mevr. D.G.M. Breekveldt
Egellaan 3
3903 CP Veenendaal                                                                                                                                                                                                                                                                       
De heer B.J.C.M. Roosen
de Vinkenslag 1
5258 KW  Berlicum

Mevr. N.A.J.M. Roosen
de Vinkenslag 1
5258 KW  Berlicum                                                                                                                                                                                                                                                                         
De heer A.J.C. Wouters
Broekweg 128
5502 BD  Veldhoven                                                                                                                                                                                                                                                                       Mevr. C.P.P. Swinkels
Looerheideweg 10
5571 TZ  Bergeijk                                                                                                                                                                                                                                                                           Mevr. C.G.M. Di Modica
het Gewat 10
5258 KL  Berlicum                                                                                                                                                                                                                                                                            De heer F.J. Glas
Norenberg 40
5508 DK  Veldhoven

U kunt steeds voor en na de gebedsdiensten contact opnemen met een van deze bezielers. Lijst met foto's en namen hangt in 't Hofke. Zij zullen op uw verzoek ter plaatse hun genezingsgebed voor u doen. U kunt dan ook afspraken maken voor vervolggebed.

Als u niet meteen in de mogelijkheid bent om naar 't Hofke te komen en wel naar het gebed verlangt, dan kunt u Bart Roosen bellen tel. 0620550487.

U kunt natuurlijk ook contact zoeken per e-mail. Klik daarvoor onder aan de pagina op contact of ga naar de hoofdnavigatie onder de rubriek contact.
Telefoonnummer van het Hofke is 073 300 0236
Untitled document

Bijzondere gebeurtenissen

We hebben er voor gekozen ons voorlopig tot deze 3 onderdelen te beperken.

Bijzondere gebeurtenissen

bijz. gebeurtenissen,extase

Extase

einde van een extaseIn het door Elisabeth Sleutjes gemaakte gedicht verhaalt zij over haar genezing en de tekenen en woorden die daarmee gepaard gingen. Het begon eigenlijk met een droom, later een vreemd licht waarin ze iemand op de muur zag schrijven. Op de dag van kerstmis 1976 hoorde zij een 'hevig geruis', waarna ze een stem hoorde die Elisabeth duidde als de stem van Maria, de Moeder van God. De eerste keren dat Elisabeth de stem hoorde wijkt af van de vele keren die daarop volgen, waarbij haar gezegd werd de boodschap letterlijk op te schrijven. Elisabeth vertelt dat zij die eerste keren niet als een extase beschouwt omdat ze alles in haar kamer bleef waarnemen. Op de vraag wat volgens haar wel of geen extase is, vertelde zij dat bij een extase de aardse wereld plotseling bij haar wegvalt. Ze ziet haar kamer, de muren en de meubels niet meer ook hoort of voelt ze niets meer. Het enige dat zij soms voelde, waren de pijnen van de stigmata. Tot 11 februari 1978 hoort Elisabeth alleen de Stem. Tijdens deze extases ziet ze alleen licht en het papier waarop zij de Boodschappen opschrijft. Vanaf 11 februari 1978, de dag waarop zij Maria voor het eerst mocht zien, ziet ze in dat licht Maria en op de eerste dag van 11 februari 1978 tevens 18 kerken. Vanaf die dag ziet zij tijdens de extases Maria veelvuldig maar niet altijd. Maria ziet zij meestal in het lila als Toren van David, doch ook meerdere malen in het wit of in het rood bij bijzondere aangelegenheden. Ook heeft Elisabeth in extase enkele malen de aan het Kruis hangende, lijdende Christus gezien (zie interview hierover van Jac van der Coer met Elisabeth dat u op een van de nieuwsrubrieken op de home pagina aantreft) en de Heilige Jozef. Ook de drie Aartsengelen heeft zij in een van haar extases gezien. 'Ze zag geen vleugels, het waren jonge mannen', zo vertelde zij. Meerdere malen zag Elisabeth in een extase wel een bepaald aards voorwerp. Zo heeft Elisabeth tijdens extases in de kapel meerdere malen, naast de Verschijning, het tabernakel gezien. Dit leek dan te zweven omdat ze het altaar en de omgeving of achtergrond niet waarnam.

 

Aankondiging van Verschijningen en tijdstip.


Hierin is niet direct een vast patroon te herkennen. Wel zei Elisabeth vaak een voorgevoel te hebben. Velen die haar kennen weten evenwel ook dat ze het hiermee vaker mis had. In de eerste jaren gingen aan een Verschijning vaak bepaalde tekenen vooraf. Vooral het Mariabeeld van de Rosa Mystica dat er vanaf 18 december 1977 was geplaatst vertoonde vele tekenen die soms door aanwezigen werden waargenomen. Zo begon soms spontaan de rozenkrans aan de handen van Maria's beeld te bewegen of trad er kleurverandering op bij een van de rozen van het beeld òf begon het beeld te stralen. Getuigen vertellen dat de witte roos van het Rosa Mystica-beeld vaak blauw was tijdens een verschijning aan Elisabeth. Veelvuldig en door vele getuigen is de plotselinge rozegeur waargenomen, welke vaak voorafging aan een verschijning. Toch betekende dit niet dat er altijd een verschijning volgde. Regelmatig kwam het voor dat tijdens een extase Maria zelf aankondigde op welke dag Zij terug zou komen, al dan niet met het tijdstip waarop. Er zijn vele dagen geweest dat Elisabeth meerdere malen een verschijning en Boodschap heeft gekregen.

 

Maria dicteert, Elisabeth schrijft.


Elisabeth schrijft de boodschap op tijdens de extaseBijna elke verschijning ging gepaard met een Boodschap waarbij Elisabeth als bij een dictee de gesproken woorden opschreef. Elisabeth kreeg dus geen verschijning waarbij zij in visioenen of in "beelden" bepaalde Boodschappen kreeg overgebracht. Al haar Boodschappen zijn dus gedicteerde teksten. Anders dan visioenen, waarbij beeldend iets wordt uitgedrukt en waarbij in het nadien beschrijven van hetgeen is gezien, de eigen interpretatie, interesse, verlangen of angst, ervaring of kennisniveau van de zienster een belangrijke rol kunnen spelen, lijkt deze persoonlijke toestand geen rol te spelen bij de "dictee-vorm". Wel kunnen bij deze dictee-vorm taal- of verstaansfouten voorkomen hetgeen bij Elisabeth ook veelvuldig is voorgekomen. Als voorbeeld kan hierbij gelden, dat met verwijzing naar de "kananeese vrouw" (in de bijbel terug te vinden in het evangelie van Matteüs 15,22). Elisabeth noteerde "Canadeese vrouw". Ook gebeurde het regelmatig dat Elisabeth één of enkele woorden oversloeg of verwisselde. Indien dit tot verwarring of onbegrip zou kunnen leiden werd dit vaak door Maria zelf, tijdens die verschijning of in een volgende verschijning kenbaar gemaakt en werd de correcte tekst weergegeven. Ook is op deze wijze door Maria de helpende hand geboden in onjuist 'gecorrigeerde' teksten. Op dit onderwerp zal verderop nog worden teruggekomen. Op 26 juni 1981 zegt Maria over extases in een Boodschap : "Zo zullen ook zij die gekozen zijn om de Boodschappen van de Hemel uit te dragen, nimmer bedriegen, zolang zij in extase iets doorgeven".

 

 

Op deze video ziet u een extase (3 nov '89) waarbij Elisabeth in haar ziekbed ligt en de boodschap noteert. Het begin van de extase is niet gefilmd. U ziet haar regelmatig woorden wisselen met Maria. Verder kunt u opmerken dat ze niet bewust is van wat om haar heen gebeurt, gezang en gebed van de gebedsdienst in de kapel gaan gewoon door.Voorzover de video dat toelaat ziet u nooit haar ogen knipperen.

Maria sprak op 3 november 1989 - 14.10 uur als volgt tot Elisabeth.

 

"Gegroet Mijn kinderen !

Het deed Mij vreugd, dat U er was al waren er weinigen van Mijn getrouwen hier aanwezig om Onze Zoon, Uwen Heer, te komen aanbidden en vereren, door dit liefdegebaar van Uw kant aan Het Heilig Aanschijn.

Door werkzaamheden voelen zij zich misschien gebonden of misschien nam men liever wat vrije tijd.

Toch wil Ik de aanwezigen, die het wellicht van verre afstand wilde waarmaken, om Jezus met deze herinneringsdag te komen groeten, gaarne toespreken met Mijn Altijd Goede Raad.

Wanneer U Jezus ontmoet, als Hij op de armste wijze in jullie harten neerdaalt, kunt U niet zonder bewondering worden aangegrepen maar, door liefde vervoerd.

Hoe was U in de omgang met familieleden of anderen. Had U een luisterend oor voor hun noden ?  Of was U nalatig in de vervulling der plichten tot welke staat U ook behoort ?

Laat U het vooral nimmer aan tegenstand ontbreken in de bekoringen die U tegenkomt.

Wees wijs en voorzichtig in al Uw handelingen aan versterving in het gebruik Uwer zintuigen.

Misbruik Uw tijd niet door lichtzinnige, liefdeloze wellicht gevaarlijke gesprekken .... door onberaden handelingen .... door het najagen van gevaarlijke vermaken voor Uw ziel.

Laat Uw oefeningen van Godsvrucht en de goede werken niet met eigenliefde en praalzucht gepaard gaan, of laat ze niet uit traagheid achterwege.

Hoeveel Genaden zouden hierdoor verloren gaan, hoeveel inwendige verlichtingen worden uitgedoofd, hoeveel goede opwellingen dan onderdrukt en hoeveel goede wenken dan in de wind geslagen"...

 

Experimenten en vastlegging van extases.

Op 26 november 1978 is in een privé-Boodschap antwoord gegeven op een vraag of een arts bij Elisabeth aanwezig mocht zijn en hoever deze dan mocht gaan met experimenten. Elisabeth ontving als antwoord: "Tijdens de extase mag deze medicus naalden in haar lichaam brengen. Tijdens zijn handeling zult gij filmen Jacobus (bedoeld wordt Jacques van der Coer) om later na te kunnen gaan of dit schrikreacties opleverde. Hij mag zelf naar eigen goeddunken andere methodes toepassen". Dit experiment is echter nooit uitgevoerd. Waarom dit niet is gebeurd, kan niemand zeggen. Blijkbaar had men er weinig behoefte aan. Opvallend is de getuigenverklaring van Jacques van der Coer, dat Elisabeth die veelal minder dan vijftig kilo woog, loodzwaar en bijna niet te tillen was als zij in extase was. Ook een andere aanwezige heeft dit eens zelf mogen ervaren. Jacques van der Coer die tijdens het merendeel der gebedsdiensten video-opnames heeft gemaakt, heeft vele malen vastgelegd hoe het extase-proces uiterlijk verloopt (u kunt dit zelf bekijken bij videobeelden van extases onder de hoofdnavigatie bij de rubriek zienster en de rubriek gebedsdiensten). Elisabeth gaat daarbij veelal met een 'lichte schok' in extase, vouwt veelal eerst haar handen en neemt vervolgens, de in haar nabijheid gelegen ringband met papier en begint te schrijven. Opvallend is dat zij tijdens de extases die veelal ongeveer dertig minuten duren, volstrekt niet met haar ogen knippert. Haar oogleden blijven geopend. Elisabeth kijkt regelmatig op naar de Verschijning en dan weer naar het papier. Op sommige video's zien we hoe zij, veelal veel sneller dan zij normaal schrijft, enkele regels doorgaat met schrijven terwijl ze naar de Verschijning blijft kijken. Na afloop van het schrijven heeft Elisabeth soms nog een persoonlijk gesprek met Maria, soms zijn daarbij Elisabeth's woorden of vragen verstaanbaar. Elisabeth, vroeg ook vaak aan Maria om niet weg te gaan òf om mee te mogen gaan. Aan het einde, veelal na een kruisteken, keek Elisabeth langzaam omhoog, als keek zij iemand na, die in de lucht verdwijnt. Na afloop, als zij bijkwam keek ze vaak verbaasd en enigszins verschrikt om zich heen en zoals ze zegt besefte zij weer langzaam waar zij zich bevond. Op de video is ook te zien hoe zij na afloop meestal eenmaal diep zucht. Dit einde van de extase gaat gepaard met verkrampte en pijnlijke handen en voeten. Na afloop van de extase leest Elisabeth de Boodschap door en plaatst, naar eigen inzicht, leestekens. Sommige leestekens en eventuele onderstrepingen heeft zij evenwel op verzoek van Maria al geplaatst. Vervolgens, indien er pelgrims aanwezig waren, las zij de hele Boodschap hardop voor.


Bijzondere gebeurtenissen

Bijz.gebeurtenissen,bloedingH.Aanschijn

Bloedingen van het Heilig Aanschijn.

Over de Bloedingen in 't Hofke

Vanaf het begin hing er bij Elisabeth in de woonkamer een gekregen foto van de op 23 september 1968 in Italië overleden capucijn, Pater Pio van Pietrelcina. Elisabeth had van Jac van der Coer een foto gekregen met daarop het gekroonde Heilig Gelaat van Jezus Christus. Deze foto had hij gemaakt van een schilderij in de huiskapel van de Norbertijnen in Postel, België. Deze afbeelding, welke Heilig Aanschijn wordt genoemd, stak Elisabeth achter de foto van Pater Pio. Zoals in een Boodschap van 19 maart 1981 is te lezen, verwijst deze afbeelding naar "Het Heilig Gelaat, dat op het doek van Veronica achterbleef".   eerste bloeding H.Aanschijn

 

De eerste Bloeding van het Heilig Aanschijn

Elisabeth zat op 3 november 1977 met een echtpaar in haar woonkamer te praten en te luisteren naar het Ave Maria. Plotseling zagen zij dat op het Heilig Aanschijn, van onder de doornenkroon Bloed vloeide. Elisabeth riep : "kijk, het Bloed van Jezus Christus...". Direct belde Elisabeth haar nabijwonende parochieherder op en vroeg hem vlug te komen kijken. Helaas had hij geen tijd. Daarna belde Elisabeth verschillende mensen op die allen kwamen kijken. Op 4 november de dag erna tijdens het aanbidden van het Heilig Aanschijn, voelde Elisabeth een tik op haar rechterschouder waarna de Heilige Maagd haar toesprak: "Neem de foto en kus het Gelaat van Mijn Zoon, dan zult gij gesterkt worden voor de offers die komen gaan, ook Jacobus is dit toegestaan". Met veel moeite en gevoelens van onwaardigheid nam Elisabeth de afbeelding in haar handen: "Ik keek "Hem" aan, de bloedige Christus. Ik heb Het gekust. Ik voelde het geronnen Bloed..... met mijn lippen!" Na Het teruggezet te hebben, sprak Maria: 'Geef Het daarna een ereplaats met Pater Pio in dezelfde lijst. Het liefst van zilver. Laat verder niemand dit Gelaat betasten. Toen het Ave Maria gisteren klonk, liet God dit wonderteken zien. Stel geen verdere vragen. Ik kom spoedig terug".

H.Aanschijn ingelijst

De dag erna gaat Jacobus van der Coer naar een juwelier in 's-Hertogenbosch en koopt er een zilveren lijst met daarin op het passe-partout een foto van een door deze juwelier gemaakte kelk, welke zo stevig zat vastgeplakt dat deze niet te verwijderen was. Op 6 november 1977 laat Maria in een Boodschap weten: "Mijn Zoon en Zijn Moeder laat Jacobus danken dat deze zilveren lijst door hem werd aangekocht. Het was Gods' Wil en geen toeval dat juist deze kelk daarin geplaatst zat. Het Bloed van Mijn Zoon Jezus dat nog vaker zal vloeien hier, kan nu in deze kelk worden opgevangen". Maria zei deze dag ook nog: "Mijn Hart jaagt Mij op naar deze Heilige Plaats waar Mijn Zoon nu opnieuw Zijn Heilig Bloed deed vloeien om de ongelovigen in te laten zien dat Hij overal aanwezig is.....".

 

Op 8 november 1977 stelt Elisabeth mede namens Jac van der Coer de vraag of het Heilig Aanschijn verzegeld moet worden. Maria zegt: "Eens komt die tijd, wees waakzaam dat niemand dit Gelaat van Mijn Zoon bezoedelt met de Judaskus. Gij vreest dat de Priesters u niet geloven. Wat hebben Mijn apostelen gedaan, zegt de Heer: "niet één die Hem echt trouw was".

 

Enkele dagen later vult Maria een bestaand gebed aan en geeft een vervolggebed op 8 december. Een kernzin hierbij is: "Heilig Aanschijn van Christus wij aanbidden U dat Gij opnieuw Uw Kostbaar Bloed deed vloeien in 't Hofke van Berlicum"(het volledige gebed treft u aan in de rubriek gebeden onder gebed tot het H.Aanschijn). Ook merkt Maria op: "Ik wens dat dit onder de volkeren komt om hen te laten zien dat de wereld niet ophoudt het Lijden van Mijn Zoon tot bloedens toe te wreken". Sedert die dag wordt dit Heilig Aanschijn tijdens de gebedsdiensten vereerd en heel bijzonder op de jaarlijkse gedenkdag op 3 november.

 

Vanaf 17 april 1981 wordt het Heilig Aanschijn, tezamen ingelijst met de foto van Pater Pio, in het tabernakel bewaard. En op 3 november 1985 zegt Maria aan het slot van een algemene Boodschap: "Ik zal u dan zegenen wanneer een Mijner Zonen u zegent uit Naam en in Naam van Jezus met Zijn Kostbaar, Bloedige Aanschijn en Hij zal met u en Mijn Priesterzoon zijn".

 

Waarom gebeurde dit Verheven Teken?

Op 10 november 1979 zegt Maria in een Boodschap: "..Waarom denkt ge was deze plaats juist door de Vader gekozen om het Bloed van Zijn Zoon over de aarde opnieuw te laten vloeien? Omdat Hij de mensen wilde laten zien dat Zijn Moeder hier werkelijk komt en dat Hij er zelfs Zijn Kostbaar Heilig Bloed voor overhad. Houdt deze plaats heilig".

 

En op 25 maart 1980, na het Heilig Misoffer: "Zijn Kostbaar Bloed, dat Hij eertijds vergoten heeft voor u allen maar ook hier wederom gevloeid heeft en wel om u een teken te geven dat Zijn Lijden, waaraan gij heden herinnerd wordt (door het Heilig Misoffer), dit spoedig in vreugde veranderen moge bij Zijn terugkeer op aarde en Zijn verblijf in deze plaats".

 

Vele malen wordt in de Boodschappen verwezen naar dit Heilig Aanschijn. Vaak als herinnering aan Christus' Lijden en de bijzondere Genade die verbonden ligt in het heilzaam lijden. Zo gaat ondermeer de algemene Boodschap van 3 november 1987 hier diep op door.

Bloeding op kelk aan de achterzijde


De tweede en derde Bloeding van het Heilig Aanschijn

Op 3 november 1989 vindt de tweede Bloeding plaats. Om 1 uur 's-nachts ontvangt Elisabeth de Boodschap: "Mijn dochter op het ogenblik dat Jacobus de sleutel steekt in het tabernakel zal de Bloeding opnieuw overkomen op het Heilig Aanschijn en zal op dat ogenblik opnieuw te zien zijn. Hij mag dit pas openen wanneer de klok wijst op 10.15 uur. .... Zeg hem dit Kostbaar bezit niet te openen alvorens Mijn goede, trouwe Priesterzoon hier aanwezig zal zijn...." Dit heeft plaatsgevonden waarbij alles op video is vastgelegd. Bij deze tweede Bloeding, kleefde er ook op de achterzijde, op de afbeelding van de kelk, Bloed. Naar aanleiding van een gesprek van enkele pelgrims zegt Maria op 8 november 1989 tegen Elisabeth in een Boodschap:

 

"....Velen zitten uit te zien naar wonderen, want dan zou Mijn Verschijnen eerder worden aangenomen. Heeft Zich dan Het Allergrootste Heiligste Wonder op 3 november jongstleden niet voltrokken? Dat zou volgens uw overheden misschien wel door jou zijn aangericht. Men zag het liever met eigen ogen meteen gebeuren.....De Hemel geeft geen zichtbaar teken om méér geloof te verwekken, maar sluit het eerder uit om hierover de aandacht te trekken en met het oog te laten zien. "Zalig zij die niet zien en toch geloven". Dit Woord door Jezus eens gesproken, behoudt zijn rechtsgeldigheid.....".                  Definitieve inlijsting met verzegeling

 

Voordat evenwel deze tweede Bloeding had plaatsgevonden was in januari het zilveren lijstje met daarin de afbeelding van het Heilig Aanschijn en Pater Pio in een groter zilveren Schrijn op een voet geplaatst. Dit, door Jac van der Coer ontworpen schrijn, had men hier speciaal voor laten maken. In de algemene Boodschap van 22 januari 1989 lezen we dan ook: "Trouwe kinderen, voor de eerste maal ziet u hier tijdens de bedevaart het Heilig Aanschijn in een zilveren Schrijn op het altaar. Beter nog dan voorheen kunt u nu Zijn Bloedend Heilig Gelaat vanaf een aangepaste hoogte aanschouwen. Daar er niets in u is, waarom gij een zo groot geluk waardig zijt, moet gij Jezus een grootmoedig hart aanbieden tegelijk met de oprechte belijdenis uwer onmacht....".

 

Op 3 november 1996 's-ochtends om 07.00 uur krijgt Elisabeth een privé Boodschap welke betrekking heeft op de derde Bloeding: "....de mededeling mag gehoord worden dat Jezus Heilig Aanschijn vandaag voor de derde en ook laatste maal Bloedde..... ook is het Onze Wens dat dit Heilig Gelaat van de binnenste lijst voorgoed gesloten moet worden in het bijzijn van een Priester en Mijn voorzitter....". Op 18 december 1996 is aan dit verzoek gevolg gegeven en is het met lak, van zegels voorzien en met een document van de getuigen, verzegeld.

 


Bijzondere gebeurtenissen

bijz.gebeurtenissen,duivelse aanvallen.

Elisabeth wordt bezocht door duivels

Wat wij weten over deze bezoeken is vooral verkregen door Elisabeth's eigen aantekeningen. Er zijn zoveel details bekend geworden en zoveel aanvallen en voorvallen beschreven dat hierover een apart boek kan worden geschreven. Hier wordt slechts een globaal overzicht gegeven. Na een aanval van satans werd Elisabeth vaak kort bezocht door Maria waarbij Elisabeth getroost werd. Dit waren meestal korte extases. Tot mei 1980 schreef Elisabeth, aangespoord door Maria, en verlicht door de Heilige Geest om zich het verloop van het satanisch gebeuren te herinneren, het relaas letterlijk op. Nadien, slechts sporadisch. Zo hoort Elisabeth op 24 mei 1980 in een Boodschap van Maria: "Telkenmale wanneer de aartsvijanden een bezoek zullen brengen, moogt ge zelfs de woorden niet meer neerschrijven wat er gebeurd is. Ge zult het zelfs niet meer kunnen. De ene keer zult ge het weten, een andere maal niet". Wel blijft Elisabeth de duivelse aanvallen na die datum door middel van een teken met bijbehorend tijdstip in haar Boodschappenboeken vastleggen. Zodoende is er een redelijk inzicht in de hoeveelheid van deze aanvallen. Vooraf werd door Maria altijd gevraagd of Elisabeth bereid was zich te offeren voor de verkrijging van bepaalde genades, meestal voor derden, en daartoe in te stemmen met een bezoek van de duivels. Vooral in de beginjaren werd dan tevens de dag en het tijdstip van dit satanisch bezoek aan Elisabeth gemeld die het dan mocht doorgeven aan enkele getrouwe pelgrims en hen mocht vragen om ondersteuning door gebed. De angst voor deze bezoeken was voor Elisabeth vaak ondragelijk zoals is te lezen in vele van haar persoonlijke notities of gedichten. Deze duivelse aanvallen vonden meestal plaats wanneer Elisabeth's man Antoon naar zijn werk was. Als hij vroege dienst had ging hij al om half zes 's ochtends weg.


 

Getuige Jo van den Broek uit het naastgelegen dorp den Dungen vertelde dat hij, gehoord hebbende dat Elisabeth op een bepaalde dag 's ochtends om zes uur een aanval van satans zou krijgen, op weg ging om er op dat tijdstip te bidden. Hij had een en ander niet goed begrepen en dacht bij haar thuis te moeten bidden. Toen hij om zes uur aankwam schrok hij, achteromlopend om via de bijkeukendeur binnen te gaan, van de woeste dierlijke geluiden en herrie van omvallende meubelen. Hoewel er geen slot op de deur zat, kreeg hij niet eens de deurkruk naar beneden, omdat deze geblokkeerd was. Hij vluchtte gauw weg om enige tijd later terug te komen. Samen met de inmiddels gearriveerde Jacques van der Coer troffen zij er een enorme chaos en een verwonde, ontredderde Elisabeth aan.  Elisabeth heeft meerdere malen de gelegenheid gehad de geluiden bij zo'n satanische aanval op tape vast te leggen. Deze tapes zijn uiteraard bewaard. Een aanval duurde veelal 15 minuten, soms een half uur. Later moest Elisabeth deze aanvallen en voorafgaande angsten alleen dragen omdat haar verdiensten groter waren als zij het in stilte wist te dragen en het kon verbergen voor anderen, aldus een Boodschap. Elisabeth's huisarts welke zij had tot eind 1977, had grote moeite met deze aanvallen en wilde er niet in geloven. Dokter Visser die sedert december 1977 tot aan haar sterven haar huisarts was verklaarde: "Hoe ongelooflijk en moeilijk deze satanische aanvallen ook zijn, kan ìk enkel verklaren dat Elisabeth de opgelopen verwondingen, gezien de aard en de plaats van deze verwondingen, onmogelijk zelf kon hebben gedaan.

Zelfverwonding sluit ik dan ook pertinent uit". De duivelse aanvallen beslaan een tijdvak van september 1977 tot 18 december 1992, de datum van de laatste algemene Boodschap die Elisabeth heeft gekregen. Tijdens deze Boodschap liet Maria weten dat de duivels hun macht was ontnomen om Elisabeth zichtbaar te benaderen en fysiek te verwonden.

 

 


Vraag & antword

In deze rubriek gaan we in op veel gestelde vragen en geven de antwoorden gerelateerd aan wat er in de boodschappen over is gezegd. De antwoorden kunnen soms heel kort zijn, maar dat doet niets af aan de kracht waarmee ze door Maria zijn uitgesproken. Als we de antwoorden aanvaarden kunnen wij erop vertrouwen dat we op de juiste weg zijn.

We moeten proberen de hemelse boodschappen nederig aan te nemen ook als zij afwijken van wat we hadden verwacht. In het verleden is dikwijls gebleken dat mensen afhaakten, na eerder enthousiast de boodschappen te hebben ontvangen, als er zaken gezegd werden die hun niet pasten.

Vragen met antwoorden.

Klik op een vraag om het antwoord te bekijken. Klik nogmaals op dezelfde vraag om het antwoord weer weg te klappen.

{startExpandCollapse id='expand1' title='Hoe is het mogelijk dat God niet ingrijpt in oorlogen en rampen die deze wereld overspoelen? Is er dan wel een God? '}

 

Het respect van God voor de vrije wil van de mens is zo groot en Hij houdt zoveel van ons dat Hij ons niet wil verplichten Hem lief te hebben. Denk vooral na over de volgende boodschappen van Maria:


27.02.1983.”Kinderen, u leeft in een tijd van moord en doodslag (denk ook aan doodslag op het ongeboren leven), van oorlogen en rampen over de wereld die steeds dichterbij komen. Zouden wij dan samen niet proberen om het beste ervan te maken en nog meer dan anders Christus' Lijden hierin te zien? Als mens kan Ik aannemen, dat gij God verfoeit, omdat Hij dit nodeloos geweld toestaat en niet ingrijpt om hun daarvoor meteen te straffen. Neen, hierin ziet de mens Gods oneindige barmhartigheid verkeerd. Als strenge Rechter zou Hij onmiddellijk moeten toeslaan, maar als een Liefdevolle Vader geeft Hij ook de allergrootste zondaar nog de kans om zijn leven te beteren.

Toen Jezus hing te sterven bad Hij nog aan Zijn Kruis :

"Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen !".

 

22.10.1987: Hoe kun je een God die alles toelaat aanvaarden?

“U leeft in een tijd, dat de mensen de slachtoffers zijn van onderdrukking, van natuurrampen, van ziekte of honger.

Zij schreeuwen om hulp. Zij bidden tot God, dat Hij er iets aan doet. Maar er gebeurt niets, God zwijgt in alle talen. En dan komt de vraag : "hoe kun je een God Die alles toelaat aanvaarden ?"

Gods afwezigheid is niet langer een steen des aanstoots als ge Hem gaat zien als een God Die Trouw is aan Zichzelf en Trouw aan de vrijheid van de mens en van de Schepping.

Hij is een God Die uitziet naar mensen met ware liefde voor elkander, naar de mens die troost brengt aan de lijdende, die hulp verschaft in de nood van de behoeftigen, die een beetje geluk brengt naar het hoognodige bezit, hij die luisteren wil naar de mens die in geestelijke armoe verkeert.

God ziet uw goede wil en daden. Hij is toegankelijk en liefhebbend. Tot Hém kunt gij u richten in gebed, dat geen geroep meer is in de leegte, maar een plaats waar het verlangen van de mens en het verlangen van God elkaar ontmoeten. God vergeeft en doet leven.

Als u bidt, dan is Hij het Die in u aan het werk is.

Die afwezige God kunt u vertrouwen. Hij is alleen maar afwezig, omdat Hij wil zijn "Degene Die komt" : Degene op Wie de mens wacht, niet dadenloos, maar helemaal ingeschakeld in het grootse avontuur, dat het leven is.

De mens is vrij en kan zich voor God afsluiten. Hij kan God loochenen of Hem de rug toekeren”.

 

Merk ook op dat Maria niet alleen spreekt over Gods Trouw aan de vrijheid van de mens, maar ook van de schepping. Hierbij moeten wij onwillekeurig ook denken aan de millieuvervuiling en de invloed van het menselijk denken op zijn omgeving, waarvoor steeds meer wetenschappelijk bewijs voorhanden komt. Maar vooral ook aan de beschrijvingen van de schepping waarin de Heilige Hildegard von Bingen (visioenen 12de eeuw) de effecten van het menselijk denken en handelen op de natuur en natuurrampen beschrijft zoals die in de scheppingsorde reeds zijn opgenomen.{stopExpandCollapse}


{startExpandCollapse id='expand2' title='Hoe moet ik als Katholiek leven in deze maatschappij? Hoe ga ik dan met mijn medemens om?'}
Over hoe
ons te gedragen in relatie tot de problemen en moeilijkheden van deze tijd en over hoe ons geestelijk leven te verdiepen geeft Maria vele aanwijzingen. Zij legt ons ook vanuit diverse invalshoeken uit dat het niet de bedoeling is om zo maar onze plaats in de maatschappij te verlaten.

Op de feestdag van Maria Visitatie (02.07.1987) sprak Zij als volgt:

”De Katholiek van vandaag en morgen zal een mens moeten zijn die leeft van God en die tegelijk midden in de wereld staat, een die zichzelf mens weet en niet beter dan wie ook, de mens die op weg gaat om de ziel die in nood verkeert te helpen.

Laat zulk een visitatie rein zijn en blijf er van bewust, dat het Christen zijn een genade is, een roeping, een om niet ontvangen gave en een taak, die beseft, dat dit door God geroepen en uitverkoren zijn een geestelijke waarde is en anders niets. Dat het niets te maken heeft met stand, geld of kennis.

Alleen als de Christen zó denkt, zal hij die ander niet verachten en in staat zijn behalve zijn eigen last ook die van anderen te dragen.

Als gij iemand iets geeft uit liefde, moet gij niet verzoeken het terug te ontvangen, want dan is dit geen liefdegave meer”.

Merk ook het belang op dat we ons als Katholiek  niet beter weten of voelen dan een ander. Dat zou werkelijk een gebrek aan ootmoed zijn. Alle boodschappen van Maria roepen ons steeds op tot een diepere ootmoed, omdat we alleen zo het benodigde geloof, hoop en liefde kunnen verkrijgen.{stopExpandCollapse}


{startExpandCollapse id='expand3' title='Kan reïncarnatie waar zijn? Hoe zit dat dan met het eeuwig leven?'}

Hierover spreekt Maria kort en duidelijk op 02.05.1990:

"De volkeren dezer tijd raken steeds verder van het goede pad af en pijnigen hiermee het Goddelijk Hart van Jezus. Zij beweren, dat er na de dood geen eeuwig leven meer is, maar dat het dan voor iedereen ophoudt nog te bestaan - zij geloven niet in God.

De mens heeft het voor het zeggen, want er bestaat geen hel, noch vagevuur zegt hij, maar gelooft wel in reïncarnatie, wat echter nooit in Gods Plan zal voorkomen".{stopExpandCollapse}

 

{startExpandCollapse id='expand4' title='Waar komt helderziendheid vandaan en waarom is het zo meestal zo weinig concreet?'}

 

Maria geeft hierop op 22.07.90 een ondubbelzinnig antwoord:

"En neem ook van Mij aan, dat helder­ziendheid niet van de Hemel is, maar zieleschouw der Priesters wél kan bestaan".{stopExpandCollapse}

 

{startExpandCollapse id='expand5' title='Raakt de wereld niet overbevolkt?'}

 

Op 26.11.1978 zei Maria:

"Mijn kinderen, laat u niet bedriegen, dat de wereld te klein wordt om alle mensen te bergen. Er is ruimte voldoende voor elkeen!

Blijft in liefde verenigd met elkaar en bidt, dat de weten­schap zich niet gaat stellen boven de wetten van God".

Een zeer duidelijke stelling tegen de CO2 lobby die er heden ten dage steeds openlijker voor uitkomt de wereldbevolking drastisch te willen verminderen o.a. door de instelling van verplichte sterilisatie en abortus programma's. Het menselijk organisme produceert immers steeds CO2.{stopExpandCollapse}


{startExpandCollapse id='expand6' title=' Er is veel verwarring over valse genadeoorden en valse profeten, waar moeten wij dan op letten om niet bedrogen te worden?'}

 

Door valse verschijningen en oorden wordt veel afbreuk gedaan aan de echte genadeoorden. Ook spreekt Maria over mensen die menen een verschijning te hebben gezien, dat zij er beter aan doen om hierover te zwijgen. In het eerste kwartaal 1986 is er in een aantal boodschappen het volgende gezegd:


-"Onthoudt dit voor eens en altijd en laat u niet bedriegen door mensen als waren zij door de Hemel gezonden: Niemand wordt naar een ander land gestuurd om dáár een Boodschap te brengen van de Hemel.

Weliswaar ontvangt u weleens Boodschappen uit een ander land, maar deze zielen krijgen nimmer de opdracht van God de Vader, noch van welke Heilige dan ook, om te spreken in andere landen, omdat Ik dan zou komen met een Boodschap.

Hoegenaamd in elk land, van welke richting dan ook, zal Ik Mij tot Mijn kinderen wenden om hen toe te spreken in hun eigen landstaal.

 

- Weet ook, dat Uw Moeder nimmer komt met dreigementen om u angst aan te jagen, maar alleen met waarschuwingen voor wie u moet bidden.

Houdt u vooral niet bezig met aangeboden lectuur die u alleen maar angstig maakt en schrik aanjaagt, maar geef die verloren uren liever aan de mens in nood. Laat u nimmer afschrikken met bedreigingen, als zouden die van Mij komen, want alleen met liefde zal Ik u terecht wijzen en nimmer met scherpe taal.

 

- Bidt kinderen, dit vraag Ik op alle plaatsen van de wereld waar Ik verschijn. Maar onthoudt wel dit : niet alleen bidden is genoeg, gij moet ook elkander helpen.

Gij hoeft niet de héle dag te roepen : Onze Vader ! maar voeg uw daad bij deze woorden. Het is beter uw evennaaste bij te staan dan vele rozenhoedjes per dag te bidden.

Wat heeft God er aan, dat gij Hem de gehele dag aanbidt, maar uw vrienden in nood niet hoort of vergeet ? Bidden heeft op zulke manier geen enkele waarde.

Alleen daarmee kunt gij het Hemelrijk niet verdienen."


De Waarheid zit steeds in Mijn woorden. Vergelijk dan ook de inhoud met die van andere oorden vraagt Maria ons. Als de waarheid primair in de woorden van de boodschappen is te vinden en Maria zich niet zal beperken tot alleen oppervlakkigheden dan zal Zij in de recente genadeoorden niet voorbijgaan aan de ten hemelschreiende onrechtvaardigheden van deze tijd. Het allergrootste kwaad aller tijden is de abortus.  Maar ook wordt de grote ernst benadrukt van de zonden m.b.t. homofilie, de vrije seksuele moraal, laster en kwaadspreken, het gebrek aan liefde voor de paus en kerk etc.

 

Probeert u eens via de zoekwoordenfunctie de boodschappen van drukbezochte genadeoorden op deze of hieraan gerelateerde kernwoorden te scannen. U zult uitermate verrast zijn door het resultaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Maria zegt dat de waarheid niet gerelateerd kan worden aan hoge bezoekersaantallen. Het hierbij veel gebruikte argument - aan de vruchten kent men de boom - is voor ons niet zichtbaar in bezoekersaantallen. God de Vader zal uit het kwade toch het goede trekken heeft Maria in dit verband gezegd.              


(Andere argumenten vindt  u op de home pagina "zijn de boodschappen waar").

"Jezus' H.Hart en het Mijne zijn intens bedroefd, dat velen de Boodschappen welke Ik hier mag geven niet serieus nemen.

…. terwijl Ik als de Toren van David met alle kracht die in Mij is, u in Mijn Armen sluit om u te behoeden voor valse profeten.

….Houdt u vooral aan de woorden die Ik hier tot u allen spreek." {stopExpandCollapse}

 

{startExpandCollapse id='expand7' title='Welke bijzondere aandachtspunten helpen ons geestelijk te groeien?'}

We hebben hiervoor uit een aantal boodschappen een overzicht samengesteld waarin de manier en het inzicht,  om op eenvoudige wijze vooruitgang in geestelijke groei en dus volmaaktheid te bereiken worden behandeld. (uiteraard helpt iedere boodschap ons dichter naar Jezus Christus te brengen)


Maria raad ons aan als een zeker middel onze ziel van elke vrees te weren door:

Draag je dagelijkse handelingen op aan Maria om ze te zuiveren van alle smet, eigenliefde of haat. Beschouw je als een werktuig van Gods hand, voor en in alles onverschillig maar geheel  ten dienste van Hem. Dan zal de H.Geest onze ziel besturen door liefde i.p.v. vrees. Zal Hij onze onwetendheid te hulp komen en ons helpen Hem beter te leren kennen en steeds volmaakter te dienen.

Leg je geheugen kalm en rustig aan zijn voeten en bid Hem om je ijdele gedachten, redenering en dwaling uit je hart te verwijderen en het licht van het geloof met al zijn leringen erin te prenten. Dat de H.Geest je met Zijn gave mag vervullen (vooral die waaraan je ziel het meest behoeftig is).

Breng Hem het offer van je zintuigen.

Offer je met Jezus op aan de Vader door je over te geven aan al zijn beschikkingen. Laat de gedachte aan Zijn (c.q. Maria ’s) tegenwoordigheid het zegel drukken op al uw handelingen, zodat terwijl  je spreekt al uw gedachten naar de hemel zijn gericht. Het zijn vooral het tabernakel en de hemel die je blikken zonder ophouden moeten boeien. Ga niet weg bij het tabernakel zonder je diep  te vernederen bij  de gedachten aan jouw nietigheid zodat Gods genade overvloedig in je kan wonen. Jezus moet van jou kunnen zeggen “dit is de voortzetting van Mijn offer”.

 

Wenst gij dat uw werken gezegend en zelfs temidden van grote moeilijkheden vol aantrekkelijkheden voor u zijn? Werk dan steeds onder het oog van uw engelbewaarder in de geest met uw hemelse Moeder.  Wilt gij aan God en Zijn engelen een grote vreugde bereiden stel dan al uw werken in de handen van uw Moeder.

Al uw handelingen op zichzelf verricht, d.w.z. alleen uiterlijk zonder een zuivere mening, hebben slechts geringe waarde. Keer daarom bij het begin van elke handeling een ogenblik in uzelf, om ze tot God terug te brengen en zo een deugdzaam einddoel te bereiken. Waar het vooral op aankomt is dat gij leert vrijer met uw hemelse Moeder te spreken en haar stem innerlijk beter te volgen. Voor een moeder hoeft men niet bang te zijn, want zij zal alles geven wat maar enigszins mogelijk is.


Kinderen maak Het Leven van Jezus tot het uwe door de liefde. De Liefde van God is Het Leven uwer zielen; put gij ze dan uit Het H.Sacrament als uit Hare Bron.  Uwen Goddelijke Verlosser Oefent door Dit Sacrament een rechtstreekse invloed uit op jullie zielen. Doch slechts in zoverre gij voor het ondergaan van dien geheim­zinnige invloed, die een volmaakte vereniging met Jezus Chris­tus beoogt, vatbaar zijt. De H.Johannes van Het Kruis verklaart deze vereniging aldus: "Ze is de overeenkomst, zegt hij, die de menselijke wil aan­gaat, met den Wil van Jezus Christus, zodat de ziel alles wil, wat God Wil en alles verwerpt, wat niet is overeenkomstig den Wil van God".

Verlang naar Dit Leven van Liefde: een volkomen onderwerping aan alles wat U overkomt. Gij moet het vertrouwen in u opwek­ken. Stel U niet enkel tevreden met het werk des gebeds, maar werk ook al biddend. Beijver u de verdienste der onschuld of der boetvaar­digheid aan uw werk te verbinden, zonder de plaats, die U is aangewezen, te verlaten. Gij zult aldus een onmerkbaar maar wezenlijk apostolaat uitoefenen, dat volgens de Woorden van de H.Geest Het Goddelijkst is onder al de Goddelijke Werken.{stopExpandCollapse}


{startExpandCollapse id='expand8' title='Zijn de zielen in de hemel op de hoogte van hoe het gaat met hun nabestaanden? '}

Op 29 juli 1978 zei Maria hierover het volgende:

 

Alleen de grote heiligen hebben contact met de mensen op aarde. Als men een ziel in de hemel

echter om hulp roept op de aarde, moeten de mensen eerst hun bemiddeling inroepen van de

Moeder Gods of een andere heilige. Uw familie of vrienden die bij God zijn weten niet wat er op

aarde gebeurt. Zij vragen het hun schepper of Zijn moeder, die hun op de hoogte houdt wat hun dierbare overkomt op de aarde. Dan zijn zij vaak een voorspreker bij God{stopExpandCollapse}

 


Programma

Untitled document

Maria's Hofke 2018

programma:


wekelijkse gebedsdiensten in de kapel

Woensdag: 14.00-15.00 u                                        gebedsdienst

Vrijdag:      14.00-15.00 u                                        kruisweggebeden en kroontje

(de laatste woensdag van iedere maand is er tevens een H.Mis om 12u)

Elke 11de van de maand (Maria heeft gevraagd deze dag te beschouwen als een feestdag van Maria de Toren van David )
12.00 u                              Heilige Mis
14.00-15.00 u                     Gebedsdienst* rozenkransgebed, gebeden door Maria Turris Davidica hier gegeven, kroontje van de Goddelijke barmhartigheid.

Op 11 jan., 11 juli en 11 nov. zijn de belangrijkste dagen waarvan Maria zegt dat er vele genaden aan de gehele wereld worden geschonken. Uiteraard wordt ook op die dagen de gebedsdienst voorafgegaan door een H.Mis om 12.00 u.

 

extra vieringen

maandag 19 maart, feesdag van sint Jozef:  14.00-15.00 u  gebedsdienst

 

Goede vrijdag:                                             14.00-15.00 u  kruiswegviering

 

3 november Bloeding van het Heilig Aanschijn: 12.00 u H.Mis en van 14.00-15.00 u gebeds-dienst**

 

Biechtgelegenheid

Elke woensdag en bij de extra vieringen voor en na de gebedsdiensten (ervan uitgaand dat de priester zoals gebruikelijk aanwezig kan zijn)

Op vrijdag is er meestal geen priester aanwezig


Openingstijden van de kapel

Woensdag van 12.30-16.00 u.***
Vrijdag van      13.55-15.00 u.
elke 11de van de maand 11.30 - 16.00 u.***
***Op deze dagen is er gelegenheid om in de ontvangstruimte een kopje koffie of thee te drinken in de pauze en na de gebedsdienst. Ook zijn er altijd bestuursleden en bezielers aanwezig voor een gesprek of het beantwoorden van vragen.
Livestream
Als u graag de gebedsdiensten via internet "live" vanuit uw huis wilt volgen omdat u niet in de gelegenheid bent de kapel te bezoeken kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen. Zie hiervoor de navigatie naar contact. Wij kunnen u dan de link toesturen waarop u de gebedsdienst kunt volgen.


Iedereen is altijd van harte welkom.

 

*  Dit zijn feestdagen voor Maria's Hofke, waarvan 11 januari door Maria is aangewezen als de grootste feestdag. Op deze dagen worden veel genaden aan de wereld geschonken.

**  Op 3 november heeft 3 maal het wonder van de bloeding plaatgevonden op de foto van het H. Aanschijn. Dat is een foto gemaakt van het H. Aanschijn welk Jezus zelf heeft achter gelaten op de doek van Veronica tijdens Zijn kruisweg.

 

Als u op andere tijden in de kapel wilt bidden kunt u altijd aanbellen. Bgg kunt u bellen naar 0620550487 of 0623817839.

Untitled document

Contact

Untitled document

Beheer website

Algemeen: Bart en Nicole Roosen
De Vinkenslag 1
5258 KW Berlicum (NB)
Foto, film en montage: Jac van der Coer
Kerkstraat 63
5411 EC Zeeland
Website ontwikkeling: Philippe Roosen, Studio 5211

Website is eigendom van:

stichting Turris Davidica
Torenstraat 7
5258 ET Berlicum (NB)
Tel: 073 300 0236 
info@turrisdavidica.nl
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Turris Davidica. De printopties op de website zijn enkel voor privédoeleinden.


Stuur ons een bericht

Als u vragen of opmerkingen heeft of iets wilt bestellen laat het ons dan weten.

Untitled document

Hier ziet u de ligging van Maria's Hofke op de kaart:

{SimpleGoogleMap map='turris davidica' adr="Turris Davidica, Torenstraat 7" lat="51.67729222109961" long="5.4045626521110535"' text="Turris Davidica, Torenstraat 7, Berlicum"}

Blog


Als u de link onderaan deze pagina gebruikt dan wordt u doorverwezen naar een weblog onder de titel "Mariaverschijningen en Maatschappij".

Wij stellen het op prijs als u daar uw mening over de website, uw ervaringen in Maria's Hofke of met Maria de Toren van David wilt meedelen om ook met anderen te kunnen delen.

Er worden ook regelmatig artikelen geplaatst waarop u kunt reageren. Nu is een artikel geplaatst over Fatima, Garabandal, Vrouwe van Alle Volkeren en Maria de Toren van David.

Het weblog is tevens bedoeld om ruimte te geven aan mensen die een getuigenis of dankbaarheid voor een genezing of andere gebedsverhoring willen uiten.

Wij nodigen u uit op deze link:

www.mariaverschijningenenmaatschappij.nlNieuwsbrieven

Nieuwsbrief archief


Aanmelden voor nieuwsbrief

Vul uw e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen:
Archief

Archief van alle algemene boodschappen

Van 1977 tot 1992 heeft Elisabeth Sleutjes-van Gaal boodschappen ontvangen van Maria in het Hofke te Berlicum. Alle algemene boodschappen zijn via dit archief terug te vinden.


Archief

1977

8 december 1977:  gebed in vervolg op de bloeding van het Heilig Aanschijn op 3 november 1977.

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed gegeven :

Eeuwige Vader, ontvang als verzoeningsoffer voor de noodwendigheden der H.Kerk en tot uitboeting der zonden van het mensdom, het Allerdierbaarste Bloed en het Water gevloeid uit de Wonden van het Goddelijk Hart van Jezus en wees ons genadig. Mijn Jezus vergiffenis en Barmhartigheid door de Verdiensten van Uw Heilige Wonden. Heilig Aanschijn van Christus, wij aanbidden U, dat Gij voor ons opnieuw Uw Kostbaar Bloed deed vloeien in 't Hofke van Berlicum. Mijn Jezus, ik vertrouw op Uw Barmhartige Liefde en op Die van Uw Moeder.

 

Moeder Maria vol van liefde en dankbaarheid vervuld, neem ik tot U mijn toevlucht. Gij, Die genoemd wilt worden: Toren van David, geef ons de volheid van de Kracht die van U uitgaat. Turris Davidica, Die onder deze titel hier komt in het Hofke, waar het Kostbaar Bloed van Uw Lieve Zoon opnieuw gevloeid heeft, geef, door onze gebeden, dat de mensen leren begrijpen, dat Gij met Uw Geest rondgaat tot aan de uiteinden der aarde. Omwille van het Bloedige Aanschijn van Uw Zoon, laat ons deelachtig worden van de volheid Uwer Genade. Laat toe dat de Kerk nieuwe goede herders voortbrengt. Moeder van alle christenen, Medeverlosseres van de wereld, schenk ons de redding van al Uw kinderen!

3 x Weesgegroet... 3 x Glorie zij de Vader...


Archief

1978

16 juli 1978. Iedere dag het Rozenhoedje bidden, zou oorlog en rampen tegen houden.  Er zou alleen maar vreugde en eendracht zijn onder de mensen.

 

Hier ben Ik Mijn kind!
Ik ben gekomen om de mensen te waarschuwen voor de a.s. nieuwe rampen, die zich zeer binnenkort gaan voordoen. Het merendeel van Mijn kinderen geeft zich over aan zingenot en maken anderen bespottelijk, wanneer zij nog maar alleen een kruisteken maken. Elisabeth, wanneer straks voor de aanvang van het H.Misoffer Mijn gebedskinderen hier tezamen zijn, lees dan Mijn Boodschap voor, Die tevens een waarschuwing inhoudt. Bidt, bidt Mijn lieve kinderen en spoor ook anderen aan tot het bidden van de rozenkrans. Als al Mijn kinderen iedere dag het Rozenhoedje wilden bidden, zou men Mijn Hemelse Vader kunnen bewegen de oorlog en rampen tegen te houden. Dan zou er alleen maar vreugde en eendracht zijn onder de mensenkinderen. Straks, wanneer Mijn goede Priesterzoon de herdenking van de Kruisdood van Mijn Kind aan jullie zal voorhouden, wend je dan algeheel tot Hem, Die voor alle mensen Zijn Leven Geofferd heeft, Die geslagen en gegeseld is en ontelbare kneuzingen zijn Zijn H.Lichaam toegebracht en Die nimmer heeft gefaald Zijn beulen Lief te hebben tot het bittere einde. Wanneer Hij straks zal neerdalen in elk van jullie harten, toon Hem dan hoe lief gij Hem hebt. Blijf niet koud en niet leeg van binnen, maar geef je geheel en al. Ook wanneer het Offer van innige verbondenheid met Mijn Heer je lichaam terneer zou drukken, blijf dan toch standvastig aan de belofte, die ge Hem ieder afzonderlijk straks geven zult. Bereid je voor op een nieuw Pinkstergebeuren, op een Verrezen Christus, om Zijn Almachtige Grootheid! Die de wonderen zal verrichten aan diegenen, die Hem hebben liefgehad. Mijn lieve kinderen, luistert naar de smeekbede van jullie Hemelse Moeder, Die je Liefheeft, méér dan je vermoeden kunt, Die je blijft vasthouden, wanneer je je wilt afwenden, maar Die ook troosten zal al lijkt het, dat je dan eindeloos vereenzaamt. Blijft bidden en smeken en leeft in een voortdurende gemeenschap in liefdevolle verbintenis tot elkaar. Bidt veel en vurig mèt en voor elkaar en offer jezelf eens op, ook als het leven zinloos lijkt. Offer jezelf door goed te zijn voor je medemens, maar offer ook van je bezittingen, die overvloedig zijn. Laat je medemens niet in de kou staan, maar waardeer hem, want ook hij is een van de Onzen, ook hij is je broeder, die hunkerend toeziet hoe gij verkwistend door het leven gaat. Laat hem niet langer roepen en smeken, maar denk eens aan de Woorden van Mijn zoon Jezus Christus: "Al wat gij aan de minsten der Mijnen hebt gedaan, dat hebt ge aan Mij gedaan". Lieve kinderen, nu op Mijn feestdag wil Ik jullie Mijn bijzondere Zegen schenken onder het Heilig Misoffer. Bidt en beleeft het Offer van Mijn Zoon mee, Die iedere dag opnieuw weer tot elk van Mijn kinderen roept: "Vrouwe, zie daar Uw zoon, zoon zie daar uw Moeder". Laat Hem niet alleen, hangend aan het Kruis met Zijn met Bloed doorlopen Ogen, Die je aanstaren met te zeggen: "Komt allen tot Mij die belast en beladen zijt en volgt Mij!" Dan kunt gij allen zeggen: Hij heeft ons een weg gebaand, die ons dichter bij Zijn Vader brengt. Tot straks Mijn kinderen. Dan zal Ik Mijn Handen uitstrekken naar allen, die Mij lief zijn en aan alle zieken zal Ik bijzonder Genade verlenen, ook degenen, die vandaag met Ons geestelijk tezamen hier verbonden zijn. Maar beleeft dan de H.Eucharistie in eerbiedige houding mee.

 

17 september 1978 - 06.45 uur. In dit land zal uw Toevluchtsoord worden opgericht: Mijn Heiligdom... Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn, wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van Mijn Zoon af te wachten. Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren.

 

Lieve kinderen, wederom zijt gij vandaag hier tezamen gekomen om jullie Moeder te eren. Het is niet bij toeval, dat ge door de Vader naar hier werd gezonden. Vele Bovennatuurlijke Veropenbaringen zullen verleend worden aan Mijn kinderen. Vele genezingen, maar ook bekeringen, zullen hier naar ziel en lichaam hun zegen bekomen. De geest van waarheid en liefde werd niet uitgedoofd in de wereld, al heeft satan een grote macht. Velen zullen hun kaars bij Mij ontsteken en zij zullen nooit gedoofd worden.
Weet wel, Mijn kinderen, de overwinning is voor u en voor Mijn Zoon Jezus Christus. Eens komt de dag, dat gij zult weten uw opdracht goed vervuld te hebben. Daaraan zult ge hen kennen, die het merkteken van de Vader hebben gekregen, dat ge geheel ongelukkig zult zijn als ge de stem in uw binnenste verwerpt. Gij allen werd gekozen uit de grote menigte. God de Vader in Zijn oneindige Barmhartigheid heeft Mij de toelating verleend tot jullie te komen als Middelares en Uitdeelster van alle Genade. Mijn Genade, Die slechts wacht op uw gebeden.
Mijn kinderen, Ik heb de Hand gelegd aan het roer van het schip. In dit land zal uw Toevluchtsoord worden opgericht: Mijn Heiligdom. Het Hemellichaam nadert de wereld, het is geen gewone ster.
Dit Buitennatuurlijk Gebeuren wordt geleid door de Vader.
Mijn kinderen, vreest niet om hen, die je trachten zullen uw zending tegen te houden met u voor de wereld te beschuldigen van uit hun belangrijke hoge positie te zeggen, dat gij een kruistocht begonnen zijt van schrikbarende zorg. U vraagt Mijn kinderen het teken der verlossing te bekomen.
Mijn kinderkens weet, dat de betekenis hiervan is, dat de Eeuwige Vader de bedoeling heeft daardoor de mensen van hun zondenschuld te verlossen. Weet, dat satan en de hel zullen strijden tegen het Rijk van de Vader.
Zij, die zich aan de Vader hebben overgegeven door opdracht en liefde, zullen eens ondervinden dat ze deze beproevingen goed hebben doorstaan en dat hun geest maar ook hun lichaam het beter zullen krijgen dan zij, die het Licht verworpen hebben.
Mijn kinderen, uw tijd zal vele Heiligen voortbrengen, al zoekt de duivel listig rond naar zijn prooi.
Zij, die hebben getracht de weegschaal in evenwicht te houden, hun namen zijn bekend en opgeschreven in het Rijk van de Vader. Een groot geheim zal het voor het mensdom zijn, wanneer alles ontnomen wordt om de terugkeer van Mijn Zoon af te wachten. Voor dezen, die tot de uitverkorenen gerekend worden, zal het een zalige vreugde zijn tezamen met Hem op te treden wanneer Hij zal wederkeren. Oh, Mijn kinderen, volhardt in uw gebed deze luttele dagen, welke nog resten van uw aardse bestaan.
Ik sta er borg voor, indien gij allen uw kruis draagt in liefdevolle onderwerping en de waarheid vasthoudt met een groot geloof.
Beproeving en rampen zullen blijven komen, totdat het overblijvende verrijst en gezuiverd zal zijn.
De aarde zal een kastijding zijn, veel groter dan welke straf ooit het mensdom heeft gekend. Doch alleen voor hen is deze straf afgemeten en bepaald, die niet geluisterd heeft naar Mijn vele waarschuwingen. Wanneer een geldig gewijd Priester de Mis opdraagt volgens de mening van de huidige Paus dan verzeker Ik u dat ze heilig is.
Laat uw stemmen van gebed en dankbaarheid aan God de Schepper opstijgen en laat de deur van uw hart openstaan, want de tijd nadert, dat ge zult op zoek gaan en dan zullen de deuren gesloten zijn.
De Hemelse Moeder richt Haar Handen omhoog met beide Handpalmen tegen elkaar in een houding van innige liefde.
De wereld verwacht Mijn Zoon, maar waarvoor?
Zijn ze voorbereid op Zijn Komst? Neen, men luistert niet!
Drievierde van het mensdom zal verloren gaan, wanneer men niet bidt.
Mijn kinderen, Ik vraag u op weg te gaan om op de deuren te kloppen om de Boodschap, Die Ik jullie breng, uit te dragen.
Het aftellen nadert zijn einde! Nu is er nog tijd om je aan te sluiten bij de gelukzaligen.
Mijn kinderen, wanneer ge straks met Mijn priesterzoon het Lijden van Mijn Zoon meebeleeft, bidt dan, dat God de Vader genadig zij, zodat de Kruisdood van Mijn Zoon zijn waarde heeft. Wanneer je straks naar je land of plaats wederkeert, laat je mond dan spreken, dat het einde niet veraf is.
Bidt veel voor en met elkaar, daar alleen al kan Ik kennen, dat ge Mijn kinderen zijt.
Straks Zegen Ik jullie, wanneer gij de offergave van jezelve geven zult.

 

29 september 1978 - 10.45 uur  De spoedige dood van JP I.

Vraag over de zo spoedige dood van Paus Joannes Paulus I.

Waarom hij juist vandaag werd opgeroepen was, omdat deze grote eenvoudige het moeilijk heeft gehad met deze zware taak. Alhoewel hij maar kort het Herderschap gekend heeft Opperherder te zijn van de H.Kerk is, omdat toch nog velen deze Paus veel leed aandeden. Dit werd verkregen door satan's macht. Vandaar, dat juist vandaag de Heilige Aartsengel Michaël hem verdedigde! Het is vandaag de feestdag van de H.Aartsengel Michaël, Verdediger van de Kerk van Christus. Gij vraagt Mijn kind, welke naam de toekomstige leider zal krijgen en of het de laatste zal zijn.
Wanneer Ik dat bekend zou maken wist men, dat het derde Heilstijdperk van Mijn Zoon niet ver meer af was. Dat wil Ik jullie niet mededelen, omdat Mijn kinderen dán alleen maar vuriger gingen bidden, als zij het voorzegd kregen.
Men moet daarom nu al met een grote vurigheid blijven bidden en vertrouwen en zich toeleggen op een mogelijke snelle Wederkomst van Mijn Zoon.
Weet wel, dat de allerlaatste twee Opperherders hem hebben opgewacht met de Heilige Michaël. Hij juicht nu in de Verheerlijking te mogen toeven van de Vader, met alle Heiligen en Engelen.

 

22 oktober 1978 - 22.15 uur.   JP II liet de liefde zegevieren tegen het protocol in.

 

Hebt ge vandaag de nieuwe Opperherder gadegeslagen? En hebt ge gezien hoe hij het Herderschap zag?
Hoe vond gij het ritueel van zijn liefde tegenover zijn medebroeders in Christus, tegenover zijn kinderen van zijn Moeder de H.Kerk, tegenover de kudde van zijn schaapstal, zonder iemand uitgezonderd?
Ging hij niet vaderlijk met allen om?
Liet hij de liefde niet zegevieren, tegen het protocol in? Had hij ze niet allen even lief en waren niet allen gelukkig met deze daad, door de innige verbondenheid met elkander?
Hebt ge nu duidelijk gezien hoe lief ze elkander hadden?
Wat baat het de mens als hij predikt, beveelt, zijn onderdanen aanzet tot gebed, maar hij mist de liefde, dan is hij gelijk hol metaal, dat geheel leeg is van binnen, dat niets te bieden heeft.
Is het je duidelijk Mijn kinderen waarom Ik spreek: Hebt elkander lief, want dan bezit ge alles.
Deze H.Vader heeft de harten gewonnen van Mijn kinderen.
Nimmer is het in de geschiedenis der Opperste Herders voorgekomen, dat, na het aanvaarden van het hoogste ambt, deze tekenen van liefdesuitingen gegeven werden.
Waarom zou men er dan kwaads in zien, wanneer ook dit gebaar Mijn kinderen op elkaar toepassen?
Moeten zij zich schamen voor elkaar of durft men zo niet op te treden? De H.Vader Paus Joannes Paulus II heeft het voorbeeld aan allen gegeven. Hebt elkander lief, dit is het grootste Gebod.

 

25 oktober 1978 - 07.00 uur.   de meesten van Mijn kinderen trekken zich niets van Mijn waarschuwingen.

 

Mijn kinderen, weest niet bevreesd over de spot, die men zal brengen. Weet, dat Ik achter jullie sta en je zal verdedigen, doordat er weer nieuwe genezingen zullen plaats vinden. Dan zal men jou moeten geloven en ook willen geloven, dat dit alleen van God komt.
Dan kan Ik alleen nog dit zeggen: Wist ge dan niet, dat er nog veel belangrijker dingen te doen zijn, omdat de meesten van Mijn kinderen zich niets van Mijn waarschuwingen aantrekken. De tijd is korter dan velen denken, bereidt daarom de mensen voor, dat ook zij paraat moeten zijn voor de nieuwe opkomende ramp.
Bidt, kinderen bidt, laat je niet misleiden of afwenden van het samenzijn met de Heer.
Blijf bidden en Ik zal de poort der Hemelen voor jullie openzetten. Zorg dan, dat ge staat aan de rechterkant, dan zult ge de deur zien openstaan en vanzelf daar naar de Troon van de Almachtige God keren.
Herhaaldelijk zal Ik blijven roepen en smeken, want heb Ik niet allen even lief? heb Ik niet allen aangenomen als Mijn kinderen?

 

29 oktober 1978 - 07.45 uur.  Denkt men het beter dan Elisabeth te kunnen ... probere eerst na te gaan of men een gevecht met de duivel zou kunnen verwerken... men zou al vluchten bij het zien van zulk een monster.

 

Mijn kinderen, sta niet stil! Ge moet vooruit, met al Mijn genadekinderen en zeg niet: ik zal proberen vol te houden, neen ge moet volhouden!
Help de wereld te redden, want velen zullen in de hand van satan vallen. Zorgt gij ervoor, dat hij niet één ziel aanvalt in zijn macht. Zorgt ervoor, dat hij niet één prooi kan strikken en let op, want hij probeert verdeling te zaaien bij Mijn kinderen.
Ook zal hier of daar, zelfs tussen de gebedsgroepen kritiek ontstaan over de Boodschap van de bevoorrechte.
Zijn deze Boodschappen wel gesproken door de H.Maagd, komen ze niet rechtstreeks van de duivel?
Waarom moet er altijd onenigheid bestaan, als men Mijn Boodschap niet volledig begrijpt, als het zo wij denken, anders uitkomt dan voorzegd was. Weet ge de achtergrond ervan en kent ge Mijn Geheimen, die Ik steeds Mijn uitverkorenen doorgeef?
Wie meent het beter te kunnen, probere eerst na te gaan of men een gevecht met de duivel zou kunnen verwerken. Men zou al schrikken bij het zien van zulk een monster. Men zou gaan vluchten en de Heer aanroepen.
Men zou het leven niet meer aandurven. Men hoefde dan geen bevoorrechte te zijn. Uw land en de wereld zijn slechter dan de tijden van Sodom en Gomorra, ook van Noach.
Verstoor het boek des levens niet en hou satan ver van je af, want hij zaait leugens en bedrog.
Keer in jezelve en roep, ja smeek de Hemel om Bijstand.
Weet, dat de tijd korter is dan ge uzelve probeert wijs te maken.
Heb je evennaaste lief als jezelve! Denk niet, dat ge beter bent dan je buur. Als ge denkt, dat ge beter bent, gooi dan een steen naar hem toe! Probeer jezelf beter te kennen door meer te bidden.
Draagt elkanders lasten, want ge weet niet eens hoe ge uzelve voordoet, ge hebt er geen weet van hoe ge zelve bent.
Spreek tot elkander meer over het spoedige einde.
Weet elkaar te beminnen door de liefde zelf te beoefenen.
Zie naar het voorbeeld van de H.Vader, die allen opriep tot vriendschap en elkeen omhelsde.
Had hij niet allen even lief? Heeft hij de maatstok getrokken? Neen, zo ge hebt kunnen zien, heeft hij het voorbeeld van zijn Schepper gevolgd en geroepen: "Komt allen tot Mij en Ik zal u troosten Mijn kinderkens!" Doe dit ook bij elkaar en schaam je niet, alsof gij meer bent dan die ander! Schaam je niet, omdat gij schoner gekleed gaat, of meer bezittingen hebt. Wij zijn allen gelijk.
Bemin en troost u met deze woorden: "Ge zijt allemaal kinderen van God de Vader, maar ook je Hemelse Moeder heeft jullie aangenomen onder het Kruis van Mijn Zoon".
Luister naar Mijn Oproep, die steeds dringender zal worden en leef in vriendschap en vrede met elkaar.
Als ge elkander liefhebt en geen verdeeldheid zoekt of met een kritische blik elkander bekijkt, dan zal Ik wederkomen bij jullie allen.
Bidt, ja bidt méér dan ge tot nu toe deed, want men moet weten, dat het bestaan spoedig een einde zal nemen.
Volg nu het Lijden van Mijn Zoon door je mededeelzaam te stellen aan de Heilige Eucharistie.
Troost u met deze woorden: Mijn Zoon heeft meer Geleden dan al het lijden tezamen!
Bereid je voor op het neerdalen van Jezus in elk van jullie harten.
Vervul de diepste eerbied, want Hij is Het Die alle Lof waardig is!

 

21 november 1978 - 07.00 uur.  Het kleed in rode kleur is vanwege het vergoten bloed van de onschuldige kinderen.

 

Maria waarom bent U in deze kleur gekomen? (Wit kleed met rode Mantel)

Dit is de kleur van Mijn Opdracht,die ernst inhoudt! Mijn Mantel is rood gekleurd met het bloed van onschuldige kinderen en het kleed, wat Ik eronder draag, is de kleur van hun onschuld, de reinheid van hun nog ongeboren bestaan.
Deze kleur is het symbool wat Ik draag voor deze verstotenen.
De kleine, maar grote martelaren, die geen leven gekend hebben, die verslagen zijn, voordat zij het levenslicht zagen.
Wanneer men door blijft gaan met het pas ontluikende leven af te breken, zal Gods Vertoornde Hand Zich wreken en zal er een oorlog uitbreken, die de wereld nimmer heeft gekend.
Men heeft een samenzwering gespannen om de Schepper van het Eeuwige Licht een speer naar Zijn Hart te werpen, de speer die Hem treft door het doden van uw kinderen.
Om deze Boodschap zal men spotten, wanneer Mijn gebedskinderen die uit zullen dragen. Maar bidt dan tot de H.Geest om Zijn Licht te ontvangen. Mijn kudde zal men verstrooien.
Begrijpt ge nu, waarom de goeden vervolgd worden en waarom deze goeden worden opgeroepen? Om hier voor Gods Troon het recht af te smeken voor het ongeboren kind door jullie gebeden hen niet verloren te doen gaan, om de onschuld en hun hulpgeroep, om de plaats van de moederschoot niet te ontnemen!
Zowel in uw land als ook in de gehele wereld dringt deze waarschuwing niet door. Men is op weg naar de eeuwige verdoemenis.
Terwijl God de Vader, de Grote Rechter, zo voor elkeen Barmhartig is. Men heeft de meest bedreven artsen uitgekozen om het mooiste van alle schepselen te doden, te vermoorden.
Wie heeft deze duivelse listen voortgebracht? Satan, die een grote macht heeft, meer dan men vermoeden kan.
Speel niet met het leven van een ander en zeker niet met dat van je eigen kind! Wanneer gij eerst nadenkt, hoe ge zelf bent ontstaan en hoe men jou niet verstoten heeft, hebt ge eerbied voor je ouders, hebt ge ontzag voor hun liefde voor jou. Wat een geluk zulke ouders gehad te hebben!
Dáár spreekt men dan met recht over: "Eert uw vader en uw moeder". Maar durft gij ook je oor te openen voor het volgende Gebod? "Gij zult niet doden!"
Mijn kinderen luister. Nu kunt ge nog je straf ontlopen, wanneer gij berouw toont en boete doet met veel gebed. Hebt elkander lief, ook ( en toch zeker op de eerste plaats ) het ongeboren kind, dat door het grootste gebod van de liefde verwekt is!
Ik weet, dat er velen onder u zijn, die deze Boodschap en ernstige waarschuwing als heilig beschouwen.
Bidt en blijft bidden, opdat er geen van Mijn kinderen verloren gaat. Hoe kort duurt het aardse bestaan. Het zijn luttele dagen, die je leven nog resten. Waarom ziet ge niet in, dat er een eeu-wigheid vóór je ligt, die alleen uit Liefde en Offers is voorbereid voor de mens, die luistert naar het Woord van God.
Bidt veel gezamenlijk met elkaar, daar zal Ik in uw midden zijn.

 

26 november 1978 - 03.00 uur.    Door je vele pelgrimstochten zult gij gezegend en getroost worden in het uur der beproeving.

 

Mijn lieve kinderen, luistert naar datgene, wat Ik jullie te zeggen heb. Gij allen zult door je vele pelgrimstochten gezegend en gtroost worden in het uur der beproeving.
Door een goed voorbeeld te geven zult ge zelve staande kunnen blijven. Ik weet, dat gij allen trouw wilt blijven aan je groot geloof, want ge strijdt niet tegen de mens, maar tegen de geest van verderf en tweedracht. Degenen, die jullie vervolgen, omdat gij alleen de Heer zoekt, zij zullen vrezen en weeklagen wanneer het noodlot hen treffen zal. Maar dan is er geen redding meer mogelijk. Elke mens krijgt voldoende tijd om Zijn Geboden te onderhouden. De wereld zal lachend en honend op u neerzien, maar weest niet bevreesd Mijn kinderen, want ook Ik heb de spot gekend, ook Mij heeft men niet gespaard, ook Mij heeft men hun liefde onthouden!
Men zal u in een valstrik lokken, maar laat u niet misleiden. Geef de wereld geen kans om je mee te sleuren naar de afgrond.
Wanneer de eindtijd bereikt is, zullen velen niet willen geloven wat hun ogen waarnemen. De meeste harten zullen versteend zijn en de straf van God zal men niet serieus nemen.
De Hemelse Vader gebiedt op te houden met moorden voor het behoud van het beginnende leven. Men mag het leven van een ongeborene niet verpesten. Elk mensenkind is heilig in de Ogen van hun Schepper. Hij heeft dit leven geschonken en Hij is Het ook, Die zal beslissen wanneer dit leven een einde zal nemen.
Mijn kinderen, laat u niet bedriegen, dat de wereld te klein wordt om alle mensen te bergen. Er is ruimte voldoende voor elkeen! Blijft in liefde verenigd met elkaar en bidt, dat de wetenschap zich niet gaat stellen boven de wetten van God.
Straks heeft men allen verantwoording af te leggen. Wanneer ge het zaad niet stort op de plaats, die een plicht inhoudt, of het beginnende leven uit elkaar rukt, zult ge de toorn van God op u af zien komen. De wereld vraagt om vrede, maar tegelijk verschaft men zijn ziel aan de duivels. Toch zullen deze geesten worden uitgeroeid, maar de zwaksten onder u zullen meegesleurd worden en dan zal de redding te laat komen.
Men zal hun hulpgeschrei niet meer horen!
Weet, dat Onze Harten doorstoken worden, maar hoe groter hun zondigheid, hoe groter de straf zal zijn!
Wanneer men deze dringende oproep niet ter harte neemt, zal Gods toorn over uw land het recht doen gelden.
Het leven van elke dag moet toegroeien naar de volmaaktheid, want de eindtijd zal u plotseling overvallen!
Deze hoop geef Ik u Mijn kinderen.
Mijn Onbevlekt Hart zal het schild zijn om u van de ondergang te behoeden, indien ge de Geboden niet vervalst.
Probeer uzelf niet wijs te maken, dat een echte goede Vader zoiets Zijn kinderen niet aan kan doen.
Weet, dat Hij naast het Vaderschap ook een Strenge Rechter is. Maak u dus gereed, want de tijd op de aarde is maar kort!
Spoedig zal er een einde komen aan het bestaande tijdperk.
Bidt daarom en bereidt u allen voor. Bekommer u niet welke datum het zal zijn, maar weet, dat het uur dichtbij is!
Velen hebben de tekenen des tijds niet herkend, doch ze waren veeleer ingenomen met de geneugten dezer wereld.
Mijn kind, grote droefheid vervult Mijn Hart, want de wereld is één grote verdeeldheid, de machten van het kwaad hebben vele zielen ten val en mislukking gebracht.
Daarom zullen de naties van uw wereld grote omwentelingen teisteren. De laatste dagen komen steeds dichterbij, maar het meten van de aarde kan niet in de weegschaal worden gelegd met de Hemelse tijd.
Welnu, blijf daarom bidden, nog meer dan je tot nu toe deed. Maar dan om je nog meer tot God te wenden, meer nog om te bidden, want een grote kracht is nodig door het gebed. Het is in staat uw broeders te redden voor de eeuwige ondergang.
De wereld, die op het punt staat in een bodemloze put te vallen.

 

26 november 1978 - 12.00 uur    Elk offer dat van u wordt gevraagd komt van boven.

 

In de Naam van God de Vader vraag Ik u of gij de Boodschap ter harte wilt nemen, die Ik hedenmorgen jullie allen heb toegesproken.
Weet, welk offer ook gevraagd wordt, dat het van Boven komt. Weet, welke Genaden u gegeven worden, dat ze van de Heer komen, de Schepper van alle goeds.
Gij weet, wat het is te mogen leven.
Gij weet, wat het is om hier de Moeder Gods te mogen begroeten, maar leef er dan ook naar, wat Ik u in de Boodschap voorgehouden heb.
Iedereen moet men zoveel mogelijk aansporen om te helpen de vrede onder de mensen te brengen. Maar wacht er dan niet mee tot het te laat is en de toorn van Gods Hand over u neerkomt.
Weet, dat de hartjes van ontelbare kinderen om hulp roepen.
Weet, dat hun hulpgeschrei te horen is tot ver in de omtrek tot in het Koninkrijk Gods!
Wanneer gij Mijn Boodschap, die zeer indrukwekkend is, ook ter harte neemt en uitdraagt aan elkeen, zal Ik allen Zegenen en met Mijn Moederlijke Liefde omhelzen.
Ik zal iedereen troosten, die het kruis vindt.
Ik zal bij u zijn, als gij meent door iedereen verlaten te zijn, maar blijf dan uw wederzijdse liefde uitdragen aan al Mijn kinderen, dan zal de Zegen van uw Moeder met u zijn.

 

22 december 1978 - 09.30 uur   Het opbouwen van  het Genadeoord, waar Christus Wederkomst wordt verwacht kost tijd.

Elisabeth, in uw hart heerst droefenis, omdat je Hemelse Moeder niet begrepen wordt.
Luister daarom naar deze troostwoorden.
Wanneer men een kerk bouwt, zijn er jaren voor nodig om deze in goede stijl op te trekken. Zou dan een Genadeoord, waar Christus' Wederkomst wordt verwacht, in één jaar tijd al een kathedraal zijn? Neen, eerst moet de grondslag bouwrijp zijn, zodat de fundamenten vastheid krijgen.
De stenen, waarop gij dacht te kunnen beginnen, waren van een houtsoort, dat spoedig uiteen valt. Deze stenen waren gegrepen, omdat men meende, dat ze spoedig een tempel zouden optrekken, maar zoals ge gezien hebt, zo gauw als deze met water in aanraking komen, vallen ze uiteen en rotten langzaam weg. Begin daarom opnieuw voor een stevige buitenlaag met harde sterke cement, die tot groeiproces lijkt te ontwikkelen.
Laat echter deze houtstenen niet vallen; straks wanneer de buitenlaag gevormd is, kunnen zij zich laten plaatsen als binnenmuren.
Zoals ge ziet Mijn kind, men kan zich vergissen in de elementen van de constructie. Deze stenen, die meenden zelf tot hoeksteen te kunnen dienen, zullen later inzien, dat hun herkomst enkel en alleen cement-mastiek betrof. Ze zullen eens terugkeren en weten, dat hun maaksel vele zwakke kanten bezat. Zo is het ook met Mijn kinderen. Ze waren vol vuur, omdat ze wisten, op hun vele vragen een antwoord te mogen ontvangen.
Nu echter enkele van Mijn antwoorden hard overkwamen, lieten zij zich vallen. Dit is de steen, die niet vochtbestendig is.
Blijf daarom wel deze stenen vasthouden en zet ze niet aan de kant. Wanneer ze gehard zijn is het de tijd om ze te verwerken aan Mijn nieuw op te trekken Oord.
Weet ge nu Mijn kinderen, waarom Ik met Kerstmis geen Boodschap doorgeef aan de mensen?
Zij proberen zelf de vrede te vinden, maar wanneer Ik een reikende Hand toesteek, laten ze Mij in de koude staan, evenals in de tijd, toen Ons Kind nog geboren moest worden te Bethlehem.
Laat eerst Kerstmis voorbij zijn, dan komen ze misschien terug om de weg te volgen, die de drie Koningen zochten.
Ja Mijn kinderen, de vrede zult ge vinden, al zult ge af en toe de snijdende bittere koude voelen.
Blijf vertrouwen en liefhebben, evenals jullie Hemelse Moeder.
Ik Zegen alle kinderen met een Vredige Zalige Kerstmis.

 

23 december 1978 - 08.00 uur.  De boodschappen komen vanzelf wel bij elkeen, die aan de abortus-wetgeving mee- of tegenwerkt.

 

Kinderen, ge had niet durven hopen, dat je Moeder nog zou komen.
Jawel, omdat de week afsluit kom Ik jullie even groeten.
De allerlaatste Boodschap, die van gisterenmorgen, verspreidt die zoveel mogelijk, hierover kunnen de mensen alleen maar gaan nadenken en de zuivere ernst ontdekken en inzien, dat ze werkelijk van de Hemel zijn.
Geef ze echter niet teveel aan één persoon weg, zij kunnen ze zelf immers laten copiëren.

Elisabeth: "Moeder Maria, mag ik U heel hartelijk daarvoor dankzeggen en ook U een gezegende Kersttijd toewensen van Uw kinderen?"

Deze dankbare liedesuitingen zal Ik in dankbare wederliefde aanvaarden en al degenen, die Mij lieten groeten of wilden groeten Mijn Genade laten toekomen. Bereidt u allen voor op deze dagen van algehele vrede. Wanneer dit ieder op zichzelf toepast, zal dit een vredelievende, genadevolle Kerstmis zijn.

Elisabeth: "Moeder, de vele Boodschappen waarover U sprak: Gij zult niet doden, wijzende op de ongeborenen en al Uw waarschuwingen, die over de abortus gaan, mogen wij die aan alle kamerleden toesturen! Wij willen alleen handelen volgens Uw toestemming."
Neen Mijn kinderen, niet rechtstreeks zelf doen of laten doen, enkel en alleen moogt ge er wel een toezenden aan premier van Agt.
Wanneer ge Mijn Boodschappen hier en daar verspreidt, komen ze vanzelf in handen van elkeen, die aan de abortus-wetgeving mee- of tegenwerkt, dan zoudt ge alleen maar hete kolen gaan stapelen op de hoofden van de Bisschoppen.
Wanneer ge zelf je eigen bisdom zou gaan schrijven, kunt ge grote moeilijkheden krijgen. Dit zou alleen maar narigheid bezorgen, voordat Mijn Kapel gebouwd is. Wacht er daarom zolang nog mee tot elkeen er zelf om vraagt.
Mijn kinderen met de Kerstdagen wil Ik niet komen. Het is voor elkeen een huiselijk feest. De meeste kinderen zouden tijd maken om hier te komen. Ook jullie hebt recht op privé met deze dagen.
Wel kan Ik jullie dit zeggen, viert tezamen een vredige Kerstmis en laat de liefde naar elkeen uitstralen over de wereld, dan zult ge hiervoor rijke vruchten verzamelen en zal men eerbied krijgen voor het geloof, omdat het ernst is wat de waarschuwingen betreft.
Groet allen van hun Hemelse Moeder met een vredig samenzijn voor deze mooie Zalige Kerstviering.
Ik zal al Mijn kinderen met dit gebaar Zegenen en moge de vrede en liefde in elk van jullie harten wonen en uitgroeien.

 

30 december 1978

 

Zeg tegen Mijn kinderen, dat Wij hen dankbaar zijn voor hun trouw en liefde aan Ons betoond.
Hiermede bedoel Ik alle kinderen, niemand uitgezonderd. Wanneer zij blijven vasthouden zal ook deze stengel straks uitgroeien tot nieuwe kleine plantjes. Dan zullen zij tezamen bloeiend opwieken naar God de Vader. Ik dank en groet allen voor de afsluiting van het oude jaar en allen zullen Mijn liefdevolle Zegen ontvangen.
Zeg, dat Ik allen en iedereen blijf vasthouden en dat zij allen voor de aanvang van het nieuwe jaar zullen weten, dat Ik met hen ben.

31 december 1978 - 08.00 uur.    wees niet bevreesd voor moeilijkheden en onbegrip

 

Elisabeth zeg tegen Mijn kinderen, wees niet bevreesd voor moeilijkheden en het onbegrip van velen, die ge op uw weg zult tegenkomen. Ik zal steeds met u allen zijn en ondanks tegenwerking zult en kunt u zich gelukkig voelen, want gij allen weet, dat ge op de goede weg zijt en het ware leven bezit.
Bidt veel wanneer ge één van Mijn Genade-oorden bezoekt, want Mijn Zoon Zelf heeft eens gezegd, wanneer er twee of meer in Mijn Naam verenigd zijn, ben Ik in hun midden.
Ik zal ook voor allen het weer aanstaande jaar een Schuilplaats, een Toevluchts-oord zijn.
Vrees noch het lijden, noch de duisternis, want Ik zal altijd bij jullie zijn. En wanneer ook gij zich aan Mij zult binden, zult ge ontelbaren helpen zoeken de weg te vinden.
Laat u niet in verwarring brengen en heb geen angst. Dan zal het door Mij voorbereide en opnieuw herboren keurkorps voor de dag durven te komen om aan allen moedig het Woord Gods te verkondigen.
Zelfs Priesters, die nu nog onzeker zijn, zullen, verrast door de storm, toch weer meer licht zien en uw voorbeeld gaan volgen.
Leef altijd in het grootste vertrouwen in uw Hemelse Moeder. Ik ben en blijf uw Moeder en zal er voor zorg dragen, wanneer het noodzakelijk mocht zijn om grote dingen te doen gebeuren.
De meesten van Mijn Priesterzonen bekijken je met schuwe blik, omdat een gewoon mens ook maar gewoon moet leven.
Ook dit moet je als kinderen alles aan je Moeder overlaten.
De tekens, die Ik geven zal is het aantal biddende en omgevormde levens.
Groet al Mijn kinderen in zover het in je bereik ligt en probeer zoveel mogelijk deze Boodschap te laten verspreiden.
Dank Mijn lieve kinderen voor uw liefde, die ge Mij steeds geeft. Ik zal hier, vanuit deze plaats allen Zegenen.
Begin ook het nieuwe jaar weer zoals ge het oude in alle vrede hebt vaarwel gezegd.


Archief

1979

1 januari 1979

Ik wil allen Mijn rijkste Genade en Zegening schenken voor dit nieuwe beginnende jaar.
Probeer de liefde terug te winnen bij al diegenen, die zich willen afkeren. Blijf ze liefdevol benaderen, al weet ge vooruit geen dank terug te zullen ontvangen.
Alles wat ge de afgelopen dagen hebt moeten doorstaan heeft Mijn Vader zo gewild, heb Ik zo geregeld, opdat ge zich werkelijk zoudt kunnen losmaken om enkel en alleen Mijn Zoon en Mij lief te hebben.

3 januari 1979 - 07.05 uur

Mijn kinderen, de stormen en sneeuw in vele landen is één van de natuurrampen, die God laat overkomen op het mensdom, zoals Ik voorspeld heb. Bidt, dat God de Barmhartigheid zal geven om dit lijden voor de mens weg te nemen.
Op enkele plaatsen van de aarde is een blauwachtig verschijnsel waargenomen door enkele van Mijn kinderen. Het blauwe gedeelte, dat in stukjes werd verdeeld tijdens het neervallen betekent, dat Ik op enkele plaatsen Mijn Boodschappen doorgeef aan Mijn kinderen, die een ernstige waarschuwing betekenen en wanneer men niet luistert naar Mijn waarschuwingen zullen de rampen die overal neerkomen, blijven aanhouden.
Zeg, dat men zorgt om voldoende gewijde kaarsen in huis te hebben, wanneer de rampen zullen toenemen, want het zal dan niet mogelijk zijn licht te ontsteken, behalve deze gewijde kaarsen.
Bidt vaak de Rozenkrans of de Kruiswegoefening uit het paarse boekje. De hele wereld zal met dode lichamen bedekt zijn wanneer men niet bidt en voor elkeen zal dit een verschrikking zijn.
Er moet dan een nieuwe aarde komen met enkel en alleen biddende mensen. Wij zullen dan de aarde omschakelen tot een Paradijs van Liefde.
Spoor iedereen aan zich niet te laten meeslepen door de ongelovigheid van Mijn waarschuwingen en zeg hen, dat men niet alleen zegt, dat deze dingen, deze rampen steeds geweest zijn en zullen blijven komen.
Wanneer zij komen, zal het voor de ongelovigen te laat zijn en Mijn Ogen zullen dan om hun ongeloof gevuld zijn met Tranen en gij alleen kunt ze drogen door je goede durf en voorbeeld. Dan zal Ik midden in Mijn droefheid een glimlach laten zien, omdat Ik dan weet, dat gij Ons je trouw niet alleen belooft hebt, maar ook beleeft.
Niet één ziel behoeft verloren te gaan, indien hij bijtijds Mijn hulp inroept. Weet, dat de dood niet eeuwig bestaat, maar dat het leven, het nieuwe leven van de mens, al begint na het einde van het aardse leven.

11 januari 1979 - 07.00 uur

Gij denkt aan het redden van vele zielen. Vele ontelbare jaren zijn dikwijls nodig, deze zielen in het diepste verblijf te redden om de eenvoudige reden, dat er niemand is of er maar aan denkt om de Vader eerherstel te brengen voor hun misstappen gedurende hun verblijf op aarde.
Ja, vele zielen hebben niemand, die voor hen bidden. Zij zijn gedoemd tot onmacht en afwachten wie ze redden zal door gebed. Alleen al een welwillende gedachte kan hun lijden verkorten.
Mijn kinderen, gebruik uw tijd daarom nuttig en grijp naar de menigvuldige genadetekenen, die in ieders bereik liggen. Zolang men op aarde vertoeft wordt gij allen door de Hemel macht gegeven om uw broeders en zusters te redden. Bid en offer daarom voor de meest verlaten zielen en breng hen de bevrijding, dan zal uw plaats in de Hemel een triomftocht worden.
Het bedroeft Ons, dat er vele zielen het einde van de aardse tijd moeten afwachten om een plaats te verwerven in het Hemelrijk, want er is niemand die hen helpt.
Hier zal Ik een gebed aan toevoegen, dat ge bij iedere samenkomst kunt bidden om deze arme zielen te redden:

God de Vader, Gij Die de Almachtige Grootheid bezit, wij smeken U, red de meest verlaten zielen, die nog zover van U verwijderd zijn.
Help hen door onze gebeden om ze dichter te brengen naar het geluk, dat Eeuwige Glorie heet. In al hun verplichtingen, waarin zij op aarde zijn tekort geschoten, willen wij door onze gebeden en offers hen helpen een plaats te bekomen in Uw Koninkrijk.
Hiermede vragen wij U, Schepper en Koning van het heelal, om de gunst te verkrijgen, dat Gij ons Uw Lieve Moeder als Medeverlosseres wilt laten optreden. Zij is de Smekende Almacht en de Koningin van de Vrede. Maria, Lieve Moeder, mogen wij in alle nederigheid U als Tussenpersoon, als Hulp der Christenen blijven aanroepen. Geef Lieve Moeder door onze gebeden een reikende Hand aan de meest verlatenen.
Wij zullen U hier op aarde blijven loven en danken en het uitdragen aan alle mensen, tot wij bij U mogen zijn in de Hemel.
Heilige Moeder, Deur van de Hemel, bid voor ons.

Mijn kinderen, zorgt dat deze gebeden onder biddende groepen worden verspreid, dan zal voor al Mijn kinderen de Deur des Hemels geopend worden en met alle Engelen en Heiligen voor u een plaats bereiden. Help daarom alle kinderen te redden, want ook deze waren door God geschapen, naar Zijn Eigen Gelijkenis. Ik zal vanuit Het Hofke allen Zegenen.
Mijn kinderen, wanneer ge een glimp kondt opvangen van het Hemelrijk en de Deuren zich een ogenblik ontsloten, dan zoudt ge de offers en beproevingen beter aan kunnen.
De wereld bidt om vrede, maar die moet elke mens zichzelf aanmeten; dan is er vrede, die niemand meer zal ontnomen worden.

13 januari 1979

Mijn kinderen, gij zult ondervinden, dat nog meer lieden zich van u zullen afkeren, wat ook Mijn Hart met droefheid vervult.
Het is betreurenswaardig, dat zo weinig kinderen aan Mijn Oproep gehoor geven. De straffen van God de Vader zouden vermilderd worden, als ze zich meer naar de Scheppende Almacht keerden, maar de machten van het kwaad brengen vele zielen ten val.
Het leven van elke mens, ja zelfs de gedachten, moeten een voorbereiding zijn voor de plannen Gods. Een grote beloning wacht allen, die de Hemelse Plannen volgen.
Kniel nu Mijn kind en groet Mijn kinderen.
Vraag of men veel bidt, vooral de aangrijpende gebeden, dan zult ge een Traan wegwissen van Mijn Oog.
Ik Zegen al Mijn kinderen, die luisteren willen.

16 januari 1979 - 12.30 uur

Mijn kinderen, jullie vurig gebed heb Ik doorgestuurd tot Mijn Zoon, rechtstreeks naar de Vader.
Het verheugt Onze Harten, dat gij allen zo liefdevol met elkander bent omgegaan, gij hebt laten zien, dat liefde overheersen kan. Blijft dat doen. Blijft elkander liefhebben, meer dan jezelve nog, dan bent ge op de goede weg.
Het leven van de mens is geen passief ondergáán, is geen voorbijgaan aan alle lijden, maar het is een weg van mededeelzaamheid aan elk van ons. Voor elkeen is Mijn Zoon Gestorven, voor goeden evenals voor minder goeden.
Voor elkeen houden Wij de Deur van de Hemel geopend. Zorg, dat gij allen erbij moogt zijn, wanneer de lange rij van kinderen toegang zal worden verschaft naar het Rijk, dat Eeuwige Glorie heet, waar altijd vreugde is en dat niemand meer zal ontnomen worden, wanneer zij zich er maar op toeleggen trouw te blijven. "Dan zal Ik u brengen naar het Licht van Mijn Rijk", zegt Mijn Zoon.

18 januari 1979

Er zullen veel schijnbare wonderen op de wereld voorkomen. Dit gebeurt door de bewerking van de duivelen. Zij zijn echter vals en zullen maar van korte duur zijn en aan hun vrucht zal men ze kennen.
De satan heeft een grote macht verkregen, maar weet dat hij niet zal triomferen boven de Scheppende Almacht, welke alles ten goede zal keren. Gij moogt niet het slachtoffer worden van zijn mirakelen. Weet echter ook, dat het voor hem niet mogelijk is lang te regeren en te triomferen om zijn mirakelen, deze zijn vals en zijn vruchten bevatten dorheid en vallen uiteen, al is hij een meester in de boosheid.
Gij zult deze listigheid kunnen voorkomen door gebed en offers. Hij zal u manoevreren en zich opzetten midden over u, maar houdt u dan vast aan het geloof, want midden onder u staat Hij Die de sluier zal wegnemen van het verderf en u allen met Zijn Licht zal overstralen, opdat ge weet welke weg ge moet inslaan.
Iedere ziel, die de Genade heeft verworpen, kan door de macht van satan zijn mede-broeder meesleuren om ook die ten val te brengen. Kom daarom meerdere malen in groepsverband bij elkaar en verenigt u dan in gebed, opdat gij de macht van het kwaad kunt overwinnen.
Vergeet niet de Engelbewaarders vaak aan te roepen. Weet, dat hij de satan kan overmeesteren en ge zult beschermd zijn door zijn machtige vleugelen. Mijn Vader heeft u allen een helper gezonden, een bewaker voor de duur van uw leven op aarde. Aan hen allen werd een macht gegeven, veel hoger dan een mens begrijpen kan.
Eens, wanneer ge hem zien zult, zal de eerbied voor hem vergroten.

19 januari 1979 - 09.10 uur

Waarom Ik vandaag deze kaars zal Zegenen heeft een diepe betekenis. Het is vrijdag, de dag van het Lijden van Mijn Zoon, Die Zijn Bloed heeft laten vloeien op Goede Vrijdag.
Het is de dag tevens van liefde. Christus gaf Zichzelve aan de mensen. Hij bood Zich zelfs aan de Vader aan om te gehoorzamen, om Zich te laten geselen. Hij gaf Zich geheel en al, omdat de Vader dit van Hem vroeg. Ook als Kind verliet Hij Mij, zonder te zeggen waar Hij heenging. Hij liet Zich brengen naar de Tempel, omdat Zijn Vader dat gebood. Hij stelde niet alleen een daad van gehoorzaamheid, maar ook de daad van oneindige Liefde tot Hem. De gehoorzaamheid, luisteren naar Zijn Vader, is het geloof.
Heengaan, aan Zijn Roepstem gevolg geven, is het teken van trouw, van eeuwige Liefde. Wachten op de komst of Zijn Ouders Hem zullen vinden, is een teken van hunkeren naar de hoop.
Dit zijn de drie tekens van Geloof, Hoop en Liefde.
De laatste akte voegde de mens eraan toe, om door het Lijden, wat daarna volgde voor Mijn Zoon, de mens te vinden die berouw kreeg om zijn zonde. De mens, die Hem gedreven had naar het Lijden.
De mens, die Zijn Hart had verwond, zodat Zijn Bloed over de aarde vloeide. De mens, die bang werd, omdat door het Sterven van hun Schepper de aarde beefde en het Licht werd overmeesterd door de duisternis.
Toen zag de mens in, dat zij het Leven hadden ontnomen van een Man Die God was. Toen toonde men berouw en vandaar zijn de vier aktes ontstaan.
Bidt deze aktes heel veel, zodat men ze ook gezamenlijk kan bidden als het gevraagd wordt.
Waarom Ik vandaag de Paaskaars zal Zegenen heeft dus een zinvolle en diepere betekenis.
Hier vind Ik Hem terug in Zijn Oneindige Liefde, door Zichzelf over te geven, zodat Zijn Bloed vloeide uit Zijn Heilig Lichaam.
Hij gaf dit Kostbaar Bezit, Zijn Eigen Lichaam, Zijn Bloed, de Levenssappen voor Zijn kinderen, om ze allen het leven, ja zelfs het Eeuwige Leven te schenken. Begrijpt ge nu kinderen waarom deze wijding juist vandaag een diepere en zinvolle betekenis heeft?
Men vindt zijn Schepper terug, de Goddelijke Pelikaan, in de liefde! Zie dus op naar het Kruis, het geloof van elke christen.
Voor het Kruis en de Pelikaan samen brengende, wacht u het Eeuwige Leven, het Leven van de hoop naar de Vreugde, waar geen einde aan komt.

20 januari 1979 - 07.00 uur

Het zal een drukke, maar zegenrijke dag worden. Ge zult elkaar nog beter gaan leren kennen.
Mediteer en overleg, maar bidt ook veel met en voor elkaar, want groei in de macht van het gebed.
Toch moet ge niet denken Mijn kinderen, dat ge door gebed alleen de Glorietijd zult winnen. Neen, ge moet ook de liefde bezitten tot uw evenmens. Als gij bidt van de morgen tot diep in de nacht, zult ge het Hemelrijk niet bekomen, als ge de liefde niet hebt.
Zoek geen genotzucht voor jezelve en een ontkenning voor je medebroeder. Neen ! Geef jezelve prijs, dat is meer waard dan de hele dag roepen: Heer, Heer, ik heb U lief!
Weet ge wel wat de echte liefde eist? Geven en niets terugverlangen! Haat dus niet als ge geen wederliefde kent. Haat niet als men u veracht, maar vergeef, dat is echte liefde.
Allen, die het Rijk van de Vader willen binnentreden, zullen eerst zijn kruis leren dragen en het niet van zich afstoten.
De zwaarte van het kruis is voor elke mens draagkrachtig. Ge wordt niet beproefd boven uw Meester.
Mijn kinderen, Ik ween Tranen van groot verdriet om het gemis aan liefde en Godsvrucht, maar daarnaast ken Ik dagen van triomf, omdat gij Mijn Boodschappen verspreidt onder Mijn kinderen.
Mijn kind, Ik moet naar Mijn Vader. Hij heeft Mij nodig. Hij roept Mij. Maar Hij roept niet alleen Mij, maar ieder van jullie.
Hij roept om de Kerk opnieuw tot leven te brengen.
Mijn kind, zeg, dat Ik allen Liefheb en Zegen.

22 januari 1979 - 07.00 uur

Oh Heer, laat boze tongen spreken: "Ik heb U lief Heer, houd mij vast. Het is nog tijd Heer, hoor mijn smeken, oh red mijn ziel van zondenlast." Wanneer gij de goede weg gekozen hebt, zult gij weten niet meer te kunnen ophouden met bidden, maar meer zou de drang in u opkomen, dat gij blijft hunkeren naar nog meer gebed.
Toch moet ge weten lieve kinderen, dat de liefde boven het gebed moet uitstralen. Als deze niet aanwezig is, zal ook je bidden niet worden gehoord. Kinderen, bidt ook veel voor de Kerkprovincie van Nederland.
Zie hoe de Bisschoppen gevaar lopen de verkeerde weg te volgen. Houdt elkeen voor, dat abortus moord blijft. Weet lieve mensen, wanneer gij gedood hebt, dat het Licht het vuur zal doven en de duisternis zal u overvallen. Bidt veel voor Paus Joannes Paulus II, dat hij de ware leer mag verspreiden aan de hele wereld.
Mijn kinderen, beseft toch welke grote Genade u gegeven wordt om telkens door jullie gebeden de Genade te krijgen, dat de Moeder van de Heer tot jullie komt. Hij lijkt voor de meesten heel gewoon, dat Ik Mij telkens naar de aarde begeef om Mijn kinderen mede te delen wat zij moeten doen, welke Genade hun ten deel valt, welk Groots Plan God voor heeft met het hele mensdom.
In het menselijk bestaan ligt altijd de mogelijkheid open, dat men de Genade niet behartigt, dat men het heel gewoon vindt als men zijn eigen weg bewandelt. Daarom Mijn kinderen houd Ik jullie voor: verwerp de Grootheid van Gods Liefde niet. Heb eerbied voor Zijn bedoeling en weet te berusten als het kruis zwaar wordt.
Mijn kinderen, wanneer gij dezer dagen zoudt te horen krijgen, dat uw Bisschoppen het eens worden met de abortuswet, laat u dan niet overrompelen door hun mededeling, want dit kan de Vader nimmer toelaten.
Bidt voor allen, die in deze moeilijkheid verkeren en die geen uitweg meer zien om van hun leven een echt huwelijksgeluk te maken.
Waarom denkt ge, heeft de Vader gezegd: "Ga en vermenigvuldig u!" Dat was niet gesproken tegen de dieren, maar vooral voor de mens, omdat Hij Zijn Gelijkenis graag meer en meer vermenigvuldigen zal.
Christus Mijn Zoon is voor elk levend wezen gestorven en heeft elkeen willen redden.
Waarom zoudt ge, wanneer Mijn Zoon zovele Genade geeft, niet je eigen kind het leven kunnen geven, niet je eigen kind kunnen geven wat het toekomt? Kent gij allen het Gebod van de liefde?
Ja, zult gij antwoorden, wij zullen liefhebben.
Kies dan voor het leven, dat ontstaan is uit een ware liefde, dat genomen is door twee verliefde mensen, die samen één wilden zijn en uit dat éénworden met elkaar een groeiend leven tot bloei willen brengen.
Waarom moet dan zo'n wezentje, dat geen geluk gekend heeft, zo snel worden afgebroken?
Zeg Mijn kinderen, dat ook Wij allen liefhebben.

1 februari 1979 - 07.15 uur

Weet, dat de tijd kort is Mijn kind. Wees daarom bereid, want Ik verzeker u, dat Mijn waarschuwing serieus genomen moet worden. Degenen, die Mijn Boodschappen nakomen, hen zal door de Hemelse Vader het Licht uit de Hemel verleend worden.
Het is de Wil van Mijn Vader, dat het mensdom zich zal zuiveren op de Wederkomst van Mijn Zoon Jezus Christus.
Leef ernaar, alsof iedere dag de laatste zal zijn. Weet, dat de gehele wereld aan het bezwijken is onder de macht van satan.
Daarom moeten uw gedachten en gebeden een voorbereiding zijn op de nieuwe dag, die mogelijk de laatste kan zijn.
Het zal je overvallen, als ge er het minst aan denkt.
Ik Zegen als Moeder van Mijn Zoon en Moeder van allen, die Ik gekregen heb door Zijn Sterven, allen die het geloof bewaren.

2 februari 1979 - 07.00 uur

Mijn kind, Ik ben gekomen om Licht te spreiden over de duisternis. Voor degenen, die luisteren, zal het Licht niet verblindend zijn.
Het zal uw ogen strelen en een verlangen zal in hun hart opwellen naar een nog groter Licht, een Licht, dat warmte en liefde uitstraalt.
Zeg aan Mijn kinderen: allen, die op dit ogenblik kaarsen in huis hebben om te laten zegenen, hebben vandaag op Mijn feestdag hun wijding bekomen. Men hoeft ze niet naar hier te brengen, want hun bedoeling, om ze gezegend te hebben, heeft aan deze wens voldaan. Zij zullen hetzelfde licht verspreiden en ook in duistere dagen zullen zij branden. Steek deze kaarsen op bij Mij en ga met Mij op zoek naar de duisternis, om daar licht te brengen.
Het Licht van de Blijde Boodschap aan de wereld.
Deze kaarsen zullen hun licht geven van een doortasting naar de liefde en dit licht zal branden van het oosten tot het westen en van het zuiden tot aan de noordkant.
Mijn kinderen, verheft uw hart tot de Schepper van al het bestaande.
Ga zonder vreze verder met Mijn Boodschappen te verspreiden.
Het geloof moet ge bewaren, dan zal door dit Godsvertrouwen de hoop het verlossende woord gegeven worden met een eeuwigdurende liefde.
Blijf bidden en vertrouwen, dan zult ge ondervinden Mijn kinderen, hoe groot de hulp is voor u allen in komende tijd.
Vele kaarsen branden nu over de ganse wereld en dat zal door geen enkele duisternis gedoofd worden.
Ik ben gekomen als Middelares tussen God en de mensen. Ik ben gezonden door Mijn Vader om hulp te bieden om alle zielen tot God te brengen, opdat geen enkel schepsel verloren zou gaan.
Zie dan op naar het Licht, dat Eeuwige Waarheid heeft.
Mijn kinderen, wanneer gij vandaag uw gebeden verricht, heeft elk gebed, elk Onze Vader of Weesgegroet een dubbele waarde. Het is vandaag 2 februari. Twee betekent dubbel, probeer echter niet aan een groot aantal te komen door sneller te gaan spreken in het gebed, dat zal in waarde dalen en het zal geen vruchten voortbrengen.
Het is een Grote Genade de Boodschappen van de Hemel te mogen doorgeven en zo het gelukt, door uw geloof meer zielen te brengen in liefde tot elkaar, kunt ge de hoop koesteren op een nieuwe parel in de Kroon, die Mijn Hoofd siert.
Mijn kinderen, allen die deze Boodschap ter harte nemen, zij zullen Mijn Zegen bekomen en Ik zal u een plaats bereiden in Zijn Koninkrijk.
Zegene u dan de Almachtige Vader, de Liefde van Mijn Zoon en het Licht van de Heilige Geest.

2 februari 1979 - 10.00 uur

Te elfder ure werd Mijn Zoon het allerlaatst toegeroepen: "Kruisigt Hem". Vandaar heb Ik met het getal 11 iets bijzonders voor en geldt het hier een blijvende feestdag op die datum.

2 februari 1979 - 17.20 uur

Mijn kinderen, Ik zal Mij bij Mijn Zoon voegen. Hij is nu bij jullie in alle harten, die Hem met liefde ontvangen hebben.
Ik ben hier gekomen als de Ster, de Morgenster, van de gehele aarde, de Deur van de Hemel, die Ik voor u allen zal openen, die het Licht hebben uitgedragen, die het Licht van zichzelve hebben uitgestraald.
Mijn kind, gij had er geen weet van, dat ge Mij zien mocht, doch door de grote opkomst van Mijn kinderen heb Ik dit voorrecht verleend om in uw midden te Verschijnen.

Elisabeth: Maria wat bent U mooi. Ik kan het maar steeds niet begrijpen waarom dit mij gegeven is. Ik heb het niet verdiend.

Mijn kind, wie zou dat wel verdienen?
Straks, wanneer eenieder gezuiverd is, zal elkeen gegeven worden om door het Licht niet alleen Mij, maar ook de H.Drieëenheid te zien. Maar eerstens zal dan elkeen de Genade verleend worden om Mijn Zoon hier op aarde waardig te ontvangen.
Dan zal elkeen worden overstraald door het Licht van de H.Geest, doch echt alleen zij, die het geloof bewaard hebben, die de hoop hebben gevestigd op Zijn Wederkomst en die de liefde hebben uitgedragen om de evennaasten te beminnen. Zij, die hun evennaasten lief zullen hebben, hebben de Here lief. Hem komt alle eer en liefde toe.
Wanneer de tijd er is zullen ook wederom velen hier bij elkaar zijn. Maar wanneer die tijd er is, kan Ik nog geen mededeling over doen. Weet echter wel, dat de meesten Mij zullen aanschouwd hebben, eer dat Mijn Zoon hier zal neerkomen.
Zeg nu tegen Mijn kinderen, dat Ik hen nu zal Zegenen.
Dit gebaar ziet gij nu Mijn kind. Daarom strek Ik dan ook naar elk Mijn Handen Zegenend uit.
Gij zult zien, dat Ik elk van deze kinderen met Mijn Ogen zal aanschouwen en dat Ik naar hen opzie door hun grote devotie die zij hebben, vooral nu in Mijn Tegenwoordigheid.
Door de Liefde van God de Vader en de Grootheid aan Barmhartigheid van Mijn Zoon en door de uitstraling van het Licht van de Heilige Geest, zal Ik u Mijn Zegen geven.
Zeg tot allen, dat Ik hen groet en dank.

5 februari 1979 - 07.10 uur

Het doet Ons grote vreugde, dat het gebed voor de verlaten zielen zo snel verspreid is. Ik dank elkeen, die hier hun zorg aan besteed hebben.
Weet Mijn kinderen, dat Ik dikwijls afdaal om de lijdenden te troosten.
De satan probeert de mens wijs te maken, dat er geen hel is. Ook de mens zelf zegt, dat een goede Vader Zijn kinderen niet voor eeuwig verstoten zal. God heeft geen enkel schepsel verstoten, maar zij hebben zichzelf afgewend van Hem, omdat het meer genot gaf.
De plaats, die Vagevuur genoemd wordt, is een lijden van reiniging. Dit lijden is even groot als iemand, die eeuwig verdoemd is, doch alleen dit geluk kennen zij, dat het eens zal eindigen. Daar heerst dan ook een vurig verlangen om de Vader te mogen aanschouwen.
Wanneer telkens opnieuw weer zielen het Vagevuur mogen verlaten, roepen de achtergeblevenen: "Help mij, help mij, wanneer gij bij de Vader zijt". Dan zien de opvarenden om en zeggen: "Wij blijven voor jullie allen ten beste spreken en zullen het aan Maria vragen, opdat Zij Haar Vader smeekt!" Laat u niet misleiden kinderen door hen, die trachten het beter te weten door te zeggen: "Ik wil hier gelukkig zijn, dan weet ik wat ik heb, daarginder moet men maar afwachten".
In dit laatste spreken zij met recht. Elkeen zal moeten afwachten, maar weet, dat zij, die het Woord Gods onderhouden hebben, hun de verlossing wacht, het Eeuwig Geluk.

5 februari 1979 - 20.10 uur

Mijn Zoon Jezus is Gestorven voor alle mensen, voor de goeden en degenen, die zich van Ons afkeren. Daarom vraag Ik u allen, blijf uw wederliefde geven. Blijf toezien of een mede-broeder behoeftig is. Blijf toezien of er ergens nood is, die wellicht gelenigd kan worden.
Zeg niet, dat ieder maar voor zichzelf moet zorgen of dat God maar op moet komen, omdat Hij ze uiteindelijk toch geschapen heeft. Neen, blijf helpen, zoveel gij kunt en blijf niet reddeloos toezien.
Ook hier op de aarde zijn kinderen, die door velen verlaten zijn, die niemand om zich hebben en die maar moeten afwachten totdat er hulp komt opdagen. Laat het zover niet komen en steek een reddende hand naar hem uit, omdat hij zelf niet bij machte is de hand zelf aan de ploeg te slaan. Mijn kinderen, gij weet, dat uw Hemelse Moeder ook alles doet om Haar kinderen het geluk te geven; doet gij het wederkerig, dan zult gij loon naar werken krijgen.
Mijn kinderen, weet, dat de gezagsdragers van de Kerk het moeilijk hebben. Toch zullen zij, door jullie gebeden, worden gesteund en geholpen door de Goddelijke Voorzienigheid.
Weet ook, dat de Paus het moeilijk heeft, vooral door zijn ondergeschikte dienaren, die tweedracht willen zaaien onder elkaar.
Uw Opperherder heeft recht op jullie steun. Waarom zoudt ge dit kunnen weigeren?

7 februari 1979 - 19.45 uur

Mijn kinderen, de mens houdt niet op om onschuldige wichtjes te doden. Weet, dat de Vader de Geest zendt, want in het lichaam van de vrouw wordt een nieuw leven opgewekt. Al degenen, die het kind doden voor hun geboorte, laden op zich het oordeel van leven en dood van een mens, een schepsel van de Vader, dat recht heeft om te leven.
Daarom blijft men schuldig aan overtreding van het Gebod, dat van de Vader komt "Gij zult niet doden".
Misschien denkt de mens zich in onschuld te wassen, zoals Pilatus deed. Hun handen wassen in onschuld voor het vergoten kinderbloed!
Elke vrouw, die deze ingreep heeft laten plegen zal vroeg of laat een psychische inzinking krijgen. Bij de één komt de wroeging later dan bij de ander.
Het gebrek aan eerbied voor het leven van hun eigen kind is een aantasting van de eerbaarheid van het moederschap.
Abortus zal altijd het gevoel bij de vrouw verwekken, dat ze iets vernietigd heeft, dat toch als moeder haar levensdoel was!
Ze kan haar gestelde daad nooit meer ongedaan maken.
Het van kant maken, het uitmoorden van weerloze onschuldige, ongeboren kinderen kan niets bij brengen om het zalige genot.
Het zal hun blijven knagen en zij zullen zich altijd een opgejaagd mens voelen. Bidt daarom Mijn kinderen, dat men gehoor geeft aan deze oproep.

11 februari 1979 - 07.00 uur

Ge ziet Mij hier als de Toren van David, een Toren, die Licht en Warmte uitstraalt.
Elk kind, dat God de Vader bemint en Mij liefheeft kan zich bevoorrechte noemen. Maar heb ook elkander lief, verenigd rond uw eigen Hemelse Moeder en breng geen haat onder Mijn kinderen, die zich van de gebedsgroep laten vallen. Elke mens heeft elkander nodig, men zoekt steun bij de medemens, want alleen verder gaan is uitgesloten. Kies de binnenwegen van uw dorp of stad, want ook daar zijn mensen, die zich vaak eenzaam voelen.
Is het niet troostvol als gij bij elkander zijt in innig gebed? Is het niet zoet te mogen toeven in de nabijheid van je Moeder?
Bij degenen, die Mij niet zien, komt toch een zalig vredig gevoel over hen, omdat zij Mijn aanwezigheid proeven.
Blijf in onderlinge liefde en vriendschap bij elkaar komen en probeer de afgedwaalden weer terug te winnen.
Bid voor de meest verlaten zielen, maar ook dat uw regering de abortuswet verwerpen zal.
Bid ook voor degenen, die u kwetsen, want er zijn zware tijden voor u aangebroken, maar houd u staande en trek ten strijde als Mijn voorbereide aangevoerde keurkorps.
Blijf zelf het levende Evangelie om zo licht te brengen waar nog duisternis heerst. Ga zonder schroom verder, want weet Mij altijd om je heen. Slechts één druppel proeft gij allen van de overvloedige bitterheid, waarin Mijn Moederhart gedompeld is, ook omwille van de priesters, die zich van Ons afkeren in steeds grotere getale.
Mijn dochter, gij hebt nog vele vragen, maar ook vele groeten over te brengen. Elke gemeende groet is Mij bekend. Ik weet, dat velen op dit ogenblik hier verenigd zijn in gedachte.
Voordat Ik weer naar de Vader ga, zal Ik allen Zegenen, maar ook wedergroeten. Mijn kinderen, waag het niet om de spotters en twijfelaars van je af te zetten, maar breng ze op de goede weg terug door je voorbeeld en gebed. Laat het niet zover komen, dat zij de ladder afdalen naar zelfvernietiging van hun ziel. De strijd woedt nu op zijn hoogst. Maar de uiteindelijke Zege is de Vader. Mijn Boodschappen vallen niet altijd op vruchtbare grond, maar op de akkers, die veel onkruid bevatten. Daar worden zij verstikt en weggevaagd door welig tierende rottende massa's.
Ik verzeker u Mijn kinderen, dat het mensdom zijn beproeving ondergaat. Doodslag en geweld zijn een manier van leven geworden in de wereld.
Oh Smart, groter dan alle anderen, een klein getal blijft gespaard, maar deze zullen in triomf Mijn Zoon tegemoet gaan om het Hemelrijk op aarde te herbouwen. De Vader zal de mens niet zo volledig van de aarde uitroeien als in de tijden van Noach.
Mijn kinderen, Ik verzeker u, zo de lichamelijke genezing niet wordt gegeven, dat zeer zeker dan de genezing van uw ziel wordt toegekend. Uw lichaam is slechts een tijdelijke behuizing, een beschutting voor uw eigen wezen. Nu Zegen Ik allen met Mijn overvloedige Genade en Moederliefde, met het geloof naar de eeuwigdurende verwachting.

13 februari 1979 - 16.15 uur

Mijn lieve kinderen, Ik ben hier in uw midden gekomen om Mij ook hier te voegen bij Mijn Zoon en tezamen met Mijn kinderen Hem te kunnen aanbieden. Ik ben als de Rosa Mystica hier, de Geestelijke Roos, naast de Toren van David en de Ivoren Toren uit het Mystieke Lichaam van Mijn Zoon.
Bereid u allen voor op de dingen, die zich binnenkort zullen voordoen.
Weet, Mijn lieve kinderen, dat Ik naast Mijn droefheid, die over het mensdom neerkomt, de tijden, die angstaanjagend zijn, dat er daarnaast ook glorietijden zullen komen, die op het ogenblik door Mijn gebedskinderen gehouden worden. Mijn Hart welt op van vreugde en Mijn Ziel verheft Mijn Heer.
Weet, Mijn kinderen, dat ge niet moet aannemen, zoals in het Epistel wordt voorgehouden, dat de Heer spijt heeft dat Hij de mens geschapen heeft. De Heer, Mijn Vader de Scheppende Almacht, doet het oprecht leed, dat de mens zich zo afkeert van al wat van de Heer komt.
Alleen het merendeel wenst de kant te kiezen, die de aartsvijand beheert. Wees daarom op uw hoede, wanneer de Toorn van Gods Hand u zou kunnen treffen. Laat het zover niet komen.
Laat het Licht van Gods Goedheid door uw ziel stralen en geef, dat in alle harten de liefde wordt wakker geschud voor zijn medemens.
Weet en begrijp toch, dat Ik niet gekomen ben om de mens angst aan te jagen, maar om getuigenis te brengen van de Liefde, die uitstraalt van de Vader naar de Zoon en door het Licht van de Heilige Geest zo neerkomt op al Mijn kinderen. Nu wil Ik allen danken voor de opkomst en de moed om hier allen tezamen neer te knielen om Mij te eren. Ook Mijn Priesterzoon ontvangt Mijn Liefdevolle Zegen door zich bereid te geven om hier Mijn Zoon de eer te geven, die Hem alleen toekomt.
Zeg nu, dat allen knielen, dan zal Ik allen Zegenen met de Scheppende Almacht, Die Liefde heet, met de Zoon Die het Geloof brengt onder de mensen en door de Verwachting van het Licht van de Heilige Geest, drie Personen in één Wezen.

14 februari 1979 - 07.00 uur

Op dit ogenblik hebt gij twee zielen verlost, die eenzaam waren, twee zielen, die niemand hadden om voor hen te bidden.
Toch dringt het meer en meer bij de mensen door, dat de Boodschap over de verloste zielen zo gewild is bij de Vader.
Op verschillende plaatsen in Nederland, maar ook in andere landen, is het gebed en de Boodschap doorgedrongen. Het laadt zich op als een accu, die een motor op gang brengt.
Begrijp toch Mijn kinderen, dat het leven pas begint wanneer de Schepper die ziel terug roept. Het lichaam van de mens zal niet altijd op de aarde toeven. Dit lichaam wordt terug gebracht naar het stof, waaruit het getrokken is. Wel moogt ge aannemen, dat het wezen zelf voortleeft, maar op de laatste dag, de Dag van het Oordeel, zal elk lichaam weer in zaligheid verenigd zijn.
Na de zuivering van de gehele wereld zal deze dag aanbreken.
Zij, die beweren het beter te weten en zich niet storen aan de ernst van Mijn Boodschap, zullen een pijnlijk ontwaken beleven.
Velen zullen zich dikwijls afvragen waarom de Moeder Gods telkenmale met waarschuwingen dreigt.
Heel begrijpelijk Mijn kinderen, maar ook Wij zouden verkiezen alleen maar Liefkozingen toe te sturen, die enkel blijheid en vreugde inhouden. Maar hoe kan men glimlachen als Ons voortdurend leed en Hartepijn wordt toegebracht. Onze Harten wenen doordat het mensdom Onze Genade versmoort. Velen zullen gramstorig worden, haat en nijd zullen optreden wanneer uw regering de wetten van uw Heer overschrijdt.
Doch weest niet wanhopig!
Mijn kinderen, wanneer gij allen bidt en niet opstandig wordt, zult gij het kwade onderdrukken.
De macht van satan is sterk, maar Wij zullen de man van het verderf aantonen, dat de ware Macht alleen van God is.
Ziet gij de rampen komen, dan heb Ik deze mededeling: Houd u geborgen in de Liefde van uw Schepper en niets zal u overkomen. Wanneer gij bidt hebt gij niets te vrezen.
Ik zal evenals een goede Moeder de Deur van de Hemel zijn, Die iedereen toeroept: komt allen deze kant op en Ik zal u binnen leiden naar het Rijk van Mijn Vader, indien gij gelooft, dat de Morgenster u brengen zal naar de verwachting, die Zij koesterde en dat allen zullen liefde zijn.
Ik groet en Zegen u allen.

16 februari 1979 - 23.50 uur

Waarom juist vandaag je lijden dubbel zwaar is geweest, kwam, om je geheel te offeren, opdat de regering de wet van de Schepper niet zou overtreden en toch, alhoewel gij je pijn ook daarvoor gegeven hebt, toch wil de mens niet luisteren. Abortus blijft moord al vanaf het begin-stadium.
Het is en blijven moordenaars en het blijft niet bij deze ene grove doodzonde, want wanneer ze geen berouw tonen en toch als christenen willen doorgaan door Mijn Zoon te willen ontvangen onder het nuttigen van Zijn Lichaam, doen ze een zonde van heiligschennis.
Mijn Priesterzoon Mgr. Gijsen is een man, die durft op te komen voor de Wet van de Schepper Jezus Christus en voor die van een hulpeloos wezentje, dat ontstaan is doordat twee mensen elkander liefhadden.
Kan men dit nog liefde noemen, wanneer men met de linkerhand streelt en de rechter het doden beveelt?
Niemand mag een menselijk lichaam vernietigen of voortijdig doen afbreken. Ziet gij nu Mijn kinderen hoe God de Vader de mens waarschuwt door de rampen, die op dit ogenblik overal plaatsvinden?
Niemand kan dit tegenhouden dan alleen de Schepper.
God zal nog meer straffen als men niet luistert.
Blijf kinderen onafgebroken bidden.
Mijn Woorden zijn ernst en bittere Waarheid!

18 februari 1979 - 03.00 uur

Mijn kinderen, uw gebeden zijn noodzakelijk voor het handjevol priesters. Toch zijn veel van deze zonen weer begonnen met de Mariale Beweging weer op gang te brengen. Zij zetten zich in door meer geestelijke liederen ten gehore te geven en schonere gebedsstonden te houden, maar bid voor dat handjevol goede zonen, dat zij de zware strijd aan kunnen.
Hoevelen zien hun medebroeders hun geestelijke waardigheid verbreken door hartstocht.
Wanneer gij allen tezamen bent, bidt dan weer telkens opnieuw voor die enkele getrouwen, dat zij ware volgelingen van Christus mogen blijven.
Weest niet bevreesd Mijn kinderen, dat de wereld u niet begrijpen zal of minstens nog erger, dat men u verstoten zal.
Slechts dat wil Ik nu hebben om het Geestelijk Voedsel aan de mens te brengen. Daarom heb Ik u nodig om Onze Plannen te helpen verwezenlijken. Op eigen kracht zult gij niet staande kunnen blijven, maar met de sterke arm van de verdediger Michaël.
Wanneer gij in Mijn nabijheid komt en uw gebeden een doorstroming vinden door de H.Geest, zult ge de zoete geur en tederheid proeven, die Mijn Moederhart koestert voor al Haar kinderen. Wanneer ge 's-avonds bent moegestreden van uw drukke werkzaamheden, zie dan die kleine gleufjes van openheid op te vullen met gebed.
Niet één ogenblik zijt ge uit Mijn Oog onttrokken. Altijd zal Ik je blijven volgen.
Ge bent zo klein, zo ontzettend weinig, maar daartegenover een grote teleurstelling voor Mij als Ik je verliezen zou.
Dit laatste zal zonder Mijn Wil nooit gebeuren.
Wanneer ge Mij liefhebt zal dit geen afbreuk doen aan de eer en vreugde, die slechts alleen Mijn Zoon toekomt.
Hij had Mij nodig toen Hij hing aan het Kruis.
Het tedere woordje Moeder was het laatste wat Zijn Stervende Lippen nog konden zeggen.
Daarom zal Ik voor u allen Mijn taak als Moeder kunnen volbrengen en deze zal zijn, van al Mijn kinderen een levend evenbeeld te maken, zoals Mijn Zoon de Heer van al het bestaande.
Gun Mij die vreugde, dat Ik al Mijn kinderen als één grote familie mag zien opgroeien naar de Hemelse Glorie.
Ontwen u nu alvast van al het aardse, dan valt het straks lichter, wanneer ge de beker moet drinken, die Mijn Zoon voor ieder van u bereid heeft.
Opnieuw zal Ik Mijn Armen uitstrekken om Mijn wijde Mantel te kunnen spreiden, zodat ge allen u kunt vleien aan Mijn Moederhart.
Gij, die luistert naar Mijn Woorden, gij zijt geroepen om Mijn Vrede en Liefde te verspreiden.
Blijf het geloof en de trouw bewaren, dan kunt ge rekenen op een gelukkig samenzijn, een liefdesspel dat eeuwig zal duren.
Al Mijn kinderen, die op dit nachtelijk uur vredig sluimeren of in gebed verenigd zijn, zal Ik Zegenen.
Ook het Bronwater Zegen Ik nu, op dit ogenblik, opdat het geneeskracht moge geven aan de mensen voor lichaam en ziel.
Ik groet allen wederkerig.

23 februari 1979 - 02.30 uur

Men moet voelen, dat men klein is wanneer men kinderen genoemd wordt. Een kind, dat het woord kind zijn waardig is moet weten, dat men hem kan dragen naar eigen goeddunken en dat hij zich aan zijn Vader en Moeder onderwerpt, want dan alleen dragen zij die naam met oprechtheid.
Ik ben met Mijn Lichaam ten Hemel opgenomen, om nog meer het Moederschap naar voren te laten komen, ja, dit aan al Mijn kinderen uit te dragen. Wanneer men niets vreest zal Ik Zelf u bij de minste gevaren aan Mijn Hart drukken. Ik wil u allemaal als kinderen zien en wanneer ge te lijden hebt, doet ge dat in vereniging met Mij. Ge bent nooit alleen al meent ge zich door elkeen verlaten te voelen.
Weet, dat Ik altijd om je heen ben. Ik zal je nooit uit het Oog verliezen, want dan zou Ik geen Moeder genoemd kunnen worden.
Ik verzamel Mijn kinderen zo gaarne in gebed om Mij heen.
Bid dan in alle nederigheid en eenvoud en schaam je nooit dat gij het bidden niet hebt verleerd.
Wees niet bevreesd, dat men met u de spot zal drijven, maar steek uw licht op en gij zult ontelbare zielen de weg kunnen tonen die voor iedereen nog open ligt. Door Mijn tussenkomst zal dit vuur brandend blijven en de man van het verderf zal geen kans zien om het te doven.
Maak u gereed en haast u, want de dag van vertrek komt steeds dichterbij. Laat uw hechting aan het wereldse geen hinderpaal zijn, maar wees veeleer een steunpilaar voor uw medemens, dan zult ge het gevaar ontlopen om de verkeerde kant op te gaan.
Wie nog twijfelt aan Mijn Boodschappen, wie zich afkeert van Mijn Waarschuwende Stem, wie de weg kiest van het verderf, hij is arm van geest.
Kijk nooit naar je zelf of beklaag je nimmer, want als ge de weg volgt, die Ik u voorhoud bezit ge meer dan de grootste rijkdommen van deze wereld.
Weet, dat deze weelde maar kort en tijdelijk is en wees niet verbaasd wanneer de laatste dag is aangebroken, want elkeen is gewaarschuwd en heeft dan niet te klagen.
Men vergeet, dat het grote ogenblik om afscheid te nemen een groot geheim is. Daarom deze nieuwe waarschuwing.
"Zie niet om naar het verleden, maar bereid u voor naar de toekomst!" Weet, dat Mijn Zoon niet voor enkelen Zijn Leven heeft gegeven, maar voor elk schepsel, dat Hij heeft voortgebracht, elke mens die het bestaan waardig was. Hoevelen zullen deze Boodschappen verachten en er de spot mee drijven, doch ze weten niet, dat ze deze spot zichzelf toebrengen.
Ik sta hier om te roepen, maar weet, dat eens het einde er is om nog Mijn smeken te horen.
Waak en bid, dat ge het einde alleen maar kunt toejuichen.

28 februari 1979 - Aswoensdag

Heden heeft de Moeder Gods in het Hofke het navolgende gebed gegeven :

Gebed voor het ongeboren leven

Allerliefste Moeder, Gij kent de noden van de mens, maar ook hun lichtzinnigheid.
Gij en Uw Lieve Zoon Jezus zijn bedroefd om het leed, dat men U iedere nieuwe dag weer aandoet.
Hoevelen leven op dit ogenblik alleen voor zichzelf om hun lichaam voldoening te geven.
Wij denken hier aan diegenen, die zich gebonden hebben in de huwelijke staat en die er naar streven om elkaar hun liefde te geven.
Hoe kunnen de meesten dit echter nog liefde noemen. Velen geven zich alleen over aan hartstocht en gebruiken allerlei middelen om na dit samenspel hun liefdezaad te verwerpen.
De meesten echter wachten tot zij ontdekken, dat er nieuw leven op komst is. Zij verstoten het kind, dat door twee lichamen tot leven werd verwekt. Wij weten Lieve Moeder, dat dit een afschuwelijke zonde is, een weerloos schepseltje te doden, wat zelf niet om het leven gevraagd heeft.
Wij horen het weeklagen van velen, ook deze ouders en nóg beter de artsen kennen het pijnlijk hulpgeschrei van dit kleine wezentje.
Het strekt zijn armpjes naar hulp en roept: "Laat mij leven!" Men wil hun smeken en hun angst niet horen.
Lieve Moeder, Gij Moeder van Goede Raad, geef dat de mens inziet, dat hij aan zijn eigen verdoemenis bezig is.
Geef, dat op het ogenblik der ontvangenis het beginnende leven behouden blijft en leer de mens inzien, dat zij een onschuldig klein mensenkind de dood verwensen.
Geef, dat ze even zoveel liefde kennen voor dit pas ontluikende leven, als wat zij voor zichzelf koesteren.
Help hen bij deze grote beslissing om dit kleine schepseltje lief te hebben.
Moeder Maria, Spiegel van Gerechtigheid bid voor hen!

2 maart 1979 - 01.30 uur

Hoevelen van Mijn kinderen leven tegenwoordig er maar op los, zonder nog aan God te denken.
Het scheppende wat de Vader gegeven heeft en steeds nog geeft is een gewone zaak bij de meesten geworden.
Nooit werd de klacht van Mijn Zoon Jezus zo veelvuldig gehoord en uitgesproken als in deze dagen.
Weet, dat Hij van ieder van u houdt. Onze Harten blijven kloppen en roepen van liefde tot u allen en toch ontvangen Wij weinig wederliefde ervoor terug. Men brengt Ons veelal belediging, spot en zonde toe.
Als men nadacht hoeveel Wij van elk mens houden. Want het meest pijnlijke is nog de liefderijkste vrucht, die Wij met een bijzondere zorg willen helpen, omdat zij het behoeftigste schepsel is, dat redding nodig heeft.
Laat de voortwoekerende doorn wegnemen, die het Hart van Mijn Zoon voortdurend tot Bloedens toe pijnigt. Zijn Hart is de Grootste Warmtebron, Die immer Liefheeft, maar Dat het meest geleden heeft. Het is het meest Gevoelige Hart voor liefde en eerbetoon.
Weet, dat Het Mijn Zoon was Die de redding van de wereld schonk door Zijn Lijden, Die Zich omwille van de mens van alles heeft laten onthechten van alles wat Hem dierbaar was, omdat Hij hield van alles wat Hij geschapen had.
Ge zult de ware zuiverheid bezitten als ge zelf in staat bent lief te hebben. Weet als ge het moeilijk hebt, dat Ik er ben om u voor uit te lopen, om u de weg te wijzen waarheen, om u allen te brengen naar de Wil van de Vader, waaruit de Liefde ontstaan is.
Gij zoekt het Paradijs op aarde. Dit is te vinden in het Licht van de Heilige Drieëenheid via Mijn Zoon door Mij.
Zet u tenvolle in om te zoeken wat gij verloren waart en het verlangen waar gij op wacht is de Hemel.
Wanneer ge Mijn woorden ter harte neemt, wanneer ge de zoete drang van liefde opzuigt, zult ge uitgroeien tot ware kinderen van God, tot uitdragers van het Koninkrijk.
Laat Ons dan niet meer tevergeefs roepen en kloppen, maar leg uw oor te luisteren hoe ge deze opdracht verwezenlijken kunt.
Na de geboorte van elk schepsel heeft God de Vader hem de kans gegeven om het rechtvaardig loon te erven. Laat deze kans niet aan u voorbijgaan, doe wat de Heer u ingeeft en zie niet om of er een andere uitgang is, want dan is er geen redding meer mogelijk.
Uw hechtingen aan het aardse zijn de grote hinderpaal, die u beletten aan Mij toe te behoren.
De tijd van twijfel en onzekerheid moet voorbij zijn, nu gij aangegrepen wordt door onophoudelijke rampen.
Zij, die luisteren willen, zal Ik Zegenen door de Glorie van de Vader, de Zoon en de H.Geest.
Dag kinderen!

4 maart 1979 - 16.10 uur

De Vader kastijdt degene, die Hij het meest bemint. Gij zult de waarde eens kennen van het lijden, want daardoor zullen velen het reinigingsoord kunnen voorbijgaan en de Eeuwige Gelukzaligheid verwerven. Laaf dus hun brandende verlangens naar de Hemel.
Hoelang nog Mijn kind, moet Ik Mijn Tranen laten vloeien door de onwil van de mensen?
Gebruik uw tijd nuttig, dan zal Ik jou het geheim openbaren van het Leven achter de sluier.
Zeg aan Mijn kinderen, dat ze niet mogen verslappen of ophouden te bidden voor vriend en vijand.
Ik verzeker u, dat als men het vagevuur zou zien, men elk ogenblik zou benutten om zielen uit hun grote benauwdheid te verlossen en hun tijd van afwachten zou hierdoor verkort worden.
Hoe lang moet Ik Mijn Moederlijke zorg nog toepassen aan Mijn weerbarstige kinderen?
Wanneer men niet luisteren zal naar deze waarschuwing zal de straf van ongehoorzaamheid en ontrouw aan God toegemeten worden en dit zal zwaarder zijn dan een mens vermoeden kan.
Mijn Zoon vraagt: "Zal Ik bij Mijn Wederkomst nog geloof vinden?" Ja, kan Ik hierop antwoorden, want gij Mijn lieve kinderen, die zich in een kring van gebeden schaart, gij zult het Kruis liefhebben en de Rozenkrans, die gij bidt, zal Mijn Zoon als een krans van rozen worden omhangen en Zijn Wederkomst zal naast de zuivere gebedsstonden weer klankvol in Zijn Oren klinken. Hij zal dit benaderen met een tedere Blik en een open Hart. Mijn kinderen, vergeet de dagen van rampen niet! Het was nodig om de mens begrip bij te brengen, dat de Heer in een Oogopslag de hele aarde kan vernietigen. Dit was een beginnende waarschuwing!
Leer de macht van uw gebeden begrijpen, want zo verdrijft ge satan, die wacht op zijn prooi.
Met praten tegen elkander bereikt ge de oplossing niet, wel door gebed! Ge kunt zich niet verontschuldigen als ge door gebeden voor je medebroeder bent te kort geschoten.
Leef in de Liefde van God de Vader. Geef Mijn Zoon de hoop op een Zegenrijke Wederkomst en het geloof, dat de Heilige Geest Zijn Licht zal spreiden over de aarde!
Dag kinderen!

8 maart 1979 - 07.00 uur

Mijn kind, spoedig zal de tijd aanbreken, dat de geestelijkheid u zal dwarsbomen en voor valsiteit zal beschuldigen.
Doch vertrouw op Mijn Zoon, Zijn Heilige Wil zal geschieden.
Blijf bidden Mijn kinderen, want zo jaagt ge de duivel op de vlucht. Daar, waar gebeden wordt, is het de duivel onmogelijk onheil te zaaien of zich staande te houden.
Wanneer men niet luistert naar Mijn Stem, die steeds weer over de liefde spreekt, zal je droefheid groter zijn dan ge begrijpen kunt.
God zal Zijn Plannen nooit meer herroepen, doch de a.s. nieuwe ramp kan Hij wel doen minderen, als ge luistert naar het vermanende Woord.
Aan degenen, die Mij trouw blijven, zal meer lijden worden opgelegd, doch zijn verdiensten zullen prijzenswaardig zijn.
Iedere mens moet zijn leven schikken naar de Tien Geboden. Er is vastberadenheid nodig, maar dat kost strijd en offer en daarom kiest men liever de laksheid. Mening keer heb Ik er de nadruk op gelegd, dat allen beproefd worden om hun trouw te peilen.
Tracht niet uw gevallen broeder te ontvluchten, maar probeer hem terug te brengen op de juiste weg door uw voorbeeld en innig gebed. De strijd woedt nu op zijn hoogst, maar weet, dat God de Vader Barmhartig is, als ge Zijn Hulp vraagt. Dat is ook de bedoeling van Hem, want dan zult ge het licht verkrijgen.
Wanneer men niet geluisterd heeft, kan men de tranen wel weglaten, want het is dan niet nodig deze te laten vloeien, want ook zij kregen alle kansen om de weg te vinden naar het Koninkrijk. Niet één ziel behoeft verloren te gaan, als hij de machten der Hemelen beweegt om te helpen. Komt allen tot Mij, Mijn kinderen, zie hoe Ik je liefheb, meer dan je vermoeden kunt. Want zoals een adelaar zijn jongen op zijn vleugelen voortbeweegt, zo zal de Vader Zijn kinderen op handen dragen!
Er is niets op de wereld, wat de Vader niet zal beproeven om te redden. Keer je daarom niet af en wees niet doof aan Ons Verzoek. Wees niet blind voor uw Schepper, maar sluit wel je ogen voor de wereld, want deze is het, die Mijn Zoon heeft gedood.
Ik zal u bedekken met de Mantel der Liefde, laat Mij dan ook niet tevergeefs roepen, maar open je oren, die gegeven zijn om te luisteren naar het Woord Gods. Dit zeg Ik u met vreugde in Mijn Hart, want door uw vele beproevingen zult ge worden binnengeleid door de Deur des Hemels!
De dood bestaat niet, want het leven duurt eeuwig.

9 maart 1979 - 20.15 uur

Dag, Mijn kind, jouw offers zijn nodig voor de redding van de priesters, want zij moeten de vertegenwoordigers zijn van Mijn Zoon.
De man van het verderf zal zich er steeds meer op toe gaan leggen om hen te strikken, om op verkeerde gedachten te brengen en de weg niet meer te volgen, want aldus satan: "gij hebt genoeg gedaan om je een goede man te laten noemen, kies daarom onze weg, gij hebt een beter leven verdiend".
Heb daarom medelijden met hen, die in deze valstrikken geraken. Boete en offer kunnen deze zielen nog redden.
Mijn Hart weent van medelijden om deze zonen, die het eeuwigdurend merkteken met zich meedragen.
Blindelings strooien zij zaad voor hun eigen ondergang. Als ge wist Mijn kinderen hoeveel er reeds al bezweken zijn aan de machten van satan, dan zoudt ge verheugd zijn voor hen iets te kunnen doen om hen te redden. Zij hebben Michaël geweerd uit de kerken.
Ja, de deuren hebben zij gesloten voor Mijn kinderen, die gaarne hun vrije tijd willen benutten om bij God troost te vinden.
Van het Huis van Mijn Zoon heeft men een marktplein gemaakt, de liefde voor geld en genot is hun ondergang als er niet meer gebeden wordt.
Door velen wordt Hij nu onteerd en de meesten denken, dat men met enkele Missen per week volstaan kan om toch dienaar genoemd te worden.
Verspreid de waarheid van Onze Namen onder alle volkeren.
Velen zullen, wanneer het einde nadert, niet willen erkennen wat hun ogen zien en hun oren horen. Met blindheid zullen zij verder strompelen en het gevaar niet willen zien, dat hun bedreigt. Hun hart zal nog zodanig versteend zijn, dat zij de straffen Gods niet willen aannemen.
De ganse aarde zal dan door volkomen duisternis overvallen worden, maar diegenen, die Gods Woord hebben onderhouden, zullen geen vrees noch angst kennen, maar zich verheugen, dat de Glorietijd dan spoedig zal aanbreken. Hebt ge nog iets te zeggen Mijn dochter?

Elisabeth: Ja Moeder, ik wil U danken en groeten namens alle gebedskinderen.

Dit zal Ik met een ongekende vreugde aanvaarden.
Er zullen velen onder u zijn, die af zullen zien van een voorgenomen breuk met de Heilige Kerk, ja met hun Heilige Roeping.

19 maart 1979 - 03.00 uur Feestdag H.Jozef

Mijn kinderkens wordt wakker, ontwaakt en zet uw morgentaak om in gebed. Wacht niet tot de dag zijn einde nadert, om dan het laatste restje wat zich nog afscheidt van de volgende morgen een klein gebedje te prevelen.
Dan loopt de duivel rond als een brullende leeuw, zoekend om zijn prooi te verslinden.
Toch moet ge weten, dat God hen als het ware aan de leiband houdt. En zoals de God van het Heelal de woeste en de wild golvende zeeën tot bedaren brengt, zo gebiedt Hij de duivels: "Tot hier en niet verder!"
Gij kunt zich moeilijk een voorstelling maken hoe groot de macht is van de duivels. Doch alleen binnen de grenzen, die de Voorzienigheid stelt, hebben zij de wijsheid gekregen hun woede, maar grote verleidingen bot te vieren op de stoffelijke wereld.
Hun natuurlijke macht is verschrikkelijk, zij kunnen uw geest in verwarring brengen, zodat ge in een verwikkeling geraakt, waaruit moeilijk is los te komen. Zij kunnen zich aan u vastklampen en als een schaduw de zwaksten overweldigen en belegeren. Doch zonder Gods Wil zal hij geen enkel schepsel in zijn klauwen vastgrijpen.
Zij hebben op aarde een rol te spelen, die providentieel genoemd kan worden om de mens te bekoren en door hun sluwheid zwicht de mens en geeft toe aan de bekoringen en vervolgen zij de weg, die tot dwaling leidt.
Hij verstaat de kunst de mens te doen verdwijnen, want denk maar eens aan Onze Zoon Jezus, Die ook door de duivel werd weggevoerd. De grootste sluwheid, die ooit bedreven wordt komt van de duivel.
Zie, hoe Ons Kind ook vandaag nog wordt aangevallen door de boosheid van de mens, hoe zij Hem bespotten en beschimpen wanneer een van Mijn grote Kerkvorsten durft op te komen voor de rechten van de nog ongeboren mens en tegen de bestrijding van de lusten van elk rechtschapen wezen.
Door zijn machtige interventie probeert hij zelfs van een Godshuis een recreatie-oord te maken.
De geestelijke opgang van Onze geliefde kinderen, ja zelfs Onze priesterzonen willen zij belemmeren om het Woord Gods te verkondigen.
Hun werken ontplooien zich met zulk een behendigheid, dat het voor de meesten van de mensen een onschuldig liefdesspel lijkt.
Daarom zullen Wij vandaag Onze Zegen uitspreken over de beeldjes en kruisjes, kaarsen en gebedenboekjes en prentjes om een onderpand van elke christen te worden.
Trek daarom ten strijde kinderen, want weet, dat Vader Jozef de Beschermer is van de Heilige Kerk. Hij was het Hoofd van Ons Gezin op aarde, maar zal dat ook zijn van ieder huisgezin, dat hem aanroept, van elke werkman, die hem nodig heeft. Ge moet hem gaan zien als een Vader onder u en de uwen en weten, dat alle eerbied hem toekomt.
Eeuwenlang stond hij op de laagste rang, maar de H.Drieëenheid heeft hem geplaatst als voorloper van Christus.
Hij is op zijn Troon verhevener geworden, een Voorwerp van Lof en Glorie, zowel voor de mens als voor de Engelen.
Daarom lieve kinderen, in de dagen der beproeving, roep dan Vader jozef aan en hij zal luisteren, omdat gij hem gekozen hebt.
Hij was een trouwe Dienaar van Ons Kind, vandaar ook deze lofspraak in de litanie aan hem gewijd.
Hij was een Weldoener voor de armen, al was hij zelf armer dan de armste. Volg zijn voorbeeld na en ge zult een rechtvaardig mens zijn in alle eeuwigheid.
Wij zullen u allen Zegenen met de Glorie van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Dag kinderen.

20 maart 1979 - 20.30 uur

Nu wij in de maand zijn, toegewijd aan de H.Jozef, zal hij, wanneer men in nood zich tot hem wendt, ons van zijn Liefde blijk geven. Hij was op aarde de man met een zeer opvallende karaktertrek van goedheid en zachtzinnigheid. Als men lang moet bidden om genezing te bekomen naar lichaam of ziel wil dit niet zeggen, dat de zieke geen genezing bekomt.
God stelt dan de genezing uit om het goede, dat door deze ziekte tot leven komt, op te laten komen, zodat de genezing dan uit goede daden zal voortvloeien. Zij voelen dan pas, dat de genezing alleen van Boven komt. Al zouden de artsen een helpende hand hebben geboden, niet alleen de Macht van uw Hemelse Moeder ondervindt men herhaaldelijk, maar ook de H.Jozef laat zich niet onbetuigd. Al degenen, die hem een speciale vurige Godsvrucht toedragen, zal hij bijstaan als zij zich onder zijn bescherming stellen.
Weet, dat hij op aarde momenteel een grote taak heeft gekregen van de Hemelse Vader.
Wanneer men er geen geloof aan hecht, probeer het dan tenminste door uw vertrouwen te geven, door zijn Voorspraak in te roepen.
Weet, dat hij niet alleen Beschermer is, maar ook Vader van de Kerk van Christus.
Jozef is de rechtelijke Vader van Onze Zoon Jezus, Vader in de verhevenste zin! Meer komt dit tot uitdrukking dan dat hij de natuurlijke Vader was geweest van Jezus.
Bid en roep hem aan als Beschermer van de huisgezinnen. Met recht wordt hij dan ook Beschermer genoemd van het ongeboren leven. Mijn kinderen, laat u niet meeslepen in deze moderne tijden, dat voorbehoedsmiddelen zijn toegestaan.
Alleen een periodieke onthouding is nu geoorloofd.
Gezegend gij allen, die in de staat van moederschap verkeert, draag uw kind met liefde onder uw hart, dan zult ge straks de vreugde smaken, wanneer ge dit kleine wichtje in je armen kunt leggen en kunt vleien aan je boezem. Blijf open staan voor de waarheid, dan zult ge het licht vinden, dat alle duisternis neerhaalt.
Werp de satan, de man van het verderf, buiten en houd hem verre van u verwijderd, dan zal Ik u bedekken met de Mantel der Liefde, die de kleuren blauw en wit zullen aangeven, want weet, dat uw ziel niet mag worden blootgesteld aan de verleiding dezer wereld, want uw lichaam, dat uw ziel omhult, is een Tempel van de Heilige Geest.
Houdt u daarom rein en vrij van alle schuld en laat Mijn Zoon niet alleen de Olijfberg beklimmen.
Hij vraagt alleen om ondersteuning en die kunt ge toch niet weigeren? Een klein offertje, wat weinig moeite moet kosten, zal Zijn Kruis lichter doen vallen en gij zult de zwaarte van de Kruisbalk mede opheffen, zodat ge zich als vrijwillige dienaar hebt gegeven.
Ik blijf in de Liefde tot Hem in alles met Mijn kinderen verenigd en weet daarom hoe zoet het is als ge je Moeder van zo dichtbij voelt. Ook Vader Jozef zal u beschermen, dat u niets overkomt wat onheil heet. Waak en bid, dan zult ge door je goede voorbeeld anderen de weg doen wijzen, die alleen de ene ware is.
Kom kinderen, sluit u aan met alle Engelen en Heiligen, dan zal uw gang lichter zijn en wacht niet tot ge de weg kwijt bent, want dan zal het grote moeite kosten om deze weg, die uitblinkt boven andere, toch terug te vinden.

25 maart - 03.00 uur Feest van O.L.Vrouw Boodschap

Mijn kinderen, wees niet bevreesd voor de vele waarschuwingen, die Ik geboden heb.
Blijf op Mij vertrouwen, dan kunt gij verwachten, dat Mijn Moederhart vol vreugde is.
Zoals een dorre akker smachtend wacht op de dauwdruppels van de nieuwe morgen, zo ziet de Kerk van Christus, Mijn Zoon, verlangend uit naar het werk van Zijn dienaren.
Ik zal dan voor al Mijn kinderen de Moederlijke Taak van Voorspreekster bij God de Vader vervullen.
Blijf je dan ook verenigen rond Mijn Moederhart en zie met Mij op naar Mijn Zoon, Die door Zijn Lijden en Dood de zware strijd voor elke mens heeft lichter gemaakt.
Al hebt gij Hem die Bloedende Wonden toegebracht, al hebt gij Hem door je zondige nalatigheid Zijn Heilig Bloed en Tranen laten vloeien over de aarde, weet dan, dat Zijn Ogen je vragend aanstaren, Die zeggen zullen: "Ik had je Lief, daarom heb Ik Mij laten doden!"
Bid en waak nu met Mij, opdat ge straks de uiteindelijke zege behalen zult met de Dienstmaagd des Heren!
Wanneer ge het Lijden van Mijn Lieve Zoon Jezus overweegt, zal de twijfel van echt christen zijn, u worden onttrokken en ge zult in Hem de zekerheid vinden. Daarom vraag Ik u, werp het kruis niet van je af, maar maak je gereed om met Jezus en met Mij de Calvarieberg te bestijgen.
Hij verdient het, dat gij je ene hand uitsteekt om Hem te helpen en met je andere hand je tegen te houden om staande te blijven en niet te vallen. De Allerheiligste Drievuldigheid heeft in Mij Haar Plan weerspiegeld en niet alleen hebben Zij Mij gekozen als Moeder van de Zoon van God, maar ook de Moeder van alle mensen, want door de Boodschap, die Ik kreeg, heb Ik niet alleen Mijn Ja-woord gegeven aan Mijn enige Zoon, maar ook het Moederschap op Mij genomen van al Onze kinderen.
Wees daarom nooit bang om je over te geven aan Mij, want Ik ben de Moeder van Jezus maar ook van u.
Op aarde kan men nooit het echte Paradijs vinden, dit is alleen te zien in het Licht van de Heilige Drieëne God.
Het Paradijs, waar de tijd steeds wordt aangeduid door het kloppen van een Hart, dat Liefde uitstraalt voor alle mensen en dat geen stilstand kent.
Maak u klein, zodat Ik allen kan bergen onder Mijn opengespreide Mantel.
En zoals een bij de zoete honing na vliegt, zo zal elk kind de geurige rozenlucht inademen, tot hij uiteindelijk Zijn Moeder gevonden heeft, die deze balsem afscheidt.
Hij, die Mij gevonden heeft, zal Ik nimmer loslaten en Mijn Zegen zij met u en de uwen.
Ik groet al Mijn kinderen en Zegen u door de Almachtige God, Vader, Zoon en H.Geest!
Dag kinderen!

27 maart 1979 - 07.00 uur

Mijn kinderen, bid dezer dagen nog bijzonder veel tot de Heilige Jozef, doch doe het niet alleen nu, maar altijd.
Weet, dat hij veel vermag, alhoewel Mijn Zoon geen enkele mens iets verschuldigd is, zo moet men ook aannemen, dat ge door de Voorspraak van Vader Jozef méér van God verkrijgen zult.
Ook wanneer Jozef zich tot Mij wendt om een gunst af te smeken van zijn kuise Bruid, zo zal Ik hem niets kunnen weigeren.
Richt daarom je gebeden ook veel tot hem en vul aan wat hij tot heden toe veel is tekort gekomen aan liefde. Ik verzeker u Mijn kinderen, dat hij in de Hemel een van de liefste Vertrouwelingen is van de Heer en zeer veel verkrijgen zal om de straffen van de zondaar, die berouwvol tot hem keert, van de Goddelijke Rechtvaardigheid af te wenden.
Probeer in uw leven uw Godsvrucht ook op hem toe te passen. Wanneer ge in grote nood verkeert is hij degene, die zich snel verplaatst naar de Vader om het gevaar de rug te laten keren.
Hij is de Bewaarder van de onuitsprekelijke Geheimen van God.
Vader Jozef was een liefdevol Man, een Vader voor Ons Kind, zoals geen tweede te vinden zal zijn.
Samen spraken Wij veel over de Verlossing, maar nooit zou Ik hem gesproken hebben over de Dood, die Onze Zoon zou doormaken.
Wanneer Ik hem dit wel had meegedeeld, zou hij dit niet hebben overleefd. Ik wilde zijn teder en overgevoelig hart niet met zulke vooruitzichten doen breken. Daarom moest hij ook sterven toen Onze Zoon 30 jaren oud was.
Hij heeft het geluk gekend, dat Wij samen, Mijn Zoon en Ik, bij zijn sterfbed stonden.
Daarom moest Ik het zonder hem doen, toen Onze Zoon het bittere Lijden werd toegebracht.
Jozef was na zijn dood nimmer gekomen op de aarde toen, want eerst moest Onze Zoon door Zijn Sterven de Verlossing bekomen.
Toen is zijn taak in de Hemel begonnen voor de mens op aarde.
Maar nog meer dan voorheen moet men weten, dat wanneer hij de Vader om gunsten smeekt, dat de Allerhoogste Drieëenheid hem niets zal weigeren, wat hij voor zijn vereerders op aarde vragen zal. Ook wanneer hij bij Mij zal komen, zou Ik hem nooit iets kunnen weigeren.
Ga daarom, wanneer ge in moeilijkheden zit, naar Vader Jozef toe en vraag door zijn Voorspraak of hij het door u zo zeer begeerde wil vragen aan zijn geliefde Bruid, dan zal Ik het nooit kunnen weigeren.
Weet Mijn kinderen, dat gij bij alle Genade, die men u geeft, nooit alleen kunt staande blijven, want de vijand van uw ziel zoekt naarstig rond of hij u kan neervellen.
Dagelijks wordt de mens door onzichtbare geesten belaagd en één hevige bekoring kan met één stoot deze ziel doen vallen.
Elk ogenblik heeft de mens Gods Hulp en Genade nodig.
Bid daarom tot Jozef: "Schrik der duivelen en Troost der ongelukkigen, bid voor ons"!
Nu Zegen Ik allen, die zich Mijn kinderen laten noemen en groet allen, die steeds hier of elders in gebeden verenigd zijn met elkaar! Dag kinderen!

2 april 1979 - 03.00 uur

Wees waakzaam, Mijn kinderen, want het uur is gekomen, dat Mijn Zoon zal worden gedood!
Valse profeten zullen opstaan en Zijn plaats zullen zij innemen wanneer Hij Gestorven is.
Bid vaak het Rozenkransgebed en de gebeden, die de Engel gesproken heeft bij Mijn Ontvangenis.
Denk aan de priesters, die het in deze moderne tijd bijzonder moeilijk hebben. Zij zijn de verdedigers van de Kerk van Mijn Zoon! Maar de man van verderf probeert hun hoge voorname positie te bezetten om verdeeldheid te brengen onder hen, die de plaats van Mijn Vader besturen. Mijn Hart weent van medelijden om hetgeen deze valstrikkers teweeg brengen, want deze duivels loeren blindelings op uw medeburgers om het zaad te strooien voor hun ondergang.
Weldra zal de ongerechtigheid zijn grenzen overschrijden, zodat zelfs de uitverkorene kinderen Gods zullen vrezen nog verder hun aanhankelijkheid en liefde te bewijzen.
Ja, hun laatste restje liefde zal het kwade niet kunnen overtreffen. Men probeert de Tempel van Mijn Zoon af te breken, maar in eeuwigheid zal hij blijven bestaan, want zijn grondvesten zijn duurzaam en kunnen niet vernietigd worden.
Mijn Zoon wordt gekruisigd door de dienaren van Zijn Eigen Huis.
Men denkt, dat alleen een hoge rang een waarborg is voor eigen redding. Doch wanneer men het gebed verwaarloost wordt het licht gedoofd!
God heeft de mens talenten gegeven om er van te leren, niet om te misbruiken. De Vader heeft de mens geleerd hoe men nieuw leven kan vormen, maar zodra men genoten heeft om de kennis van het bestaan te winnen, trekt men het zwaard recht om het te doden.
Hoe groter de zondigheid, hoe zwaardere straffen u te wachten staan. De rampen, die uw aarde zullen treffen, zullen door de wetenschap geen redding kunnen brengen.
Alleen het gebed kan nog de boventoon voeren!
Wetenschap is enkel gegeven aan intelligent begaafde mensen, doch het gebed is voor elkeen aan te leren en daar hoeft men ook geen enkele zilverling voor neer te tellen. Niets is voordeliger aan te leren dan het gebed en de liefde. Gebed en boete kunnen meer redding brengen dan geld en bezit.
Ook met geleerdheid hoeft men niet bij God aan te komen, want Hij, Die Wij Onze Zoon mochten noemen, was het Kind van een gewone timmerman.
Wij hebben Hem met Liefde opgevoed, maar door haat heeft men Hem gedood. Drie-en-dertig jaren lang heeft Hij het leven gekend, toen haalde men Hem van Mij weg om Hem te kruisigen en te doden.
Ook nu komt het volk weer in opspraak, maar nu om hun eigen kind te doden, het ongeboren leven wat onmachtig is en geen verzet kan leveren, het krijgt zelfs geen kans om zijn hulpgeschrei te laten horen buiten de moederschoot. Men mag de vrijheid van een ander mens niet aantasten. Heeft men verwekt om te doden? Waarom hebt gij dat gedaan? De zwakste der schepselen durft gij aan, maar aan de Hand van het geschapene zult gij niet ontkomen!
Weet, dat uw straffen groot zullen zijn, gij die hebt meegeholpen dit prille bestaan uit te moorden!
Abortus Provocatus is het vernietigen van een onschuldig mensenleven! Want nooit meer is er een grotere zonde dan uw eigen kinderen te doden. Bid deze maand, die de naam draagt van pril geluk, om de bescherming van het leven!
Allen zullen de Genade bekomen om deze grove zonden de kop te drukken. De Goddelijke Drieëenheid verleent Mij de Macht om u te Zegenen! Dag kinderen!

8 april 1979 - 07.00 uur

Mijn dochter, zeg tegen al Mijn gebedskinderen, dat ze moeten volhouden. Velen van hen zullen achterwaarts gaan, omdat hun gebeden niet altijd verhoord kunnen worden.
Gedurende ontelbare jaren ben Ik al van het ene uiteinde van de wereld naar het andere gegaan om Onze Plannen duidelijk weer te geven aan Onze kinderen. Slechts weinigen hebben gevolg gegeven aan Mijn smekingen.
Ziet eens naar alle hoeken van de straten en ge zult mensen tegenkomen, die u met de vinger nawijzen, omdat ge nog kunt bidden, omdat ge nog eerlijk kunt zijn tegenover de Godmens, Die voor allen Zijn Leven gaf, Die voor elkeen de Verlossing gewild heeft en voor allen de Deuren van de Hemel heeft losgegooid om ze een kans te geven Mijn Zoon te kunnen zien aan de Rechterhand van de Vader en Hem het Oordeel te horen uitspreken over levenden en doden. Zorg Mijn kinderen, dat gij er allen bij bent en laat u niet misleiden door de bedrieglijkheden van deze wereld.
Ge zult zich afvragen nu, waarom Onze God het kwaad aan de mens toelaat, in één Oogwenk kan Hij allen vervolmaken. Gelijk hebt gij Mijn kinderen, maar God de Vader heeft Zijn kinderen vrij gelaten en elk schepsel een vrije wil gegeven. Niemand zal Hij dwingen, zelfs Zijn Eigen Zoon mocht kiezen voor het Lijden of alleen maar voor Zijn Eigen Koninkrijk, maar Zijn Wil was gelijk aan Zijn Vader, Die wenste, dat het Koninkrijk Zijn Deuren zou ontsluiten voor allen, die maar wilden luisteren.
En zoals Ik telkenmale heb meegedeeld: "de mens heeft een vrije wil", zullen Wij niet ophouden op alle uiteinden van de wereld een Engel te plaatsen, die hen de weg zal wijzen naar de plaats, die voert naar het Eeuwig Glorievolle Vaderhuis. Ziet deze week, die vele stille dagen telt, op naar het Kruis van Mijn Zoon. Het is nog tijd om u aan te sluiten, voordat ge nog uw laatste geest zult geven, al zal de overgave niet gemakkelijk zijn.
Maar zie dan op naar het Kruis en geef u over met Hem.
Geef Christus nog een kans, zodat ge samen met Mijn zoon zult lijden en nimmer de moed zult opgeven met Hem en voor Hem ten strijde te trekken. Dan zult ge in triomf met de Verrezen Jezus opgaan naar het Vaderhuis.
Laat vooral deze dagen dit gesproken Woord in uw harten opwellen, zodat ge alleen maar de ene kant kunt kiezen en dat is naar de wegen van de Vader. Morgen begint voor alle gebedskinderen de week van stille overgave.
Iedereen moet weten, dat ook Mijn Zoon het niet gemakkelijk had toen Hij in het stof der aarde was neergevallen in de Olijfhof.
Heel alleen moest Hij Zijn Doodsstrijd ondergaan. Daarom moet ge zich deze week terugtrekken door stille overgave in gebed.
Probeer zoveel mogelijk het offer van zelfgave over te dragen aan Mijn Zoon, dan zal de Vader al het opgedragen leed toepassen op de meest verlaten zielen.

12 april 1979 - 23.30 uur

Mijn kinderen, spoedig zal het uur slaan, dat de Sterfdag begint van Onze Zoon!
De dag, waarop het H.Bloed van de Mensenzoon Jezus over de aarde stroomde, de dag van Lijden en Dood met een zinvolle betekenis, de dag, die elk schepsel verlossing heeft gebracht, de dag, die het teken van rouw zal blijven dragen voor elke goede christen, de dag, die de wreedste uren beleefde en waaraan geen einde leek te komen.
De dag, die elke mens verlossing heeft gebracht en die geheel gevuld was met een oneindig groot verdriet!
Het uur met het smartelijkste leed, dat geen enkele mens ooit zal kennen. Het uur, waarop Hij niets meer kon doen, omdat er geen uitweg meer mogelijk was. Mijn kinderen, denk u eens in door welk een grote smart Mijn Moederhart getroffen werd toen Ik Mijn Zoon zo zag Lijden.
Toen Ik bij Hem was toen de spijkers Zijn H.Lichaam doorboorden, toen Ik reddeloos moest toezien zonder Mijn hulp te kunnen aanbieden, toen Ik Zijn Dode Lichaam in Mijn Armen gelegd kreeg en toen Ik het uitgemergelde Heilig Vlees en Bloed aan Mijn Hart mocht drukken; toen was het te laat! ( zou de mens uitroepen ) toen kon men niets meer voor Hem doen!
Neen kinderen, nu is het nog tijd, nu is het ogenblik gekomen, dat gij zich in kunt zetten voor Hem!
Jezus heeft Zijn Strijd gestreden en nu wordt het tijd, dat gij iets voor Hem terug zult doen!
Nu is de tijd gekomen, dat gij allen tezamen Zijn plaats inneemt!
Ja, ge hoort het goed, allen tezamen!
Dus ge bent niet alleen zoals Hij. Ge bent niet alleen om het kruis te dragen, want elkeen ziet ge torsen met een gedeelde smart!
Dus het kleine vleugje verdriet, dat ge bezit door je kruis te dragen, het minimaal gewicht, dat uw levenspad doorkruist, weegt niet op tegen het Lijden van Mijn zoon.
Beklaag u niet, als ge meent het niet meer aan te kunnen, als ge meent, dat ge zelf de zwaarste kant te dragen hebt, maar leg u rouwmoedig er bij neer, omdat Hij, uw Lijdende Jezus, alle lasten gedragen heeft!
Elk verdriet, elke smart en elke pijn die de gehele wereld te dragen heeft is tot Hem doorgedrongen, zodat geen enkel plekje gaaf bleef van Zijn H.Lichaam. Zelfs de laatste Druppels Bloed, die Zijn Aderen gevoed hadden, werden uitgeperst tot niets meer overbleef wat nog een teken van leven kon geven! En toch Mijn lieve kinderen, begon Hij weer opnieuw te leven!
Want op het ogenblik van Zijn Heilige Dood, was Hij begonnen aan het Verlossingswerk!
Zijn Lijden was zwaar en geen smart kan vergeleken worden met de Onze, geen droefenis, die ooit groter zal zijn, dan die Wij gekend hebben! Kniel daarom elke dag opnieuw weer voor Hem neer en dank met een grote kinderlijke liefde!
Toon Hem hoe lief ge Hem hebt en beloof iedere nieuwe dag, die komt, uw woord van trouw; niet alleen deze dag, maar elke dag van uw leven.
Dank God de Vader, Die Zijn Zoon aan de wereld schonk. Dank Mijn Zoon Die Zijn Leven voor de mens gegeven heeft en dank de H.Geest, dat Hij de Hemelse Bruidegom heeft willen zijn van de Moeder van Mijn Zoon!
En wanneer ge dit gedaan hebt kunt ge pas zeggen, dat ge een Zalige Pasen hebt genoten, omdat ge de zoete vreugde ervan geproefd hebt.

15 april 1979 - 07.00 uur Pasen

Mijn kinderen, de Vrede moge met u allen zijn. De Vrede tussen God en de mensen, tussen uw ziel en zaligheid.
Ik zal over u allen de Geest uitstorten, dezelfde Geest Die Mij benaderde en Mijn Ziel vervuld heeft met een eeuwigdurend geluk.
Ik zal u allen omvormen als ledematen van Christus, behalve zij, die evenals Judas, telkenmale Mijn Zoon verraden.
Zelfs onder de Herders van Mijn Kerk zijn vele verraders. Zij dragen niet meer elke dag het Heilig Misoffer op, want zij twijfelen aan de Instelling, die Jezus gaf op de eerste Witte Donderdag.
Velen geloven zelfs dit niet meer en laten ongewijden omgaan met het Allerheiligste Sacrament. Hiermede wordt de Goddelijke Gerechtigheid aangetast. Wanneer deze herders zich ervan bewust waren, welke grote straf zij tegemoet zagen, dan zouden zij zich gaan voorbereiden op het moment van het grote ogenblik, hun dood en hun verrijzenis. Ik zal, mede door jullie gebed, hen tot steun zijn en dan zullen velen aan deze oproep beantwoorden.
De tijd is zelfs gekomen, dat vele Godgewijde personen zich bedrogen en misleid voelen door satan. Zij hebben de Leer van Mijn Kerk niet meer nodig en trekken ten strijde tegen Mijn Zoon en tegen Mij, de Waarheid van het geloof. Bidt daarom veel Mijn kinderen en kom vaak in gebedsgroep bij elkaar, maar verspil door uw samenkomsten uw tijd niet, uw veroordeling uit te spreken over de ongelovigen. Alleen God is er om te oordelen en geen enkel ander schepsel. De Kerk viert Pasen, maar velen vieren deze H.Paasdagen als vrije tijd. Weet ge wel goed Mijn kinderen, waarom het Pasen is?
Niet om de mensen een paar dagen rust te geven, maar ook om zich te bezinnen op Zijn Schepper, Die door Zijn Dood en Sterven de Verlossing heeft gebracht. De verrijzenis van uw lichaam door het een eeuwig gelukzalig leven te schenken. Ga deze dagen niet ongeacht voorbij, maar bereid u voor op uw eigen verrijzenis, want de dood komt eerder dan gij denkt. Iedere dag komt gij er dichter bij staan.
Gij viert uitbundig feest als het einde van elke week zijn werk even opzij schuift, maar in werkelijkheid doet ge dit, omdat er weer 7 dagen zijn afgeteld van uw leven op aarde.
Zolang men feest kan vieren, heeft men God nog niet nodig, maar wanneer ditzelfde lichaam door een ziekte wordt neergelegd, zoekt men het gebedenboek weer op om het Onze Vader te kunnen uitschreeuwen. Want de meesten kennen zelfs dit gebed niet meer, dat hun ouders hen geleerd hebben. De tijd, die de Rechtvaardige God u nog ter beschikking stelt is zeer kostbaar. Verspil daarom geen ogenblik hiervan, maar leg u neer wat ge heden wordt voorgehouden om uw toekomst te verrijken.
Beleef alleen het heden nu, dit ogenblik, dat ge Mijn Boodschap krijgt en Ik zal u helpen aan de voorbereiding van onze eerste persoonlijke ontmoeting in het Hemels Paradijs.
Wees niet bevreesd als ge door velen niet begrepen wordt, maar wees dan niet opstandig om zo uw vertrouwen in Mij te verbreken, omdat gij niet onmiddellijk verhoord wordt, als gij niet de gunst verkrijgt, die jou is toegezegd via Mij door de Vader.
Hoe dikwijls denkt ge, heeft Mijn Zoon niet in stilte gesmeekt: "Vader, laat deze Kelk, dit Lijden voorbij zijn." Ja, zelfs geroepen: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" Nu zult ge zeggen: Hij was toch God?
Maar weet ge dan niet, dat Hij Zijn Vader had toegezegd te willen Lijden om de mensen, allen, zonder uitzondering, het eeuwig geluk te laten toekomen. Hij heeft Zijn Kruis gedragen als mens, Hij heeft geleden als mens en toen Hij aan het Kruis genageld werd, heeft Hij ondragelijke Pijnen gehad. Hij heeft iedere hamerslag gevoeld als een marteling, maar Hij heeft dit bewust gedaan, omdat Hij wist, dat er een Pasen op volgen zou; Het Paasfeest voor alle mensen.
Houdt u daarom vast aan Zijn Geboden, opdat ge allen deze tijd moogt meemaken. Zorgt ervoor, dat ge er allen bij bent wanneer de Oordeelsdag aanbreekt. Zorg, dat ge bij de eerste trekking bent en niet bij de laatste.

Uw geluk in de Hemel zal groot zijn, wanneer ge op aarde de minste hebt willen zijn.
Kom kinderen, wees verheugd en sluit u aan bij de Cherubijnen en Serafijnen, bij de grote scharen van de Engelen Gods en loof en prijs uw Schepper, want Hij heeft uw lofzang verdiend!

26 april 1979 - 07.00 uur

Mijn kinderen, ge bent in de veronderstelling, dat ge voldoende bidt en enigszins vraagt ge zich zelf misschien af: Haalt bidden wel wat uit, bereikt men daar wel mee wat we eigenlijk wensen?
Hoevele offers kent ge in dit leven en wat je alle moed ontneemt.
Blijf echter volharden en bid gerust zoals Jezus: "Vader laat deze kelk aan mij voobij gaan", maar blijf dan niet steken, maar durf ook te zeggen: "doch niet mijn wil maar de Uwe geschiede".
Het doet er niet toe in welke vorm dan ook je gebeden zijn, zelfs praten is de Vader zeer aangenaam.
Waarom bent ge zo bang om te lijden? Weet, dat Hij meer dan welke mens ook de ergste pijnen heeft gekend, maar dat daardoor voor elke mens de Verrijzenis wacht, die hen, na goed geleefd te hebben, brengen zal naar Zijn Rijk. De Heer is in de Hemel, maar toch leeft Hij midden onder u en zelfs op die plaatsen waar ge Hem niet verwacht aan te zullen treffen.
Want, als ge te lijden hebt, is u de mening toegedaan door Hem verlaten te zijn, dat Hij afwezig is. Maar juist daar waar droefheid en lijden is, is God je het meeste nabij.
Je leven is een proces van vallen en opstaan, maar wees dan niet wanhopig, wend je niet af als iemand die reddeloos om hulp wacht om alles te zien van de zwarte kant, maar bid onophoudelijk, dan bouw je aan je eigen geluk!
Blijf vertrouwen, dat is de enige houding die voortkomt uit het geloof en dan zult ge door je doortastende hoop ontdekken, dat God de Vader je nooit in de steek laat. Je zult de kracht ontvangen om je leven in evenwicht te houden om het aan te kunnen.
Weet, dat alleen al het uitspreken van de Naam van God Hem welgevallig is, als ge het doet in droefheid of geluk, dan zal Zijn Liefde en Heerlijkheid reiken tot boven de Hemelen.
Als ge alles aan Zijn Voeten legt, niet alleen je droefheid en onuitsprekelijk verlies in de wereld, maar ook het geluk om Hem te bezitten, het geluk een goed christen te mogen zijn, dan zult ge vol vreugde uitzien naar het geluk dat eeuwig zal duren.
Zeg niet wanneer het kruis zwaarder wordt: ik ken U niet, maar ervaar Hem daar waar het lijden u overmant.
Oordeel nooit over je medemens, maar sla je ogen naar je eigen zwakheid, dan ziet ge de fouten van je broeder niet eens meer, maar zult ge ontdekken, dat gijzelf waart afgedwaald.
Zie niet om naar wat geweest is, want God is oneindig Barmhartig en zal na je vrij te voelen van je grove beledigingen alles kwijtschelden wanneer ge je spijt betuigd hebt in het belijden van je ongerechtigheid.
Hoevelen van uw dierbaren worden vaak zonder het zelfs ook maar een ogenblik te denken in een oogwenk geroepen om te verschijnen voor de Goddelijke Rechter. Wees dan, door deze plotselinge afstand van het aardse leven indachtig, dat gij nog iets hebt goed te maken, mocht je zelf voor eenzelfde afsterven onverwacht komen te staan.
Niet alleen voor enkelen duurt het aardse bestaan kort, maar voor allen die er het minst van bewust zijn.
De Waarheid van Mijn herhaalde waarschuwing zal eerder aan het licht komen dan gij vermoedt!
Nu is het nog tijd om alles in gereedheid te brengen op de komst van Mijn Zoon. Maar heb dan niet de neiging om te zeggen, dan hoeven we ons nu nog niet druk te maken. Gij kent dag noch uur en elke mens kan dit lot treffen.
Geef door je eigen goede voorbeeld de kans, dat anderen de weg weten! Waarheen ?
Beleef elke dag opnieuw de zuiverheid van uw ziel en wees Godvruchtig in uw gebed.
Bid veel de Engel des Heren, het Rozenhoedje! Maar ook het Onze Vader, het smeekgebed wat Hijzelf gemaakt heeft.
Gedenk ook de verlaten zielen, die hunkeren naar de tijd van hun verlossing, maar vraag ook de redding van het ongeboren leven.
Hoewel deze kleine onschuldigen het eeuwige leven zal gegeven worden, moet men toezien op degenen, die deze kinderen de dood hebben ingejaagd. Bid ook veel voor deze H.Vader, die het nog moeilijker zal krijgen, maar door jullie gebeden alles zal aan kunnen.
Ik groet en Zegen elkeen, die steeds met Mij in gebeden verenigd zijn en die er op uit zijn, alle eer en lof God de Vader te geven.
Dag kinderen!

30 april 1979 - 15.10 uur

Mijn kinderen, Ik ben nu in jullie midden als de Koningin van Hemel en Aarde, maar vooral ook als de Koningin van de Vrede.
De meesten van Mijn kinderen menen, dat zij de vrede zichzelf kunnen geven, want dat niets hun meer in de weg staat, omdat zij het aardse geluk hoger op prijs stellen.
Weet Mijn kinderen, dat Ik niet alleen Koningin ben van de Vrede, maar ook Troosteres van alle bedrukten en steeds ook Moeder van Goede Raad en de Deur van de Hemel.
Wie tot Mij zijn toevlucht neemt, zal in eeuwigheid niet verloren gaan. Wie zoekt en blijft zoeken zal ook het geluk beleven, dat hij vinden zal wat hij begeert. Wie meent, dat hij Maria of Haar Zoon niet nodig heeft zal nooit bekomen om wat hij vraagt.
Blijf daarom bidden en smeken en houd niet op of leg u niet ter ruste 's-avonds, als gij bent moegestreden zonder te bidden, zonder eerst uw hart te verheffen tot God en tot de H.Jozef, die tot voor kort een belangrijke plaats inneemt bij Onze kinderen.
Wie bidt en blijft volhouden zal nimmer verloren gaan, maar opent niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen, de Deur van de Hemel waartoe zij zelf niet in staat zijn.
Vraag ook steeds voor de komende feestdagen de Heilige Geest om Licht en Raad, opdat Hij u leiden zal waar gij de grote duisternis zult overwinnen. Want wie de duisternis niet overwint zal nooit het licht ontwaren, dat voor elk mensenkind is weggelegd.
Woeker ook met de talenten, die gij bezit en laat u niet door satan misleiden, dat het Hemelrijk niet bestaat. Laat u niet omkopen door zijn verlokking om u in zijn strikken te vangen!
Laat u niet afkeren van het goede, maar vraag de Geest van Wijsheid en Verstand, dat Hij uw geheugen mag leiden, Die alle bovennatuurlijke middelen bezit. Geef u geheel en ook allen over in die handen, die u de juiste weg zullen aantonen, die u zullen voorgaan op de weg van zelfverloochening, op de weg van naastenliefde! Want als gij deze gaven niet bezit, hoe kunt ge dan de goede weg vinden, die over kronkelige wegen gaat?
Ge weet, dat het niet gemakkelijk is om de juiste weg te vinden, die Jezus ons voorging.
Blijf daarom het Kruis liefhebben, ja vereer het, want dan alleen zult ge de kracht vinden om niet te falen, maar om verder te gaan en niet halverwege het van je af te werpen. Ge draagt het kruis niet alleen en uw licht wordt verlicht door de zeven Gaven van de Heilige Geest.
Bid daarom bijzonder om Zijn Genade van eindvolharding!

6 mei 1979 - 00.01 uur

Elisabeth, het is nu middernacht en kom je even groeten. Je zult begrepen hebben, dat je Hemelse Moeder niet op elk verzoek zomaar even naar de aarde komt. In de toekomst zult ge vaker meemaken, dat dit geluk niet zomaar telkens gegeven wordt.
En toch, al is er een grenslijn tussen Hemel en aarde, zult ge weten, dat de Hemel zeer dichtbij is.
Het vertrek van de aarde naar de Hemel is een graad sneller dan het licht. Het gaat zo zachtjes aan bij Mijn kinderen een gewoonte worden, dat de Moeder Gods, door even te bidden, snel weer naar de aarde komt. De meesten zien niet eens meer het verschil tussen een voorrecht en een toeval. Ook zal het dan wel eens voorkomen, dat Ik kom om jou alleen een geheim toe te vertrouwen.
Soms kan dit bezoek ook zijn, door Mij enkel te presenteren door gebed te vragen.

7 mei 1979 - 05.40 uur

Nu ben Ik er, Die je wakker houd. Maar ge weet waar het voor nodig is. Ja, het woord zegt het al: "Er zijn noden in de wereld", vandaar, dat Ik het simpele woord nodig gebruik wat alles omvat!
Een beter woord voor nodig is een verzoek. Daarom kom Ik dan wederom met een verzoek. Heel gewoon wat elke mens begrijpt. Eenvoudige woorden spreken het meeste aan!
Luister daarom Mijn kinderen, hoe duidelijk Ik alles zal weergeven. Er is altijd een dag geweest, dat elke mens ten prooi is aan talloze moeilijkheden. Maar toch betekent dit weinig als men een vergelijking trekt met de bedreiging, die voor elkeen geldt.
Toch kan men zulk een toestand in een voordeel trekken en wel dit: wanneer een zwemmer de bodem van de zee raakt zal hij niet verdrinken, wanneer hij met zijn voeten een krachtige stoot geeft om de oppervlakte te bereiken. Zo is het misschien ook nodig om de diepte van het lijden te hebben gevoeld om daarna door krachtig weerstand te bieden en door middel van doorzetten en vertrouwen tenslotte weer boven te komen.
Neem daarom een onherroepelijk besluit en wat dreigde te breken wordt weer opgebouwd. Zo zult ge opbouwend een innerlijke rust vinden, die geluk en vrede uitstraalt.
Zeg niet: "Ik luister niet meer naar die Woorden, of ik behoef geen Boodschappen meer, want het komt steeds op hetzelfde neer".
Wat zou het anders zijn Mijn kinderen?
Men werkt om zich te voeden en te kleden iedere dag weer, steeds maar hetzelfde, en toch, wanneer men het niet meer deed, zoudt ge van ellende en honger omkomen! Zo is het ook met het gebed. Wanneer men niet bidt en niet luistert naar het Woord wat van God komt, zal men ook van ellende omkomen, omdat de mens hongert naar iets wat moeilijk te vinden is en toch is het zo dichtbij! Men kan het grijpen!
Laat daarom die gelegenheid niet voorbij gaan, maar grijp die kans! Bidden is liefde winnen voor elkander, door niet zichzelf alleen te verrijken, maar elkeen die zijn nood klaagt, die jou smeekt en die jou nodig heeft. Houd elkander vast, want iedere schakel heeft de andere nodig en vormt dan een erehaag voor de Heer, de Schepper die deze schakering, deze verbinding verdiend heeft en nog toekomt!
God heeft u allen gekozen, omdat Hij allen nodig heeft.
Luister dan naar deze oproep, maar laat Mij niet alleen wanneer er een nieuwe morgen komt.
's-Nachts is het stil, men kent en hoort elke tik, elk geklop houdt u wakker. Wees dan niet doof als het kloppen en roepen van een bekende Stem komt en zeg niet: "waar is dat voor nodig, ik wil slapen!"
Neen kinderen, Ik roep wanneer Ik weet dat gij Mij hoort, omdat een stem in de nacht ver in de omtrek te horen is en het gewoel van de dag even is lam gelegd en men alleen dit korte woordje lam ziet uitgerekt in een lamento, een klaaggezang.
Laat daarom één moment dit klaaglied op je neerkomen en luister naar de stilte om je heen. Dan zult ge altijd wel iets horen, want stilte bestaat niet! Tot zelfs in het Tabernakel, wat gesloten is, hoort gij een zacht geklop wat je uitnodigt om zacht te willen luisteren.
Hier hebt ge het weer: uitnodigen, luisteren, verzoeken en tenslotte aannemen. Ja, grijp het aan, elke Boodschap en blijf niet met lege handen staan! Zeg niet: "Het hoeft niet meer!", maar neem ze dan aan, het minste wat ge doen kunt om ze alleen maar door te geven, dan blijft ge toch een schakel, een ketting, die steeds groter wordt, want ook jou heb Ik nodig. Ik zal u allen Zegenen door de Goddelijke Almacht van de Vader, vanwaar het Woord gekomen is en Die het doorgeeft via de Heilige Geest aan allen die Mij lief zijn.
Dag kinderen.
Ik kom terug, omdat Ik je nodig heb!

13 mei 1979 - 01.45 uur Moederdag

Het is vandaag een feestdag voor alle moeders en elke vrouw, die deze titel met ere verdient, wordt met cadeaux gelukkig gemaakt.
Zouden Mijn kinderen ook aan Mij denken? Zouden zij er zich van bewust zijn, dat ook Ik vandaag op een cadeautje reken?
Het hoeft maar heel klein te zijn, maar wel zag Ik dit graag komen uit een ruim hart, met een grote dosis aan liefdesuitingen!
Al ben Ik ook gelukkig bij de Goddelijke Drieëenheid met Jozef en alle Engelen en Heiligen hoop Ik toch, dat er op de hele wereld vele kinderen zullen zijn, die ook hun Hemelse Moeder niet vergeten! En als elk van Mijn kinderen met één bloempje kwam aangedragen, dan zou dat een boom zijn van Vergeet-mij-nietjes! Het zou, wanneer men ze aan elkaar kon rijgen, een lijn zijn zonder einde, die de Hemel en aarde zou kunnen omvatten.
Beseft ge wel hoeveel geluk dat zou betekenen voor Mijn Vader, Zoon en H.Geest, wanneer Zij Hun Kind Maria, Hun Moeder en Maagdelijke Bruid zo zagen bedolven onder geurige bloemen?
Waarom zou dat eigenlijk niet gedaan kunnen worden?
Overal ziet men bloemen en bloesem, die de aarde en lucht bedekken. Het is zo heerlijk in de vroege morgen wanneer de zon heel schriel haar stralen weerkaatst tegen de dauwdruppels, zodat de longen en adem van elk schepsel het heerlijk vinden, omdat de frisse geur, die de longen streelt zo aangenaam is van smaak en de luchtwegen doorstroomt met een zoete bal-sem!
Hoe zou dan het kind geen open oog kunnen hebben voor dat ene bloempje om het zijn Moeder aan te reiken om Haar gelukkig te maken?
Dit zijn momenten in het leven, die een moeder gelukkig maken. Op zulke dagen komt het begrip het meeste tot zijn recht wat een moeder betekent. Voor de meesten lijkt het vanzelfsprekend, zo heel gewoon, wat het alledaagse leven van een moeder meebrengt.
Het hoort toch zo, zou men zeggen, zij hebben er toch voor gekozen?
Ja, Mijn kinderen, zij hebben er bewust voor gekozen.
Ook Ik heb dat moment gekend, waarop Ik alle kinderen aannam. Ik werd hun aller Moeder!
Hier spreekt men niet van adoptie-kinderen, want ze zijn door Mijn Zoon aan Mij gegeven, allen!
Evenals Hij voor allen Gestorven is, zo heb Ik naast Hem een Taak gekregen om voor Zijn verloste mensenkinderen niet alleen te zorgen, maar aan te nemen met ziel en lichaam, een echte Moeder te zijn.
Vandaag wordt ge eraan herinnerd wie jou het langst gedragen heeft, heel dicht aan dat warme, koesterende moederhart, om je te strelen, lief te hebben en geheel te bezitten!
Hoevelen zijn er, die vinden dat moeder te oud wordt, dat zij er eigenlijk niet meer bij kan horen, want zij is te ouderwets en weet zo weinig van de hedendaagse wereld af.
Wees blij als ge nog een moeder bezit, die je wijze raad kan geven, die niet ouderwets is, omdat de wetten, die de Vader voorgeschreven heeft nooit veranderen, dus altijd nieuw zijn, steeds met de tijd meegaan en de moeite waard zijn, om die te beleven, waar te maken!
Wanneer ge dat doet, bent ge de rijkste mens op aarde, omdat ge vruchten verzamelt, die niet te koop zijn en toch zijn te verdienen zonder dat er ook maar één penningske aan te pas komt.
Het zijn de vruchten, die alleen de vroege morgen hebben gestreeld, maar die hun ogen sloten als de avond viel, de tijd die het meeste verderf strooit, omdat de maan een schaduw werpt, die bedriegt.
Kom kinderen, sluit u allen aan en laat het niet alleen deze zondag Moederdag zijn, maar alle dagen die nog resten, dan zal diezelfde Moeder klaar staan als de duisternis over het leven komt en de ziel voor een korte wijle van het lichaam wordt gescheiden.
Nu is het nog tijd, al is morgen de Moederdag voor de meesten voorbij. Zet die dag in de spiegel en leg hem dan vast in je geheugen om nooit meer te vergeten, dat er nog een Moeder is Die veel ontrouwe kinderen heeft; die niet weten dat Zij wacht op een klein bloempje wat weinig kost, alleen maar een welgemeende blijde lach.
Kom laat de Hemel meejubelen bij elke bloem, die op Moederdag wordt aangeboden met een stralende glimlach.
Kom haast u om dit nooit meer te vergeten!
Ik groet en Zegen allen!
Heel bijzonder op deze dag zal Ik Mijn Moederliefde laten spreken. Luister dan ook naar Mij!
Dag kinderen!

20 mei 1979 - 01.00 uur

Word wakker, Ik kom je gezelschap houden! Onze Heer Jezus Christus laat Zijn Stem op verschillende wijzen horen. Hij spreekt tot elkeen door Zijn Geboden, door Zijn Raadgevingen, door kwellingen en voorvallen hier op de aarde, maar nog meer door geheime opmerkingen Zijner Genade.
Welke goede uitkomsten hebben vaak de beproevingen voor de geestelijke opgang gehad. Christelijk leven is strijden en lijden, is angsten en smarten verduren van de wieg tot het graf. Het is steeds vallen maar toch weer opstaan. De rijpere leeftijd geeft een duidelijk inzicht in het verleden, zodat men als het ware alles ziet vernieuwen.
Eén blik op uw vervlogen levensdagen zal u het treffend beeld der menigvuldige Genade, welke gij ontvangen hebt, voor de geest brengen! Wanneer gij soms meent maar een lichte fout te hebben begaan, vraag u dan allen eens af of het niet is, de tederheid van het Hart van Jezus kwetsen. Wie zijn onrecht goed inziet, is er weinig op uit om recht te zoeken. Overweeg de peilloze diepte van dit woord.
Houd er van, niets te zijn en voor niets gerekend te worden.
Mijn kinderen, de wet des levens is beminnen!
Daar de liefde de ziel verruimt en haar geschikt maakt, zo zal het Bovennatuurlijke Leven in haar doen toenemen.
Daar het leven der ziel oneindig veel kostbaarder is, dan het leven des lichaams, moet ge allen zich beijveren het te onderhouden. Men kan niet zomaar alle fouten vermijden, neem u echter voor, in geen enkele meer vrijwillig toe te stemmen. Dan bent ge op de goede weg en komt de zuiverheid vanzelf. Altijd zult gij, Mijn kinderen, met fouten en onvolmaaktheden behept blijven, maar schep er dan geen behagen in en leg u toe om alles van u af te zetten, alle kwade neigingen, alle ondeugd, elke hartstocht, die verderfelijk is.
Hebt gij een fout begaan, verneder u dan en bid dat zij de laatste overwinning moge wezen op uw hart behaald.
Tob u ook niet af Mijn kinderen in het angstig nagaan over het min of meer gevoelige uwer droefheid, na het herhaaldelijk vallen in sommige fouten, maar zet de vertwijfeling ter zijde omtrent het nut van het goede.
De deugd echter, die veel zal bijdragen om aan het werk uwer vervolmaking een vaste grondslag te geven, is het geduld in het verdragen van uw gebreken; zij zal u allen bewaren voor tegenzin en moedeloosheid.
Kom dikwijls kracht putten bij Jezus aan de deur van Zijn Tabernakel, die warmte afstraalt.
Ik Zegen allen, die Mij lieten groeten!

21 mei 1979 - 16.00 uur

Mijn kinderen, luister naar de stem van de H.Vader de Paus, die nu Opperherder is van de Kerk van Christus!
Wanneer uw parochieherder anders mocht voorschrijven of voorhouden dan het woord van deze H.Vader, luister dan niet, maar doe wat Ik u voorhoud. De grote tekenen, die Ik voorheen heb voorgehouden, zullen spoedig komen. Dit woord spoedig is niet op aarde gezien als morgen of overmorgen!
Maar dit zeg Ik u allen, dat ge Mijn Raadgeving steeds ter harte neemt. Leg u allen ook toe om meer en meer de naastenliefde in acht te nemen. Cijfer zoveel ge kunt jezelve geheel weg, want hier is alle Zegen aan gelegen. Mocht er iemand onder u zijn, die een heel zwaar kruis moet dragen, let dan op of het kruis van uw naaste niet veel zwaarder is.
Zoals Ik reeds vooraleer gezegd heb: "Niemand wordt beproefd boven zijn krachten".
Daarom stel Ik er prijs op, dat gij geheel vrijwillig, maar ook gelaten, het offer draagt wat de Vader u oplegt.
Blijf niet staan alsof ge niet weet, welke kant ge op moet. De Heer zal u voorgaan en in alles helpen, ook als het lijkt of u vallen zult, zal Hij helpen toch verder te gaan.
Vraag en bid om steun en kracht, elk moment van uw leven.

26 mei 1979 - 00.05 uur

Kinderen, luister naar wat uw Hemelse Moeder u te zeggen heeft.
De nacht der beproeving zal over u allen neerkomen, maar de nachten zullen heldere dagen zijn, wanneer Jezus Mijn Zoon met u allen is!
Roep dikwijls de woorden van de Emmaüsgangers na: "Heer, blijf bij ons, want de avond valt!"
Weet, dat Mijn Zoon Jezus gaarne zo wordt aangesproken. Hij hoort ook gaarne, dat een ziel bevreesd is, dat Hij Zich van de mens verwijdert.
Zeg daarom met David: "Ik vrees geen onheil Heer, wijl Gij met ons zijt!"
Jezus zegt tot u allen dan: "Ik bemin u Mijn kind, daar gij het evenbeeld Mijns Vaders zijt! Ik bemin u, omdat gij de tempel zijt van de H.Geest! Ik heb u Lief in de prijs met Mijn Bloed, het loon hiervan zal uw zaligheid zijn en het geluk hebt ge verkregen door de vergelding Mijner Smarten. Wanneer een moeder bijna haar leven heeft moeten geven voor de geboorte van haar kind, waarom zou Ik u dan niet beminnen, die Mijn Leven voor allen gegeven heeft!", zegt Mijn Zoon. Ik heb u gezocht toen gij wilde vluchten. Mijn Hart joeg je overal na, bang om je te verliezen! En nu Ik je dan eindelijk weer gevonden heb, zult ge Mij nu nog ontvluchten?
Zoals ge deze maand zo vaak gezongen hebt : "wij knielen 's-avonds voor Uw Beeld Maria, u wijden wij ons onverdeeld Maria!" dan neig uw hart tot Mij en Ik ben bereid u troost te schenken!
Deze woorden, die liefde uitdrukken jegens Mij, zullen Mijn Hart noodzaken te roepen: Vergeet uzelve, verhef uw hart tot Mij, Die al uw liefde vraagt!
Bid God om Genade en kracht in de moeilijke omstandigheden van uw dagelijks leven. Probeer elke dag het fiat uit te spreken, dan zal alles veel gemakkelijker vallen.
Houd u niet te veel vast aan het aardse, want zoveel te zwaarder zal het dan vallen, wanneer ge afstand moet doen van dit leven.
Komt de droefheid als een donkere wolk op u neer, hef dan uw ogen ten Hemel en stel uw vertrouwen geheel op Hem waarvan ge het leven gekregen hebt.
Vraag dikwijls om uw zwakke wilskracht in een heilige sterkte te veranderen.
Wanneer ge moedeloos bent of uitgeput in het gebed, omdat uw dierbare zo moet lijden, hetzij door ziekte of ongeval, hetzij door honger of verdriet, stel dan dit leven in de handen van uw Schepper, de Vader van allen, gelijk Hij het Leven van Zijn Zoon in uw handen heeft gesteld om Hem te doden.
Denk er wel aan, dat de liefste verhoudingen in de wereld begonnen, schijnbaar door de dood zijn gebroken, in de Hemel blijven voortduren en daar steeds hechter worden vastgeknoopt om nooit meer te worden verbroken.
En daar het aan de echte vriendschap eigen is zichzelve te vergeten om aan de wensen te voldoen van hen, die men liefheeft, zo wees er van overtuigd, dat degenen welke gij thans zo smartelijk beweent uw droefheid wensen gematigd te zien door de hoop op hun eeuwig samenzijn bij God!
Het beste kenteken, dat gij in deze wereld kunt hebben om te weten of gij de Genade van God bezit, is het vaste voornemen te maken nooit meer toe te stemmen van ook maar de kleinste zonde.
God echter heeft al uw zwakheden voorzien en daarom door Zijn Goedertierenheid gezorgd voor hetgeen uw harten behoeftig waren.
Laat het geloof, de hoop, maar vooral ook de liefde niet uitdoven in uw hart en verloochen ze nimmer door de hulp der Genade.
Zeg daarom dikwijls : Oh, Mijn God, ik hoop met een vast vertrouwen op U! Onthoud deze Woorden, die Ik tot u allen spreek en laat u door niets of niemand omkopen, sluit alles op in uw harten, daar zullen ze veilig zijn.
Nu zal Ik door de Almacht van God de Vader, de Zoon en de H.Geest u allen Zegenen.
Dag kinderen!

28 mei 1979 - 00.30 uur

Vanaf vandaag mag geen enkele nieuwe vraag worden aangenomen.
Kunnen Mijn kinderen niet bidden zonder het op papier te zetten?
Leg al je noden bij Mijn Beeltenis of ge het thuis doet of in het Genade-oord, weet, dat Ik je overal zal horen.
Denk niet als ge geen antwoord krijgt op je vraag, dat je dan ook geen verhoring zult verkrijgen, evenzogoed zijn dit dezelfde voorrechten.
Een mens moet meer vertrouwen scheppen in een innerlijk gesprek.
Ook kunt ge het beste mediteren hoe ge de Hemel het beste kunt bewegen om het voorrecht te verkrijgen van de begeerde gunst!
Kom kinderen, wees devoot in al uw gebeden, dan zal Ik met je zijn.
Ik teken u met het teken van het H.Kruis van Mijn Lieve Zoon.
Dag kinderen!

31 mei 1979 - 02.30 uur

Mijn trouwe gebedskinderen, hoor Mijn geroep tot u en het smeken van Mijn dorstig Hart!
Luister naar Mijn Woord vol van Liefde!
Volg de ingeving Mijner Genade, want zie, Ik ben de Middelares van Mijn zoon tot de mens!
Tracht de rust uwer ziel te verwerven. Onderdruk de eigenliefde en laat de hoogmoed u niet overheersen in gedachten noch in uw woorden, want door de hoogmoed heeft iedere zonde haar begin gemaakt. Vergeet uzelve, verhef uw hart tot Mij, Die alleen uw liefde vraagt van al wat kinderlijk genoemd kan worden. Waak niet alleen over uzelve, maar heb ook een open oog voor uw evennaasten. Van duizenden gevaren waart gij reeds bij de aanvang van uw leven omgeven. De herhaalde Boodschap, de Roepstem van jullie Moeder, is de weg naar de volmaaktheid.
Ik richt deze uitnodiging tot u allen om Hem, Die Mijn Vader, Zoon en H.Geest genoemd wordt, na te volgen!
Werp uw blikken op de Heilige Drieëenheid om het licht te ontwaren, waar enkel en alleen liefde heerst.
Doe niet zoals de leerlingen van Jezus deden. Hun liefde was niet vrij van zelfzucht, want zij waren bedroefd om het heengaan van hun Heer, zonder aan Zijn Verheerlijking te denken en zonder zich maar enigszins te verheugen over Zijn Opstijgen naar de Vader.
Hij beloofde hun de Heilige Geest te zenden, maar zij begrepen Hem niet en zaten daarover te mediteren in het Cenakel te Jeruzalem.
Doch Jezus toonde door Zijn terechtwijzing toch evenwel Zijn Zachtmoedigheid. Hij maakte Zijn apostelen maar één ogenblik op hun fout opmerkzaam en terstond sprak Hij hun weer moed in tegen de droefheid die hun hart vervulde.
Toen sprak Hij tot hen: "Nu ga Ik naar Mijn Vader Die Mij gezonden heeft". Welke tederheid ligt in deze Woorden van Jezus.
Hij is begonnen met de apostelen van Zijn Liefde te overtuigen, want Hij vervulde hen met vrede en vreugde en Hij wachtte tot het allerlaatste ogenblik om hen Zijn naderend afscheid bekend te maken, opdat zij niet te zeer door droefheid overweldigd zouden worden.
"Nu ga Ik heen"! zei Hij, "Ik heb u met zoveel goederen overladen, dat Mijn Tegenwoordigheid niet meer noodzakelijk voor u is".
Hij sprak tot hen over Zijn spoedige afwezigheid, maar meteen daarop over de komst van de Heilige Geest.
En zie, op eerste Pinksterdag werd Jezus' Verlossingswerk bekrachtigd en bezegeld.
De pas gestichte Kerk begon Haar werking. Sindsdien blijft de H.Geest de Kerk bezielen en geleiden. Hij verlicht en sterkt de opvolgers van de apostelen en helpt hen de Kerk uit te breiden en te bestieren.
Pinksteren wordt het feest genoemd der christelijke vreugde. Dan daalt de Heilige Geest ook over u neer als de Allerzoetste Vertrooster.
Tot aan dit ogenblik en te allen tijde nog, spreekt uw Heer met Zijn Liefdevolle Stem. Hij roept u vanuit Zijn Tabernakel en toch is Hij altijd stil om te luisteren naar u.
Al bijna twintig eeuwen lang bewaart Hij het stilzwijgen bij de grootste beledigingen, die Hem voortdurend worden aangedaan.
Voor u leeft Zijn Hart daar, vol droefheid.
Hij voelt Zich zelfs verlaten van degenen, die Hij zo kort nog met gunsten heeft overladen.
Voor u allen gehoorzaamt Hij nog steeds en wordt nooit moede, Zich diep te vernederen, om tot u af te dalen in uw aller harten. Voor u laat Hij vanuit het Tabernakel een inwendige vreugde stromen te midden van Zijn droefheid om hen die achterblijven. Hij deelt u een zoete vreugde toe en een voorsmaak des Hemels. Zelfs wanneer gij van uw kant koel bent of onverschilligheid toont, wanneer Hij enkel treurigheid en bitterheid ondervindt, of wanneer gij ook maar aan Zijn dringende oproep weerstand biedt.
Wacht niet langer Mijn kinderen en vergeet Zijn grote weldaden niet! Zoek, op gevaar voor uw zaligheid, geen voldoening meer bij de eigenliefde, die u op een dwaalspoor zou brengen.
Met Hem bezit ge alles!
Met Hem verenigd, hebt, maar krijgt gij ook de macht en de liefde van Mijn Hart dat u bemint en u Zegent!
Niemand kan helpen dan Hij alleen, wanneer gij in nood verkeert! Hij, Die alle voorvallen van uw leven tot uw geestelijk voordeel strekt.
't Is niet alleen genoeg naar de Stem van Jezus te luisteren, maar ondervraag Hem steeds in al uw twijfels en laat Hem de beslissing over van al uw moeilijkheden. Dit is om nut te trekken naar de opgang uwer vervolmaking. Mijn kinderen, uw Hemelse Moeder zal u met veel Genade overladen als gij Mijn wensen opvolgt.
Nu Zegen Ik u allen door uw geloof in de Vader, de Liefde van het Eeuwige woord en een hoopvolle verwachting op de komst van de Heilige Geest!
Dag kinderen!

3 juni 1979 - 04.00 uur Hoogfeest van Pinksteren

Mijn kinderen, vandaag is het een der grootste feesten der feestdagen! Want heden is jullie gezonden de Heilige Geest!
Hij was Het, Die Onze Zoon aan de wereld schonk, door Mij!
Hij was de Geestelijke Vader van Ons Kind en toch verplaatste Hij Zich in Hem en in de Vader.
Hij was Het Die een Geestelijk Verbond met Mij sloot.
Hij was en is nog steeds de Derde Persoon van de Allerheiligste Drieëenheid Die kinderen Gods voortbrengt, in vereniging met Mij, Zijn Hemelse Bruid! Hij brengt geen Goddelijke Persoon in de Godheid voort, maar Hij alleen vormt alle kinderen van God buiten de Godheid.
Het Rijk van God de Vader heeft tot de Zondvloed geduurd en eindigde met een vloed van water. Het Rijk van Onze Zoon eindigde met Zijn Heilig Bloed, Dat voortstroomde op de gehele wereld.
Maar het Rijk dat over u is neergekomen, het Rijk van de Geest, van de Vader en de Zoon, zal blijven voortduren en zal dan pas eindigen wanneer het bij je is met een liefdevuur vol van gerechtigheid.
Wanneer deze Geest van Wijsheid en Kracht Zijn Liefdevuur zal ontsteken, welke een vloed zal zijn van reine Liefde, dan zullen zelfs de afgodendienaars zich bekeren.
Bid daarom Ascendatur en het zal ontstoken worden!
Het Goddelijk Vuur door Onze Zoon op de aarde gebracht zal helderder gaan branden wanneer gij bidt: "Heer, zend Uw Geest van louter vuur op aarde, dat door middel hiervan het Aanschijn der aarde zal vernieuwd worden en Mijn Kerk herschapen zal"!
Op de kruin van de hoogste der bergen heeft Hij de grondslagen vastgelegd. Gelukkig Mijn priesters, die Ik voorbestemd heb met Mij die Goddelijke Berg te beklimmen en er te huisvesten door hun verachting van het aardse en hun verheffing tot God, om daar het woord van het Woord te prediken, om er bedeeld te worden met de dauw des Hemels en het vette der aarde, met alle tijdelijke en eeuwige zegeningen waarmee Ik vervuld werd.
Wanneer zij priester zijn naar de Godsvrucht en vreze des Heren, zullen zij evenals Mozes door hun vurige gebeden schichten werpen tegen hun vijanden om allen neer te vellen en te doen bekeren.
En op die Berg zullen zij uit Jezus' Mond het begrip ontvangen van de Acht Zaligheden!
Dan zullen zij met Hem sterven als op Calvarië en met Hem ten Hemel klimmen als op de Olijfberg!
Zij zullen het zijn die navolgers genoemd worden der apostelen, met een macht zó groot, dat zij alle zielen zullen bewegen, overal waar zij het Woord Gods zullen verkondigen.
Aan hen zult gij uw woord geven "dabis verbum" zelfs uw wijsheid, waaraan geen uwer vijanden zal kunnen weerstaan.
Door hun Godsvrucht tot Mij zullen zij de zilveren vleugelen bezitten der Duif, de zuiverheid n.l. van leer en zeden en een volmaakte liefde jegens hen, welke aan hun zorgen als herder zijn toevertrouwd.
Waarom kunt gij geen verstand geven aan al wat ademt?
Waarom kunt gij ze niet ontsteken door de vuurgloed der Serafijnen, haar de gevoelens instorten van lof en aanbidding welke gij uw God schuldig weet? Mocht in de gehele natuur vanaf de plek waar zich het morgenrood verheft tot het oord waar het daglicht verdwijnt één feestgejubel opstijgen van dankbaarheid en lofprijzing aan Hem Die u de Heilige Geest gezonden heeft.
Wie is verhevener als Hij en wie weet zoals Hij uit de luister Zijner Grootheid met liefde neer te zien op hen om ze van uit het stof te verheffen en hun een plaats te bereiden ter midden Zijner Heerlijkheid.
De Heilige Geest is de Geest van Raad en Sterkte!
Ik ben de Moeder van die Goede Raad, Die al uw smekingen en gebeden opzendt naar de Geest van de Vader zonder vrees!
Ik zal voor u allen zijn een Toren van David om er zich veilig te stellen tegen al uw vijanden.
Ik zal zijn, met de H.Geest een brandende lamp, die geheel uw binnenste verlicht en het vuur der Goddelijke Liefde ontsteekt.
Wanneer gij iets te vragen hebt aan God, doe het dan via Mij. Hij kan Mij niets weigeren, omdat Ik invloed bij Hem heb.
Ik zal u bekleden met de zuivere nieuwe, kostbare klederen van uw Oudste Broeder Jezus Christus, Mijn Zoon!
Wat denkt ge, kan een kind dat zijn Moeder gehoorzaamt op de wegen der eeuwigheid verdwalen?
Wanneer gij Mij volgt zult gij vinden waar gij reeds lang naar zoekt.
Ik zal u steunen en gij zult nooit bezwijken.
Nu Zegen Ik u allen door en met de Liefde van de Heilige Geest dan zal uw ziel uitstralen en een licht zijn voor hen, die hulpbehoevend zijn.
Dag kinderen!

13 juni 1979

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed gegeven tot de H.Jozef: H.Jozef, machtige Voorspreker bij God de Vader, omdat Gij Zijn Zoon hebt opgevoed en met een Vaderliefde omringd hebt, kunt Gij veel verkrijgen van de Heilige Drieëne God.
Gij hebt Hem geliefkoosd alsof het Uw Bloedeigen Kind was.
Met recht, kunt Gij dan ook genoemd worden, Vader Jozef en daarom durven wij ook met het volste vertrouwen tot U onze toevlucht te nemen. Gij weet, dat wij niets vermogen zonder de toelating van Gods wil. Daarom zoeken wij steun en troost bij U, omdat wij weten, dat U de Rechtvaardigheid boven alles stelt.
Gij wordt genoemd Voorzichtige Jozef, maar als wij bij U aankloppen om een gunst, zult Gij niet loslaten eer dat God de Vader Uw Smeken verhoort! Wij weten ons verzekerd, dat wij veilig zijn in Uw Handen.
Vader Jozef, bescherm en begeleid ons, tot wij eens de Veilige Haven mogen bereiken, die Gij verworven hebt door Uw Goddelijke deugden.
Dit vragen wij U in Naam van Maria en Uw Goddelijke Zoon.
Amen.

16 juni 1979 - Carolus Ziekenhuis - 's-Hertogenbosch

Mijn kinderen, uw Jezus, Verlosser en Zaligmaker leidt u door Zijn Kruis naar de Hemel.
De eerste, die deze Smartelijke Weg in navolging van Hem heeft bewandeld was Ik, Zijn Eigen Moeder.
Op Calvarië ontving God de Vader twee Offeranden in een Opdracht: Die van Zijn Zoon Jezus en Die van Zijn Dochter Maria.
Ik beoefende een diepe ootmoed temidden van de smaad en hoon, die Mijn Goddelijke Zoon op aarde moest verduren. Toch bleef Ik recht overeind staan onder Zijn Kruis.
De Smart, die Mijn Hart doorvlijmde, was niet in staat Mijn standvastigheid en geduld aan het wankelen te brengen. Ik zweeg en drukte zelfs geen klacht uit over de Smart, die Ik verduren moest om dat vreselijke Lijden van Mijn Zoon aan te zien.
Ik voelde Mij in vereniging met Hem, Die Ik het Leven mocht schenken, Die Ik opgevoed had en tenslotte afstond aan de wereld, die Hem de dood toebracht. Hoe kunt ge dan nog over lijden klagen wat zo gering is in tegenstelling met dat van Hem?
Met liefde lijden is een deel der Heiligen.
Mijn kinderen hebt gij wel eens nagedacht over het geloof, dat gij zo vaak belijdt van de H.Communie?
Kom tot het H.Hart van Jezus in de geest van ootmoed en belijd uw Heer met dezelfde gevoelens van schaamte en berouw, als die de tollenaar in zijn ogen, uw zonden.
Versmaad gij de zoetheid van het Hemelse Brood en bent gij op pad al het moderne na te jagen?
Verheft uw geest zich niet tot God, maar zijt ge belust steeds het tijdelijke te bezitten, dan dient gij Hem niet in de geest der liefde.
Deinst gij voor de goede werken, door de moeilijkheden terug, of laat gij zich afhouden door de ondankbaarheid en de onrechtvaardige beoordeling van de mensen, dan zocht gij meer uw eigen belang dan de eer van God en zo bekomt gij een grote leemte in het werk uwer zaligheid.
Een ander gevaar, dat vermeden moet worden, is het kleingeestige gemor over de plaats, die u is aangewezen, het aanhoudend geklaag over de onaangenaamheden, die men daarin ondervindt. Men kan dan wel zijn hart luchten aan een vertrouwde vriend, maar men moet het niet uitstorten uit zwakheid of ontevredenheid met zijn lot.
Ja, zoals Ik reeds eerder zei: er zijn zelfs enkele geheime kwellingen, die men aan niemand kan openbaren, dan aan Jezus alleen.
Uw vrienden kunnen u nooit iets zeggen of verwijten, met een blik, die met het Tabernakel, de woonplaats van Mijn Zoon, te vergelijken is.
De doordringende Stralen van Zijn Licht ontdekken niet alleen uw fouten, maar ook de oorzaak en de beweegredenen waardoor zij ontstaan.

Bewaar, temidden van al het verderf in deze wereld, de zuiverheid en vastheid in geloof, de liefde tot Mijn Kerk, de Godsdienst en de vrijmoedigheid om de plichten die deze voorschrijft openlijk te durven beoefenen en de vaste voornemens, dat te blijven doen waartoe Mijn Genade je geroepen heeft, n.l. een oprecht en ijverig christenmens.
Door jou zonder maat te beminnen heb Ik jullie geleerd hoe ge elkander beminnen moet.
Heilig ze daarom in waarheid en omring ze door de Barmhartigheid Gods.
Weet, dat Ik je altijd zal beminnen, ook als ge probeert Mij te ontvluchten. Blijf bidden, dan zult ge nimmer verloren gaan Mijn kind.

22 juni 1979 - 06.00 uur Carolus Ziekenhuis - 's-Hertogenbosch

Mijn kinderen, werp met de Heer verenigd, een welwillende blik op uw hart en wanneer gij de geheimste bewegingen nagaat, zult gij erkennen, dat gij geen dag voorbij laat gaan zonder zich aan hoogmoed schuldig te maken, zonder u op te houden bij heimelijke opwellingen van ijdelheid. Gevolg hiervan is, de verlaging van uzelve en de daarmede behoudende tred van verwijdering van God. Ziedaar, waartoe iedere neiging, die niet wortelt in de liefde van God, de mens brengt.
Er is geen groter beletsel dan de hoogmoed, die volgens een diepzinnig woord der H.Schrift niets anders is dan een afval van God; een weigering om Hem te gehoorzamen.
Mijn kinderen, moet de Vader nog meer kastijdingen over het mensdom laten neerkomen?
waarom bezint gij u niet en gaat u gewoon door of dat ge uw leven zelf in handen hebt?
Weet, dat de Heer wel Lankmoedig en Barmhartig is, maar dat ook Zijn Liefde oneindig is. Doch maak er geen misbruik van, want dan moet Hij node als Rechter optreden!
Het ligt geheel aan uzelf, wanneer ge de Liefde van God niet meer ziet. Hij blijft elkeen beminnen naast je Hemelse Moeder. Tracht geen afbreuk te doen aan de gevoelens van Zijn algehele Goedheid!
Nimmer kan een mens zeggen, dat God hem niet hoort, al lijkt het soms, dat Hij veraf is. Dan laat Hij de ziel in een waan van verlatenheid, maar nimmer zal Hij ze loslaten, ook niet wanneer men Hem telkenmale beledigd heeft.
Laat u niet uit door hartstocht en ontrouw tot uw evennaaste.
Weet, dat ge allen broeders en zusters bent van één en dezelfde Vader. Wanneer gij uw hart voor de hoogmoed opent, sluit gij het voor de Liefde van Hem. Let op de Leer, die Hij u voorhoudt, die de allerdiepste ootmoed behelst. Mijn Zoon nadert de armen én door Zijn levenswijze én door Zijn langdurig geduldig verkeer met hen. Hij doet het, omdat hun stand minder verdorvenheid eigen is en meer rechtstreeks tot boetedoening, waarom Hij op aarde is gekomen, gelegenheid biedt.
Jezus Christus heeft Zich aan jullie gegeven om in uw ziel de leegte aan te vullen. Benut dan Zijn Goddelijke Liefde en geef Hem die liefde, waar ook Hij recht op heeft.
Uw ziel doet zich aan als een dorre aarde, maar kom, richt uw blikken op Hem, Die voor jullie Geleden heeft en ook zij zal opleven bij het mediteren over Zijn Lijden en Sterven. Hij zal u voeden met Zijn Aanbiddelijk Lichaam, opdat het uw lichaam zal zuiveren en heiligen.
Kom naar Hem toe en Hij zal je drenken met Zijn Kostbaar Bloed, dat Hij uit Liefde voor u allen aan de stam van het Kruis tot de laatste Druppel vergoten heeft.
In het Heilig Sacrament komt het telkens op wonderdadige, geheimvolle wijze wederom Tegenwoordig.
Het zal vloeien in uw aderen, opdat gij rein zult zijn en de kiem der opstanding tot ontwikkeling komt om je te brengen daar, waar Hij je hebben wil. Kies daarom steeds in het kleine en bijna onopvallende en ge zult vrede vinden in uw eigen hart.
Geef geen hoop verloren, want altijd zal Ik in uw nabijheid zijn. Ik roep u te komen naar Hem, om je geheel en al te geven aan je medemens, dan doet ge het ook aan Hem.
Want, wie zijn broeder bemint, heeft God lief en handelt naar Zijn wens! Ik roep u niet om u schrikbarende mededelingen te doen, maar om u te wijzen op een vordering in de vervolmaking! Op een tijdstip van uw leven komt de smart zich aankondigen en bevestigen om uw bruisende aard en u te waarschuwen het beter te doen.
Dan zal Ik Mij tonen als een tedere Moeder, een Toevlucht van de zondaren en een Troosteres der bedrukten. Maar ook Hij, Die Ik Mijn Zoon mag noemen, zal een Vriend voor u allen zijn, een Trooster voor uw zielen en Hij schept er welbehagen in om jullie Steun en Toeverlaat te mogen zijn.
Aanschouw Zijn Liefde met de tegenwoordigheid van een diep geloof en ge zult zich weten onder de invloed van Zijn Liefde.
Tracht uw kwade neigingen te onderdrukken en bid vaak het Rozenkransgebed of de Engel des Heren, wanneer ge weinig tijd hebt.
Ik zal u de heilige vrees inboezemen van het kwaad, de afkeer van die zonde, welke het begin der liefde is.
Mijn kinderen, blijf altijd trouw in uw gebeden en wees niet laks om te zeggen, dat de tijd ontbreekt.
Begin de dag met Mij een groetenis te brengen, al is het in een korte spreuk, met te zeggen: "Dag Moeder, help Mij deze dag goed door te komen en geef, dat ik mij kan offeren, daar waar het gevraagd wordt!" Ik zal uw grootste ellende met de deugd van Mijn Liefde bedekken en het dan in nederigheid doen toenemen om meer en meer uzelve weg te cijferen.
Wanneer gij zich daar steeds aan houdt, zal God de Vader de rampen afnemen en Zich geven zoals alleen een Hemelse Vader dat kan.
Kom kinderen, sta niet stil, maar ga op pad om te helpen daar, waar liefdediensten nodig zijn!
Op Mij kunt ge allen rekenen, maar mag Ik dan ook bij u aankloppen? Nu zal Ik terugkeren vanwaar Ik gekomen ben en zal u allen Zegenen.
Dag kinderen.

27 juni 1979 - 03.00 uur Carolus Ziekenhuis - 's-Hertogenbosch

Mijn kind, hier ben Ik dan!
Eerst zal Ik je toespreken om via Mij een Boodschap door te geven aan Mijn geliefden.
Mijn kinderen, waarom verzwakt gij zo in de gebeden, die u voorheen zo trouw beloofd hebt te doen?
Waarom kunt gij geen ogenblik op uw eigen benen staan? Waarom wacht gij op hulp van buitenaf? Kunt gij zich indenken, dat dit Mijn Moederhart een bittere Pijn toebrengt? Waarom zo laks en zo leeg voor Mij? Waarom zo'n onbegrip voor de Liefde, die Ik u allen toedraag?
Waarom Ik zo spreken moet, geldt niet voor allen, maar treft wel elkeen, omdat deze Boodschap in vele handen komt. Elkeen kan er zijn eigen gebreken aan wederliefde in zien.
Hoe dikwijls moet Ik u waarschuwen, terwijl Ik u alles zal geven wat gij verlangt, als het de Vader behaagt?
Waarom voldoet gij wel aan de verlangens van uw medemens, ook als zij stuiten tegen Mijn Wil?
Hoe kunt gij Mij eerst een belofte doen en wanneer de tijd er is om die te geven weer intrekken?
Allen beloofde gij veel voor Mijn dochter Elisabeth te bidden, doch nu gij geen vragen meer kunt stellen, omdat zij in het ziekenhuis verblijft, hoeft het niet meer.
Zie op naar het Kruis en ga eens na wat Jezus voor u deed! Deed Hij afstand van alle tijdelijke goederen? Dit wordt niet van u verlangd. Maar ook Hij had ze nodig, omdat Hij een mensenkind werd.
Hij bezat geen landerijen, noch goud of andere goederen en toch was Hij met alles tevreden.
Toch kon Hij aanzien, dat die bij Hem waren zo veel beter gekleed gingen. Hij bediende Zich niet van huisraad, maar leefde van een karig bezit, wat Zijn Vader Jozef als timmerman voor Hem verdiende.
Beschouw de armoede van Jezus aan het Kruis, van alles beroofd, van iedereen gescheiden. Zelfs verlaten door Zijn Vader is Hij Stervend voor jullie het Toonbeeld van volstrekte armoede geweest.
Werp een blik op uzelve, zie of er in uw hart naastenliefde heerst. Is het niet meer eigenliefde op een groot bezit? Waarom kunt gij alles vragen wat gij verlangt, maar hebt gij geen tijd om dit te bekomen voor uw medemens, die alles voor u heeft over gehad?
Waar blijft uw gebed, uw steun, uw liefde voor haar, die een toonbeeld is van een lange lijdensweg? Hebt gij niet steeds via haar een beroep kunnen doen op Mij?
Met recht vier Ik vandaag Mijn feestdag als Moeder van Altijddurende Bijstand, want nimmer zal Ik u loslaten, hoe weinig gij ook aan Mij denkt.
Meent gij, dat Ik u nu niet meer hoor?
Bid de Heer met aandrang zich meer en meer toe te leggen op het waar-maken van uw belofte.
Reeds door uw Doopsel hebt gij u verplicht Jezus na te volgen door uw geloof! Om Hem te volgen moet gij de gemakkelijkste weg vlieden en stel geen kinderachtig genot meer in een zekere ijdelheid des geestes op uw talenten of uw arbeid.
Zijn geopend Hart en Zijn doorboorde Handen houden geen enkele Genade terug, maar Hij geeft ze u met volle teugen.
Blijf daarom niet koud voor Mijn Oproep!
Luister toch Mijn kinderen en kom vaak in gebedsgroep bij elkaar! Zeg niet, dat ge geen tijd hebt, want gij zult dan met dezelfde maatstok gemeten worden, wanneer de dagen van uw leven beëindigd zullen zijn.
Ook dan zal Christus zeggen: "Al wat ge aan de geringsten Mijner broeders hebt onthouden, hebt ge Mij ontnomen"!
Gij kunt helpen om een spoedige ramp te voorkomen, die dit jaar nog te verwachten valt en waar de gehele wereld van zal schrikken.
Ik ben niet hier om u angst aan te jagen, maar om te waarschuwen! Heb dan een weinig begrip voor Mijn dringende bede!
Prent deze smekingen diep in uw hart en voed uw ziel er mede.
De liefde en de gehoorzaamheid zijn de voornaamste deugden, zij openen de deur voor alle andere deugden om ze dan naar behoren te beoefenen.
Het is mogelijk, dat men zonder moeite afstand kan doen van zijn goederen, maar het is onmogelijk, dat men gemakkelijk afstand doet van zichzelve. Vandaar zegt de H.Geest: "Gehoorzaamheid en liefde is beter dan offerande"! Leg uw oor te luisteren en wees niet doof!
Bid Ik dan nog niet genoeg voor jullie tot Mijn Vader?
Steeds sta Ik klaar om u alles te geven! Ook als gij Mij bedroefd hebt, blijf Ik luisteren!
Als eentje lijdt voor de zondige wereld, of het lijden opdraagt van de evenmens om genezing, waarom kunt gij dan niet wat meer extra's invoegen?
Men bidt nooit teveel! Al hebt gij, zoals Ik reeds eerder aankondigde, maar één welwillende gedachte, vult dat reeds aan om de tussenkomst van Mijn Vader behartigd te zien.
Zeg niet, dat ge Mijn Woorden niet verstaan kunt, want Ik breng ze voor elkeen begrijpend over! Een klein kind weet, wat Ik hiermee bedoeld heb te zeggen. Hoe lang laat ge Mij nog vragen?
Lieve kinderen, ge kunt voor de grootste helft niet weten hoezeer Ik u allen bemin. Ik bemin u met dezelde liefde waarmee ge van uzelve houdt! Is die dan niet groot te noemen?
Kom niet in opstand door te zeggen, dat ge het niet aankunt, want Ik sta je bij als het moeilijk wordt!
Elisabeth, het wordt tijd, dat Ik naar Mijn Vader ga!
Zeg, dat Ik allen zal Zegenen en groeten!
Dag kinderen!

2 juli 1979 - 00.30 uur Carolus Ziekenhuis - 's-Hertogenbosch

Mijn kinderen, zolang je hart niet aan God toebehoort, leeft het voor zichzelf of voor de schepselen. Keer tot God terug, gij, die nog afkerig bent en gij zult rust vinden.
God de Vader eerbiedigt de vrijheid uwer neigingen en laat uw wil volkomen vrij. Het is daarom, dat Jezus met zo'n tedere Liefde het geschenk aannam van het hart van Magdalena, een geschenk, dat zij nimmer heeft teruggenomen.
Eén Woord uit de Mond van de Heer Jezus is al voldoende om u te veranderen, om u te dwingen naar Hem te luisteren en u te bekeren. Maar de mens hoeft niet gedwongen te worden, dan zouden het ook geen verdiensten zijn, maar hetgeen men op vrijwillige basis doet, wordt door de Hemel met welbehagen aanvaard.
Bespeurt gij geen gedachten, geen gevoelens in uw hart, waarvan het Hart van Jezus niet het middelpunt, noch de beweegreden is?
Wanneer gij zich onwillekeurig laat meeslepen door de hevigheid uwer natuurlijke neigingen, hoe kunt ge dan verwachten, dat men jou op de rand van de afgrond zal tegenhouden?
Slechts met de Genade, die God u geeft, kunt gij zich staande houden om zich tot Hem te begeven en zich te binden aan Hem Die alle eer toekomt. Druk daarom de eigenliefde neder, dan leeft ge slechts voor Hem, Die u zo lief heeft. Denk niet Mijn kinderen, dat het aardse bestaan nog lang zal duren en dat gij op aarde alleen gelukkig wilt zijn.
Weet, dat de tijd korter is dan gij denkt. De Heer bepaalt over leven en dood, niet gij zelve. Laat anderen zoeken wat zij willen, maar past gij op uw eigen ziel.
Bid tijdens je leven veel voor de zondaars, of het uw vriend betreft of uw vijand, want wanneer deze ziel op tijd gered is zal men u helpen wanneer gij misschien zelve in nood verkeert.
Ik strek Mijn Handen naar u uit om u te verlossen, hoe ellendig gij er ook voor staat.
Bid dan: "Kom dan Moeder, kom, want buiten U heb ik geen blijde dag, ja staat er zelfs geen genoeglijk ogenblik te wachten." Hij toch alleen maakt uw vreugde uit en zonder Hem hebt gij niets dat u verkwikt.
Het is u misschien aangenamer Jezus in de schoot Zijner Maagdelijke Moeder te zien, dan Hem vóór alle eeuwen in de schoot van Zijn Vader te aanschouwen van eeuwige glans omgeven, misschien ook wel aangenamer Hem in de gedaante van een dienstknecht vernederd te zien, dan Hem in Zijn Godddelijke Gedaante te kennen. Het treft u allen wellicht meer om Hem aan het Kruis op Calvarië te zien Sterven, dan Hem als Heerser in de Hemel te zien.
Het is troostvoller voor u om Hem als Mens te zien lijden, dan Hem als God te zien handelen, zoeter Hem als Verlosser te bezitten van hen, die verloren zouden gaan, dan Hem degene te zien scheppen, die nog slapen in het niet en nog geboren moeten worden.
Mijn kinderen, wat had Mijn Zoon nog meer voor u moeten doen; was het al niet meer dan overvloedig wat Hij voor u gedaan heeft?
Hij gaf voor u Zijn Leven, Zijn Bloed zonder er iets meer voor terug te verlangen dan alleen maar liefde, een teder minnende blik naar het Kruishout, waaraan Hij Sterven moest.
Niemand weet of hij haat of liefde waardig is. Deze onzekerheid vermeedert de vrees, die de gedachten aan Gods Heiligheid is, in Wiens Tegenwoordigheid gij u bevindt tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.
Het enige middel om uw geweten gerust te stellen omtrent dit gewichtige punt is, u zoveel mogelijk van uw goede wil te verzekeren.
God vraagt alleen de wil. Is deze goed op Hem gericht, dan kunt gij met recht op Zijn Oneindige Barmhartigheid hopen!
Op de bodem van uw hart heeft God u wellicht traagheid, nalatigheid, weerstand aan Zijn Genade op dit of dat punt te verwijten, dat u een offer kost. Dergelijke ontrouwheden zullen u met vrees vervullen als gij aan de Tafel des Heren zit, wijl u de moed ontbreekt u zelve te overwinnen.
Gij moet nooit vrezen voor uw Goddelijke Verlosser, zelfs niet wanneer gij een zonde hebt gedaan. Een te grote vrees hindert het gebed, omdat gij van mening zijt niet meer geholpen te kunnen worden. Wanneer de gevreesde ziel niet bidt, hoe zal zij dan geholpen kunnen worden?
Laat de gedachten aan Hem in uw hart beschermd worden door het geloof, gevoed worden door de hoop en steeds onderhouden worden door de liefde.
Mijn lieve en trouwe gebedskinderen, velen onder u hebben een ware liefde tot Mij, dus ook voor zijn medemens. Maar toch geeft gij nog niet alles. Soms komt het Mij voor, dat gij het genoeg vindt wat gij gebeden hebt, omdat de slaap u overmant.
Overbrug deze laksheid met een nieuw begin en zeg: ik dank U, o God, voor deze mooie dag, voor al hetgeen Gij geschapen hebt. Waak over mij, opdat ik niet in de bekoring val.
Blijf Mij voortdurend zoeken, want Ik ben dichterbij dan gij wel denkt. Steeds ben Ik om u heen, want een goede Moeder blijft Haar kind achtervolgen, bang dat het iets overkomt.
Wanneer gij hier vaker je gedachten naar gericht houdt, zult gij bewust gaan voelen, dat Ik er ben, dat Ik eigenlijk nooit van je heenga!
Blijf trouw in gebed en Ik zal je nooit verlaten.
Ik Zegen allen, die Ik Mijn kinderen mag noemen.

4 juli 1979 - 03.00 uur Carolus Ziekenhuis - 's-Hertogenbosch

Mijn kinderen, zo ge iets vraagt in Mijn Naam zal Ik het geven, maar dan alleen als ge alles hebt volbracht wat van je verlangd wordt.
Zo lange tijd roep Ik u, zo lange tijd ben Ik met jullie en hoe vele keren is Mijn smeking tevergeefs.
Als ge de geest der wereld bezit, kunt ge nimmer ontvangen de Geest van Jezus Christus.
Het viel Jezus zwaar Zijn leerlingen te verlaten. Hij wist, dat Zijn afwezigheid hen in diepe droefheid zou dompelen en dat Zijn Dood een ijselijke leegte zou achterlaten.
Hij stort daarom Zijn Vaderhart uit en roept: "Komt allen tot Mij die belast zijt en Ik zal met je zijn om de zware last te dragen!"
Wees ervan overtuigd, dat Jezus uw gebeden, hoe smartelijk het u ook moge vallen, met liefde aanneemt en dat een dergelijke akte van overgave, de beste, de meest volkomen voorbereiding is op de Heilige Communie. Ga tot Hem in de vaste overtuiging, dat Hij u bemint, maar dat ook Ik u bemin.
De beproeving wekt lijdzaamheid en lijdzaamheid hoop!
Bij ieder offer, dat gij gebracht hebt, stijgt uw ziel een trap hoger op de onzichtbare ladder, die naar de Hemel voert.
Om kracht in het lijden te vinden en de vrede uwer ziel te bewaren moet men zichzelve vergeten en de ogen vestigen op Hem Die meer geleden heeft dan al het lijden te samen.
Beschouw met één oogwenk de beproevingen, die Zijn deel geweest zijn, al de dagen, ja al de uren van Zijn Leven tot aan Zijn Dood.
Durft gij met het oog hierop de kwellingen des levens nog beproevingen noemen? Noem ze liever bij de naam die het geloof ze geeft: Beschikkingen van Gods Wil. Soms wordt gij beproefd en gij vraagt naar het waarom. Door deze beproevingen wil Jezus uw liefde leren kennen. Het is dus geen gestrengheid van Hem, dat Hij u bezocht, Hij bemint u allen. En heeft Hij niet het recht een weinig lijden om Zijnentwil van u te vragen?
Heeft de Heer u het geluk ontnomen op de aarde, dan deed Hij dit met het oogmerk, dat gij in Hem de vreugde zoudt vinden en Hij u meer zou zijn dan alle andere begeerde dingen.
Bid Jezus om die genade, u steeds aan Zijn Heilige Wil te onderwerpen hoe groot uw lijden ook moge zijn en hoe lang het ook moge duren.
Hij heeft in Zijn Hart en in Zijn Ledematen alle Smarten gedragen, die gij ondervindt.
Neem het lijden aan als een middel om Hem des te beter uw dankbaarheid te betuigen.
Het is uw Vader, uw Vriend, Die u teder bemint, Die geen uwer belangen vreemd is. Hij spoort u dringend aan Hem uw leed te openbaren. Het leven hier op aarde is een voortdurende scheiding, elk uwer dagen is een vaarwel aan een beter leven, elk uwer schreden in de toekomst is een verscheuring van het tegenwoordige, dat u allen hopeloos zou toeschijnen indien de zon van het Heilig Sacrament de donkere wolken van droefheid niet uit uw hart verdreef.
Welk is, wanneer gij uw innigste gewaarwordingen onderzoekt, het bitterste lijden, dat u het moeilijkst valt te dragen?
Is het de verlatenheid? Antwoord met oprechtheid!
Hoeveel dagen, hoeveel jaren misschien, heb Ik u tevergeefs geroepen? Hoelang heb Ik gewacht, u aangespoord en opgewekt om veel te bidden?

Hoe dikwijls ging u onverschillig of verstrooid het Huis van God voorbij zonder aan Hem te denken, zonder groet, zonder Hem een stille hulde te brengen? Kom Mijn kinderen, hoor Mijn Roepstem voor de zoveelste keer. Velen zijn op de goede weg gekomen, omdat zij hebben willen luisteren, omdat zij Mijn overvloedige Genade niet verstoten hebben.
Kom, schaar u onder Mijn Vleugelen, de Zilveren Vleugelen der Duif, opdat gij warmte en liefde voelt, de liefde die nimmer ophoudt te bestaan. Laat uw harten openstaan om het Licht te ontvangen van Hem Die de Geest van Wetenschap wordt genoemd.
Ik zal u allen blijven aansporen, zodat gij niet de kans krijgt ontrouw te zijn. Leef in de Liefde en Vrede des Heren!
Hierbij spreek Ik namens de Vader, Zoon en H.Geest de Zegen uit over u allen!
Dag kinderen.

9 juli 1979 - 03.00 uur Carolus Ziekenhuis - 's-Hertogenbosch

Mijn geliefde gebedskinderen.
De Instelling van het Allerheiligste Sacrament bekroonde het Leven van Liefde en Barmhartigheid van Onze Heer Jezus Christus. Deze laatste Daad was de Voorzetting voor alle tijden van alle weldaden, welke Hij aan de wereld gebracht heeft.
De H.Communie verwezenlijkt de troostvolle belofte door Hem gedaan, alvorens ten Hemel op te klimmen, dat Hij altijd met jullie zal blijven, totdat Hij u allen tot de deelname aan Zijn Heerlijkheid in de zalige eeuwigheid zou roepen. Het H.Sacrament geeft zelfs hier op aarde aan de mensen reeds hun deel van de gelukzaligheid des Hemels, daar het de Heilige Stad is, waar de Engelen en Heiligen met God heersen en over u allen doet nederdalen.
Terwijl gij Hem door dezelfde Offerdaad, welke Hij aan het Kruis volbracht heeft en waardoor Hij alles heeft hersteld, zal Ik u de verhevenheid van dit Offer doen kennen en Hij zal u zuiveren door Zijn oneindige Verdiensten en aan uw ziel de gesteltenis mededelen, die u op het innigst met Hem verenigt. Ik zal u de vrede geven, die uw zielen voor onrust bewaart en voor ongestadigheid behoedt.
Vaak gaan uw Godsvrucht en goede werken met eigenliefde en praalzucht gepaard of gij liet ze uit traagheid achterwege.
Hoeveel Genade ontving u die verloren ging? Hoeveel inwendige verlichtingen die uitgedoofd, hoeveel goede opwellingen die onderdrukt werden en hoeveel goede Raadgevingen die gij in de wind geslagen hebt.
Hoeveel werken van Godsvrucht hebt gij nagelaten?
Ja, Mijn kinderen, ge zult je dikwijls afvragen, waarom doen we nooit iets goed? Inderdaad moogt gij deze veronderstelling uitspreken. dit geldt ook niet voor allen, maar degenen, waar deze Woorden voor uitgesproken worden, voelen het oprecht wel aan.
Ik zal u leren hoe gij Jezus Christus zult beminnen, Ik heb jullie immers geroepen om Mijn Geluk te delen?
Ik zal proberen een rein hart van u, Mijn Goddelijke Zoon aan te bieden. Het is de prijs van Zijn Bloed, versmaad het dus niet. Uw lichaam is de tempel van de H.Geest.
Versmaad Mijn Woorden niet en duld niet, dat deze door de zonden ontwijd of door vrijwillige onvolmaaktheden verontreinigd worden.
Het is het Rijk, dat Jezus heeft veroverd. Laat dus niet toe, dat een andere heerser het bemachtigt. Weet, dat de duivel slim is. Hij heeft je eerder in zijn klauwen dan gij vermoedt. Hij zal u strikken eer dat gij het voelt, dat hij u aan banden heeft gelegd.
Bidt tot Mijn Goddelijke Zoon, dat Hij in uw hart de grondslag legt van een onwankelbare liefde tot Hem. Het leven is vol smarten. Welk een dwaasheid daarover te morren en geen verdiensten te trekken uit iets wat een onverbiddelijke noodzaak is.
Bedwing de onzuivere natuur in u, maar handel steeds met overleg. Laat die ongerustheid zonder reden varen door een groot vertrouwen in Mij in u op te wekken.
Probeer, dat Hij bij Zijn Komst uw hart blakend zal vinden van een vurige liefde tot Hem.
Mijn kinderen, hoe vaak spoor Ik jullie aan en luistert gij dan?
Als gij ja kunt antwoorden, behoort gij bij de gelukkigen, doch laat het neen door niemand uitgesproken worden.
Gij kent Mijn vele waarschuwingen, doch dit is alleen om u allen eens bij de gelukzaligen te laten behoren.
Ik zal u allen de Genade verlenen, geen middel onbeproefd te laten om zielen te winnen voor het Hemelrijk!
Met de Kracht van de H.Geest Die Liefde geeft en met de hoopvolle verwachting op Mijn Zoon Die u het geloof geeft tot de Vader, Zegen Ik u allen.

11 juli 1979 - 01.30 uur Carolus Ziekenhuis - 's-Hertogenbosch

Jullie noemt zich: Kinderen van Maria!
Weet je welk een Grootheid is verborgen onder Mijn sluier?
Het was de Wil van de Hemelse Vader, dat Onze Zoon werd Geslachtofferd voor alle mensen.
Gezegend en rein was Mijn Lichaam, dat Deze Zoon Gods heeft voortgebracht. Ik wil u allen Zelf het Voedsel geven, daar Ik u de melk der kinderen Gods zal schenken.
Gij moet proberen zichzelve te verslinden en uw ogen sluitend, Jezus in Mijn Moederlijk Hart binnenleiden.
Houdt u in Tegenwoordigheid van Mijn Zoon blijvend in Mij! Vraag aan Hem, in vereniging met Mij, de komst van Zijn Rijk op aarde, door Zijn Heilige Moeder de vergiffenis uwer ongenade of een of andere genade in en door Mij!
Ik zal bij u aangroeien, maar wordt dan minder dan gij tot nu toe geweest bent. Vele andere gedachten zijn er, die de H.Geest u ingeeft, blijf dan trouw aan alles wat Ik u geleerd en voorgehouden heb!
Iemand, die zich kind van Maria noemt of noemen wil, moet ook altijd willen luisteren! Doe daarom zo goed mogelijk uw best en de Vreze des Heren zal met u zijn!
Beklaag u nooit vrijwillig, maar probeer alles met liefde te verwerken, hoe moeilijk de tijden ook mogen zijn.
Wanneer men het kruis blijmoedig en met dankbaarheid aanvaardt, dan moogt gij geprezen zijn, dat dit buitenkansje u ten deel viel!
En als gij getrouw bent geweest in het kleine, zal de Vader u met overvloedige Genade Zegenen!
Laat de diepste ootmoed de plaats innemen van uw hoogmoed. Laat uw lauwheid met de liefdegloed van Mijn Hart bedekken en Mijn Deugden zullen uw zonden en traagheden vervangen.
Mijn Verdiensten zullen u sieren en een aanvulling wezen bij God de Vader!
Ik groet en Zegen allen door de Allerheiligste Drieëenheid, Vader, Zoon en H.Geest.

16 juli 1979 - 03.00 uur

Mijn kinderen, de Handeling van Jezus is geheimzinnig. Hij schijnt jullie daardoor te willen aanduiden, dat de ogen der ziel dikwijls minder door onwetendheid dan door onreinheid gesloten zijn.
Gij moet ze allereerst reinigen van hetgeen ze ongeschikt maakt, om het licht in zich op te nemen!
In de nacht der zonde is de ziel van alle steun en schoonheid beroofd; zij is eenzaam en verlaten als in een duistere woning, die zij zou willen ontvluchten, indien het in haar macht lag.
Wellicht trekt sommigen weinig het in het oog vallende. Al hebt gij zich geen grote overtredingen te verwijten, hebt gij toch allen zwakheden te belijden en te boeten!
Gij moet zich zonder veinzen veroordelen, zich vernederen en niet zwijgen gelijk de blinde van Bethsaïda, wiens onverschilligheid de genezing zozeer bemoeilijkte en vertraagde.
Het Speeksel waarmede Mijn Zoon Jezus Christus de ogen van de blinde bevochtigde, is verder het Afbeedsel van de Wijsheid, welke Zijn Tegenwoordigheid jullie schenkt.
Een zucht, een traan opent de Hemel. Een misstap kan je in de afgrond werpen. Uw wil hangt tussen twee uitersten!
Gij bent vrij in de keuze Mij tot Moeder van Goede Raad te nemen, of een vergankelijk schepsel aan te hangen, zich met Mij te verenigen of van Mij verwijderd, de kwelling van uw geweten te verduren.
Bid: "Heer, ik geef mij met blijdschap over; richt mijn wankele schreden naar U en Uw Moeder"!
Ik zal u allen wederom Zegenen door de Grootheid en Almacht van de Drieëne God, Vader, Zoon en H.Geest.
Dag kinderen!

21 juli 1979 - 23.30 uur

Mijn kinderen, dank God voor hen, die uw zorg en vreugde zijn!
Bid voor hen, die naast u leven, zodat gij tijd en aandacht voor elkander hebt, zodat ge vreugde blijft vinden met en vóór elkaar.
Bid voor hen, die door rechten en plichten met u verbonden zijn. Zorg ervoor, dat gij bidt voor hen, die gij uw vijanden noemt, nog meer dan voor uw vrienden en zeg steeds wanneer men u het leven moeilijk maakt: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen"!
Dank en bid voor die mensen, die u ten dienste staan, hetzij in dankbare of gevaarlijke beroepen en dat gij het niet vanzelfsprekend vindt, dat er altijd mensen in uw bereik zijn om u te helpen.
Vraag, dat uw vertrouwen niet beschaamd wordt door in menig opzicht het niet zo nauw te nemen.
Zoek niet enkel u zelve, maar geef om elkaar te dienen, reik elkander de hand, vooral aan hen, die hulp behoeven.
Zorg Mijn kinderen, dat gij steeds bidt voor de Opperherder Paus Joannes Paulus II, dat hij zijn verantwoordelijkheid voor Mijn Kerk kan waarmaken. Verleen uw medewerking niet aan het afbreken dezer muren, maar bouw mee aan de eenheid, die u allen bindt.
Zoek steeds vrede en eenheid onder de mensen en blijf sterk onder de last van tegenwerking, die gij ondervindt en al het onbegrip dat men u aandoet. Zorg Mijn kinderen, dat gij uw medewerking verleent om alle christenen door woord en daden naderbij te brengen tot het Rijk Gods. Want, zoals een arend zijn nest beschermt en boven zijn jongen blijft vliegen, zo breidt de Heer Zijn Vleugels uit om het volk Gods op Zijn Wieken te dragen. De Heer heeft alles alleen geleid en heeft nooit een vreemde God naast Zich geduld.
De Heer ondersteunt hen, die dreigen te vallen, richt al degenen, die gebukt gaan onder hun last, weer op. Hij opent Zijn Hand voor al wat leeft en voldoet gaarne aan uw verlangens, maar blijft dan toch vertrouwen houden als gij Zijn Bijstand niet direct ontwaart.
Prijs Zijn Naam, want Deze alleen is de Verhevenste. Als gij Zijn Woord hebt aangenomen onder al uw beproevingen zijt gij navolgers van de Heer. Wees een voorbeeld voor allen, hetzij zij geloven of niet!
Kent gij een moeder, die haar kinderen nooit vermaant? Zo ja, dan is zij niet waard deze naam te dragen.
Ook Ik ben naar de wereld gezonden door Mijn Vader om u allen te waarschuwen en waar nodig te vermanen. Maar weet, dat een goede Moeder dit doet met een grote Liefde voor Haar kind, omdat zij niet wenst, dat Haar liefste bezit zou gaan dwalen. Zij zal ze altijd om Haar heen weten.
Kom kinderen, nu is het nog tijd om u aan te sluiten als gij zich tot nog toe hebt afgezonderd van Hem Die de Liefde Zelve is.

Geef Hem die liefde, die ge voor jezelve kunt opbrengen door dik en dun. Leg die eigenliefde van je af en bid de Heer, dat die slechte gedachten u vergeven mogen worden, want weet, dat de tijd op aarde kort is. Nu zult gij zich afvragen wat betekent die korte tijd, evenals de Apostelen het Hem vroegen. Dan zal Ik evenals Hij antwoorden: Zoekt gij onder elkaar naar de betekenis van Mijn Woorden?
Waarom gelooft gij Mij niet als Ik de Waarheid spreek. Wie uit God is luistert naar Zijn Woorden.
Mijn kinderen het uur is gekomen, dat Ik wederom een beroep op u wil doen om veel te bidden voor het jonge ongeboren leven. Geef, dat zij, door uw gebed, mogen inzien hoe te handelen naar Gods Raadsbesluiten! Bid dezer dagen veel ter ere van het Kostbaar Bloed van Mijn Zoon, opdat allen hierdoor gesterkt de weg mogen bewandelen, die hen naar het geluk voert dat eeuwig zal duren!
Ik strek Mijn Handen Zegenend naar u allen uit door de Vader en de Zoon, maar ook de H.geest.
Drie Personen in één Wezen.
Dag kinderen!

26 juli 1979 - 07.00 uur

Mijn kinderen, vandaag viert men in de Hemel alsook op aarde de feestdag van Mijn Ouders Joachim en Anna.
In de schoot van Mijn moeder werd Ik onbevlekt ontvangen omwille van Mijn toekomstige Waardigheid Moeder te worden van God en krachtens de toekomstige Verdiensten van Jezus, Mijn Goddelijke Zoon!
Dit heb Ik Zelve kenbaar gemaakt op 25 maart 1858 aan Bernadette te Lourdes. Pas in 1907 werd deze devotie te Lourdes voor de gehele Kerk toegestaan. Mijn kinderen, hebt uw ouders lief alle dagen van uw leven en keer u nimmer door wrok of haat van hen af. Mochten er onder u zijn die menen, dat zij zelf geen schuld hebben, omdat zij de deur gewezen zijn, ga dan eens diep in uw binnenste kijken en ga eens na of ge zelf geheel schuldeloos bent.
Werp een blik op u zelve of er in uw hart geen enkele haat voorkomt, die deze mensen van je afstoot. Als elke mens zijn ouders en kinderen zó Liefhad als waarmee Wij Ons Kind beminden, waar zou dan haat te vinden zijn in de wereld? Ga eens na of gij het vierde gebod nog van buiten kent en dan zult gij ook beter deze kunnen beoefenen.
Van het begin der wereld heeft God Zichzelf aan alle mensen beloofd. Doch niet tevreden met éne gelofte, die eerst pas na de dood in vervulling zal gaan, heeft Hij u in dit leven Onze Zoon geschonken en in Hem Zichzelf.
In de H.Communie is Jezus uw beginnende Gelukzaligheid. Hij schenkt u bovendien Zijn Geest van Licht en Waarheid door de Heilige Geest, om u Zijn Voorschriften beter te doen kennen en gemakkelijker te doen onderhouden. Geen gedachten, niet het geringste blijk van genegenheid en liefde, geen werk van u laat Hij aan Zijn aandacht ontglippen. Al de haren van uw hoofd zelfs zijn geteld nog tot op dit ogenblik en ook altijd daarna doordringt Hij geheel uw binnenste. De gedachten hieraan zullen u doen sidderen als gij gelooft wat Ik nu gezegd heb.
Wie houdt zich met zoveel liefde en zorg met uw welzijn bezig? Niemand! En toch bewijst ge Hem weinig wederliefde daar tegenover. Wordt deze liefde, die toch elke mens bezit niet geheel of gedeeltelijk vaak in beslag genomen door een of ander schepsel?
Is uw hart nog brandend van liefde tot Hem? Kunt gij daar ja op antwoorden? Nu Zegen Ik allen, die Mijn kinderen genoemd worden door de Almacht van God de Vader, de Barmhartigheid van de Zoon en de Liefde Die Hij ons altijd toedraagt, de Heilige Geest.
Dag kinderen!

26 juli 1979

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum de volgende twee gebeden gegeven. Eerste gebed: Gebed tot God de Vader

God de Vader, Almachtige Eeuwige God, Die de schoot van de H.Maagd Maria tot levend Tabernakel hebt voorbereid aan Uw Zoon Jezus, wij smeken U, laat ons hart voortdurend een levend Tabernakel zijn om Jezus op waardige wijze te kunnen ontvangen.
Alhoewel wij steeds Uw overvloedige Genade mogen bekomen, zullen wij nooit kunnen beantwoorden aan de Reinheid en Liefde Die Uw Lieve Moeder Eigen was.
Help ons daarom te leven om steeds Haar Voorbeeld en Deugden na te volgen. Geef, dat Maria steeds onze Bemiddelaarster moge zijn. O.L.Vrouw van het Allerheiligste Sacrament, maak van ons hart een waardige woonplaats van Jezus Uw Zoon.
Toren van David bid voor ons. Tweede gebed : Lieve Moeder Gods, herhaaldelijk spreekt U ons toe over de Wederkomst van Uw Zoon.
Met groot en innig verlangen zien wij uit naar dit grote moment.
Met blijdschap in ons hart weten wij, dat eens Uw Zoon opnieuw de aarde zichtbaar zal betreden.
Maak, dat onze ziel, wanneer Uw Lieve Zoon wederkeert, zich in die staat bevindt om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen.
Geef, dat wij ons hart kunnen aanbieden als een wieg voor Hem, Die ons bemind heeft vanaf het moment vóór ons bestaan.
Zorg, dat wij Hem op passende wijze zullen ontvangen, want Heilig is Zijn Naam.
O Maria, Moeder van de Verlosser en ook onze Moeder, bid voor ons.

2 augustus 1979 - 04.00 uur

Veel en langdurig moet de mens zichzelve bestrijden eerdat hij aanleert zichzelve volkomen te overwinnen en al zijn liefde over te brengen tot God de Almachtige.
Zolang gij Mijn kinderen nog te veel op uzelve steunt, zult gij de kans ontlopen het Licht van de H.Geest te ontwaren. En wie het Licht van de H.Geest niet in zich heeft, wie zal dan zijn Engel gehoorzamen, die spreekt in de Naam van zijn Schepper.
Een mens, die God zoekt of Zijn Moeder bemint, taalt niet alleen naar vertroosting, maar zoekt vreugde om gelijkvormig te worden in het lijden. Spreek er niet over, dat gij geen enkel lijden aankunt, want dat de tijd van martelaarschap voorbij is. Elke mens zal vreugde en lijden kennen en zie niet om als het uw broeder goed gaat.
Kunt gij in zijn hart alleen maar vreugde ontdekken, prijs hem dan, want deze mens weet het leed te verbergen. Waarom vraagt gij zich af, kan hij het waarmaken om alleen de blijheid te tonen, terwijl hij lijden met zich draagt? Omdat hij vertrouwt op Gods Grote Barmhartigheid en op het herhaaldelijk wederkeren der Hemelse Genade. Er is geen beter middel dan geduld en onderwerping aan Gods Wil.
Denk niet al te licht dat men tegenwoordig niet heilig kan worden, nu men in een tijd leeft van overvloedige stoffelijke bezittingen.
Zelfs de grootste Heiligen vonden hun tijd van bekoring, ja, velen moesten herhaaldelijk opnieuw beginnen, als zij een tijd van zwakte doormaakten. God telt de keren niet, dat ge Hem beledigde, maar ziet naar de rouwmoedige zondaar, die alle moeite doet zich alleen tot God te wenden. Weet, Mijn kinderen, dat de duivel niet slaapt, want zolang als uw vlees nog leeft zal hij trachten jou te vangen en weet wel, hij komt niet alleen als hij weet, dat ge zich dan wel laat overmeesteren.
Wanneer ge in zijn netten verstrikt raakt, weet dan, dat er altijd je Engel nog bij je is, die je helpen zal wanneer ge uw hand naar hem toesteekt. Dan zal hij met zijn sterke arm toeslaan en zijn vleugels zullen het licht aanwakkeren, dat verblindend zal zijn voor de aartsvijand.
God bewijst elke mens een weldaad wanneer Hij voldoende vertroosting schenkt, maar de mens zal zich van zijn plichten onthouden als hij dit niet aan zijn Schepper met dankbaarheid beantwoordt. Want altijd wordt de Genade verleend aan hem, die Zijn Liefde beantwoordt en er steeds dankbaar voor is. Wanneer gij de Genade ontvangt vertoon dan geen trots, maar wees nederig en meer en meer bereid om tot zelfverzaking over te gaan.
Waarom zou de mens alleen maar rust willen zoeken en waarom beklaagt men zich als dan de zon niet schijnt?
Weet wel, als de helft van het mensdom van zijn vrije tijd geniet, dat daarentegen de overblijvende werkende mens veel tijd moet besteden om de vrijetijdsmens aan voedsel en kleding te helpen en als dan de hitte van de dag hun werk bemoeilijkt zullen zij bezwijken om de rustende in alles op tijd te voorzien.
Waar bleef de rusttijd van de mens die vóór uw tijd bestond?
Dan zult gij Mij antwoorden: toen was het leven niet zo jachtend en kreeg men tijd om onder de arbeid zijn dorst te lessen.
Mijn kinderen, komt gij iets te kort als uw lichaam ergens behoeftig naar is? Zit gij niet rustig aan de dis, terwijl de machines het werk voortzetten? Met één handomdraai zet gij die machtige arbeiders in beweging en wanneer het werk teneinde is, houdt hij zijn krachten vanzelf weer in.
Beklaag u niet, dat uw broeder het beter heeft dan gij, want God meet elkeen met dezelfde maatstaven al ziet gij dit niet. Elke mens heeft ook dan recht op privatie en het mag zijn broeder niet deren of het hem beter vergaat dan hemzelve.
Weet, dat God de Waarheid is Die nimmer bedriegt of bedrogen kan worden.
Daarentegen is de mens vaak zwak, onbestendig, ja zelfs leugenachtig, vooral in woorden, zodat ge nauwelijks geloven kunt of het wel op waarheid berust. Weet wel, dat al wat Ik jullie te zeggen heb, dat dit alleen van God komt. Hij heeft jullie Moeder gezonden om Mijn Taak opnieuw waar te maken aan elke mens een bezorgde Moeder te zijn, Die op tijd waarschuwt wanneer er onheil dreigt te komen.
Luister dan en bespot Mij niet als het je belachelijk maakt.
Lees en herlees elk Woord wat Ik door Mijn Mond gesproken heb, want weet, dat het de waarheid is!
Mijn kind, nu kunt gij je Hemelse Moeder bewonderen en het kleed zien, dat wit en rein is als de Engelen.
Nu zal Ik tot afscheid al Mijn kinderen Zegenen door het geloof, de hoop en de liefde in en met de Heilige Drieëne God, Vader, Zoon en H.Geest.
Dag kinderen, Ik laat jullie Mijn groet na!

6 augustus 1979 - 11.45 uur

God de Vader heeft Mij opnieuw gezonden om wederom gebed te vragen aan Mijn kinderen om de abortus te doen stoppen!
Weet ge Mijn kinderen, dat Nederland het grootste aandeel in abortus heeft en ook toelaatbaar acht?
Zelfs uw Duitse buurland komt naar deze streek, omdat het in hun vaderland niet wordt getolereerd.
Waarom vraagt ge zich misschien af of dit nog een katholiek land te noemen is. Heb Ik Nederland gekozen, zegt Mijn Zoon, omdat het een goede katholieke geest bezit? Neen, Hij komt daar, waar Zijn schapen de weg niet meer weten om naar hun stal terug te keren!
Er wordt nog veel te weinig gebeden hiervoor!
Wanneer gij al deze schreiende hulpeloze wichtjes in uw straten zaagt liggen, zoudt ge uw deur niet meer uit kunnen om daar heen te gaan waarheen uw plicht u riep.
Wee daarom voor hen, die gewoon doorgaan alsof het een alledaags pleziertje is. Velen gaan dit zien als een bijzonder beroep, als een kunnen om de mensheid uit te roeien.
Als de Schepper van al wat leeft dit zou doen, vraagt men zich af: "waarom kan een Vader zoiets doen?"
Nu echter vraagt men herhaaldelijk, wanneer er een ramp gebeurt, waarbij veel mensen worden getroffen: "Waarom heeft God dit zo gewild?"
God wil alleen het goede voor de mens, maar de schepselen vragen er Hem zelf om. Zij willen de straffen Gods niet zien als een waarschuwing waarover Ik herhaaldelijk spreek.
Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig en nederig van Hart ben en het zal rust geven aan uw zielen.

6 augustus 1979 - 17.05 uur

Ja, Mijn kinderen, Ik luister zoals ge vraagt!
Doch niet alleen daarom, maar zolang als gij tezamen in gebed met Mij verenigd waart.
Ik heb jullie gesprek vernomen en daarom wil Ik er nu nader op terug komen. Weet, Mijn kinderen, omdat gij heden in overleg met elkaar gesproken hebt over de offers, het gebed en de liefde voor uw evennaaste, dat Ik er gaarne iets aan toe wil voegen.
De allereerste noodzaak is gebed en offer, ja, echte offers die een versterving inhouden en bij uw Schepper zeer aangenaam zijn. Het gaat niet altijd om de financiële kant, wat ook nodig is in sommige gevallen, maar hierom, dat gij zich terdege versterft, een offer brengt dat moeite kost!
Elke mens kan een aalmoes missen en vaak wordt dit dan gegeven om roem of voldoening. Dit wordt niet altijd aan de behoeftige uit noodzaak aangeboden, maar om triomferend te werken aan zijn eigen voldoening, een ander gelukkig gemaakt te hebben.
Een grote weldaad die wel zeer belangrijk is in het Goddelijk Oog, de Schepper van alle mensen, arm of rijk.
Wel is het makkelijker voor de goed gesitueerden een grote gift te schenken aan een of ander goed doel, maar wanneer iemand van zijn karig bezit een aalmoes schenkt, wat een veel groter offer inhoudt, is veel meer waard, omdat hij meer geeft dan hij werkelijk kan.
Denk hier aan het penningske der arme weduwe, die niets bezat en toch wegschonk wat zij georven had.
Dit wordt echter niet van u verwacht noch verlangd.
Alleen dit vraag Ik u: "Leg u allen eens meer toe op een kleine versterving, die steeds grote moeite kost!" Laat datgene eens staan waar uw begerig hart zo behoeftig naar is, maar deze zijn de kleine dingen die het doen. Want dan zijn er de grote offers waar gij niet over spreekt. Wanneer iemand zijn kruis gelaten draagt, wat God de Vader van hem vraagt, door te geven, ja af te staan wat hem of haar het dierbaarst, het allerliefst was op aard en zij weten zich door het kruis een blijde lach te tonen door vaak te zeggen: Zo is het goed, Heer! Doe met mij wat U behaagt!
Dit zijn de grootste offers, die een hart diep kunnen treffen. En wanneer deze mensen alleen zijn voelen zij de leegte en het verlies om hun heen, waar niemand aan denkt en wat die ene mens dan alleen verwerken moet in de stilte van de avond en de duistere, donkere nacht.
Wanneer deze mens door zijn tranen heen een glimlach tovert op het gelaat, deze mens weet, dat er iemand is die haar begrijpt.
Jullie Moeder, Die ook dit Offer moest brengen!
Eerstens nam Vader Jozef afscheid van Ons en toen stond Ik daar bij Mijn Zoon Die Lijden moest. Ja Sterven om het arme zondige mensdom te redden. Toen brak Mijn Hart van droefenis, want ook Ik was mens, al was Mij de waardigheid Moeder van God toegewezen.
Alleen enkelen bleven trouw en toch bad Ik: "Vader neem Hem terug! Zie hier Uw Dienstmaagd!"
Staan wij daarom even samen stil bij zulk een gebeuren, want zolang als het niet in uw eigen kringetje voorvalt meent gij, dat door troost te bieden, deze mens nergens meer aan denken moet.
Ge vraagt zich wel eens af: Moeten wij dan altijd stilstaan bij het leed van anderen?
Ja, dat verlangt ge zelf ook wanneer gij voor zulk een onmogelijk offer komt te staan.
Leer elkander dan bij te staan door uw troost en hulp aan te bieden. En wanneer gij dan een versterving doet om deze mensen te helpen door hun droefheid heen te komen, dan brengt gij een klein offer om hun over het grote heen te helpen en er zo bovenop te komen.
Geef uw tijd daarom ook aan zulk een behoeftige mens welk offer een voortdurend litteken blijft.
Dit is dan datgene waarop Ik jullie opmerkzaam wilde maken. Weet ook Mijn kinderen, dat op dit ogenblik uw Hemelse Moeder naar beneden daalt om daar opnieuw één enkele verlaten ziel te brengen naar het Rijk Gods, waar jullie voor gebeden hebt.
Bid nu tesamen de oefening van hoop, dat spoedig nog meer kinderen verlost mogen worden. Daarna zal Ik allen de Geestelijke Communie geven wanneer gij allen tesamen de gebeden verricht.
Nu zal Ik u allen Zegenen krachtens de Grootheid van de Vader, de Goedertierenheid van het Eeuwige Woord en de Liefde en Vreze des Heren van de Heilige Geest.
Gaat u allen heen in vrede en uw reis zal gezegend zijn.
Dag kinderen!

11 augustus 1979 - 01.00 uur

Hoor Mijn kinderen en aanhoor het Woord van Mijn Liefde. Volg de ingeving der Genade en tracht de rust uwer ziel te verwerven.
Onderdruk de eigenliefde en laat de hoogmoed niet heersen in uw gedachten en woorden, want in de hoogmoed heeft iedere zonde haar begin gemaakt. Vergeet uzelve en verhef uw hart tot Hem, uw Schepper, Die er het meeste recht op heeft, Hij Die al uw liefde vraagt.
Van alle eeuwigheid heeft God de Vader u tot Zijn kind gekozen. Hij heeft het uur uwer geboorte vastgesteld.
Uw Engel, die uw wieg bewaakte, heeft al uw schreden geleid en vóórdat gij nog één enkel woord kon spreken heeft Hij jou Zijn Stem doen horen die later uw hart vol vreugde zou doen trillen. Want toen gij zelf begon te beseffen wie u geschapen had en wie al het moois had gegeven wat de aarde biedt, toen drong het pas tot u door, dat er een Hoger Wezen moest zijn, Die de zon en maan liet schijnen, Die alles liet groeien wat vruchtbaar genoemd kan worden en Die de mens telkens weer tot nieuw leven verwekt!
Het mooiste van alle schepselen schiep Hij het laatst, de mens en zelfs naar Zijn Eigen Gelijkenis.
Van duizenden gevaren waart gij reeds bij de aanvang uws levens omgeven! Gij weet, dat zij door de genademiddelen verre gehouden worden van elke ziel. God alleen kent uw smarten en heeft Zijn Hart aangeboden om u te troosten. God koos de priester om Hem in Zijn Naam uw zonden kwijt te schelden.
Onze Zoon Jezus bracht 30 jaren van Zijn Leven in afzondering door!
Wat ligt er voor u opgesloten in dit zwijgen, in deze diepe ootmoed, in Zijn voortdurende gehoorzaamheid, in deze volstrekte afhankelijkheid van Zijn Moeder, in deze rusteloze arbeid waarop de mensen vaak met minachting neerzagen? De Engelen alleen kenden het Geheim van dit Verborgen Leven.
Mijn kinderen, Ik ben niet ongevoelig voor uwe ellende en zal u nooit verlaten in het gevaar waaraan ge zijt blootgesteld. De Liefde van uw Moeder zal een diepe indruk bij u achterlaten op uw ziel, als gij al de bewijzen ervan met het blote oog kon waarnemen.
Een weinig geloof, hoop en liefde tot Mij zal u wederom grootmoedig maken om vol te maken wat gij bij de dageraad belooft.
Ik zal u leren geen ander geluk te verlangen dan Hem te bezitten, Die het middelpunt van uw leven is en van alle Gelukzaligheid in de Hemel. Stort gerust uw hart voor Hem uit, als gij het moeilijk hebt, want ook Mij wist Hij te troosten, alhoewel Hij nog zo'n jong Kind was. Hij voelde de Smart van Zijn Moeder, maar nog meer de Liefde, Die Ik Hem door Mijn Tranen nog toedroeg. Wanneer gij nog steeds verstoken blijft in de liefde tot God of tot Zijn Moeder geef dan nu gehoor aan deze oproep. Nu is het nog tijd om te beginnen, maar weinig tijd om te bezinnen.
Ge kent immers dag noch uur wanneer uw einde nadert. Wacht niet tot ge een hoge ouderdom hebt bereikt, want wie weet op welk een leeftijd het einde nadert van uw levensdoel.
God heeft uw geboorte, maar ook uw dood bepaald, dit is juist de puzzle van een mensenlot.
Begin niet morgen, niet vandaag, maar heden, op dit moment. Laat de klok geen minuut, geen seconde meer aanwijzen, want ge weet niet of ge het volgende moment nog spreken of denken kunt om alles goed te maken. Al ziet ge Hem niet met de ogen uws lichaams, toch zult ge Zijn Tegenwoordigheid bemerken aan de werkende Kracht die uitgaat van Zijn Goddelijk Hart. Reeds eerder sprak Ik u toe, dat Hij is de Pelikaan, Die Zijn Bloed nog dagelijks Offert voor alle mensen!
Voor uw geluk, voor uw redding, Offert Zij Zich dagelijks op Onbloedige wijze in de H.Mis.
Dit is voor niemand een beletsel Zijn vertrouwen te benaderen, dewijl het voor al Onze kinderen bestemd is. Hij geeft Zich aan al Onze kinderen, opdat gij Hem zoudt kennen.
Hij verbergt Zich nu nog, maar spoedig zult ge Hem aanschouwen, eerder dan gij vermoeden zult.
Luister onder alle omstandigheden naar Mijn Woorden, opdat gij niet te laat komt en de deuren gesloten vindt! Is uw taak moeilijk, of de arbeid lijkt te zwaar, weet dan, dat Wij er zijn om u een Bovennatuurlijke Kracht te schenken voor uw zwakke natuur.
Mijn Zoon laat u nimmer uw zwakheden voelen, opdat gij Ons zoudt vergeten. Maar weet, als Hij u de kracht verleent en toch weer op één wenk Zijn geboden dienst door Zijn Almacht weer terug kan nemen, Hij u toch alleen door Zijn Goedheid staande houdt.
Geef Hem daarom al uw liefde, die Hem alleen toekomt. Door de Grootheid van Hem Die Wij Onze Vader mogen noemen, door de Goedertierenheid van Mijn Zoon en met het Licht van de Heilige Geest Zegen Ik u allen!
Dag kinderen!

15 augustus 1979 - 00.45 uur Maria Hemelvaart

Mijn goede en getrouwe kinderen!
Bij het prille begin van een nieuwe morgen wil Ik, alvorens het gebeier der klokken Mijn Glorievolle Feestdag inluiden, u allen begroeten en van Mijn Geluk deelachtig maken door u opnieuw een belofte te doen.
Bij het begin van elke dageraad en het beëindigen van elke nacht zal Ik Mij als een zegel plaatsen op uw hart en u laten rusten aan Mijn Boezem, zodat gij nimmer de kans loopt verloren te gaan. Maar probeer dan een nieuwe mens te worden, die zich laat omvormen en kneden en laat u wegsmelten in een zuivere liefde tot God. Want alleen het vloeibare, dat met een liefdevuur gesmolten is, kan men in een vorm gieten en ombuigen om tot nieuwe wasdom te komen. Ik kan slechts Wonderen van Genade verwerken in die zielen, die zich in Mij willen verliezen.
Eerder zoudt gij de sterren aan de Hemel, de waterdruppels van de zee en de zandkorrels van de gehele aarde kunnen tellen, dan dat Ik u ooit uit het oog zou verliezen.
Al uw handelingen, die ge Mij uit liefde toespeelt, zal Ik met Mijn zuivere Handen de Vader aanbieden, opdat geen enkele vlek de kans zou krijgen deze te besmetten.
Ik zal u omgeven met een zoete geur en de dauw Mijner Liefde! Maar vlucht dan niet als Ik je naloop om je te behoeden voor het verderf van deze zondige wereld.
Doe gelijk een kuiken, dat bescherming zoekt onder de vleugelen zijner moeder. Eerder zou Ik de Legerscharen van miljoenen Engelen zenden, dan ene ziel de kans te geven om verloren te gaan.
Het opstijgen van Mijn Hemelvaart zou dan een vlek nalaten die Hemelschreiend zou zijn. Hoe meer gij Mij de kans geeft, dat Mijn Kleed uw ziel zal raken, des te glorievoller zult gij opstijgen wanneer uw strijd op aarde ten einde is. Grote dingen zullen u gebeuren wanneer gij standvastig blijft in het geloof, wanneer gij met moed en vertrouwen zich tot God blijft voortbewegen, wanneer gij een brandende fakkel van liefde zijt om u geheel en al op te sluiten onder de koesterende warmte van een Moederhart.
Wanneer gij door de schakel der liefde verbonden zijt, probeer dan niet door een verkeerde neiging een knik te brengen in de ketting, die met deze onmogelijke houding een roestige plek vertoont en zachtjes aan wegteert en uiteindelijk neervalt om vertrapt te worden en in het niet verdwijnen zal. Mijn kinderen, herinnert gij zich nog, dat gij uw belofte hebt gedaan om met Mij ten strijde te trekken?
Kunt gij zich tot heden nog noemen de soldaat van Christus? Bent gij niet te kort geschoten in de rang waarmede Ik u heb ingedeeld? Hebt gij de frontlinie bereikt of bent gij blijven steken om de kant van de vijand te kiezen? Zo ja, als gij zich hebt mee laten slepen, zie dan op naar de Handen die u uitnodigen terug te keren daar, waar gij halverwege verstek liet gaan. Zie en volg de reinheid van het Hart dat smetteloos is als de witte vlag, het teken van overgave en vrede.
Komt, richt u op en wees niet moedeloos. Want zolang als gij gewillig bent is er nog hoop. En dáár, waar vertrouwen is zonder vrees is niets verloren. Ik zal een goede Moeder voor u allen zijn. Neem Mij dan als Middelares en Voorspreekster, zodat Ik uw vertrouwen en liefde op God zal inboezemen. Als gij Mij alles toevertrouwt zal uw hoop niet ijdel zijn, maar zal Mijn Liefde nog vermeerderen en Ik zal u troost schenken uit de Schatkamer der Gerechtigheid. En het kostbare bezit wat in de Schatkamer van God ligt opgesloten is ook uw bezit als gij de Geboden onderhoudt, welke God u gegeven heeft.
Laat u niet afschrikken, dat gij dit alles niet waar kunt maken, want dat de Vader teveel van u vraagt.
Doe wat Hij u voorgehouden heeft en volg het ene lichtpuntje dan bent ge op de goede weg. Doch laat het niet ontglippen, maar grijp het met beide handen vast!

Blijf er echter niet mee stilstaan maar loop door en trek het mee, zodat het één lijn geworden is.
En wanneer gij dan gekomen bent op de plek waar de duisternis plaats maakt voor het Licht zet dan de lijn, die gij getrokken hebt, vast waar alle richtlijnen bij elkaar gekomen zijn en ge zult worden opgesloten in het Licht wat nimmer doven zal. En het Licht dat u omgeven zal, zal verblindend zijn voor het mensenoog, maar Ik zal er zijn om u te brengen naar het geluk dat Eeuwige Glorie heet!
Bidt daarom elke dag de Drie Weesgegroeten die een herinnering bij u oproepen aan de zuiverheid welke uw Hemelse Moeder siert! Blijf bij elke bekoring Mij in uw gedachten houden en de overwinning zal met u zijn.
Nu Zegen Ik u met het teken van Geloof, Hoop en Liefde en Mijn Hulp zal altijd met u zijn!

22 augustus 1979 - 06.30 uur

Dag Elisabeth, opnieuw ben Ik gekomen om een algemene Boodschap door te geven aan Mijn kinderen.
De Kerk viert als vanouds het octaaf van Mijn Hemelvaart.
Mijn kinderen, wees immer bereid en leef zo, dat de dood u altijd gereed vindt, zodat ook gij ten Hemel kunt opvaren.
Velen sterven plotseling, maar niemand kan hier spreken, dat hij het vooruit niet geweten heeft. Elke dag, elke morgen, elk uur, ja, elke minuut moet gij gereed staan, alsof ge een grote reis onderneemt.
En als gij weet, dat uw laatste uur is aangebroken zult gij over uw verleden anders gaan denken. Gij zult zich beklagen, dat gij zo traag en onachtzaam zijt geweest.
Hoe gelukkig en wijs is hij, die tijdens zijn leven zo geleefd heeft als hij bij zijn laatste stervensuur bevonden wenst te worden.
Veel goed kunt gij doen als gij gezond zijt, maar ook tijdens uw ziekte kunt gij zich offeren voor anderen en het zal uw ziel bij uw sterven ten goede komen. Niet elkeen zal sterven, maar toch moet gij steeds bereid zijn, dat gij er bij kunt horen. Vertrouw niet enkel en alleen op vrienden, maar werk aan je eigen ziel en zaligheid, dan doet gij het ongemerkt ook aan je vriend, zelfs nog je vijand.
Want als de morgen aanbreekt, weet gij niet of ge de avond nog halen zult? Maar is de avond daar, dan durf Ik u de morgen niet te beloven. En zoals Ik u onophoudelijk waarschuw: wees op je hoede, want ge kent uw einde op aarde niet! En wie zal voor je bidden, als ge geen vrienden achterlaat? Zult ge dan gaan behoren bij de meest verlatenen?
Maak dus nu uw vrienden, door Gods Heiligen te vereren en aan te roepen en ge zult bij uw sterven niet alleen staan! Houd daarom uw hart zuiver en gericht naar God, want ge hebt hier geen duurzaam verblijf.
Het is beter zich hier op aarde te versterven en te reinigen, dan de ondeugden uit te wissen voor de toekomstige reiniging, het Vagevuur.

Zorg ervoor, Mijn kinderen, dat gij de straffe Gods ontloopt, want één uur straf zal daar zwaarder zijn, dan hier op aarde jaren in de strengste boetedoening. Daar zal geen troost voor de veroordeelden zijn, terwijl ge hier van uw arbeidsrust geniet en troost ontvangt van uw vrienden.
Doch bereid u voor op die moeilijke tocht, die misschien eerder voor je aanbreekt dan gij verwacht. Dan zult gij juichen niet de linkerkant gekozen te hebben, die de gemakkelijkste was, maar de weg die over kronkeliger wegen voert. Dan zult gij het grove kleed zien schitteren, terwijl het fijne gewaad zijn glans verliest. Dan zal een rein en goed geweten meer vreugde geven dan een grote geleerdheid. Dan zullen uw goede werken meer gelden dan vele schone woorden en beloften, die niets bereikt hebben.
Nog een korte tijd hebt gij te arbeiden en een grote, ja Eeuwige Rust zult gij ervoor terugontvangen!
Zoals gij met uw ogen anderen bemerkt, zo wordt gij ook door hun ogen gadegeslagen. Verschuil je niet in een bos of zoek niet naar de nacht omdat je dan niet gezien zult worden of zoek geen verlaten plek, want daar loert satan op zijn prooi.
Durf ervoor uit te komen, dat gij van God houdt en Hem dankt voor de nieuwe dag, die je weer geschonken werd. Wie Hem en de Waarheid liefheeft zal vrij zijn van kwade neigingen en een inwendig geluk proeven.
Al zoudt gij ontelbare dagen uw Heer vergeten, weet, dat gij steeds in Zijn Gedachten blijft, maar weet te zwijgen als gij denkt, dat je onrecht werd aangedaan en gij zult Bijstand van uw Heer ontwaren.
Het is niets groots te noemen als gij met goede en zachtmoedige mensen kunt omgaan, want dit behaagt zelfs uw natuur.
Geef zelf het goede voorbeeld als een ongeregelde mens vreemde neigingen vertoont en geef zelfs te kennen, dat gij hem helpen zult met een ongeveinsde liefde. De oprechtheid en de liefde zijn de twee wieken, die een mens verheft boven al het aardse. Want de gerechtigheid zoekt God en de liefde vindt en geniet God.
Geen enkel schepsel is zo gering, zo nietig dat 't Gods Goedheid niet aan het licht brengt.
Kom kinderen, wie zijn eigen daden wikt en overweegt, zal geen reden kennen om over zijn medemens streng te oordelen!

29 augustus 1979 - 01.00 uur

Mijn kinderen, bedenk vaak, dat ge slechts stof en as zijt, maar dat God de Vader is van Barmhartigheid en de God van alle troost. Wie heeft of zal ooit begrijpen, dat Zijn Barmhartigheid eindeloos uitstrekt!
Nodigt Hij diegenen, die onder hevige smarten gebukt gaan, niet dringend uit om bij Hem te komen ten einde door Hem geheel verkwikt te worden, wat betekent lafenis of wel verfrissing.
Zijt gij niet ten alle tijde op zoek naar een toevlucht, op zoek naar de Woorden van het Eeuwig Leven? Zoek alleen Hemelse troost, waarvan uw leven zo vol is. Moet gij niet bekennen, dat uw ziel enigszins lauwheid vertoont, ja ziek is. En wie kan daarin heil brengen? Gij weet het, niet de gezonden hebben de Geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn.
Werden eertijds de zieken genezen, terwijl Hij hun alleen maar voorbij ging, waarom kunt gij dan niet slechts met vertrouwen hopen op Hem, Hij Die met de volheid Zijner Godheid op zoek is naar jou om u te genezen van al uw geestelijke kwalen.
Op Zijn Goedheid steunend, moet ge naar Hem gaan, Die tegelijk uw Vader en Verlosser is.
Wanneer ge fout bent geweest en ge bent er ten volle bewust van, zeg dan de woorden na van de verloren zoon: Vader, hier ben ik, want ik heb gezondigd tegen de Hemel en tegen u, ik verdien zelfs niet nog uw kind genoemd te worden! Wees niet bang, dat ge een afwijzing kunt verwachten, want ook de teruggekeerde zoon vond genade bij zijn vader.
Mochten er onder u zijn, die zich misschien schamen om in alle nederigheid de Vader aan te spreken, kom dan naar je Moeder. Ik ben immers de Middelares van alle Genade!
Ge hoeft niet te vrezen als ge deemoedig tot Mij je toevlucht neemt. Ook de boetvaardige Magdalena heeft Mijn Zoon niet van Zich afgestoten, maar welwillend aangenomen.
De zonde kan zo groot niet zijn of ge kunt Barmhartigheid verkrijgen, tenzij ge berouw toont. En als ge Mij uw liefde geeft, zal Ik steeds bemiddelen bij de Vader, want een waar kind van Maria gaat nooit verloren.
Mocht uw fout een zonde zijn, aanvaard dan in alle nederigheid dat gij een straf verdiend hebt. Maar hebt gij een kruis te dragen, dat gij niet verdiend hebt door een zonde, weet dan, dat het een middel kan zijn om uw hoogmoed te vernederen.
In alle nederigheid moet Ik toegeven, dat de H.Kerk met de H.Geest eerst Mij zal prijzen en daarna Jezus Mijn Zoon. Veronderstel niet, dat Ik de meerdere wil zijn of gelijk ben aan Jezus, maar om Hem volmaakter te willen prijzen, moet men eerst tot Zijn Moeder gaan.
Ik word genoemd: De Gezegende onder alle vrouwen, omdat de Vrucht van Mijn Lichaam, Jezus, de Gezegende genoemd wordt.
Ik heb u onlangs aanbevolen vaak de Drie Weesgegroeten te bidden, met de bekende schietgebeden. Maar vergeet daarbij niet elke dag ook de Engel des Heren te bidden, wat je herinnert aan de Opdracht, die Ik te vervullen kreeg om door Mijn fiat Medeverlosseres te worden naast Mijn Zoon Jezus!
Ik zal gelijk als Mijn Zoon Mijn Handen naar u uitstrekken en u toeroepen: Komt allen tot Mij, gij die naar Mij verlangt en doet u tegoed aan de vruchten die Ik u aanbied.
Zonder twijfel zal het u allen veel strijd kosten want het brengt zijn moeilijkheden mee, maar deze zijn er nu eenmaal onafscheidelijk mee verbonden. Maar zij brengen iets Bovennatuurlijks mee, die al uw werken bekleedt, welke verricht worden in een liefdevolle vereniging met Mij.
Ik deel mee in de Verlossing Die Mijn Zoon alle mensen gegeven heeft door te bemiddelen en te helpen als Medeverlosseres.
Steun op Mij en gij zult niet onvoorbereid voor de Vader verschijnen. Gij zult geen strengheid bij Mij vinden noch terughoudendheid.

Ik zal u niet verblinden zoals een felle zon, die zijn stralen op u neerkaatst, maar eerder zacht zijn als de maan, die haar licht ontvangt van de zon.
Zo zal Ik Mijn Licht aan u uitstralen wat Ik ontvang van de H.Geest.
Blijf bidden en smeken als gij in nood verkeert, dan zal Ik opnieuw alles de Vader voorleggen, die Mij niets zal weigeren, omdat Ik de Moeder van Zijn Zoon mocht baren en Hem mocht voeden en strelen aan Mijn Boezem.
Wat Ik beloofd heb, zal Ik geven en wat Ik gezegd heb, zal Ik nakomen, mits men in Mijn Liefde getrouw blijft ten einde toe!
Schrijf Mijn Woorden op in uw harten en overweeg ze met zorg, want ten tijde van bekoring en moeilijkheden zult gij ze bitter hard nodig hebben. Zeg dikwijls: Heer, leer mij Uw Wil kennen en te volbrengen, dan zal de liefde van mij uitgaan!
Zoals Ik reeds eerder heb medegedeeld: vraag rechtstreeks aan Mij en innerlijk zult gij vernemen wat u te doen staat.
Luister daarom naar Mijn Stem, die alle raadsels zal oplossen en bid, dan kunt gij alles van Mij gedaan krijgen.
Groet elkeen, die Mij hun groet door jou liet overbrengen en dan ook zal Ik allen Zegenen door de Goedertierenheid van de Vader, de Barmhartigheid van de Zoon en door het Licht van de H.Geest!
Dag kinderen!

31 augustus 1979 - 23.30 uur

Heden is de feestdag van de Moeder van Jezus, de Middelares van alle Genade. Ik mag bemiddelen bij de Vader en zeg Mijn Zoon na: uit Mijzelve doe Ik niets, doch de Vader Die in Mij is, bewerkt alles in Mij!
Zelfs geen enkel schepsel vermag iets zonder de Wil van de Vader, doch wanneer men zijn toevlucht neemt tot de Middelares van alle Genade, zal alles een volmaakter en gaaf karakter hebben.
Sinds de Instelling van het Allerheiligst Sacrament zijn de Engelen de trouwe Aanbidders van Hun Heer. Steeds hebben Zij Hem omgeven en Hem Hun eerbewijzing en liefde betoond. De Liefde is het zoete gewicht, dat Hen voor de deur van het Tabernakel vastgekluisterd houdt.
Jezus daalt in alle nederigheid het liefst in het levend tabernakel van een mensenkind. Naijverig op het bezit ervan, heeft Hij reeds eeuwen gesproken vóór uwe geboorte: Mijn kind geef Mij je hart, want Hij wilde niet, dat er tussen het ontwaken van uw bewustzijn ( n.l. bij je geboorte ) en het schenken van uzelf enige tijd zou verlopen.
Zoekt gij naar de reden waarvan Jezus Christus een zó geringe gave zó hoog waardeert, dan is het, omdat Hij voor Wie één Woord voldoende was Hemel en aarde te scheppen, al Zijn Bloed heeft vergoten om jouw liefde duurzaam te verzekeren. Gij behoeft zich er dus niet om te verwonderen, dat Hij een zó duur gekocht goed nu ook wenst te behouden.
Gij zult ondervinden, dat één ogenblik, in innige verbondenheid met Jezus doorgebracht, verkieslijker is boven een aantal jaren in genotzucht van verleiding van uw ziel.
Met één enkel Woord riep Hij het Heelal uit het niet tevoorschijn en met het andere gebaar deed Hij in het Allerheiligst Sacrament de Hemel tot de aarde naderen.
Wanneer nu één Woord uit Zijn Mond twee zo zeer van elkander verwijderde uitersten door Goddelijke Macht verenigde, mag het heten een bewijs van Zijn Allesvermogende Liefde.
Groet allen van Mij en door en met de Liefde van de Heilige Drieëne God, Vader, Zoon en Heilige Geest ontvangt gij allen deze Genaderijke Zegen.
Dag kinderen!

8 september 1979 - 00.30 uur

Dag Elisabeth, het is de gewoonte, dat een kind naar zijn moeder gaat wanneer zij haar geboortedag viert. Doch je Hemelse Moeder komt Zelf naar je toe.

Elisabeth: Oh Moeder, mag ik U van al Uw gebedskinderen groeten en zalig prijzen! Als cadeau willen wij U ons zelve aanbieden met geheel ons hart en beloven U liefde te geven zolang U onze Moeder wilt zijn!

Deze woorden doen Mijn Hart met vreugde vervullen en Ik zal dan ook allen hiervoor Mijn wederkerige Liefde bewijzen!
Ik zal allen vandaag met Zegenrijke Genade en vruchten beladen, maar zorg dan, dat gij ze niet verliest! En zo gij ze niet meer mocht bezitten, smeek dan, dat zij wederkeert.
Ik zal u toestaan, dat ge zich verbergen kunt onder Mijn sluier en leg uw bevende handen in de Mijne dan zullen zij de rust genieten, die van Mij uitstraalt.
Ik zal u verzekeren, dat Ik u beschermen zal voor de aanvallen van uw vijand. Ik zal de Waarheid en het Licht zijn, dat u zal begeleiden, zodat ge niet de verkeerde kant zult inslaan! Maar houdt u dan gereed als Ik u roep en laat Mij niet wachten, omdat ge eerst nog alles zuiver moet maken, alvorens ge Mij pas volgen kunt!
Vraag het nodige licht om uw gebreken in te zien, dan hoeft gij niet te zoeken welke uw verplichtingen zijn jegens God en uw broeder.
Zorg ervoor, dat ge Mij in u laat werken, teneinde Jezus volmaakter te dienen. Gij belooft Mij elke dag uw liefde te geven en hoe zult ge Mij vandaag het best vereren?
Het Rozenhoedje zal een krans van rozen zijn, die Ik weer doorgeef aan Mijn Vader, Die Mij op deze dag geboren liet worden om op te groeien, om Moeder van Zijn Zoon te zijn.
Maak er daarom ook een gewoonte van de Engel des Heren te bidden, wat u herinneren zal aan de Menswording van Onze Zoon, Die al vanaf dat ogenblik aan uwe verlossing begon!
Indien ge hier dikwijls ernstig over nadacht zoudt ge meer spijt gevoelen over uw lauwheid en u beijveren daarover boete te doen.
Ik zal u helpen al uw zwakheden te overwinnen!
Hebt gij er bewust uw gedachten bij, wanneer ge bij het begin van de Rozenkrans tot Mij zegt: ik groet U! En wanneer gij bidt: "Gezegend zijt Gij onder alle vrouwen!" is dit voor u een herinnering van de grote Barmhartigheid van de Vader, Die Mij boven alle schepselen heeft verheven.
Wanneer gij verder bidt:"de Vrucht Uws Lichaams zij Gezegend", dan verheugt Zich de Hemel met Mij over het Leven en de Zegen die over Hem wordt uitgesproken, Die Wij Onze Geliefde Zoon mogen noemen.
Daarmede is het heil der wereld begonnen en daarmee werd aan elke mens deze zegen toegekend.
Wanneer gij één Weesgegroet met eerbied en grote aandacht verricht, welk een kracht zal dan een hele Rozenkrans hebben, waarin deze lofprijzing steeds wordt herhaald.
Heel veel wonderen zijn al geschied door het Godvruchtig bidden van de Rozenkrans en de Engel des Heren.
Denk tijdens het bidden van elk Rozenhoedje aan het geheim, dat elk mysterie inhoudt en het zal u zonder inspanning plaatsen om de herinnering bij u wakker te roepen in de Blijde, Droevige of Glorievolle Geheimen.
Weet, dat de Vader in alle eeuwigheid al aan uw redding dacht, aan uw verlossing, toen Hij Mij geboren liet worden.
Zal deze gedachte hieraan, welke alle waarheid bevat, u niet doen bidden met meer aandacht en liefde voor het gebed en u meer vertrouwen te geven in het verkrijgen van Eeuwig Leven? Voor God bestaat geen verleden, maar alles doet Hij in het heden.
Gij bidt om de Hemel te verkrijgen, maar probeer dan om Hem te veroveren! Alleen al proberen, de goede wil om God te dienen is al genoeg. Zo zult gij talrijke verdiensten verwerven en aan God de Glorie geven die Hem alleen toekomt.
Ik zal op Mijn Feestdag de Vader smeken om de Zegenrijke Genade Die elk kind hoopt te verkrijgen en zal u met de Vader, Zoon en H.Geest, Mijn Zegen u allen doen toekomen!
Dag kinderen!

12 september 1979 - 17.35 uur Feest van Maria's Naam

Mijn kinderen, toen gij uw hart had klaargemaakt om Jezus, Mijn Zoon, te ontvangen, was Ik reeds hier aanwezig! Op hetzelfde ogenblik, dat Hij hier Zijn intrede deed, was Ik ook bij Hem. Want zoals Ik reeds meermalen gezegd heb, zal Ik Mij steeds bij Hem vervoegen.
Nimmer laat Ik Hem alleen, zelfs wanneer Hij komt onder elke H.Mis ben Ik vertegenwoordigd met Hem. Waar Hij is onder de mensenkinderen, daar zal Ik te allen tijde zijn.
Vandaag heeft Hij gezegd: "Mijn Moeder, Gezegend is zelfs Uw H.Naam, alsmede Uw Persoon Die Mij gebaard heeft."
Voor alle eeuwen heeft Mijn Vader Mij voorbestemd, dat de Moeder van Zijn Zoon Maria zou zijn.
Maria, zei Hij, Die Onbevlekt is zoals geen enkel schepsel op aarde zal zijn! Wanneer gij bidt: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, is deze uitspraak een zegen voor Hem, voor Mij en voor de Vader Die Mij geboren liet worden.
Wie vaak door de dag alleen maar de verzuchting doet door te zeggen: Maria, heeft hij al een volle aflaat verdiend, tenzij gij het gewoon uitspreekt. Het moet dus oprecht gemeend zijn en laat je hart van liefde spreken. Elke verzuchting, die gij uitspreekt, waaronder de Naam Maria voorkomt zal u gezegend zijn.
Als gij in nood verkeert, wat is dan het eerste wat gij roept? Is het niet het woord Moeder. Juist, dat hebt gij meegekregen bij uw geboorte. Denk, wanneer gij roept Moeder, ook aan de Naam Die Mijn Ouders Mij hebben gegeven Maria!
Mijn Vader zegt: De Hemel siddert, wanneer men op aarde in nood Haar Naam alleen nog maar roept.
Kunt gij niet bidden, kunt gij niet spreken, kunt gij aan niets denken, roep dan Maria en Ik zal er zijn om je bij te staan.
Het mooiste van alle schepselen, het geschenk dat Mijn Ouders van de Hemel ontvingen, was, dat Ik de Onbevlekte was Die de Vader Hun gegeven had. Weet daarom Mijn kinderen, wanneer gij bidt: "De Namen van Jezus, Maria en Jozef zijn Gezegend van nu af tot in eeuwigheid", dat Ik door deze aanroeping midden onder hen sta, die Mij liefhebben en die Ik ook het meeste bemin!
Geef daarom geheel uw hart, uw liefde, uw gedachten en uw verlangens aan deze Drie Personen, Die God de Vader het meest bemint.
Mijn kinderen, Ik Zegen u door Hem, Die Wij Onze Vader noemen, Mijn Zoon en de H.Geest, Die Zijn Bruid koos, Die de Naam Maria droeg.
Dag kinderen!

14 september 1979 - 23.55 uur

14 : Feest van de Kruisverheffing 15 : Feest van O.L.Vrouw van Smarten Mijn kinderen, toen de Kerk van Nederland een betere tijd kende dan heden, vierde men vandaag het plechtige jaarfeest van de Kruisverheffing van Mijn Zoon. En wanneer dit etmaal zijn laatste klokkenspel heeft geslagen, begint de dag die herinnert aan Mijn Zeven Smarten.
De Kerk noemt deze dag in de liturgie Feest van de Zeven Smarten van Maria! Mag deze dag een feest heten, die een Lijdenssmart inhoudt, alsook die van het Heilig Kruis van Onze Zoon Jezus?
Moeten zij niet veel eerder genoemd worden de herdenking van de Lijdensdagen van Jezus en Maria?
Ja, zult ge wellicht zeggen, zeer terecht! Doch wanneer allen Gods kinderen genoemd kunnen worden en allen het licht zoeken om de duisternis te ontvluchten, heeft het Kruisoffer van Mijn Zoon en al de Smarten, Die Mijn Moederhart gekend heeft, de Verlossing gebracht voor elke mens.
Dan mag al het Lijden wat de Zoon en Zijn Moeder hebben doorstaan, het gelukkige uitwerksel heten. Dan is Ons Lijden niet tevergeefs geweest. En dan mag de Kerk haar liturgische uitspraak doen, dat het feestdagen zijn!
Gij kunt ervoor zorgen, dat deze Smarten, deze Droefheid in vreugde verandert. Ja, gij allen, die Onze kinderen genoemd kunt worden, hebt deze rechtelijke beslissing, maar zolang de wereld nog door blijft gaan met deze zondige vermaken en daarna zijn eigen kinderen doodt, houdt zij de hamer nog vast om Onze Zoon opnieuw te kruisigen en nog dieper de lange scherpe doornen in Zijn Heilig Hoofd te drukken.
Hoort en ziet gij niet hoe er op talrijke plaatsen de rampen plaatsvinden, die vele mensenlevens hebben geëist? En is de Hemelse Vader dan niet Barmhartig, dat Hij uw land het meeste sparen wil?
Hoe durft men nu nog te beweren, dat Mijn waarschuwing loos alarm is geweest? Wees blij en dankbaar jegens God de Vader, dat Hij u niet onvoorbereid heeft opgeroepen.
De golven bruisen om u heen door uw verkeerde hartstochten. De satan paart zijne pogingen tot bekoring door u aan te zetten aan uw tot kwade geneigde natuur. Uw ziel zal in gevaar zijn als zij de gelegenheid tot zonden niet ontvlucht. Hij, die Ik Mijn Zoon mag noemen, draagt Zich aan Zijn Vader op om voor u allen de kracht te verkrijgen om aan de bekoringen te kunnen weerstaan, om al het kwade te vermijden en alleen het goede te doen.
Hebt elkander lief! Maar dan moet zij wel rein zijn, zoals de Liefde van Mijn Zoon.
Met alle aandrang om uw liefde te winnen bidt, ja smeekt Hij Zijn Vader voor u, zeggend: "Vader, geef Mij deze ziel, zij behoort Mij toe! Ik heb ze in Mijn Handen geschreven en geverfd met Mijn Bloed!"

Hij is zo bezorgd voor uw ziel, hoe kan het dan zwaar vallen om Hem alleen te dienen?
Jezus spreekt tot elk hart. Gij ziet Hem op het Altaar, maar nauwelijks letten Zijn kinderen op Hem!
Waarom bent gij zo bekommerd om de dingen van de wereld en blijft gij doof voor Zijn Stem?
Hij vraagt u enige voorraad op te doen voor de grote reis naar de eeuwigheid. Op zo'n grote tocht hebt gij voedsel nodig wat krachtig is! Gij zult toch ook iets nuttigen als gij een lange reis onderneemt?
Het Voedsel, dat Jezus u aanbiedt, is de Liefde Gods, de Bron van alle deugden. Teneinde een blik op uw ellende te werpen zult gij Jezus' Liefde beter begrijpen.
Hoeveel Genaden heeft Hij u gegeven, die verloren gingen.
Hoevele inwendige verlichtingen uitgedoofd.
Hoevele goede opwellingen hebt gij onderdrukt en hoevele nuttige wenken hebt gij in de wind geslagen?
Hoevele goede voorbeelden van deugd nagewezen en hoevele waarschuwingen van uw Hemelse Moeder hebt gij bespot?
En toch behoort gij aan degene van Wien alle Heiligheid voortkomt.
De Calvarieberg is overal opgericht en de Rijke Bron van Zijn Goddelijk Bloed vloeit steeds Barmhartig op elke ziel.
Indien gij uw zonden belijdt aan een van Mijn priesters, zullen zij door de absolutie even snel verdwijnen als een vonk, die in het water terecht komt. Uw ziel zal in het Heilig Sacrificie der Mis met Zijn Kostbaar Bloed overstroomd van alle smet gezuiverd worden.
Ik zal ondersteunen in uw zwakheid, uw smarten zal Ik stillen als gij Mij uw hart geeft dat Mij bemint.
Bid om de Genade, Jezus met dezelfde liefde te beminnen, waarmede Zijn Vader en Moeder Hem beminden!
Dan zal Ik uw doen en laten Zegenen met Hem Die u bemint!

24 september 1979 - 00.45 uur

Mijn kind ontwaak, want je Moeder roept je!
God de Onmeetbare, Oneindige Almachtige, doet grote en ondoorgrondelijke dingen in de Hemel en op aarde en Zijn Wonderbare Werken zijn niet te doorgronden. De mens is zwak en kan falen, maar het geloof is waarachtig en kan niet dwalen. Ik zal u bijstaan en helpen om de goede weg te kiezen, dan zult gij beschermd zijn tegen de aanvallen van de duivel.
Zoek eerst het Rijk Gods en alles zal er bij gegeven worden, zegt de Heer. De Engelen des Heren legeren rond die Hem vrezen.
Proeft en ziet hoe Goedertieren de Vader is. Hij is zachtmoedig, maar tegelijk rechtvaardig en daarom wijst Hij de zondaars de weg. Niet voor altijd is Hij vergramd en Hij bedreigt niet eeuwig!
Vrede zij aan hen, die op de Heer vertrouwen.

De Vader heeft Mij gekozen, niet alleen als Moeder van Zijn Zoon en Zijn volk, maar als Oppervorstin van Hemel en aarde.
Hij heeft Mij verleend om door Mijn Verdiensten en Voorspraak u te verlossen van de slavernij des duivels. Uw beste handelingen worden gewoonlijk bedorven door uw kwade ondergrond. Schep daarom die kwade zuurdesem weg, die uw zonden hebben achtergelaten en ontledig u van al wat verkeerd is in u.
Luister daarom Mijn kinderen, wat Ik u te zeggen heb, voordat de Heer u van Zijn Aanschijn verwerpen zal.
Als gij zich Zijn slaaf noemen wilt, dan bent gij het ook tegelijk van Zijn Moeder, daar Hij Mijn Vrucht en Mijn Glorie is. Ik behoef Mij slechts bij Mijn Zoon te vertonen en aanstonds stemt Hij Mijn Bede toe. Altijd laat Hij Zich overwinnen als Ik om een gunst vraag.
Om tot de Vader te komen moet ge eerst naar de Zoon gaan, Die u op Zijn beurt doorstoot naar de H.Geest, alvorens gij de Vader bereiken kunt.
Wegens uw zwakte en broosheid is het zeer moeilijk voor u om aan de Genade Gods te beantwoorden, maar probeer toch telkens opnieuw het kwade te ontvluchten. Keer de vijand van u af, want hij strooit verderf in uw ziel.
Dag en nacht bespieden zij u om een gunstig ogenblik te treffen. Zij zwerven daarom onophoudelijk rond om, wat Mij lief is, te verslinden. In één ogenblik door een zonde alles te ontnemen wat gij misschien in vele jaren aan genade verdiend hebt. Hun boosaardigheid door hun listen en hun grote macht moeten u voor een ramp behoeden en doen vrezen. Maar Ik weet, dat om het grote verderf van deze moderne wereld het moeilijk is om in de deugd te volharden. De wereld is thans zo verslechterd, dat zij de Godvruchtige zielen zelfs met haar stof bezoedelen.
De enig getrouwe Maagd in wie de duivel nooit het minste aandeel heeft gehad zal u beschermen als gij Haar volgen wilt.
Reeds vele zielen heeft deze geslepen bedrieger door een valse Godsvrucht tot hun Hemelse Moeder misleid en in het verderf gestort, om weer vele anderen ten ondergang te brengen. Zij willen niet, dat men over de H.Maagd spreekt, dat men zich tot Mij wendt. Gij moogt Mijn Naam niet noemen, omdat zij bij de uitspraak Maria sidderen en beven. Om Mij tegen te werken, willen zij u onder voorwendsel verzekeren iets beters na te streven, maar dit is een sluwe list.
Want nooit eert men Jezus Mijn Zoon meer, dan wanneer men Zijn Moeder eer bewijst, wijl men Haar slechts eert om Jezus volmaakter te dienen. Wanneer ge dus tot Mij uw toevlucht neemt, is dit de weg naar Jezus om het doel te bereiken waarnaar gij streeft.
Wanneer men in der haast vele Rozenhoedjes bidt of verscheidene Misoffers zonder aandacht hoort, zelfs op allerlei genadeoorden Mij wilt vereren zonder devotie, dan zijn dit slechts uiterlijke oefeningen die smakeloos zijn, omdat zij de geest van het inwendige leven niet bezitten.
Zij paaien zichzelve met de hoop, dat God hun wel vergiffenis zal schenken voor die enkele zonde, want zij bidden toch het Rozenhoedje en zij gaan zelfs ook nog op ziekenbezoek, tenminste als de tijd niet ontbreekt, dat zijn toch immers goede werken?
Het is beter zich niet met zoveel gebeden te belasten en er slechts weinigen te verrichten, maar dan met liefde en trouw, dan wel de hele dag op uw knieën te vallen en daarna uw medebroeder beledigen.
Dan zijn er baatzuchtige vereerders tot de Moeder Gods, al is het alleen maar, om van een ziekte te genezen of in nood geholpen te worden. Anders zouden zij er niet aan denken om Mij alleen nog maar bij Mijn Naam te noemen.
Mijn kinderen, wacht u zich dus wel om te behoren bij hen, die niets geloven en op alles iets aan te merken hebben, als zij na lang bidden en smeken toch niet gehoord worden, zo zij zeggen!
Neen, de Meester is daar en roept u! Ziet ge Hem niet daar achter die koude deur van het Tabernakel?
Waarom nodigt gij Hem niet uit, om warmte te bieden van uw hart, dat liefde uitstraalt voor Hem, Die gij Jezus noemt?
Kom, onderwerp u aan het geloof en het zal u licht en kennis geven waar nodig is!
De duivel brengt de ongelovigen en zondaren niet in bekoring, omdat hij ze reeds zeker bezit, maar de Godvruchtige mens bekoort en kwelt hij op verscheidene wijzen.
Wat gij niet begrijpen kunt, laat dat een raadsel voor u zijn en laat het alleen aan de Almachtige God over. God bedriegt u niet! Maar hij bedriegt zich, die teveel op zichzelf vertrouwt. Waren Gods Werken maar zo, dat zij met menselijk verstand beter begrepen konden worden, dan zoudt gij ze niet wonderlijk hoeven te noemen.
Bereid u voor en maak de wieg van uw hart gereed, want Jezus wacht op u!
Groeten en danken wil Ik allen, die trouw zijn aan hunne beloften!
Dag kinderen.

3 oktober 1979 - 03.00 uur

Weet gij Mijn kinderen, welke gebeden Mij het aangenaamst zijn en waardevol voor elke Godvruchtige ziel?
Het Weesgegroet, maar vooral het Rozenkransgebed met daarnaast niet te vergeten de gebeden, die Ik vanuit Mijn Hofke u allen voorgehouden heb.
Bij het begin van elk Rozenkransgebed doet gij de Vader een belofte van geloof. Daarna groet ge Mij driemaal als Dochter, Moeder en als Bruid. Vervolgens eert gij de Heilige Drieëne God met de aanroeping van de Heilige Namen van Ons Huisgezin.
Somtijds wordt hieraan toegevoegd het gebed tot de Aartsengel Michaël de grote strijder Gods.
Het Weesgegroet vervult de mens met alle soorten van genade.
Het verheugt niet alleen de bewoners van het Rijk Gods, maar bezorgt Mij een grote vreugde en de eer aan de Heilige Drieëne God wordt daardoor bevorderd. Weet ge Mijn kinderen, dat zelfs verstokte zondaars door het bidden van het Weesgegroet tot bekering overgingen?
Als gij Mijn Hart wenst te veroveren moet ge Mij eerst uw liefde geven. Dan zult gij het honderdvoudige ervoor terugvinden.
De H.Geest zal u de schatten en heerlijkheid openbaren, als gij het bidden van de Rozenkrans liefhebt. God heeft in Zijn onmetelijke Goedheid aan u allen gedacht. Voor u heeft Zijn Hart steeds uit Liefde geklopt.
En omdat Hij u allen wilde bezitten, heeft Hij de Schoot bezocht van de Vrouwe, Die de Naam Maria kreeg bij Haar geboorte.
Hij wilde gelijk zijn aan Zijn geschapen kinderen.
Hij wilde Sterven aan het Kruis als mens voor alle mensen.
Iedere Druppel van Zijn Heilig BLoed en elke Smart was ten gunste van u allen om de Genade te verdienen van verlossing voor wie Hem dierbaar zijn.
Gij bereidt u allen voor om de weg der zaligheid te bewandelen, die Hij u voorging. Heb daarom een grote liefde tot de zuiverheid, die u gelijk maakt aan de Engelen en een innige ware verbintenis tot uw Schepper.
Toen Ik ten Hemel steeg, was Mijn verlangen groter om weer bij Mijn Zoon te zijn dan voor Zijn Geboorte.
Want toen Hij Zich aankondigde was Hij van Mij, Mijn Zoon en uw Zaligmaker, uw Verlosser, uw Heer en uw Meester!
Wanneer gij zich aan Mijn Voeten werpt, vraag dan met het volste vertrouwen uw liefde tot God.
Toen Ik stierf gaf Ik enkele apostelen de verzekering, dat Ik een Machtige Voorspreekster voor hen zou zijn.
Ook nu nog ben Ik dat, als gij er om vraagt!
Mijn kinderen, vrees daarom niet in uw hopeloze toestand, waarin geen uitweg te zien valt, dat Ik er niet ben.
Ik zal zijn een Moeder voor de zwaksten, een Troosteres der bedrukten en de Hulp van allen die zich christenen kunnen noemen.
Als gij luisteren wilt, zal Ik een woning voor u bereiden. Als Ik de plaats inneem aan de zijde der Allerheiligste Drievuldigheid, wordt Mijn Hart van Heerlijkheid overstroomd en met grote vreugde!
Niets is de Heer welgevalliger dan, dat gij altijd tot Hem gaat door Zijn Allerheiligste Moeder.
Is Jezus niet de glans van het Eeuwige Licht voor hetwelk de Engelen met hun vleugelen zich het aanschijn bedekken?
En toch bezat Hij de nederigheid om de Schoot niet te schromen van de Maagd, de Onbevlekte, die Maria genoemd wordt.
En al werd Mij ook smalend verweten, dat Ik als ongehuwde een kind verwachtte, wist Ik Mij te vernederen door Mijn fiat niet te verbreken. Eénmalig bleef Mijn Ja-woord en wilde Zijn Dienstmaagd zijn! Zelfs Mijn kuise Bruidegom werd hierdoor ook diep vernederd.
Toen werd u een Verlosser geboren! Het Kind, dat wij Jezus noemden, de Eeuwige Wijsheid in Wien God de Vader van alle Eeuwigheid Zijn welbehagen vond. Hij rustte met blijdschap in de Armen Zijner Moeder. Maar Hij wil door een Goedheid vol erbarmen Zijn rustplaats nemen in uw harten. Maar hoe arm en behoeftig is dit vaak? Hoe koud en hoe leeg van binnen?
Wat Ik eenmaal heb gedaan in de stal van Bethlehem zal Ik Mij gewaardigen uw gastvrijheid te vragen aan Mijn Goddelijke Zoon. Maar versier dan uw hart met deugden!

Ik zal u deelgenoot maken van Mijn deugden en Jezus zal Zijn Welbehagen vinden in uw harten.
Vraag ze aan Mij, uw Moeder! Mijn verlangen is groter ze aan u te geven dan gij kunt hebben om ze te ontvangen.
Welke dankbaarheid bent u allen Jezus en Zijn Heilige Moeder verschuldigd, dat Wij u allen zo'n gemakkelijk middel hebben gegeven om ieder ogenblik van het leven uw rijkdom te vermeerderen voor de eeuwigheid.
Bedenk daarom, dat uw handelingen, zelfs de meest gewone, die in staat van genade verricht worden, in Gods Ogen een zeer grote waarde hebben.
Leg bij de aanvang van elke nieuwe dag al uw handelingen in de Handen van Mij, uw Hemelse Moeder. Dan zal Ik er zijn om ze te reinigen van alle smetten en de waarde van uw werken weten uit te strekken tot meerdere eer en glorie van God. Welk een troost voor u als gij de gave van geloof bezit om dit te kunnen aanvaarden. Want alle handelingen dragen de sporen van de boosheid uwer harten. Leg ze daarom aan Mijn Voeten, dan zal Ik de Moeder van de Goddelijke Genade ze reinigen van alle smetten der eigenliefde en haat voor uw broeder. Zo zult gij talrijke verdiensten verwerven en aan God de glorie geven die Hem alleen toekomt.
Bid deze maand zoveel mogelijk elke dag het Rozenkransgebed en vraag, voor gij u ter ruste begeeft aan uw Engelbewaarder of hij uw taak overneemt, dan zal het een bloeiende rozentuin zijn die niet uitdroogt, maar gevoed wordt door de levenssappen van het gebed.
Als gij steun zoekt bij Mij, dan zal Ik uw Troosteres zijn en u Zegenen door de Almachtige God, Vader, Zoon en H.Geest!
Met deze Genaderijke Zegen groet Ik u en zal altijd met u zijn!
Dag kinderen!

11 oktober 1979 - 07.00 uur Feest van Maria's Moederschap

Elisabeth vrees niet, hier ben Ik! Gij moogt Mij wederom aanschouwen. In de toekomst zal het vaker voorkomen, dat Ik op elk verlangen niet meer zal komen. Doch vrees dan niet, want toch zal Ik steeds bij Mijn kinderen zijn. Zeg aan allen, dat voorlopig geen enkele vraag persoonlijk wordt beantwoord. Men moet vertrouwen geven door gebed.
Ook als het onmogelijke zich voordoet, moet men niet wanhopen, maar blijven verlangen en vertrouwen op Mijn Steun, dan zal Ik er zijn om redding te brengen. Nu zal Ik spreken tot allen, die zich Mijn kinderen noemen of niet! Al wie zich gewillig, maar ook gaarne aan zijn Schepper onderwerpt, toont dat zijn eigen wil hem niet gehoorzaamt. Leer daarom uw eigen zinnen te onderdrukken wanneer zij tegenstrijdig zijn aan Hem, Die jou het leven gaf en daarna ook het eeuwige leven wil schenken.
Geen lastiger vijand is er voor uw ziel dan gij zelf, als gij zich niet weet te beheersen.
Wilt gij over uw eigen vlees en bloed zegevieren, dan moet gij voor uzelve een ware minachting weten op te vatten. Omdat gij uzelve nog te ongeregeld bemint, daarom aarzelt gij u volkomen aan de wil van anderen te onderwerpen. Het mag iets groots genoemd worden als gij, die stof en niets zijt, u om Gods Wille aan de mens onderwerpt, daar Hij de Allerhoogste, Die Alles uit het niet heeft voortgebracht, Zich om uwentwille ootmoedig onderworpen heeft. Wat hebt gij nu nog te klagen Mijn kinderen, als uw medemens u mocht beledigen? Hebt gij zelf niet vaak straf verdiend als gij uw Schepper zo dikwijls beledigd hebt?
Omdat Hij u liefheeft, heeft Hij u tot heden voor een ramp behoed.
Als gij Zijn Liefdevol Hart zult erkennen en voor Zijn weldaden steeds dankbaar zijt, zult gij ook bereid zijn u te schikken in de ware onderwerping.
Wees niet bang, dat anderen u bespotten omdat gij uw Schepper bemint en Zijn Moeder liefhebt. Gij zult het leed, wat men u toebrengt beter kunnen verdragen als gij Mij in uw nabijheid weet. Vrees niet als gij gevallen bent, want uw Moeder is daar om hulp te bieden.
Roep Mij bij Mijn Naam en Ik zal er zijn om u te bestieren!
Geen sterkte heeft zijn kracht, als gij ophoudt haar te ondersteunen.
Als gij onbestendig zijt, roep dan Haar Die altijd luisteren zal naar uw oproep! En wanneer gij zich lauw voelt, zal Ik u ontvlammen als een kokende bruisende zee. Hij, die zijn hoop op Mij zal vestigen, zal door de lof der mensen niet bewogen worden. Want gij die spreken kunt, gaat de klank uwer woorden voorbij, maar de Waarheid des Heren blijft eeuwig.
Probeer u aan te leren om bij alles te kunnen zeggen: "Heer, indien het U behaagt, dat het dan aldus geschiede en zo dit strekt tot Uwe eer, dat het dan geschiede in Uw Heilige Naam"
Het is dikwijls moeilijk om de waarheid te beoordelen of een goede, dan wel een kwade geest u aanzet. In zulke omstandigheden zal de H.Geest u verlichten, als gij Zijn Bruid benaderen zult om Haar Raad te bekomen.
Elke moeder weet het beste, wat haar kind verlangt. Dacht gij dan, dat Ik niet zal zwichten als zo'n grote schare van kinderen Mij aanroept? Zelfs als alleen de echo's te horen waren van de uitroep Moeder, zou het voldoende zijn om Mijn Hart te treffen, dat verzucht naar wederliefde van Mijn kinderen! Ik heb het Moederschap aanvaard toen de Engel Mij de Boodschap bracht Moeder te willen worden van de Verlosser Die Jezus genoemd wordt.
Ik gaf Mijn fiat, omdat Ik wist, dat de Vader dit van Mij vroeg. Op dat ogenblik hoorde Ik Gabriël spreken. Doch toen Ik de Woorden vernam van Hem, Die Stervend aan het Kruis sprak: "Vrouwe zie daar Uw Zoon", toen was het Mijn Bloedeigen Kind, Die het Moederschap van al Onze kinderen op Mijn Schouders lei. Ik werd op dat ogenblik ook Moeder van alle mensen.
In die uren van harde strijd tussen Leven en Dood van Mijn Zoon, werd Mij opnieuw het Moederschap toegekend. Toen werd Ik Moeder van velen die Mij lief hadden, maar ook van hen die Mij haatten.

Naast het Moederschap werd Ik Medeverlosseres, het middelpunt tussen God en de mens.
Ik moest Mijn Zoon Offeren, Hem teruggeven aan de Vader Die Hem gezonden had. Doordat Hij Mij voor Zijn Sterven het Moederschap naliet voor al Zijn kinderen, zo werd Hij op dat ogenblik jullie Broeder! Met recht moogt gij trots zijn een broeder te bezitten als priester, maar wie mogen trots zijn een Broeder te bezitten als Herder van alle volkeren? Het volk dat Hem lief heeft, maar ook die Hem haten kan.
Ik was de eerste, die Hem mocht bezitten als Zoon, doch Hij was de Eerste, Die Mij mocht bezitten als Moeder.
Voor Hij geboren werd op het Altaar in de handen van de priester, had Hij het vlees aangenomen, Die de Schoot van Zijn Moeder vormde. Dit was Zijn woonplaats, Zijn Heiligdom, vóór de kribbe van Bethlehem, waarin Ik Hem lei met Mijn zuivere Handen.
Bid de Heer, dat Hij u reinigt van alle smet en van al het verderf, zodat ook gij uw hart kunt openstellen om Hem op waardige wijze te kunnen ontvangen. Wees ervan overtuigd, dat Jezus en Zijn Moeder uw gebeden, hoe smartelijk ze ook mogen zijn, met liefde aannemen. Heb wat over voor uw mede-broeder en luister als hij u nodig heeft.
Ook Ik ben altijd bereid uw smeken aan te horen.
Cijfer uzelve weg en gij zult rust vinden voor uw ziel!
Wanneer gij in onderlinge liefde met elkander verenigd blijft, daar zult gij Mij vinden. Dan zal in uw hart de grondslag gelegd zijn van een onwankelbare liefde tot Hem, Die uw Goddelijke Broeder is.
Ik heb u allen lief en Zegen u daarom door de band van Mijn Moederschap met de Kracht van de Almachtige Vader, de tedere Liefde van Mijn Zoon en met de zeven Gaven van de Heilige Geest.
Dag kinderen!

1 november 1979 - 07.00 uur Allerheiligen

Leg alles gereed Mijn dochter want één van de grootste Heiligen heeft Mij willen vergezellen, Pater Pio van Pietrelcina.
Het is immers vandaag de feestdag van alle Heiligen, wat de Hemel op 1 november viert.
Deze datum is hun bijzonder toegewijd en daarom is het Mijn wens, dat alle mensen vandaag die feestdag met hun meevieren.
Waarom verbaast ge zich Mijn dochter, dat ge Mij hier aanschouwt als Koningin van alle Heiligen?
Als elkeen in de Hemel zijn feestdag viert, waarom zou Ik Mij dan onthouden om Mij uit te dossen in Mijn schoonste kleed?
Bijzonder vandaag wil Ik wederom Mijn kinderen toespreken, omdat zij hunkerend naar Mijn Boodschappen uitzien. Ik ben dan gekomen, omdat Ik nog zoveel te zeggen heb. En mag een Moeder verwachten, dat Haar kinderen luisteren wanneer Zij spreekt?
Zo ja, Mijn kinderen, jubelt dan met Mij, want alle Heiligen vieren vandaag hun feestdag.
Al verplaatst de ganse wereld deze vreugdevolle dag op de eerste zondag die op 1 november volgt, de Hemel houdt Zich vast aan de traditie van uw voorvaderen, die deze dag als verplichte zondag beleefden. Doch God laat de mens altoos vrij in het doen en laten van hun bevindingen.
De Heiligen juichen met de Engelen eenparig om de eer die de enkelingen op aarde hun vandaag toejuichen.
Zalig zijt gij als men u om Mijnentwil bespot.
Gij moogt u allen verheugen, want uw loon zal groot zijn in de Hemel en de Heiligen des Hemels zullen uw Voorsprekers zijn. Elk mens heeft voor deze of gene Heilige een voorkeur. Het zou niet goed zijn als enkele Heiligen verstoken bleven van de liefde van de mens, want God de Vader houdt van alle Heiligen, ja, zelfs de grootste zondaar op aarde heeft Hij Lief met geheel Zijn Hart. Ik vraag u steeds om gebed voor de zondaars en vooral ook voor de meest verlatenen. En weet, dat zij, die vredestichters genoemd kunnen worden, de naam kinderen Gods met ere dragen, maar ook met recht.
Elke Heilige is door hun Schepper aangesteld om de mens te helpen het hoogste ideaal na te streven, de liefde die het grootste Gebod is door de Vader Zelve gegeven.
Hij, de onbetwiste Opperherder wijdt de wereld toe aan Christus door Mij en alle Engelen en Heiligen, want zo wil het God!
Draag uw liefde uit aan alle mensen, vooral diegenen die uw hulp het meeste nodig hebben. Wijd ze toe aan die Heiligen, die u het meeste dierbaar zijn. Ga in de grootste nood tot Jozef, die door Onze Zoon, Vader genoemd werd, omdat deze eer alleen hem toekwam. Zelfs de Hemelbewoners noemen hem Vader Jozef, waarom zoudt gij dan wachten om tot hem, bijzonder vandaag uw toevlucht te zoeken.
Naast Jozef voel Ik Mij onafscheidelijk verbonden met Christus in de Aanbiddelijke Raadsbesluiten van Gods Goedheid, maar ook in het werk van de heiliging der zielen.
Mijn kinderen, wanneer het vuur brandt zal de vlam niet zonder rook opstijgen. Zo ook brandt bij sommigen het verlangen naar het Hemelse, maar zijn nochtans niet vrij van bekoring of kwelling des geestes. Daarom gaan zij niet geheel zuiver voor Gods eer te werk in hetgeen zij van hun Schepper zo vurig afsmeken. Jaag daarom uw eigen belang niet onstuimig na, want al wat met zelfbelang te maken heeft, is besmet, is niet zuiver noch volmaakt.
Vraag daarom niet hetgeen alleen uw eigen zinne aangenaam en voordelig is, maar alleen datgene wat tot Gods Glorie strekt. Doe gelijk de Heiligen des Hemels die steeds de Beschikking Gods boven hun verlangen stelden.
Ik ken al uw verlangens en heb uw menigvuldige verzuchtingen gehoord.
Denk niet te licht, dat Ik uw begeerte niet nakom. Ik geef u enkel en alleen datgene wat u zalig is en wat met de Wil van de Vader overeenkomt.
Gij zoudt alleen de vreugde wensen en behagen scheppen in het gelukkig zijn op aarde. Doch weet, wanneer men de wrange vruchten niet mijdt, dat de zoetheid van het Hemelse samenzijn u wacht.
Maar dat uur is nog niet gekomen. Gij hebt nog een strijd te voeren op weg naar het Eeuwige Leven.
Gij hebt de weg te volgen die alleen voert waar alle Heiligen zich bevinden, doch die gang is een tijd van beproeving, van arbeid en gebed. "Wacht op Mij" zegt de Heer, "totdat het Rijk Gods kome"! Versterk u dan en houd moed om te doen als om te lijden hetgeen de natuur tegenstaat.
Dikwijls moet gij doen wat gij niet wilt en laten wat gij verlangt. Zie naar uw broeder die vervolgd wordt en valselijk beschuldigd. Hij is gelijk Zijn Meester en daarom niet beter, doch de Heiligen des Hemels zullen hem begeleiden en voeren naar de hoogste top der volmaaktheid.
Zij, die de Heer hebben gezocht, hun is niets ontbroken en waren gerangschikt voor het Rijk van God. Gij zult zich meer dan ooit vandaag aangemoedigd weten om te blijven geloven en hopen, dat de Wederkomst van Onze Zoon steeds dichterbij komt.
Het is wel duidelijk moeilijk voor de mens om aan te nemen wat Ik gesproken heb door de mond van Mijn bevoorrechte kinderen.
Doch roep alle Heiligen des Hemels aan en zij zullen zich aansluiten in uw lofprijzing tot uw Schepper. Niemand zal u vrees aanjagen als gij in gedachten houdt, dat Zijn Liefde en Barmhartigheid zonder grenzen is.
Vraag aan de Heiligen des Hemels om uw plaats in te nemen wanneer gij uitgeput zijt. Zij zullen u voeren naar de kortste weg, die tot Jezus voert, de volmaakste weg, die geen slijk bevat noch stof, zelfs de minste onreinheid. De rechte weg die zonder af te wijken naar links of rechts tot het Eeuwige Leven brengt.
Gij bent slechts nog een kind, een heel klein mensenkind, maar gij behoort Mij toe.
Toon dat ge het waard zijt, dan zult ge worden binnengeleid door de Engelen naar de Heiligen die vandaag hun feesttij vieren.
Nu zal Ik u met de Zegen verrijken van de Allerhoogste Heilige Drieëne God, Vader, Zoon en H.Geest.
Ik groet u allen!

11 november 1979 - 04.00 uur

Mijn kind, gij hebt de stem van je hart gevolgd en je nachtrust opgeofferd om naar Mijn Woord te luisteren. Zoals Ik je gisteren mededeelde, spreek Ik vandaag tot Mijn kinderen in alle delen van de wereld tot zover Mijn Boodschap reikt! Luister gij allen, die in uw binnenste van uw ziel de Stem verneemt, die u dagelijks uitnodigt tot Hem te gaan, Dien ge zoekt.
Als gij de vrede in je hebt, bezit gij God.
Al waar geen vrede is, kan God niet zijn, maar daar heerst de duivel. Heb echter geen gevoelens tegenover uw evennaaste door hem te betichten, dat hij van de duivel bezeten is.

Oordeel niet, want dan kweekt gij uzelve een oordeel aan.
Indien gij meent, dat uw broeder of zuster het verkeerde najaagt, bid dan voor hen, maar schreeuw het niet van de daken, dat men een omweg moet maken om hen te ontwijken, want dit is kwaadsprekerij. En wie kwaad spreekt lastert God.
Hoe hebt gij uzelve lief? Gebruik diezelfde maatstaf ook voor uw evenmens en betaal hem met gelijke munt. Zie eens hoe God je Liefheeft!
Zelfs al slaat ge Hem, Hij blijft je met dezelfde Liefde beminnen. Ook al gelooft gij niet, dat Hij u oneindig Liefheeft, Hij zal je blijven aanmoedigen terug te keren tot Hem.
Maar eens zal ook Zijn Stem ten laatste male roepen en dat is wanneer het uur des doods zal toeslaan.
Soms gebeurt het, dat een ziel de laatste minuten van zijn leven tot inkeer komt! Zijn kracht om te leven raakt uitgeput, maar juist voldoende om de Genade op tijd te grijpen, die God Hem aanreikt.
Waaraan heeft deze ziel zijn redding te danken?
Aan hen, die dagelijks gebeden hebben voor de bekering van de zondaars. Velen onder u zullen wellicht zeggen: "ik bid toch ook voor de bekering der zondaars!"
Jazeker, Mijn kind, maar hebt gij ook aan je eigen onvolmaaktheden gedacht? Hoe kunt gij bidden: "En vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij aan anderen hun schuld vergeven!"
Hebt gij bij deze woorden wel eens stilgestaan, zonder het daaropvolgende gebed te bidden: "En leid ons niet in beko- ring!" Al smeekt gij nog met zoveel aandrang: "en verlos ons van het kwade", kunt gij deze aanroeping niet gedaan krijgen als gij uw evennaaste niet bemint.
Denk niet te licht, dat gij uw plichten goed vervult. In uw hart denkt gij misschien: "ik ga toch elke zondag naar de kerk"?
Zelfs vele bedevaarten bezoekt gij en probeert ook nog anderen aan te sporen om deze weg te volgen. Misschien helpt gij hen zelfs op pad te gaan, omdat gij de leiding hebt van deze groep. Hoe kan deze vrucht tot wasdom komen als gij de kiem smoort door het vele onkruid te laten ontwikkelen wat gij niet zien wilt. De mensenogen hebben vaak een opticiën nodig om hem het juiste kijkglas te laten aanmeten, doch de ogen van uw ziel hebben God nodig, één en dezelfde opticiën die u allen de weg wijst waar gij de genade vinden kunt.
In het gezegende ogenblik waarop God Zich aan de ziel geeft, laat Hij haar Zijn Tegenwoordigheid aanvoelen en geeft zij zich wederkerig aan Hem.
Luister naar Hem Die u zo kommervol zoekt, zo angstig wacht achter de deur van het koude Tabernakel.
Hij wil rusten in de zalige warmte van uw hart.
Opdat gij aan Zijn vurig verlangen naar u niet zoudt kunnen twijfelen, heeft Hij u priesters gezonden die u niet laten dwalen, maar de weg zullen wijzen die naar uw heiliging voert. Zij zullen u in Zijn H.Naam uw zonden vergeven.

Alleen aan deze zonen heeft Hij de Macht gegeven het Tabernakel te openen om u uit te reiken de zoetheid van het Brood, dat u het Eeuwige Leven geeft en het Bloed dat gij drinken moogt om samen de Lijdenskelk met Hem te delen.
Bid daarom veel, Mijn kinderen, om goede zonen voor de Kerk van Christus. Want velen ontsteken een lamp en zetten ze in een verborgen hoek of misschien wel onder de korenmaat. Zij vergeten de kandelaar opdat zij, die bij Hem willen komen het Licht niet zien. Vandaar dat Ik gesproken heb over het licht van uw ogen.
Spoedig breekt de Advent weer aan, de voorbereiding die aan Kerstmis voorafgaat. Steek daarom nu al het licht op, zodat gij in die koude donkere nacht het Kind zult vinden, dat gij reeds lange tijd zocht.
Zoek vrede bij elkander en sluit u aan als broeder en zuster in Christus. Dan zult gij het Genade-oord vinden, dat u op pad helpt Hem te bezitten. Verwijt uw evennaasten niets, want dan bindt gij uzelf aan satan.
Vervolg uw broeder niet zoals Kaïn vol nijd tegen Abel en Ezau weleer zijn broeder Jacob, maar handel in liefde en eensgezindheid.
Dit was Mijn drang naar u om Mijn gesproken Woord aan u allen te richten. Pas deze op uzelve toe en de rust op aarde zal wederkeren.
Nu zal Ik door Mijn Moederliefde de Zegen afsmeken van de H.Drieëenheid door de Almacht van de Vader, de Liefde van de Zoon en de Wijsheid van de H.Geest.
Ik groet u allen! Dag kinderen!

19 november 1979 - 06.30 uur

Mijn Liefde tot jullie heeft Mij wederom doen afdalen naar de aarde, om opnieuw Mijn Woord tot u allen te richten!
Eens heeft God de wereld geschapen en alleen door Zijn vurige Liefde wilde Hij de mens Zijn Eigen Gelijkenis geven.
Doch deze zelfde mens houdt niet op, zijn Schepper te ontgoochelen. Hoe vaak zijt gij bezig om te detecteren, ja fouten te signaleren van anderen? Zie naar je eigen tekortkomingen om maar niet van zonden te spreken.
Bent gij er uzelve wel eens van bewust, dat de meeste problemen van de mens zij zichzelve aandoen?
Als de wereld niet ophoudt zijn medemens te verloochenen zal zij de straf van haar trouweloosheid ondergaan! Zij zal terugkeren tot het niets, waaruit de Schepper haar heeft voortgebracht.
Waarom vergeet ge Mijn kinderen, dat ge slechts stof en as zijt?
Waarom bidt ge alleen maar vurig als ge het zo moeilijk hebt?
Waarom noemt ge Mij als ge in nood verkeert alleen maar Moeder? En waarom noemt ge Mij alleen bij Mijn Naam als ge verhoord werd?
Vergeefs spreidt de dauw der Genade van uw Schepper zich uit over de onontgonnen grond.
Bid, dat Gods Toorn bedaren zal, gij hebt het in uw vermogen.
Blijf de plichten nakomen, die de Kerk u biedt, want deze is en blijft heilig. Zij kan alleen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ongetrouwheden van sommige onder haar leden.
De Kerk wil vrede en alleen het heil van elke ziel. De heiligheid van de Kerk mag nooit in twijfel getrokken worden en alles wat de Paus voorhoudt, rust op waarheid. Alleen de onbekwaamheid van sommige onder zijn volgelingen mag, ja, moet rechtgezet worden.
De wereld vernielt zichzelf, door de machten van de duivels los te laten. Weet gij, hoever de Genade van God kan gaan? Al is Hij de Barmhartigheid Zelve, weet dat Hij ook straffen kan.
Met moet lijden om te genezen en men zal genezen om te lijden.
De duisternis verbergt hun verderf, maar het Alziend Oog van de Schepper peilt de harten, doorgrondt de zielen, ja kent al hun kwaad.
Dit zeg Ik niet om te veroordelen, maar om te waarschuwen en te redden wat verloren dreigt te gaan.
Zie eens, hoe overal de mens in opstand komt!
Zij doden elkander, maar vergeten daarmee, dat zij hun eigen ziel doden. Mijn kinderen, mag Ik u nog eens aansporen om te bidden voor Mijn priesters, want deze dragen het merkteken van hun God. Het is onuitwisbaar en heeft als zodanig recht op de grootste eerbied van al Mijn kinderen.
De dwaling van sommigen zal hun stempel nooit uitwissen waarmee hun ziel gemerkt is.
Bid daarom vooral voor hen, die steeds blootstaan aan hevige bekoringen. Velen van hen zijn blind en hoe kan een blinde een blinde leiden.
Als het geloof bergen kan verzetten, waarom zou de liefde de wereld niet in beweging kunnen brengen.
Men moet elkander leren lief te hebben en oefen geen druk uit op elkaar. "Gij allen, die belast zijt Mijn volk te leiden", zegt de Heer, "van hen verlang Ik standvastigheid in de liefde". Zonder liefde kan niemand zalig worden. Wanneer ge elkaar omhelst, omdat gij elkander ontmoet, doe het dan niet, omdat gij hem niet over wilt slaan voor de andere, maar doe het, omdat gij allen broeders en zusters bent. Wees niet hoogmoedig, want dat verwoest uw ziel. Mijn Boodschap is een Woord van Liefde en Barmhartigheid.
Waarom laat ge aan anderen over wat ge zelf volbrengen moet, het gebed!
Waarom vraagt ge steeds: "Bid voor mij", terwijl ge er zelf zo weinig aan doet. Mijn kinderen, uw zending is afgelijnd, volg die weg, die alleen liefde vraagt en zelfverloochening.
Als ge in edelmoedigheid tekort schiet, brengt ge telkens de kroon nog dieper in het Hoofd van Jezus, Mijn Zoon, doch als ge in alles Hem alleen behaagt, verwijdert ge telkens die vlijmscherpe punten uit Zijn kroon. Ontelbare Wonderen zijn het gevolg geweest van het geloof en de ootmoed van de zieken.

Betuig de Heer uw dankbaarheid, gij die genezing hebt verkregen of verhoring van uw gebed.
Bid Hem vooral, dat die dank nimmer zal verflauwen.
Kom Mijn kinderen, toon dat gij elkaar liefhebt en leg het zwijgen op, om uw medemens niet te grieven.
Ik Zegen u allen door aan Mijn Moederliefde te beantwoorden, door de H.Drieëne God, Vader, Zoon en H.geest! Amen.
Dag kinderen!
Op Mijn feestdag dezer dagen kom Ik wederom met een algemene Boodschap!

21 november 1979 - 06.30 uur Feest van Maria's Opdracht

Mijn kinderen, Ik ben heden gekomen als Opdrachtgeefster van de oneindige Majesteit.
Het is niet alleen genoeg, dat gij naar Mijn Woorden luistert, dat gij ze leest en herleest, maar dat gij ze ook zult aannemen. Aannemen wil zeggen: geloven, en geloven is vertrouwen schenken!
Ziet gij niet in welk een puinhoop de wereld zich bevindt?
Menselijk kan men dit niet noemen, want de wereld is een dwingelandij tegenover elkander.
Waarom zo'n haat, terwijl uw Schepper Zijn Evenbeeld aan u geschonken heeft? Wat belet u te weerhouden als uw evenmens in nood verkeert. Ziet eens in welk een weelde gij thans verkeert en wat uw broeder tekort komt.
Kan God dan niet helpen, dat ook daar de armoede, ja, alleen maar de allerhoogste nood verdwijnt?
Men weet, dat God Alvermogend is, doch Hij heeft de mens op de wereld gezet om elkander te helpen. Als men deze daad stelt, bezit men de liefde.
Een groter Gebod is er niet! Want in dit ene woord liefde ligt alles opgesloten. In het Weesgegroet noemt gij uzelve zondaar. Bent gij er u ook bewust van, dat gij deze woorden vaak herhaalt? Maar hoe zoudt ge zich gevoelen als God u zondaars noemde?
Het Onze Vader is het allerschoonste gebed, maar kent gij de waarde ook van het Weesgegroet? Het betekent de groetenis van de Engel aan de Maagd, die gij Maria noemt.
Het heil der wereld is begonnen door de uitspraak van deze schone woorden! Toen Ik voor de eerste maal deze woorden hoorde spreken door de Engel Gabriël, sidderde Mijn hele Lichaam, omdat Ik Mij niet waardig bevond Moeder te worden van Gods Zoon.
Dit gebed heeft aan de dorre en onvruchtbare aarde de Vrucht des Levens doen voortbrengen.
Het Weesgegroet is een Hemelse dauw, die de aarde besproeit in de zielen om tot een grote wasdom te komen van zegenrijke overvloedige Genade.
Zij, die dit gebed niet bidden, dragen geen vrucht, maar distelen en doornen en staan op het punt uitgeschakeld te worden.
De Rozenkrans is het wapen tegen de vijand.

Op talloze plaatsen wordt deze kralenkrans weer opnieuw gezocht, maar ook gebeden! Doch velen durven er niet meer openlijk mee voor de dag te komen, omdat zij bang zijn als kwezels te worden aangezien.
Denk niet al te licht, dat uw Hemelse Moeder Zich Zelve prijst. De Vader van ons allen zegt: "Wanneer gij tot Maria gaat, komt ge bij Jezus!" Hierdoor geeft gij te kennen, dat gij niet waardig bent rechtstreeks naar Hem te gaan om tot Zijne Oneindige Heiligheid te naderen, maar dat gij Haar nodig hebt, de Moeder der Genade.
De Allerhoogste liet Mij door de Aartsengel de groetenis brengen om Mijn Hart te winnen en deze groet was voldoende om Mijn fiat te geven, Mijn toestemming tot de Menswording van het Woord.
Door deze groet zult ook gij Mijn Hart winnen, want dit zal uitvloeien als een Hemelse dauw, een purperen roos, een liefdevolle kus, als een kostbare parel aan Mij geschonken.
Hebt elkander lief Mijn kinderen, dan zal ook God de Vader genadig zijn. En daar de liefde geen grenzen kent, moet ge de Vader smeken, dat Hij aan de uwen een kracht geeft die sterker is dan de dood, zodat de wateren der beproeving niet in staat zijn haar te doven en de stormen der verdrukking haar niet doen vergaan. God verstoot degenen, die hun eigen wil doen. Het is alleen Zijn Wil, dat gij geen voedsel geeft aan de liefde tot uzelf.
Ook Jezus heeft niet de voldoening gezocht van Zijn Eigen Wil, maar Hij heeft die onderworpen aan de Wil van Zijn Vader tot aan Zijn Dood. Ook Ik zocht geenszins Mijn Eigen Wil, want Ik offerde Mijn Welbeminde Zoon tegen Mijn natuurlijke neiging in. Ik offerde Hem voor u aan het Kruis! Ik aanschouwde niet de Verheerlijking van Jezus op de Thabor, maar Ik deelde in Zijn beschimpingen op Golgotha en offerde Mijn Eigen Wil aan de eeuwige Vader. Weiger aan God niets van hetgeen Hijzelf of door Zijn plaatsbekleder van u verlangt.
Het is een zuiver teken, dat Hij een ziel bijzonder Liefheeft wanneer Hij veel van haar vordert.
Deins daarom niet terug voor de duur der beproevingen, want zij is een bewijs van liefde welke Jezus u toedraagt.
Alleen deze onverschilligheid moogt gij najagen, n.l. of de mensen u hoog of gering schatten of zij u vergeten of aan u denken.
De Heiligheid is van onschatbare waarde, de laagste graad van nederigheid, van geduld, van volledige overgave is onvergelijkelijk meer waard dan al wat de aarde u biedt!
Ook gij Mijn kinderen hebt een opdracht te vervullen. In welke vorm gij ook geroepene bent, weet dat het van de Heer komt.
Vervul daarom uw taak en sta weer op als gij soms gevallen bent. Zie niet om, dat hij of zij een beter leven beschoren is, want gij kunt niet schouwen in deze misschien nog duisterder weg dan de uwe.
Wees tevreden met uw eigen lot, want het werd u door de Vader opgedragen.

Voer daarom deze opdracht uit zoals Ik ze u weer doorgeef en gij zult vrede vinden met uw ziel!
Mijn kinderen, meent gij uw taak niet te kennen, bid dan voor hem die vervolgd wordt.
Vraag aan de Vader of zijn gedane en uitgevoerde opdracht in liefde erkend wordt.
Mediteer over deze Boodschap als gij Mij begrijpen wilt.
Moge God de Vader over u allen Zijn Almachtige Handen uitstrekken, opdat gij kunt luisteren naar het Woord en de Liefde moogt ontvangen van de H.Geest. Ik zal steeds met u allen zijn! Want roep Mij bij Mijn Naam en Ik ben waar gij Mij hebben wilt!

8 december 1979 - 05.30 uur Maria, Onbevlekt Ontvangen

Elisabeth, vrees niet! Ik ben gekomen om te spreken tot de mensen.
Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van Mijn Onbevlekte Ontvangenis!
Daarom moogt ge Mij nu aanschouwen als een Witte Lelie getooid met een bruidsschat van Genade, die gij als sieraden ziet hangen rond Mijn Maagdelijkheid. En onder Mijn Mantel der Gerechtigheid ziet gij de Vleugelen van een witte Duif, het teken van Mijn Onbevlekte Ontvangenis.
Ik ben gekomen om allen het Licht te brengen van de Heilige Geest. De Vader heeft door Mijn Onbevlekte Ontvangenis een woonplaats bereid voor Zijn Zoon. Voordat de heuvelen er waren, ontving Ik het bestaan. Hij, die Mij zoekt, vindt het leven en ontvangt het eeuwige geluk van het bestaan.
Mijn kinderen luister naar Mij, de Moeder van God, maar ook uw aller Moeder, die in Lourdes aan Bernadette de verzekering gaf dat zij de Onbevlekte Ontvangenis gezien had, want Onbevlekt was Ik reeds vanaf den beginne.
Voordat de aarde geboren werd, was Ik geworden en voorbereid Moeder te zijn van de Allerhoogste, Die Verlosser voor Zijn volk zou zijn. Vóór al het geschapene was Ik reeds bij Hem en beschikte alles met Hem! Het was vóór alle eeuwen al bij de Vader bekend, dat de Maagd, Die Maria zou genoemd worden en voortgebracht uit Joachim en Anna, Medeverlosseres zou zijn.
Daarom, Mijn kinderen, luister naar het gesproken Woord, dat deze Onbevlekte u brengen zal!
Weet, dat God al Zijn Genade dóór Mij uitdeelt aan de mensen. Zijn Leven past Hij dóór Mij op de zielen toe!
Zijn Rijk zal Hij vestigen door het Mijne en voor eeuwig geeft Hij Mij aandeel in al wat Hij doet als Middelaar tussen God en de mens.
Hebt elkander lief, want dan alleen pas eert men God! Zonder dit Gebod betekent men niets.
Zelfs al zou de mogelijkheid bestaan, dat gij de wereld kon vastketenen aan de aardbol, dat gij de mensheid zoudt kunnen opwekken uit de doden, waart gij niets als gij de liefde niet bezat.

Indien de vrees niet van de liefde vergezeld gaat, kan zij de ziel hoogstens behulpzaam zijn, dat deze niet afwijkt van de Geboden Gods. Zij zal de ziel redden, maar haar niet opvoeren tot de heldenmoed, die de heiligen vormt. Zij laat te veel heerschappij over aan de eigenliefde, die haar van een boven-natuurlijke in haar oorsprong tot een natuurlijke maakt in haar werking. "Vreest niet Maria"! dit waren de eerste Woorden, die de Engel Gabriël sprak tot de Onbevlekte!
Voor Zij ontvangen werd, waren deze Woorden nog niet gesproken, maar op hetzelfde ogenblik dat de Duif der Goddelijke Drieëenheid Haar de Vrucht in Haar Schoot plantte.
Nu zal Ik tot u allen roepen: Vreest niet, Mijn kinderen. Als gij zuiver van gedachten bent, voorzichtig in uw woorden, krachtdadig in al uw handelingen, medelijdend met het lot van uw evennaaste en ijverig in het gebed. Als gij waakt hoeft gij niets te vrezen!
Martha stelde zich alleen tevreden door te zeggen: "Heer, dien Gij Liefhebt is ziek"! Zij vroeg Hem niet om Lazarus te genezen, maar herinnerde Hem er alleen maar aan en de Heer wist voldoende. Hij kende haar verlangen.
Zo moet ook gij spreken tot Hem: "Heer, dien Gij Liefhebt is krank"! Op deze wijze moet gij Hem alles wat u aangaat vertrouwelijk mededelen, inzonderheid de vrees, die u weerhoudt te midden uwer kwellingen tot Hem te naderen. Aarzel niet langer Hem al uw gebreken te openbaren.
"Heer, dien Gij Liefhebt is ziek"!, want zij is vol van eigenliefde. Hoe zelden kan men zijn harteleed gedurende geruime tijd toevertrouwen aan zijn vriend, zonder hem door de gedurige mededeling ener ontroostbare droefheid te vervelen. Gij moet u zelve wegcijferen en uitsluitend anderen opvoeren in het oog der mensen.
Te Nazareth werd Jezus nauwelijks door iemand anders gekend als door Zijn Ouders.
Gedurende Zijn Openbaar Leven troostte Hij de bedroefden, die tot Hem kwamen, slechts in het voorbijgaan.
In het Tabernakel is Hij alleen zichtbaar voor de Engelen, doch in de H.Communie deelt Hij Zich aan allen mede door en met de grootste Liefde!
Hoe dikwijls heeft Hij niet tot uw harten gesproken: "Ween niet, Mijn kinderen, want Ik heb u Lief, omdat gij het evenbeeld Mijns Vaders zijt"! Ik bemin u omdat gij de tempel zijt van de H.Geest!
Niet alleen word Ik genoemd: Uitdeelster der Genade en Poort van het Hemelse Jeruzalem, maar de Witte Lelie in het midden der doornen. Ja, de Dageraad der Zon van Rechtvaardigheid, de Grondvesting van uw geloof! Op de dag, dat Hij Mij geheel Vlekkeloos en Zuiver vormde, verrijkte Hij Mij met de verhevenste Gave. Die ontzaglijke waardigheid ontving Ik reeds vóór Mijn geboorte, Moeder van God te zijn en te worden Moeder van alle mensen. Als gij, Mijn kinderen, de liefde, die Gij Mij geeft aan elkaar zoudt kunnen koppelen, stak dit niet uit boven de Liefde, welke Ik u elk afzonderlijk toedraag.
Ziet gij het leed in de wereld niet? Ziet gij ze niet hongeren en dorsten naar die ene vonk, die liefde heet?
Kom, groei aan in liefde tot elkander en haast u, want de dagen die nog resten om uw haat in liefde om te zetten bekorten zich!
Laat de Gerechtigheid zegevieren!
Wee hij, die de mens kwelt in zijn onschuld, hij zal de boom nooit aanschouwen, die de Vrucht voortbracht van Gerechtigheid en Zaligheid.
Zover het uitspansel zich uitstrekt zal Mijn Onbevlektheid de mens doen sidderen in de schaduwen des doods. Doch nimmer zal Ik hen verlaten, die tot Mij hun toevlucht nemen.
Ik zal zijn en blijven de Zoete Hoop der zondaars, maar de Spiegel voor hen, die berechten.
Al is het pad, dat gij bewandelen moet, zwaar, roep Mij dan bij Mijn Naam en het zal niet alleen lichter worden in de draagkracht, maar ook lichter worden als sneeuw, want gij ervaart dan de Zon der Gerechtigheid, de Spiegel der Wijsheid! Moge de Allerheiligste Drievuldigheid het Zegel drukken op de Heilzame Handeling van Mijn duurzame Zegening voor u allen!
Ik zal u wassen met de Reinheid van Mijn Ontvangenis, dan zult gij juichen als gij de rechtvaardigheid verkregen hebt.
Ik keer terug tot Hem Die Mijn Onbevlekte Maagdelijkheid heeft voortgebracht.
Dag kinderen!

18 december 1979 - 07.00 uur Feest van Maria-Verwachting

Vandaag is het de feestdag rond Mijn Verwachting. Ook Mijn kinderen verwachten deze dag een Boodsachap van hun Hemelse Moeder. Doch slechts in enkele landen wordt deze dag erkend.
Waarom zult ge wellicht vragen, spreekt men van verwachting? Omdat men vond, dat nu de tijd gekomen was, dat men de Zaligmaker, de Verlosser, de Messias verwachten kon.
Doch weinigen wisten welke Schoot Hem verwachtte of welk Lichaam, dat Maagdelijk moest zijn, Hem baren zou.
Zij, Die Hem aan de wereld mocht schenken, was de Verhevenste vorm Gods, door de H.Gest vervaardigd om een God-Mens natuurgetrouw te vormen door de hypostatische vereniging ( de vereniging van het Woord met de menselijke natuur in de éne Persoon van Christus ) en een Mens-God door de Genade.
Ik vond Genade bij God, doch niet alleen voor Mijzelve, maar voor elk mensenkind in het bijzonder. Geen enkele Heilige heeft die Genade kunnen ontvangen, want de Vader plaatste in Mij de Oorsprong Aller Genade.
God de Vader, van Wie alle Genade als uit Haar Wezenlijke Bron afdaalt, heeft Haar al Zijn Genade geschonken door Haar Zijn Zoon te geven.
Hij koos Mij tot Schatbewaarster en Beheerster, maar vooral ook Uitdeelster van al Zijn Genade. Al Zijn volmaakte Gaven laat Hij door Haar Handen gaan en overeenkomstig de Macht, die Ik daartoe ontving, geef Ik, aan wie Ik wil, wanneer en hoeveel Ik de Genade van de Almachtige Eeuwige Vader, de deugden van Mijn Zoon Jezus Christus en de Gaven van de H.Geest zal schen-ken.
Evenals elk kind in de orde van de natuur een vader en moeder heeft, zo moet een waar kind der Kerk ook in deze orde der Genade God tot Vader hebben en Maria als Moeder.
Wanneer iemand zich beroemt God tot Vader te hebben, doch hij bezit de liefde niet tot Haar Die de Moeder der Verlosser werd, dan is hij een bedrieger! Want hoe kan hij de Vader beminnen en tegelijk Zijn Moeder afstoten?
Een Moeder vormt toch niet het Hoofd zonder de ledematen, noch zal haar Moederschoot ledematen vormen zonder Hoofd. Als gij dus ledematen wilt zijn van Jezus Christus, vol van waarheid en genade, moet gij in Mij gevormd worden, door middel der Genade van Jezus.
Van God heeft de Moeder een bijzondere heerschappij over de zielen ontvangen om ze te voeden en te doen groeien in en naar God.
Evenals God de eerste maal in een staat van vernedering door Mij ter wereld is gekomen, moogt gij ook aannemen, dat Hij ten tweede male door deze zelfde Moeder zal komen, zoals de gehele Kerk Hem verwacht.
Hoe en wanneer dit zal gebeuren, is aan de wereld niet bekend. Doch, dat het niet veraf kan zijn, kunt gij waarnemen uit de vele rampen, die overal in de wereld gebeuren.
Gij hebt zich al eens afgevraagd: "Waar blijft de ramp, die de hele wereld zou doen beven?"
Is het dan nog niet genoeg?
Verwacht gij nog meer, of wacht gij soms, totdat de uwen getroffen worden? Neem deze Boodschap niet lichtzinnig op! Want al denkt gij, dat de Hemel ver van de aarde verwijderd is en Gods Gedachten ver van de uwe, zal de eindtijd komen op een tijdstip, dat gij het minst verwacht, noch bedacht zijt.
Wel moogt gij aannemen, dat de Vader, op het einde der dagen, kinderen zal verwekken, vervuld met de H.Geest en met de Geest van Diens Bruid, door Wie grote wonderen zullen worden verricht en de zonden zullen worden uitgeroeid om het Rijk van Mijn Zoon te vestigen in plaats van de grootheid van deze bedorven wereld.
Bid daarom rond de Gezegende Kerstdagen veel dit gebed: "Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons". Ik zal u allen rond de Kribbe verenigen en onder het getal rekenen, dat Ik bemin en geleid en ook elk ogenblik bescherm. De Zoon des Mensen komt niet om de mens alleen maar te waarschuwen, maar om ze te redden, opdat zij niet verloren zouden gaan.
Breng uw hart naar de Kribbe en bied het Hem aan, opdat het gezuiverd van alle smet en met talloze weldaden overladen wordt.
Ziedaar dan het Lam Gods, dat de Eeuwige Wijsheid bezit, om uw harten te veranderen en uw zielen te zuiveren, maar ook uw zonden zal vergeven, want alle zachtmoedigheid van God weet Hij verenigd met de mens!
Zorg Mijn kinderen, dat gij u goed voorbereidt voor de grote dag, die Kerstmis genoemd wordt.

Deel uw liefde en gaven met anderen, dan zult gij de dag verhaasten, dat Christus naar de aarde zal komen, want Hij wacht tot deze geheel gezuiverd zal zijn.
Gij, Mijn kinderen, kunt hieraan medewerking verlenen, maar wacht daar niet mee, stel uw goede bedoelingen niet uit tot het te laat is!
Christus wacht reeds lange tijd op u! Hij is geduldig, maar wel Rechtvaardig en zorg ervoor, dat Hij niet vertoornd wordt, maar spoedig kan zeggen: "Komt Gezegenden Mijns Vaders, neemt bezit van het Rijk, dat voor U bereid is!" Al zal Ik wederom optrekken naar de Vader, toch ben Ik steeds met Hem heel dicht bij u! Ik blijf op u wachten, want Ik verwacht niet anders!
Zegene u allen het Kerstkind, met vrede en liefde voor uw evenmens.
Dag kinderen!

29 december 1979 - 07.15 uur

Wederom ben Ik gekomen om allen bij het afscheid van dit afgelopen jaar en de aanvang van een aankomende tijd opnieuw Mijn Boodschappen te brengen.
Gelukkig de mens die vrede heeft gevonden en ze uitdraagt aan zijn mede-broeder! Maar ook gelukkig diegene, die alles geschonken heeft aan Haar Die de Moeder werd van de Verlosser, maar ook daarmede Moeder zou worden van alle mensen. Als gij in alles op Mij vertrouwt, kunt ge alles verkrijgen wat u zalig zal zijn.
Mijn kinderen behoren immers aan Mij en Ik aan allen, die Mij liefhebben. Gij, die Mijn Toevlucht zoekt, wacht niet langer en treed aan om u te verschuilen onder Mijn Mantel om u te drukken aan Mijn Moederhart door Mijn wijdopengespreide Handen. Om u te kunnen bieden alles waarnaar gij verlangt! Om u te leren, dat zoals elk jaargetijde eindigt, ook uw leven naar de eindtijd loopt.
Maar even zoals de kinderen, die Mij hun liefde bewijzen, evenzo bemin Ik hen, die zich geen kinderen van Mij willen noemen, doch die zich afkeren van de Moeder, Die ook voor hen geschapen werd om ze aan te sporen, dat ook hun een plaats werd toegekend om Haar kinderen te zijn.
Onder Mijn Hoede behoeft gij niets te vrezen, want met Mijn Hulp en Bescherming zult ge uw vijanden bestrijden en op de vlucht jagen, want uw Godsvrucht tot Haar is een wapen des heils, dat God schenkt aan allen, die Hij Zijn kinderen noemt!
Hoe gelukkig is de mens, die zich nestelt in het Hart van Zijn Hemelse Moeder, want Het is de Woning waar Jezus als eerste Zijn Verblijf heeft genomen. In deze Woning zijn allerlei trappen en gangen aangelegd, die toegang verschaffen om naar de volmaaktheid op te stijgen.
Wie het voorbeeld navolgt van Vader Jozef zal het werkelijke geluk vinden en zich waarlijk tonen Godvruchtig te zijn.
Zij dragen het onfeilbaar kenteken van de Goddelijke Genade. Gij noemt Mij Schatbewaarster van alle Genade, maar weet dan ook, dat Ik het beste en het grootste deel ervan besteed om Mijn kinderen te voeden en te onderhouden. Zij worden versterkt met het Brood des Levens.
Alle weldaden, die gij van Mij ontvangen kunt, is het bewijs, dat Ik u zal geleiden en besturen naar de Wil van Mijn Zoon. Als gij het geschenk uwer handelingen door Mijn Handen laat gaan, zal Ik ze omvormen in een wonderlijke schoonheid!
Ik zal ze Jezus aanbieden en Mijn Zoon zal daardoor meer nog verheerlijkt worden, omdat Hij ze door Zijn Moeder ontvangt.
Gij denkt tenslotte nooit aan Mij, of Ik denk in uw plaats aan God! Nooit prijst of vereert gij Mij of Ik prijs daardoor de Heilige Drieëne God, want Ik besta alleen in verband met God, ofwel de Echo Gods, die niets zegt, maar alleen herhaalt van God.
Noemt gij Mij bij Mijn Naam, dan hoor Ik de naklank spelen tot God. Wanneer gij Mij iets geeft, wordt God geloofd, geprezen en bemind! Want men geeft alleen aan God in en door Zijn Moeder.
Begint dit nog nieuw te beginnen jaar met vrede en liefde voor allen. Ook Ik heb u allen Lief en Zegen u vanuit de Vader, Zoon en H.Geest.
Groet elkeen, die Mij hun groet lieten overbrengen en wens allen een nieuw en Gezegend jaar toe.
Dag kinderen!

31 december 1979 - 05.30 uur

Je had Mij vanmorgen niet verwacht, maar Ik meende als Moeder van alle kinderen, ter afsluiting van het jaar, Mijn Moederliefde te bewijzen door voornamelijk weer Mijn Advies uit te brengen voor het nog nieuwe jaar.
Hoe was de afsluiting van het oude jaar? Wat kunt gij Mij straks hierop antwoorden?
Misschien had gij het wellicht anders gedaan als gij deze klok nog terug kon draaien. Of zegt gij: "neen, zo was het goed!"
Als gij er zelf over tevreden kunt zijn, heb Ik daar weinig aan toe te voegen. Doch Ik verwacht vrijwel van het merendeel van Mijn kinderen, dat men zeggen moet: "Inderdaad, het had beter gekund!" Het is niet erg, dat gij dit antwoord misschien geven moet. Ja, het is zelfs goed, als gij dit zelf hebt op-gemerkt, dat is een teken, dat gij u pas begint te kennen. Doch als gij denkt het goed gedaan te hebben, zult gij uzelve niet goed kennen.
Wellicht zijn de fouten van uw medemens u beter bekend, men kan ze immers gadeslaan, ja, telkens opnieuw.
Gij kunt niet steeds in de spiegel staan kijken hoe of het met uzelve gesteld is. Daar hebt ge ook de tijd niet voor. Gij moet vooruit, het leven is jachtig! En daarbij is het toch ouderwets om overal bij alle kleine dingen stil te staan, ja, er zo'n drukte over te maken. Neen, ik doe liever gewoon, ik wil niet worden nagewezen. Dat is goed voor diegenen, die tijd hebben om hele dagen op hun knieën te liggen.
Neen kinderen, dit wordt niet van hen, noch van u verwacht! Alleen de plicht doen zonder meer en niet telkens weer met het ene oog uw medemens bespieden. Ziet ge dan niet in, waarom je Hemelse Moeder u allen telkens aanspoort de liefde hoog te houden.
Gij belooft het telkens opnieuw. Ik weet, dat het moeilijk zal zijn om steeds maar op alles ja en amen te zeggen, als het je niet goed uitkomt. Laat je niet meesleuren als je ziet, dat je vrienden er andere ideeën op na houden.
Laat het niet teveel zijn om uw ja-woord te houden. Gij vraagt u dikwijls af: "Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?" Maar hebt gij uzelve wel eens afgevraagd: "Wat zullen wij de Heer brengen?" Kunt ge ervoor instaan, dat gij maar één dag in de week uw God en Schepper de Glorie kunt geven, die Hem toekomt?
Hoeveel dagen in de week blijven er dan voor uzelve nog beschikbaar? Je hoeft Hem maar enkele uren te geven. Hij verlangt niet, dat ge Hem de hele dag prijst en dankt.
Zelfs toen Hij in Doodsstrijd verkeerde, vroeg Hij Zijn leerlingen: "Kunt ge dan niet één uur met Me waken?"
Ook nu, Mijn kinderen, stelt Hij nog deze vraag, maar nu aan Zijn huidige apostelen: "Als gij Mijn volgeling wilt zijn, moet ge toch wel het voorbeeld geven!"
Want niet alleen Zijn Apostelen roept Hij bij naam, neen, allen geeft Hij de kans, al is het de laatste minuut van hun leven. Hij blijft roepen! En niet alleen achter de koude deur van het Tabernakel, maar ook in uw eigen warme vertrek: "Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?"
Vraag uzelve eens af hoe vaak men u in de kou heeft laten staan. Dat duurde geen dagen, zelfs geen uren, want altijd werd je door iemand opgemerkt, die u opving of een warme drank aanbood.
Gij gaat er dikwijls groot op, iets voor uw medemens te hebben kunnen doen. Maar hebt gij wel eens achteruit gezien, dat er nog meer wachten op uw hulp? Juist, de mens die u niet mag, daarvoor hield gij uw deur gesloten en toch is ook hij uw broeder.
Gij denkt God te kennen. Hij is toch immers een Goede Vader?
Hij heeft toch alle kinderen op de aardbol gezet?
Heeft Hij dan niet de plicht om voor hen te zorgen?
Inderdaad, gij hebt gelijk. Hij heeft ze geschapen, maar Hij heeft ze ook talenten meegegeven. Dat hebt ge niet van uzelve.
Maar heeft Hij u deze Gaven toegekend om er mee stil te staan? Neen, Hij heeft ze u te leen gegeven, opdat gij er ook anderen mee helpen kunt.
Kom, laat eens zien, dat gij dit nieuwe jaar niet alleen voor uzelve hebt, maar dat gij ook anderen meegeeft van uw verkregen talenten.
Zeg niet te snel, dat gij geen talenten hebt ontvangen van God. Elke mens kan dezelfde talenten uitoefenen n.l. de liefde.
Probeer er niet om heen te draaien, dat men u niet mag. Laat eerst eens uw eigen karakter zien. En al ontvangt gij niet direct wederliefde terug van uw medemens, dan is er altijd God nog en Zijn Moeder, Die u met Hun Liefdegaven verrijken. Het is beter van God te mogen ontvangen dan van de schepselen, maar beter is het aan beiden uw liefde vergelden.
Geef het Jezuskind niet uw zwakste liefde, die bij de eerste rukwind ontsteld wordt en in de storm als een vonk verdwijnt.
De Liefde van Jezus is vervuld met Licht en Kracht vol edelmoedige en verheven toewijding. Zij drukt op uw gedrag het zegel van geloof en Godsvrucht, waardoor het menselijk leven in een Bovennatuurlijk Leven wordt herschapen.
Vermijd met zorg uw menselijke zwakheden, waarin gij gevallen zijt door ze met een goed berouw uit te wissen.
Met bijzondere waakzaamheid moet gij letten op de fouten, die tegen de liefde strijden.
De Goddelijke Verlosser zal u niet van Zijn Leven doen leven, niet van Zijn Geest doordringen, wanneer gij met de liefde een tegenstrijdige geest van verdeeldheid en wraakgevoel in uw hart laat heersen.
Het middel om dit groot beletsel uit de weg te ruimen bestaat in het uitroeien der eigenliefde en in het aankweken van de ootmoed, die zo diep in uw hart moet gevestigd zijn, dat gij zelfs verkeerde handelwijzen van anderen ten opzichte van uw Heer moet verdragen.
In het algemeen wordt de mens, die Jezus ontvangt in de H.Communie, een inwendig geluk waar, daar zij alle vreugde der wereld overtreft.
Zolang de Israëlieten het Manna aten, dat een voorafbeelding was van het Heilig Sacrament, was er niemand onder hen ziek.
Het Brood des Hemels heeft een nog veel grotere Kracht om uw Geestelijk Leven te onderhouden, dan het brood der woestijn, dat een versterking was voor het lichaam.
Richt de neigingen van uw hart, in plaats van ze tot uw eigen voldoening te gebruiken, zachtjes aan tot God.
Al hetgeen gij niet uit uw hart kunt verwijderen, moet men verzwakken, want de hoogmoed sterft niet eerder dan het lichaam.
Door elke overwinning, die gij behaalt met uw liefde, wordt het Leven van Jezus in u bevestigd!
Kom kinderen, sluit u aan bij de Drie Koningen! Dit feest herinnert u aan een drievoudige openbaring van Christus, Zijn Openbaring bij de roeping der Drie Koningen, waarin de Verlosser verschijnt als Heer en Koning van al het geschapene.
Kom, wacht niet, maar sluit u aan, want de aarde zal overdekt worden met de duisternis!
Sla uw ogen op en zie in het rond of gij uw medebroeder in nood ziet! Wacht niet tot een ander u zal voorgaan, want misschien is uw herhalingskans er niet en komt gij te laat, want een ander heeft uw kans genomen.
Elkeen krijgt genoeg tijd om aan te sluiten en te knielen bij de Kribbe om mee te jubelen het "Gloria in excelsis Deo".
Zorg, dat dit kleine Wezentje, maar toch die éne Grote Godheid, een blijheid kan afstralen, die geen enkele mens u geven kan.
Moge het Jezuskind u allen Zegenen!

Archief

1980

11 januari 1980 - 8u45 Jezus heeft allen onderwezen. Nu door de Mond van Zijn Moeder. Helaas luisteren er weinig.

Mijn dochter, hoor naar Mijn Woorden, die Ik tot al Mijn kinderen richt! Reeds van de beginne zegt de Heer - heb Ik allen onderwezen - en tot en met de dag van vandaag zal Ik niet ophouden tot allen te spreken door de Mond Mijner Moeder. Doch velen zijn doof en hard voor Haar Stem. De meesten luisteren liever naar de verlokkende roepstem der wereld die liever de wellusten najagen van het vlees, dan het welbehagen van God.

De wereld kan alleen maar tijdelijke dingen najagen, doch Ik, zegt de Heer, beloof u allen het eeuwige onsterfelijk goed! Maar uw hart blijft koud en leeg!
God vraagt slechts naar de wil, en als die op Hem gericht is, dan kunt gij met alle recht op Zijn Barmhartigheid hopen!
Op de bodem van uw hart heeft God u wellicht traagheid, nalatigheid, weerstand aan Zijn Genade op dit of dat punt, dat u een offer kost, te wijten. Dergelijke ontrouwheden kunnen u met vrees vervullen om ter Heilige Tafel te naderen, omdat u de moed ontbreekt uzelve te overwinnen.
Maak de gevoelens, die de priester aan de voet van het Altaar vervult vóór de aanvang van het Heilig Misoffer, tot de uwe.
Hij vreest, wijl hij zich bewust is een zondaar te zijn om tot de Driewerf Heilige God te naderen.
En zich niet willende verwijderen van de Bron des Levens en der Genade, buigt hij zich diep ter aarde om zijn schulden te belijden.
Mijn kinderen bidt tot God, dat Hij u geneest van al uw ongerechtigheden en weest niet onverschillig, dat gij er nog wel uit verlost zult worden, vóórdat gij voorgoed afscheid moet nemen van deze aarde.
Gij zegt immers: "ik bid toch, hoe kan de Heer mij dan verstoten. Hij is immers een goede Vader?"
Zeker Mijn kinderen, gij hoeft nimmer bevreesd te zijn voor uw Goddelijke Verlosser, zelfs niet na uw zonden, als gij maar telkens opnieuw het voornemen maakt om ze niet meer te doen.
Hij is goedertieren en machtig en Zijn Liefde is veel groter dan uw ellende.
Hij kent al uw noden! Wat vreest gij dan?
Heeft Hij aan de zee geen grenzen gesteld? De baren verheffen zich, maar breken tegen het zand en verdwijnen.
En beurt Hij degenen niet op die gevallen zijn? In het uur van droefheid kunt ge ook immer en altijd op Mij rekenen.
Hij zal uw harten van liefde doen gloeien en Ik zal uw vorige onachtzaamheden niet meer gedenken en u met weldaden zonder tal overladen.
Wat kan Ik nog meer doen dan uw vertrouwen in Hem op te wekken? Heeft Mijn Liefdeblik zich ooit van u afgewend sinds de dag waarop de Genade uw hart tot Mij heeft getrokken?
Bekommer u niet meer over het verledene.
Was Hij Het niet, Die in de Hof van Olijven over uw zonden geweend heeft om ze voor altijd uit te wissen?
Heeft Hij niet over uw neiging tot het kwade gezucht en heeft Hij u niet op al uw schreden gevolgd teneinde u te behoeden voor de hèrvalling in de zonden?

Alhoewel Ik zo steeds spreek tot allen die de ganse wereld bedekken, zijn er velen, die opeens vurig en dan weer lauw zijn, soms zelfs is men tot alles bereid te doen om naar Mij te luisteren, doch even later schijnen zij andere mensen te zijn geworden, die niet lief kunnen hebben.
Zij zijn veranderlijk als de maan, vandaar dat gij Mij ook vaak ziet afgebeeld met de halve maan onder Mijn Voeten.
Gelukkig de ziel, die sterk door de liefde, zonder over moeilijkheden te klagen, in de worsteling volhardt en met het vertrouwen gewapend en door de genade gesteund kloekmoedig het einde bereikt waar Jezus haar afwacht om haar in Hem om te vormen.
Tot deelnemers van Zijn Verheerlijking op de Thabor, koos de Zaligmaker Mozes en Elias, omdat de eerste voor de ogen van een groot volk had uitgemunt in ijver voor de eer van God en de tweede door vasten en afzondering zichzelf had geheiligd.
Ook waren zij met heerlijkheid omkleed om de mensen te tonen met welk een welgevallen God Zijn uitverkorenen verheerlijkt.
Mozes en Elias verschijnen echter niet op het Altaar waarop Jezus neerdaalt, maar de Engelen zijn er tegenwoordig.
In diepe eerbied voor het Heilig Sacrament neergebogen bedanken zij de Zaligmaker in uw naam.
Als men Jezus bezit met Zijn Liefde en Zijn Weldaden, drukken de stilte en de eenzaamheid niet meer.
Want voelt men zich verlaten, roep dan Jezus aan of Zijn Vader of Moeder, dan is de eenzaamheid voor u opgelost.
Zolang uw hart niet aan God toebehoort leeft het voor zichzelf of voor de schepselen.
Hij eerbiedigt de vrijheid uwer neigingen en laat u volkomen vrij.
Met een tedere liefde nam Jezus het geschenk aan van Maria Magdalena toen zij Hem haar hart aanbood, dat zij nimmer heeft teruggenomen. Eén enkel woord was de Heer voldoende om een lichtzinnige vrouw van gezindheid te doen veranderen.
En gij, kunt gij zeggen, dat gij getroffen, veranderd of bekeerd bent? Slechts met de hulp der genade kunt gij de eigenliefde neerdrukken en slechts leven voor hen die u omringen en dan bent gij op de goede weg. Want als gij leeft voor hen dan leeft gij voor God én de Zijnen en dan behoeft gij niets te vrezen.
Dezer dagen is de Heilige Vader met zorgen en vreze vervuld.
Gij kunt Hem die grotendeels ontnemen door uw gebed en offer!
De Heer heeft hem bemind en uitgekozen onder vele apostelen, daarom wordt van zijn volk verwacht, dat men aan hem gehoorzaamt! Bidt daarom kinderen, dat de Heer van Hemel en aarde de Heilige Geest zal zenden om hem te geleiden en te besturen, opdat niets uit zijn mond zal vernomen worden wat tegenstrijdig is met de Wil van God de Almachtige Vader.
Moge de Heer van leven en dood allen bijstaan en helpen, zodat de liefde en eensgezindheid tot de volle rust zal geraken.
Gij bidt en uw Engelen houden de wacht, dat geen verkeerde neiging hun harten zal bestormen.
Mogen zij het Zegel drukken op geheel hun leven en mogen zij trouwe volgelingen van Christus zijn.
Ik Zegen allen met de Liefdevolle Grootheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik groet u allen!

 

18 januari 1980 - 09u30 Herhalingen van zinsneden zijn nodig omdat zo slecht gehoor wordt gegeven aan de oproepen. De ziel is voor Jezus kostbaarder dan Zijn Bloed.

Het is bij vele van Mijn kinderen reeds opgemerkt, dat hun Hemelse Moeder in Haar Boodschappen verscheidene malen dezelfde zinsnede gebruikt.
Dit in overweging nemende, vindt u hieruit de gevolgtrekking, dat het een dringende oproep betreft.
Wanneer een kind niet luistert of misschien niet voldoende verstaan heeft wat zijn moeder hem voorhoudt, zal zij haar wensen opnieuw te kennen geven, zodat hij eraan herinnerd wordt omdat deze vraag hem enigszins bekend voorkomt.
Wellicht zal het kind op een tweede of misschien derde oproep wèl gehoor geven en ook beter begrijpen wat zijn moeder van hem verlangt.
Wanneer een penitent tot zijn biechtvader sprak, hoorde hij dan niet herhaaldelijk dezelfde vermaning uit diens mond alsof hij het van buiten geleerd had?
Dit gold echter een telkens terugkerende goede raad om hem erop attent te maken, dat het steeds weer opnieuw dezelfde fouten betrof. Moest hij dan niet telkens opnieuw proberen zijn biechteling voor herhaling te behoeden?
De Heer roept niet enkel tot de mens: "Kom" om hem nog dichter bij Hem te hebben, maar Hij zegt: "Keer terug!" Dit is een woord van goedertierenheid, van vergeving.
Hoe groot, hoe veelvuldig en hoe strafbaar zijn misstappen ook zijn geweest, de Liefde van uw Heer brengt ze niet in uw herinnering terug.
Hij spreekt slechts: "Keer terug" en alles zal vergeven maar ook vergeten zijn!
Hoe dikwijls Mijn kinderen, hebt gij deze Stem in uw binnenste vernomen, die uw ziel bekoorde om terug te gaan? Een Stem, die zo zacht was, dat ze toch alle stilte overtrof, zo machtig, dat gij ze zelf slechts met moeite kon weerstaan. Hij vraagt aleer van u bereidvaardigheid om mee te werken.
En indien gij Hem behagen wilt, moet gij u zorgvuldig verbeteren in uw gebreken, teneinde een goed voornemen te maken om uw plichten na te komen.
Het herhalen van Mijn Woorden duidt het verlangen van uw Goddelijke Verlosser aan om uw zielen te bewaren voor de ondergang!!
Hoe vaak zegt gij niet: "ik kan niet meer bidden, want God verhoort mij niet!"
Moet ge dan later niet zelf ontwaren om deze woorden te moeten uitspreken: "Ach Heer, ik zocht U in de verte, terwijl Ge toch dichtbij mij waart!"
Elk ogenblik kunt ge Hem vinden, als gij uw kruis maar aanvaardt in volle berusting.
Zijn Hart, Dat zo Liefdevol is, wenst, dat gij met het volste vertrouwen tot Hem terugkeert en Hij zal je blijven aanmoedigen terug te komen. Dit aandringen heeft een veel diepere betekenis dan de mens zelf tracht te doorgronden.
Vraag om de Liefde van de H.Geest, want deze Geest van Licht en Wijsheid woont slechts daar, waar vrede en ootmoed heersen en niet daar waar de hoogmoed de scepter zwaait en slechts onrust en duisternis aanbrengt.

De reden waarom Ik u telkens zo dringend aanspoor is gelegen in de waarde uwer ziel, die Ik zeer hoog schat! Van dingen, die aan God zijn toegewijd, kan men geen waarde bepalen.
En is er iets, dat meer aan God is toegewijd dan uw zielen? Zij zijn Zijn erfdeel, Zijn Tempel!
Jezus, Die Zichzelve niet bedriegen kan, acht ze kostbaarder dan Zijn Bloed! Als gij uw ogen op het Kruis van Jezus vestigt, zoudt ge moeten zeggen, dat uw ziel evenveel waard is als God Zelf.
Jezus is voor u op aarde gekomen om uw zielen te redden, dat geldt ook nu nog, na al die eeuwen!
Waarom dan van Hem gaan vluchten? Hoort gij het nog in uw oren klinken: "Keer terug, Ik wacht op u!"
Het verlangen om uw zaligheid, dat Hem de menselijke natuur deed aannemen, is niet minder vurig in het Hart van Jezus, in het Allerheiligst Sacrament! Daarom moet gij er naar streven, dat deze Menswording van Gods Zoon niet vergeefs is geweest voor uw ziel.
Vergeet gij somtijds niet, dat het een heilige plicht is uw Goddelijke Verlosser te danken, dat Hij al uw ongerechtigheden vergeeft en Zich zonder ophouden toelegt om u te winnen voor de eeuwige gelukzaligheid?
Hij zendt Zijn Moeder niet zo maar naar de aarde, maar door de verblindheid dezer wereld hebt gij een Toevluchtsoord, een Schuilplaats nodig! Daarom zendt de Vader Mij!
Komt kinderen, bidt en schaart u allen bij elkaar, want daar waar meerderen bij elkander zijn, daar ben Ik, zegt de Heer, maar ook uw Moeder!
Ik zegen u! Dag kinderen.

 

2 februari 1980 - 03.00 uur - Feest Maria Lichtmis - Nader via een middelaar tot God i.p.v. rechtstreeks.

Mijn geliefde kinderen! In deze tijden die nog resten tot aan de wederkomst van Onze Zoon Jezus, zal Ik voor Ons volk meer dan ooit uitschitteren in goedertierenheid, in kracht en genade!
Ten eerste: In goedertierenheid om de zondaars en zij, die afdwalen, tot inkeer te brengen om tot de Kerk van Christus terug te keren om ze liefderijk terug te voeren en ze wederom op te nemen! Want zij blijven kinderen van God, ook als zij zich willen of blijven afwenden.
Ten tweede: In kracht tegen de vijanden, die God haten of afstoten, aan hen, die een opstand willen verwekken om al hun tegenstanders door hun bedreiging afvallig te maken!
Daarom wil Ik uitschitteren in Genade, zoals de zon weerkaatst op de vacht van de allerwitste sneeuw, die wegsmelt door haar warme zonnestralen.
Ik zal u voorgaan en doen schitteren met al de Genadestralen, die Ik maar geven kan, zodat u allen trouwe dienaars van Jezus Christus zult zijn om voor Zijn belangen te strijden zoals een soldaat aan de frontlinie elkeen steunt en aanwakkert.
Ik zal Mijn Vleugelen blijven uitslaan met een krachtig geluid, zodat ge weet, dat Ik u met dit luid gewiek het teken geven zal, dat de eindtijd voor de duivel een aanvang neemt.

Meer dan ooit weet hij dat zijn einde nadert, daarom zal hij alles in het werk stellen om de zielen naar het verderf te brengen en zijn poging verdubbelen met aanvallen.
Hij zal aan Mijn trouwe kinderen lagen leggen en strikken spannen, zelfs dijken aanbrengen nog uitgestrekter dan de hoogste bergen om ze tegen te houden hun ziel te geven aan de Schepper.
Hij weet, dat Ik alles doe om allen onder Mijn Mantel te scharen die een paarse gloed zal bevatten, zodat dan de kaars, die Ik in Mijn Handen houd, beter haar licht kan uitstralen voor Mijn trouwe volgelingen.
Vanaf deze nacht zal Ik voor u allen de duisternis verdrijven, zodat ook uw hart door een warme lichtglans van de H.Geest bestraald zal worden en het zó voor u allen vrij moge zijn van blindheid en wellust, opdat gij alleen nog zien kunt de Vlam der Liefde, waarvan de kaars het zinnebeeld is die haar licht verspreidt, het licht met liefdestralen, kaatsend op de kinderen Gods.
Waarom viert de Kerk van Christus "Lichtmis"?
Om u allen te leiden naar de ingang van een nauwe steeg, die u de weg wijst naar de Hemel, de plaats die de Vader voor u allen bereid heeft, de plaats die is vrijgekocht door het Kostbaar Bloed van Zijn Zoon.
Ware Hij niet geboren als Mensenzoon, dan zou Hij ook nooit gestorven zijn en hoe hadt gij dan het licht kunnen zien, want met de komst door Zijn Opdracht in de Tempel, werd het licht uitgestraald aan Simeon, die zijn hart liet spreken door deze woorden: "Heer laat nu Uw dienaar in vrede gaan, want mijn ogen hebben Uw Heil aanschouwd!"
Ik droeg de Koning van het nieuwe licht, nog Maagd en toch de Moeder; Mijn Zoon, geboren vóór de morgenster, mocht Ik leggen in de handen van Simeon, die op zijn beurt verkondigde aan het volk, dat hij de Heer en Zaligmaker van de wereld mocht aanbieden aan de Vader in de Hemel.
Lichtmis betekent licht brengen en wie kan beter lichtdrager genoemd worden dan Vader Jozef! Hij gaf luister aan het huiselijk leven tijdens Ons aardse bestaan. Hij geeft luister aan allen die hem aanroepen! In zijn handen zult gij geborgen zijn.
Wanneer gij tot God wilt naderen, zonder eerst een middelaar te zoeken, trekt Hij Zich wellicht terug, zodat gij Hem niet zult kunnen bereiken. Nader dus nimmer uit uzelve tot God, hoe zachtmoedig en goedertieren Hij ook is, maar doe het door de tussenkomst van Jozef of Zijn Moeder, als gij tot Hem wilt naderen om Hem iets aan te bieden. Nimmer zal ook Ik Mij in vrijgevigheid of liefde laten overtreffen, als Ik zie, dat men zich alleen maar aan Mij schenkt om Mij te eren of te dienen, maar dat men zich ontledigt van het allerdierbaarste bezit om enkel en alleen maar Hem er mee te tooien.
Dan pas zal Ik Mij geheel en al geven op een wijze, die gij voor onbegrijpelijk houdt.
Weet Mijn kinderen, dat Ik u zal steunen met alle macht die in Mij is en verlichten met het Licht, de Vlam Mijner Liefde die aan blijft wakkeren!
Jezus zegt: "Wat is sterker en machtiger, wanneer het de wapenen mist der liefde en verdiensten Mijner Moeder?"
Alles wat gij Mij geven wilt door de Handen Mijner Moeder, zullen door Haar Handen gezuiverd en verfraaid worden met de sierlijkheid van Haar verdiensten en deugden!
Al wat gij Mij ter hand stelt zal Ik niet voor Mijzelve behouden, maar ze doorspelen aan Mijn Zoon Jezus Christus. Geeft men Mij, dan geef Ik het noodzakelijkerwijs aan Jezus; looft en prijst gij Mij, dan loof en verheerlijk Ik Hem!
Nu, gelijk eertijds Elisabeth Mij loofde, zal Ik zingen als gij Mij looft en prijst! Magnificat, anima Mea Dominum! "Mijn ziel verheft de Heer!"
Biedt men Jezus iets uit zichzelf aan, steunend op eigen kracht, dan onderzoekt Hij het geschenk en stoot het niet zelden van Zich af, omdat het besmet is met eigenliefde die er aan kleeft.
Al wat gij Mij zult aanbieden, hetzij dit groot is of klein, zal door Hem met welgevallen worden aanvaard en welwillend ontvangen, daar Hij Mij nooit of nimmer iets tot in het allerkleinste maar, heeft afgewezen.
Wanneer gij dus iets te offeren hebt, doe het dan door Mij, via Jozef aan de Vader. Deze handelwijze zal u van nature worden gegeven, gebruik ze dus ten opzichte uwer meerderen.
Wij kennen al de geheimen van Jezus' Hart om ze voor ons te winnen. Dit komt, omdat Wij weten waarin Gods meerdere eer bestaat.
Kan er iets troostrijkers zijn voor iemand die God met een zuivere en belangeloze liefde bemint?
Men kan weliswaar langs andere wegen tot God komen, maar dan met veel meer moeilijkheden, die gij slechts met een aantal kruisen zult te boven komen. Gij zult door donkere nachten moeten, doch als gij Mij nakomt en het licht der kaars blijft volgen, zal het een rustiger en zachtere weg zijn.
Gij hebt veel strijd te leveren èn grote moeilijkheden te overwinnen, maar blijf dicht om Me heen, dan zal Ik u voorgaan met licht, dat voldoende is om alle angst en twijfel bij u weg te nemen, zodat gij de weg zult vinden van waarheid en vrede!
De weg naar het rozenpad, dat naar de Vader leidt !
Wederom moet Ik afscheid nemen, maar weet, dat het niet voor eeuwig is. Kom Mij tegemoet als ge Mij verwachten wilt en stel uw harten open voor Hem Die alles voor u deed!
Ik zal u de Zegen Mijns Vaders doen toekomen, met en uit de goedertierenheid van de Driewerf Heilige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

2 februari 1980 - 16.00 uur -Vraag daarom steeds zonder ophouden dat de Vader Zijn toorn zal bedaren over het mensdom en de rampen, die de hele wereld bedreigen, zal onthouden of afnemen.

Mijn kinderen, hier is de goedertierenheid, de Moeder van u allen, maar ook van degenen, die dwalende zijn!
De Vader sprak eertijds: "Ik ben gekomen om u allen het Eeuwige Leven te geven, het Leven van Mijn Zoon en zal u voeden met Zijn Lichaam. De vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u, let op het geloof van de Kerk en vraag om éénheid onder u allen, die Hij, de Vader van al het geschapene, tot Zijn leiders heeft aangesteld".

Wij weten, dat gij allen zich verbonden weet met Hem, Die de eeuwige Wijsheid bezit. Hij, Die zit aan de Rechterhand van de Vader om u allen eens te oordelen!
Toch hebt gij inspraak in het werk van de Vader.
Gij kunt u n.l. inzetten om goede werken te doen, om vooral uw hart open te stellen voor hen die hulpbehoevend zijn, om hen te geven uw liefde, verenigd met de liefde van Onze Zoon.
Uw Moeder weet, dat ook gij behoeftig zijt naar liefde en verlangt om uw werk met de H.Geest naar behoren te vervullen.
Ik ben de Middelares van deze Genade, die Ik nimmer en niemand onthouden zal.
Daarom vraag Ik u Mijn kinderen: "Bidt en blijft bidden en houdt niet op, ook als gij soms meent eronder te bezwijken."
Gij weet, dat de wereld behoeftig is naar hulp van boven, doch velen denken, dat het vanzelf komt, als zij er maar alleen naar verlangen. Doch er moet gebeden en gevraagd, ja gesmeekt worden om de Hand van God over u allen uit te strekken.
Vraag daarom steeds zonder ophouden, opdat de Vader Zijn toorn zal bedaren over het mensdom en de rampen, die de hele wereld bedreigen, zal onthouden of afnemen.
Laat nimmer gij bij degenen horen, die zeggen: "Ik wist van niets, want ik heb het niet geleerd!"
Ik vrees u te aanschouwen in het diepste geheim van de verborgenheid van het Tabernakel. Ik wil alleen alles doen, als het kruis maar niet te zwaar wordt!
Gij, die Mijn volgelingen wilt zijn, moet en mag geen enkel geweld of tegenslag schromen.
Beveel u aan in de Handen van Hem, Die gij zojuist allen in uw hart hebt opgesloten. Houd Hem verborgen en laat Hem zachtjes tot u spreken! Maar luister dàn ook als Hij u om daden vraagt! Laat het niet alleen bij schone beloften zijn, maar doe zoals ook Hij gedaan heeft na Zijn beloften!
Heeft Hij u ooit iets geweigerd om maar niet te spreken van verstoten? Wanneer gij werd afgestoten, zo gij denkt, zoek dan de reden bij uzelf, want God laat niets gebeuren als het niet overeenkomt met de Wil van de Vader!
In alles blijft Hij u volgen en natrekken om u geen moment in uw leven los te laten, als gij bidt, ja blijft bidden!
Niet alleen de gebeden, die Ik u voorgehouden heb zijn in de gunst van de Vader, maar vooral ook het Rozenkransgebed en het eerste gebed, dat Mij werd toegesproken bij Mijn Ontvangenis door de Engel.
Probeer immer en altijd niet alleen op Hem te vertrouwen, maar ook met een zuiver hart lief te hebben.
Hij vraagt u om aan de zijde te willen staan van de Deur des Hemels, Die u dan binnen zal leiden, als uw tijd op aarde zijn einde heeft genomen.
Laat elkeen delen in de vreugde van de Heer en als gij hen daarin voorgaat, zullen zij de weg beter kunnen volgen en leren kennen.
De Heer is zachtmoedig en nederig van hart, maar toch zal Hij u als een Rechtvaardige Rechter beoordelen. Begin dan nu en wacht niet tot gij denkt dat het nog tijd is, want dan zoudt gij misschien uw kans missen, de kans die u herhaaldelijk verleend wordt.

Kom kinderen, laat u niet overrompelen door hen die niet geloven, maar blijf steeds allen rond Mijn beeltenis verzameld.
Niets of niemand moet u in de weg staan als gij Christus' volgeling wilt zijn.
Sluit u aan bij hen, die de Heer loven en danken, voor alles wat Hij aan de kinderen Gods geeft.
Doch niet alleen voor de kinderen Gods stelt Hij Zijn Liefderijk Hart open, maar voor allen om hen telkens weer opnieuw de kans te geven om toch het Hemelrijk te kunnen binnengaan.
Nu Zegen Ik u mede door de kracht van de H.Drieëne God, van de Vader, Die was voor alle eeuwen waaruit de Zoon geboren, Die u allen zó heeft liefgehad en van de H.Geest, Die u bracht Wijsheid en Liefde van Zijn Bruid Maria! Het licht zal over u allen neerkomen, wanneer Ik u groet!

 

11 februari 1980 - 07.00 uur - 2 jaar geleden is O.L.Vrouw voor het eerst zichtbaar aan Elisabeth verschenen.

Hier ben Ik dan om Mijn belofte waar te maken. Vandaag is het reeds twee jaren geleden, dat ge Mij voor het eerst mocht aanschouwen.
In stilte moogt ge eerst genieten van Mijn komst met al je verlangens die in je zijn.
Mijn Metgezel Pio zal alles Zegenen!
Ge bent nog geenszins aan het einde van de reis gekomen, weet, dat nog een lange weg af te leggen voor u overblijft, maar daartoe zult ge de nodige krachten moeten verzamelen. Hoe lang deze reis nog duren zal is je niet bekend, al maakt ge wel eens een gissing. Maar dit weet ge wel, dat deze reis voert naar de ondoorgrondelijke eeuwigheid. Doch ge zult geleid worden door het licht van het geloof.
Door Mijn schoonheid bekoord, die hier nog geen oog gezien en geen oor gehoord heeft en 's-mensen hart niet kan bevatten, maar met alle kracht naar Mij toegetrokken, zullen zij, die komen en gaan, steeds Mijn Zegening ontvangen en genieten van de naklank van Mijn gesproken Woord.
De vrede van Christus zij met u en allen die naar Mij willen luisteren!
Al wat de Vader Onze Zoon ten erfdeel gaf, wat Hij door Zijn Leven en Dood verworven heeft en al Zijn oneindige verdiensten hiervan heeft Hij Mij de eer gelaten om Mij tot Schatbewaarster aan te stellen. Door Mij deelt Hij al de genade uit en al Zijn verdiensten en deugden past Hij toe door Mij aan al Zijn ledematen. En wie zijn dan wel Zijn ledematen?
Allen, die Zijn kinderen zijn!
Hij laat Zijn Barmhartigheid zacht, maar overvloedig stromen door het geheimzinnige kanaal, dat gij symbolisch moet zien in Mijn Moeder, zegt Hij.
Daarom kan en wil Ik niets doen wat in strijd mocht zijn met Zijn altijddurende, onveranderlijke Wil. Evenzo als op aarde doet Hij het alzo in de Hemel. Daarom wenst Hij, dat gij alles door Mijn Handen laat gaan en dat ge uitrust aan Mijn Boezem, waaraan Zijn kinderlijk, maar Goddelijk Lichaam naar steun en liefde zocht.
Uit dank daarvoor heeft Hij Mij de opdracht, maar ook de macht verleend om de ledige plaatsen van de gevallen Engelen weer met Heiligen te bezetten.
Werp daarom een vluchtige blik op die fouten, waar gij in de liefde tot uw evennaaste tekort geschoten bent of misschien u teveel hebt laten misleiden in bekoringen waaraan gij toegegeven hebt. Overdenk welk een schuld nog op u rust.
In de weegschaal der Goddelijke Gerechtigheid weegt één enkele doodzonde zwaarder dan al de goede daden die gij er tegenover wilt stellen, zelfs meer dan de ontelbare Verdiensten welke Ik verworven heb.
Daarom was er niets minder nodig om Gods Gerechtigheid te bedaren, dan het Bloed van Onze Zoon, vergoten aan het Kruis!
Offer daarom uzelve op aan God als slachtoffer voor de zonden die nog steeds bedreven worden.
Gij zult misschien zeggen: "ik durf mij niet te verenigen met het Offer van Uw Zoon, omdat geen enkele daad zuiver is!
Doch als Ik u in Mijn Handen neem, zal Ik u omvormen om Hem op de verhevenste wijze aan te bieden om zodoende het doel te bereiken waartoe gij geboren zijt.
Voor alle leden van Zijn Mystiek Lichaam moet gij deze genade en gunsten zien te bekomen, zodat alle volkeren over de gehele aarde één worden en verspreid wordt over de ganse wereld.
Bid, dat Gods Rijk zal komen over de gehele mensheid met alles wat het bevat!
Vertrouw op God, want het is op Zijn uitnodiging en steunend op Mijn Verdiensten, zult gij eens deelgenoot worden van Zijn Verheerlijking.
Om Gods Liefdevolle Bescherming te verkrijgen over al Zijn kinderen, om Zijn Bijstand te bekomen voor Zijn Kerk en Zijn herders hier op aarde, moet gij voortdurend roepen: "Heer blijf bij ons, want de nacht zal spoedig zijn intrede doen!" Zij die hun leven niet willen beteren of hun spijt niet betuigen over hun driften van nature, zij zullen de smaak der devotie tot Mij moeten missen. De wereld heeft vele uiterlijke vereerders, maar missen de ware liefde hiervoor. Daarom spoor Ik u opnieuw aan veel te bidden, maar dan wel met vertrouwen.
Nu de 40-daagse vastentijd zal aanvangen moet gij u toeleggen op meer versterving.
Aanschouw de Wonden van Gods Zoon en verberg u in de Wonden Zijner Voeten om Hem overal te volgen, ook als de weg onbegaanbaar is! Verberg u in de Wonden Zijner Handen om al uw doen en laten te heiligen en de eer van God door deze handeling te bevorderen. Verberg u eindelijk en alleen in de Wonden van Zijn Hart om Hem alleen lief te hebben en te beminnen.
Elk offer is u groot ter oorzake uwer zwakheid, maar gering in vergelijking met Zijn algehele Wegschenking. Aan de Voeten van Jezus durft Magdalena haar eertijds zo trots hoofd niet meer op te heffen. Maar onverschillig voor alles verliest zij de gasten uit het oog en bekommert zich niet wàt men van haar denkt. Zij is algeheel gericht op haar Meester en doet haar belijdenis harer schuld mèt het ernstige besluit boete te doen voor al haar zonden én haar groot verlangen spreekt zij uit, vergiffenis te verkrijgen over al haar zonden. Het volmaakt berouw is bitter als de droefheid en zoeter als de liefde.
Zij kust Zijn Voeten, een handeling die het kenteken is van een vurig en dringend gebed.
Wanneer gij Mijn kinderen na een begane misslag niet vergeeft en de barmhartigheid niet bewijst, zult gij het Goddelijk Woord, Dat Jezus tot Magdalena sprak moeten missen en niet zult vernemen van Hem: "Ga in vrede, uw zonden zijn u vergeven!"
Hoe gelukkig zult gij zijn, als gij de bitterheden van het leven met een onverstoorbare zachtmoedigheid in uw harten zult bewaren.
God behandelt u niet met een ogenschijnlijke strengheid, maar Hij vergeeft als gij getrouw blijft in uw belofte, door ze telkens opnieuw te doen uitspreken.
Drijf uw bedreven fouten in uw geheugen terug en herinner u de vele en ontzaggelijke grote Genaden welke gij steeds ontvangt.
Is het niet uitsluitend het werk Zijner Barmhartigheid, dat gij nog niet verloren zijt?
Hij is altijd bij u en zou Hij u één ogenblik uit Zijn Goddelijk Oog verliezen, dan hebt gij altijd nòg Iemand waarop gij kunt terugvallen, n.l. Zijn Moeder!
Al zoudt gij geen enkel woord kunnen spreken, evenals Magdalena, dan zouden àl uw zonden vergeven, maar ook vergeten zijn, als gij uw spijt betuigde met een eerlijk en oprecht hart. De Heer kijkt niet terug op uw goedgemaakte fouten.
Hij denkt zelfs geen ógenblik meer aan de dagen toen gij Hem door uw ontrouw hinderde.
Toon Hem de gevoeligheid van uw hart, dat Hem dierbaarder is dan de tederste woorden.
Vergeet en vergeef elkander bijzonder op hele moeilijke momenten. Zeg bij jezelf, maar dan uit de grond van uw hart: "Vader vergeef het hun, want zij wisten niet wat zij misdeden"!
Nà zulk een uitspraak kunt gij u in alle kinderlijke verlangens, maar met eerbied vleien aan de Borst van deze Goddelijke Pelikaan, zodat gij Zijn Bloed kunt drinken, dat van Liefde stroomt uit Zijn geopende Zijde.
Wanneer gij deze woorden leest zal de voorbereiding van Zijn Lijdensweg spoedig aanvangen.
En gelijk een kamer vol met bloemen een prachtig aanzien geeft, zo is ook het Hart van Mijn Welbeminde Zoon bezaaid met kleurige Vergeet-Mij-Nietjes, die gij iedere dag kunt plukken.
Vergeet echter niet, dat bloemen licht en water behoeven, laat ze daarom niet verdorren. Maar ook de tere bloempjes, opgesloten achter de deur van een groot beminnelijk Hart, vragen liefde en toewijding. Zij zullen u voldoening geven als gij ze onderhoudt met liefdesverzuchtingen en ze besproeit met tranen van overwinnende bitterheid en berouw!
Kom, de tijd is kort! Maak uw hart gereed, zodat gij rusten kunt als de dageraad teneinde is!
De Heer zal u allen de Genade verlenen om uw misslagen door berouw en liefde te herstellen!
Ga dan en doe gij ook zo!

 

24 februari 1980 - 01.00 uur in Carolus ziekenhuis - Vaak is het gelukkiger om jong in vrede te sterven, dan oud met een ellendig leven te eindigen.

Mijn kinderen, bent gij of één van uw dierbaren ziek, vraagt gij het eerste ogenblik om genezing te bekomen. Gij kunt moeilijk afstand doen van deze aarde, omdat deze wereld zovele dierbaren bevat die om u heen zijn.
Hebt gij er wel eens over nagedacht of er ook maar één ogenblik bij stilgestaan, dat een lang leven niet altoos beter, maar weleens de zondenschuld doet opstapelen?
Wees daarom altijd bereid, dat men u zó bevindt, dat u altijd gereed bent! Dit zeg Ik u niet om af te schrikken, doch alleen als Moeder u te blijven toespreken het goede proberen te doen. Want degene, die probeert, is steeds op de goede weg!
Meen niet als gij in uw vroegere fout steeds hervalt, dat Jezus of uw Moeder niet meer van u houdt.
Waarom blijft de Goede Herder dan altijd een open oog houden voor het schaapje dat telkens een andere kant op wil? Zijn Wij er dan niet om u te beschermen? Is het dan niet voor u verschrikkelijker te sterven, dan zo nog langer te leven?
Men vraagt zich dikwijls af: Waarom moet dit jonge leven zo plotseling worden afgebroken? Omdat zij gelukkiger zijn in vrede te sterven, dan met een ellendig leven te eindigen. Toch wil dit niet zeggen, dat alle jonge levens daarom zo vroegtijdig moeten heengaan.
Ook vraagt de Heer vaak offers, want moet de een zijn leven geven, kan dit een waarschuwing betekenen voor de ander om een ander leven te leiden.
De ene zijn dood kan voor de andere overwinning betekenen!
Weinigen worden weliswaar door ziekte verbeterd, zoals anderen, die eens weer verre pelgrimstochten maken, zelden heiliger worden.
Ge vraagt zich wellicht nu af, wat moeten we dan doen?
Moet Ik nu steeds blijven spreken: "Kinderen bidt, want de wereld staat er slechter voor als ooit geweest is"!
De mens zoekt het geluk op aarde, wat heel goed te begrijpen is, maar ook moet ge aanleren, dat elk kruisje, al is het nog zó klein, een grote waarde heeft in het Oog van God, tenzij het met onwil gedragen wordt.
Dank de Heer telkens voor de nieuwe morgen en loof Hem als gij die avond ervan ook hebt gehaald!
Veel goeds kunt gij doen terwijl ge gezond zijt, maar wat gij in ziekte zult kunnen is bidden om kracht en gelatenheid.
Lijden duurt lang als het zwaar valt, maar hebt ge er wel ooit bij nagedacht, dat een eeuwig lijden geen einde meer kent?
Beter is het nu bijtijds te zorgen en anderen goed te doen, dan te wachten tot anderen u daarin voor zijn. Wees toch steeds de minste, even zoals Ons Kind te Nazareth, Die de Koningszoon is en was, doch het Zich niet liet aanzien. Houd u steeds als vreemdeling, als een reiziger, die zoeken blijft waar de beste schat verborgen ligt. Het is beter zich nu te reinigen dan dóór te gaan op dingen die ge niet begeren moogt.
Hoe meer ge uzelve spaart en uw zinnelijke lusten opvolgt, hoe zwaarder gij hierna gestraft wordt. Leer derhalve nu een weinig te verdragen, want hoe zult gij dan de eeuwige pijnen kunnen doorstaan.

De waarheid zal u leren, dat gij niet tweemaal algehele vreugde zult kennen, want als gij hier door het leven gaat zonder tegenslag, doch enkel en alleen geluk uw deel zijn, zult gij later niet regelrecht de eeuwigheid ingaan om met Christus te heersen. Vrees echter noch dood of oordeel als gij al de Geboden onderhoudt!
Wie vindt het moeilijk als hij weet er een eeuwig loon mee te verdienen? Blijft gij getrouw en ijverig in het goede, God zal u dan ongetwijfeld het overvloedige vergelden!
Als gij alles neerlegt in de Handen uwer Moeder zult gij gereinigd worden van alle eigenliefde.
En met welk een welgevallen zal de Heer ze dan aannemen, want Zijn Moeder zal Hij nimmer iets weigeren. Ik zal u krachtig aansporen om alles te zien en te vinden in uw Schepper!
Wanneer gij na een vermoeiende dag u ter ruste wilt leggen en gij kunt met uw beste wil niet uw gebeden tot aan een goed einde brengen, vraag dan of uw Engelbewaarder uw lofprijzing de Vader aanbiedt en of hij elk uur van de nacht de groetenis brengt aan de Vader, Die alles heeft voortgebracht, vraag hem de groetenis te brengen aan de Zoon, Die met Zijn oneindige Liefde voor u, de Hemel wagenwijd heeft opengezet en tenslotte geeft hem de groetenis door aan de H.Geest, Die op Zijn beurt de Tempel van de Allerheiligste Drieëenheid groeten zal.
Als gij zich noemen wilt trouwe dienaar van de Moeder Gods neem dan dit van Mij aan: dat gij niet alleen Godvruchtige oefeningen doet, maar ook alle handelingen ernaar richt, teneinde uw Schepper volmaakter te dienen en te verheerlijken, welke gij het beste kunt verrichten in vereniging met Mij!
Luister dan naar het Woord wat Jezus eens sprak: "Evenals een woekeraar nooit vrijwillig de gelegenheid laat ontsnappen om nieuwe winst te bekomen", zo zal Ik nog veel minder toelaten, dat een enkele gedachte van u, noch een enkele beweging, waarvan de liefde de drijfveer was, zonder voordeel van uw zielen blijft.
Als een ziek kind verlangt zich aan de borst van zijn moeder te vleien, waarom zou dan de Grote Geneesheer Zijn Heilige Moeder niet die Kracht verlenen, dat Zij alle lijden weg kan nemen?
Als gij de Tranen en Angsten zoudt bezitten die Ik gekend heb om de angsten en het verlies van Mijn Kind in zulk een doodstrijd, zoudt gij ze bij elkaar brengen en ze doorgeven aan de Vader met te zeggen: "Leer mij Uw Heilige Wil kennen, maar ook met liefde aanvaarden"!
Vraag de draagkracht en draagwijdte van uw lijden van uw Moeder, want Haar verlangen is veel groter om ze u te geven, dan uw verlangen om ze te verkrijgen.
Durft gij in deze Vastentijd, die Heilig is, uw handen drukken om de Wonden van Jezus te verzachten, zodat Zijn Lijden hierdoor verlicht wordt? Wat doet gij zelve wanneer gij ergens pijn hebt? Brengt gij uw hand dan ook niet naar die tere pijnlijke plek? Kom doe er wat aan, eer dat Zijn Lichaam sterft van uitputting. Geef Hem geheel uw hart, dat Hij u ter leen gaf, geef Hem uw lippen om Zijn Wonden te eren en geef Hem uw ziel om alleen Hem te behoren, dan wordt Zijn Lijden dragelijker voor deze grove beledigingen der wereld!
Rust uit bij Hem, dan zal uw hart vol vrede zijn!

 

11 maart 1980 - 01.00 uur- Leer in Tegenwoordigheid van Jezus, de offers en het lijden, maar ook de bespotting hoog te schatten!

Omdat Ik voorheen gesproken heb, dat Ik vandaag tot allen spreken wil, begin Ik met te zeggen: Bemint elkander, maar dan ook elkeen!
Want wat maakt het voor verschil of men van je houdt of niet, ge bent immers allen kinderen van één en dezelfde Vader en Moeder.
Leer in Tegenwoordigheid van Hem, Die niets had waarop Hij Zijn Hoofd kon neerleggen, de offers en het lijden, maar ook de bespotting hoogschatten! Waak, terwijl gij uw lippen met Zijn Aanbiddelijk Bloed bevochtigt, over uw woorden en over uw zintuigen, opdat gij de Heiligheid van Zijn Leven moogt nastreven.
Jezus laat u niettemin uw zwakheid gevoelen, opdat gij nimmer zoudt vergeten, dat Hij de u verleende kracht op één wenk Zijner Almacht kan terugnemen en Hij u alleen nog maar door Zijn Goedheid staande houdt. Laat de Tegenwoordigheid van Jezus in uw gedachten niet zonder uitwerking zijn. In alle omstandigheden van uw leven is het mogelijk Hem nà te volgen, al is de weg vaak vol met distels en scherpe doornen!
Jezus luistert altijd naar het hart waarin Hij Zijn intrek heeft mogen nemen. Het spreekt eerbied en liefde uit tot Hem, als ge Hem liefhebt.
Het viel Jezus zwaar Zijn leerlingen te moeten verlaten toen Hij Sterven ging. Hij wist ook, dat Zijn afwezigheid hen in diepe droefheid zou dompelen en dat Zijn Dood een ijselijke leegte bij hen zou achterlaten.
Maar sprak Hij niet: "Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik zal steeds bij u zijn, want geloof Mij, Ik zal eens wederkomen al kan Ik nu nog niet altijd bij u blijven!"
Bewaar toch uw vrede, want in de geest ben Ik altijd om u heen evenals Mijn Moeder u nimmer als een weeskind achterlaat, zo verblijf Ik immer in u.
Ge vraagt u dikwijls af wanneer komt de tijd dàt Jezus wederkomt?
Als ge die datum wist was het voor u nog tijd om u dan pas als echte christen aan te passen en te zeggen: "Maria" of te wel: "Heer, ik hou van U", maar zou het dan niet iets egoïstisch inhouden, omdat gij dan denken zoudt, och er ligt nog een hele tijd voor me, dus ik kan beter eerst nog genieten van het leven.
Dacht ge, dat Jezus daarop wacht? Neen, Hij wacht nu al op u om u niet voor een ongelegen ogenblik te doen oproepen.
Wanneer zullen de zielen de Hemelse geur inademen zoals de lichamen behoefte hebben aan lucht. Want als benauwdheid in u is vreest gij al dat gij er in blijven zult.
Waarom zo'n vrees als gij je Moeder om je heen weet?
Als een klein kind ziek is, welke mens heeft het dan het liefste om zich heen? Ja, zijn moeder, want dat is degene die het dichtste om hem heen is.
Ga in de geest de Weldaden na waarmee God u op deze dag heeft overladen en gij zult moeten bekennen, dat zij eindeloos zijn. En hoeveel meer wil God de Almachtige Goedheid nog meer voor u doen om u voor te bereiden voor een gelukzalige toekomst!
Denk eens na, dat gij Hem er niet eens naar waarde voor bedanken kunt.
Breng u voortdurend in vereniging met uw Engelbewaarder en vraag hem of hij er zorg voor draagt, dat gij in voortdurende vereniging met hem mede de lofprijzing en eer uitroept die alleen de Vader van alle kinderen Gods toekomt.
De Goede God, Die u vanaf uw geboorte al heeft bemind, ja zelfs kende, voor gij de moederschoot mocht binnentreden, heeft u steeds met alle weldaden beladen welke Hij maar schenken kon.
En hebt gij ze aanvaard? Hoe dikwijls moet gij uzelve niet op fouten betrappen om maar niet te spreken over leugens of laster. Verwek daarom vaak door de dag, dat het u berouwt, dat gij Hem vaker beledigt dan uw gedachten gaan.
Als Ik u verzeker, dat Ik al uw gebeden, smekingen en verzoening wil aanbieden aan Hem, schenk dan je allergrootste vertrouwen, want welke gebeden gij Mij ook aanbiedt, Ik zal altijd voor u ten beste spreken. Vindt ge dit geen zoet vertrouwen als gij bedenken kunt, dat gij steeds verhoord zult worden als gij Mij alleen maar bij Mijn Naam roept?
Als Hij Zijn Kostbaar Bloed aan de Vader voor u Opoffert, kunt ge er verzekerd van zijn, dat gij door Hem niet over het hoofd wordt gezien, evenals het allerkleinste graankorreltje niet, als het maar in goede aarde terecht komt.
Blijf daarom zonder ophouden smeken om Zijn Genade die Hij iedere mens geven zal als hij maar een groot vertrouwen blijft stellen en nimmer wanhoopt.
Vraag ook om de Genade af te smeken voor al uw evennaasten, want weet dat dit een plicht inhoudt, de bekering der zondaars, de bloei en verheffing van de H.Kerk.
Vraag om bevrijding voor de allerarmsten, die zich op dit ogenblik nog bevinden in het vagevuur. Zij wachten op uw gebed, op uw steun, op uw liefde en gij zult het honderdvoudige er voor terugontvangen.
Durft gij met uw bezoedelde handen, een ijskoud en besmeurd hart, uzelve opdragen aan Hem, Die alleen behoeftig naar ware en warme vriendschap is? Als gij Zijn Smarten met de uwe deelt, zijn het draagbare wonden, want dan valt alles lichter.
Bedank Hem voor het Kruis, dat Hij voor u gedragen heeft, want ook onder die last drukten uw zonden op Zijn Schouders.
Ik zal toestaan, dat gij zich verbergt onder Mijn sluier, waarmee Ik Mijn droevig Gelaat bedekte en alle Tranen, die ik weende om Zijn Lijden, zal Ik dan met de uwe vermengen, zodat ze samenvloeien in de Kelk die voor Ons Beiden bestemd was, Hij, Mijn Zoon, en Ik, jullie Moeder.
Leg uw bevende handen in de Mijne en dan zal Ik ze oprichten naar Jezus om vergeving en berouw Hem aan te bieden. Zo kunt ge dan met de Koningin des Hemels en geheel het Hemelse Koor uw lippen in beweging brengen om Hem toe te zingen: "Ere zij Hem, Die de vrede op aarde bracht en Die ons verloste van de listen des duivels".
Dan zult gij met Mij u offeren naast een Hostie op de pateen en Hem loven en aanbidden met deze woorden: "Ik aanbid U Lieve Heer, omdat Gij Zich voor mijn zonden hebt laten slachtofferen"!

Dan vinden de woorden die elke priester uitspreekt, hun oorsprong in de noodwendigheden van de Kerk in Mijn Moederhart en aldus kunt gij dan toeroepen: amen, het zij zo!
Al zal uw geloof nog zo zwak zijn om alles te kunnen aannemen, zal Ik aanvullen wat er nog aan ontbreekt als gij bidt: "Kom mij te hulp Gij getrouwe Maagd, want mijn geloof is nog zo wankel en neem al mijn vertrouwen mee in Uw Heilige Schoot, Die de Zoon der wereld heeft voortgebracht"! Dan zal door de Kracht van de H.Geest Wat uit Mij geboren werd Zich opnieuw Offeren om u zaligheid en verlossing te brengen.
Want Hij Die zetelt aan de Rechterhand des Vaders heeft de Troon geplaatst aan de rechterkant voor Zijn Koningin, Zijn Moeder.
Hij zal wederkomen onder elke gedaante van Brood en Wijn en biedt Hem zo uw hart, dat Hem een veilige woonplaats bereidt, dan zal Hij u wederkerig een plaats gereed houden die u niet voor mogelijk houdt. Gij zult hiertoe waardig worden bevonden als gij de Geboden onderhoudt en al wat Mijn lelieblanke Handen Hem aanbieden, wordt door Hem genadig aanvaard.
Kom en zorg dat gij bij al deze uitverkorenen hoort.
Het is tijd van terugkeer naar de Vader. Daarom zal Ik u niet als wezen achterlaten, doch Mijn Geest zal altijd met u zijn.
Ik Zegen u allen.
Pater Pio en Ik reizen samen naar Hem, Die Ons gezonden heeft!

 

19 maart 1980 - 01.30 uur- Ook Vader Jozef verschijnt aan Elisabeth.

Vandaag ben Ik gekomen, alleen zoals ge Mij nu ziet. Vader Jozef echter kunt ge straks vóór Ons heengaan aanschouwen. Het is vandaag zijn bijzondere feestdag en daarom mocht Ik Mij in het rose vertonen.
Donkere wolken en vele smarten zullen neerkomen op de Kerk van Christus!
Doet daarom boete Mijn kinderen en bidt veel, want de demonen zijn al reeds lang zichtbaar in de Kerk van de Almachtige neergekomen! Doch als gij volop steunt met uw gebed, zal de Vader hulp zenden en deze zal zijn van Haar, Die de kop van satan zal verpletteren met de H.Michaël.
Ik wil u niet alleen tonen Mijn Moederlijke zorgen, maar u er duidelijk op wijzen, dat de Kerk duidelijk wondtekenen draagt, waaraan zij dreigt dood te bloeden, ja geheel te vervallen!
Maar zover zal het niet komen, want satan's macht kan dan wel groot zijn, maar die van Christus zal zegevieren.
De wonden waarover Ik jullie spreek, is de grote toename van de ontrouwe priesters en toch blijven zij God's gewijde mensen. Want zij zijn gekenmerkt voor eeuwig!
Nu zult gij misschien zeggen: "Wij kunnen toch niet alle noden van de wereld op onze schouders dragen?" Neen, dat kunt ge niet, maar luisteren kunt ge wel naar de nood van jullie Moeder, Die om hulp roept omdat de schepping des Heren in nood is. Bidden kunt gij toch, ja oprecht gemeend uit het diepste van uw hart.
De wereld lijdt honger en dorst, er heerst armoede in vele landen, terreur en diepe verslagenheid!
Nu zult ge wellicht zeggen: "Waarom geeft de Goede Vader dan hun niet te eten wat anderen in overvloed wegwerpen, zoveel zelfs, dat de dieren het niet aan kunnen?" Wat hebben die mensen dan aan bidden hoor Ik jullie al roepen. Zij kunnen beter geholpen worden, want gebed vult de maag niet!
Doch weet, dat de Vader u hoort en zal dan door uw smeking redding brengen. Hoe werden zij gevoed door het Hemels Manna? Was dit omdat het toevallig uit de lucht viel?
Neen mensen, de wereld is in nood en daarom is er veel gebed nodig. Doch ook hoeft een mens niet de hele tijd, uren achter elkaar Rozenhoedjes te bidden, want ook mediteren is spreken tot God en het dagelijkse gewone gebed wordt voor de meesten een sleur. Men hoort zelfs niet meer wat men bidt! Doch wanneer men van hart tot Hart spreekt verstaat Hij u beter.
Ook dan kan de nood gelenigd worden. Wanneer ge dan opnieuw in groepsverband bij elkaar zijt, laat dan eens zo nu en dan minstens 10 minuten de rust over de mensen komen, want dan zal hun bidden oprechter gemeend zijn.
Men kan zijn hart uitstorten en zó beter tot de Vader spreken, dan steeds maar uit pure gewoonte het ene Weesgegroet na het andere te bidden.
Bijna zitten de eerste weken van Jezus' Lijden erop, maar weet, dat het dan nog wel eens heviger kan worden.
De zonde is de grootste mensen-nood en daar zal Jezus en Zijn Moeder, het allermeeste aan mee helpen.
Hij is immers de Verlosser en Ik werd bij Zijn Sterven deelgenote gemaakt aan Zijn Verlossingswerk.
Vandaar dat Ik jullie behoed en bescherm als Middelares en Medeverlosseres van het algehele mensdom en niet alleen de Woorden bij Jezus' Sterven waren alleen voor Johannes toen Onze Zoon hem Stervend nog na riep: "Ziedaar Uw Moeder!"
Want zoals ge weet, Hij schonk alles weg, de enige getrouwen die Hem gevolgd waren tot aan Zijn Kruisdood!
En evenals bij de aanvang van de Schepping blijft de satan u vals te gebieden, ja tot vandaag nog te proclameren: Kom laat ons opstijgen naar de Hemel! Doch de Vader Die de Almachtige God is, zal opnieuw Zijn ontrouwe kinderen moeten toeroepen: "Als ge luistert naar zijn raadgeving zult ge terecht komen tot in de afgrond van de hel".
Daarom stuurt Hij Mij, Die u verdedigen zal deze slangen te vertrappen en met Mij alle Engelen des Hemels.
Ik zal komen met de Wijsheid van de Almachtige, met de Lieflijke Vrucht Jezus uit Mijn Maagdelijke Schoot geboren en met de Barmhartige Rijkdom van de Goddelijke Drieëenheid.
Bid en aanroep ook vaker de beschermer aan van de H.Kerk, Vader Jozef"!! Heel de Kerk erkent in hem haar patroon en beschermer.
Wanneer wij vandaag zijn feestdag vieren wil Ik zijn blijde en altijd tevreden figuur in herinnering brengen om hem meer te ontdekken en te beschouwen als de Vader van Ons Kind Jezus.
Nimmer komt hij voor, dat hij bang of schuchter is voor het leven! Integendeel zelfs, hij weet de problemen van de mens aan te pakken, al wordt hij ook aanbeden als zeer voorzichtige Jozef. Meteen daarna moet ge vernemen Getrouwe Jozef en Spiegel van Geduld en Voorbeeld voor de werkende arbeider!

De naam Jozef betekent: "God zal er aan toevoegen"! En God heeft aan het nederige leven van Jozef het leven van Zijn Maagdelijke Bruid en dat van Onze Zoon Jezus toegevoegd!
Hij kan zich de woorden die Ik uitsprak eigen maken: Hij Die Almachtig is, heeft aan Mij grote dingen gedaan. Jozef was inderdaad een gewone man op wie God heeft vertrouwd, omdat hij grote dingen tot stand bracht!
Hij wist van elke gebeurtenis die deel uitmaakte van Ons leven, te beleven en te geven, zoals de Vader dat van Hem wilde. Daarom looft de Kerk hem door hem aan te roepen dat hij rechtvaardig was.
In één woord, de rechtvaardige is degene die God bemint en deze zal, door Zijn Geboden na te komen, een dienst bewijzen om zó zijn hele leven te richten op de dienst van zijn broeders, zijn evenmensen.
De rechtvaardigheid moet van buiten uit ontstaan. Want het leven van Vader Jozef was niet zo gemakkelijk, want na angstige ogenblikken weet hij, dat de Zoon Die Mijn Onbevlekte Moederschoot bevatte, de Ontvangenis was geworden van de H.Geest. Toen Jozef dat hoorde was hij wel bevreesd, doch echter stoorde hij er zich niet aan. Hij nam er zelfs geen aanstoot aan, al lijkt dat wel voor jullie een raadsel.
Het geloof van Jozef wankelde niet toen hij van de Engel vernam, dat ook uit de Schoot van Zijn Maagdelijke Bruid een Kind zou worden geboren. Jozef gaf zich over in Gods Handen, maar is verder niet erop ingegaan om Zijn Bruid ook maar één vraag te stellen in die geest. Hij aanvaardde zwijgend!
Daarom Mijn kinderen ga tot hem als ge in grote nood verkeert, hij zou je beter nog kunnen zeggen dan Ik, hoe mooi de Werken Gods zijn. Blijf hem aanroepen en vereren, vooral vandaag. Ik zal hem van u allen gelukkig prijzen op deze feestdag, want de hele Hemelse Scharen staan rondom hem!
Kom kinderen, bidt in deze tijd van gebed, boete en geduld om vertrouwen en overgave aan de Wil van God in een bewuste aanvaarde gehoorzaamheid!
Geloof, hoop en liefde, dat zijn de drie deugden van Vader Jozef, waar elk christelijk leven om draait.
Soms spreekt men van liefde alsof zij een drang naar voldoening van zichzelf zou zijn of slechts een middel om op een pure egoïstische wijze de eigen persoonlijkheid aan te vullen.
Nu Ik over hem zijn liefde uiteenzette moogt ge hem nu zien met de eeuwigdurende Lelie van reinheid en trouw. Zijn liefde brengt vreugde met zich mee, doch het mag een vreugde heten die wortels in de vorm van een kruis heeft.
Zolang ge nog op aarde leeft kan er geen daadwerkelijke liefde zijn, zonder de ervaring van het offer!
Toen sprak St.Jozef: "Blijf de Woorden van Mijn Geliefde Bruid indachtig, want ware Zij niet geboren, dan was ik nimmer de Vader geweest van Ons Heilig Huisgezin!
Bemin Haar, want Zij alleen is waarheid en liefde!"
Toen sprak Maria: "Wij groeten u allen! Wij Zegenen u en wensen u de ware Liefde met een groetenis! Dag kinderen."

 

25 maart 1980 - 03.00 uur - Feest O.L.Vrouw Boodschap

Mijn dochter hier zijn Pater Pio en je Hemelse Moeder.
Je hebt de ganse nacht gewaakt, omdat het gewoonlijk dezelfde tijd is, dat We hier Ons Bezoek brengen. Ge hebt er goed aan gedaan om alles klaar te leggen. Alles wat gereed ligt zal dan ook een speciale Zegening ontvangen, omdat het de viering is van de grote blijde dag toen Ik van de Engel vernemen mocht, dat Ik de Moeder zou worden van Jezus de Verlosser der mensen!!
Op verscheidene plaatsen zal Ik vandaag Mijn opwachting maken om er het Woord te verkondigen aan de wereld, aan alle volkeren der aarde. Doch de tijden van de aardbol liggen ver uit elkaar, zodat Ik me dan ook op verschillende plaatsen zal manifesteren.
Het witte Kleed wat Ik nu draag is het teken van Mijn Onbevlekte Maagdelijkheid toen de Engel Mij de Boodschap bracht.
Mijn Mantel die gij ziet en een blauwachtige gloed vertoont, is met rood Sameet doorweven, het symbool van het a.s. Lijden van de Goede Week, die weldra weer zal aanvangen.
Vandaag viert de Kerk de herdenking van Mijn vruchtbaar begin om de Zoon voort te brengen, de Messias de Verlosser.
Ik gaf Mijn Ja-woord aan de Engel en op dàt ogenblik was Ik blij, maar toch ging er een siddering door Me heen, wànt Ik wist wat het betekende Moeder te willen worden van de Godmens Die zou komen om het gehele mensdom te redden. Het allereerste ogenblik gingen Mijn gedachten door Me heen, dat dit voor een Maagd toch niet mogelijk was. Doch de Engel stelde Mij gerust, want de H.Geest zou de Vrucht laten neerdalen in Mijn Schoot, Die ongerept was.
Ik wist op het ogenblik, toen Ik Mijn fiat gaf, dat deze Geboorte een heel andere betekende dan welke menselijke vrucht zich ook ontwikkelt in de moederschoot.
Ik was vol vreugde, maar wist geen dag, geen uur vooruit, waar Ons Kind geboren zou worden. Mijn fiat wat Ik gaf aan de Vader kaatste terug op Mijn Zoon, want ook Hij gaf vanaf dat ogenblik Zijn Ja-woord aan Zijn Vader.
Hij had, vóórdat Hij Mijn Moederschoot naderde, al met Zijn Goddelijk Oog gezien, welk Leven Hem te wachten stond. Maar Moeder en Kind waren één.
Eén Ja-woord, één in vreugde, maar tesamen in het Lijden.
Hij was reeds lang voor Mij en toch werd Hij opnieuw geboren na Mij en door de Vader in Mij.
Hij kwam slechts ter wereld om het Kruis te omhelzen, maar ook om hetzelfde Lijden midden in Mijn Hart te plaatsen, maar toch om Het te beminnen.
Was dat alles nodig vraagt gij Mij?
Inderdaad Mijn kinderen, Wij wilden niet, dat er ook maar een ziel verloren zou gaan. Daarom hebben Wij geleden, Hij met Mij en Ik met Hem. Ons Lijden was verenigd met elkander.
De Striemen - de Doornenkroon - de Hamerslagen, alles brak Mijn Moederhart en toch wilde Ik met Hem meelijden, Lijden om jullie te redden.


Doet daarom nu zelve boete en versterving voor al datgene wat Hij, Onze Lieve Zoon, voor u gedaan heeft.
Hij liet Zich geselen en kruisigen, een groter straf bestaat er niet, al meent gij misschien, dat Zijn Lijden niet menselijk geweest kan zijn, omdat Hij God was.
Ja zoals ge zegt, Hij was Het Die God was, maar Die Lijden zou als een mens die al het Lijden op Zich nam, omdat Hij evenals Ik Zijn fiat niet breken wilde.
Want Hij voorzag die verschrikkelijke straffen, die het mensdom treffen zouden als Hij Zijn Ja-woord niet vast zou houden.
Hij hield van u en niet van één maar van allen, bij Hem was geen verschil want alle kinderen waren Hem gelijk.
Ziet op naar het Kruis en mediteer hier eens over hoe of gij het gedaan zoudt hebben, als u voor die keuze zoudt gesteld worden.
Neen, geen enkele mens had Zijn Lijden kunnen of durven overnemen. En nog Lijdt Hij zonder einde, want elke dag worden er van de ene seconde na de andere doodzonden bedreven. Ja, de wereld is bedorven en de duivels slaan hun slag.
Kondet gij al uw gedane fouten maar ontnemen die gij de satan gegeven hebt, want wat zoudt gij een hoge debet-rekening vinden als gij in zijn strikken gevangen bleef.
Is het niet beter hier op aarde uw zonden uit te boeten dan ook maar één dag hiernamaals te moeten lijden. Wees blij als gij nu en dan een offer te verduren hebt, want ware dat niet zo, was dit een teken, dat God Zich niet meer om u bekommert, maar dat Hij u slechts beschouwt als een vreemdeling die geen recht heeft op de erfenis van Zijn Vader en daarom diens zorgen dan ook niet waard zal zijn.
Denk aan de Wonden van Jezus en ga eens na of gij al Zijn Smarten zoudt aankunnen en toch heeft Hij ze voor u allen geleden.
Hoort hoe Hij Zijn smartelijke kreet uitroept: "Zie naar Mij, Die onschuldig ben en beklaag u dan, gij die schuldig zijt".
Beklaag u nooit vrijwillig en mort niet over hen die gij Zijn uitverkorenen noemt, want weet, dat deze allen schepselen zijn waarvan God Zich bedient om ze te beproeven. Bidt en doet boete en probeer niet na te jagen wanneer er iets gebeuren zal, maar bereidt u voor, zodat gij altijd klaar bent om uw Meester tegemoet te kunnen treden.
Waarom worden er dagen bestudeerd, wanneer en hoe, er iets over het mensdom zal neerkomen?
Nu is het nog tijd om u aan te sluiten! Wat zoudt gij er aan hebben om het tijdstip te weten wanneer het vuur over de aarde zal neerkomen?
Wanneer gij daar naar zoeken blijft gaat de tijd toch door en dan zou het wel eens te laat wezen om alles nog in het reine te brengen.
Niemand kent dag noch uur wanneer de Engel u een andere weg laat inslaan, want weet, dat ge elke dag al op weg bent naar het einde. Waarom dan zo bezorgd om te weten wanneer het vuur over de aarde zal neerkomen?
Er zal u niets overkomen als gij kinderen Gods genoemd kunt worden. Denk eerder aan Jezus' Doodsstrijd aan het Kruis.


Dan zult ge daaruit leren terwijl de smart uw hart verscheurt, dat God uw ziel met een eeuwige Liefde bemint, dan zult gij het geheim der verzoening met Hem ontdekken; een geheim van eeuwigheid voorbereid, in de Menswording begonnen en in dit ogenblik door het Bloed van uw Verlosser Zelve bezegeld.
Wat kan Hij nog meer voor u doen? Wat hebt gij eraan als ge met één voet op de grond staat of met één vleugel de lucht in schiet?
Spoedig zult ge ontdekken dat een half mens niet staande kan blijven. Beween eerder uw onverschilligheid waarmede gij Zijn Goddelijk Gebod hebt ontvangen en laat uw liefde van uw hart nimmer doven, doch wek ze eerder op door de vuurgloed Zijner eeuwige Liefde en laat uw leven er voortaan de uitdrukking van zijn.
Komt kinderen, Hij heeft u Zijn Bloed gereikt, het uur zal weldra naderen waarin het werkelijk tot uw heil uit Zijn Wonden op de aarde zal vloeien als een stroom van Barmhartigheid.
Gij gelooft in God, geloof ook in Mij, Die één ben met de Vader, Hem in alles gelijk!
Mijn Hart houdt niets voor u verborgen, houdt gij niets verborgen voor de Priester die de plaats bekleedt van Jezus Christus.
In de Menswording heeft Hij de Schoot Zijns Vaders verlaten en is tot u gekomen om u de waarheid te leren. Hij Zelf is het Ware Licht, het eeuwig Woord Dat de wereld onderwezen heeft.
Zijn Leer door Zijn Voorbeeld bevestigd en met Zijn Bloed bezegeld, is de leidraad om tot het eeuwig Leven te geraken.
Komt kinderen, sluit u aan bij Uw Lieve Jezus in deze tijd van offer en gebed en dan zult ge trouwe volgelingen van uw Meester zijn.
Hoor, daar is Hij, Hij roept u! Ik zal u allen door de Kracht van de Allerhoogste Driewerf Heilige God Zijn Zegen doen toekomen.

 

1 april 1980 - 07.30 uur

Mijn dochter hoor naar Mijn Stem, want Mijn aanwezigheid zal van korte duur zijn!
Dit zal een week zijn van algehele verlatenheid. Want evenals de apostelen met vrees bevangen waren toen Jezus voor Pilatus stond, zo zullen ook Onze kinderen dagen doormaken van eenzaamheid, ja zich door God verlaten voelen.
Wellicht zal men Hem beoordelen als strenge Rechter, wat heden ten dage zo vaak voorkomt bij de mens. De ene geneest immers, terwijl de ander moet lijden.
Weet gij ook, dat de tijd er reeds lang is, dat velen Hem niet meer nodig hebben? Zij zelf zijn zo begaafd, waarom moet men dan bidden om nog meer te verkrijgen. Waarom moet men blijven smeken, terwijl de anderen geen ongeluk kennen?
Dacht gij niet Mijn kinderen, dat voor allen het uur der vergelding zal aanbreken!
Doch vreest echter niet, want als gij trouw blijft aan Zijn Geboden, kunt gij zich bij de gelukzaligen rekenen.
De Heer is u voorgegaan in het Lijden, lijdt gij dan met Hem mee en laat Hem niet alleen staan! Deze Woorden zijn een aanmaning tot plichtsbetrachting van uw Moeder.
Op Calvarië ontving de Vader twee Offeranden in ene opdracht. Want de eerste die deze smartvolle weg in Zijn navolging heeft bewandeld was Ik, Zijn Heilige Moeder!
Offer u met Jezus op door u over te geven aan al Zijn Beschikkingen, dan hebt gij niets te vrezen Mijn kinderen, want ook Ik heb dat gedaan. Ik heb Mij aan de Vader onderworpen aan de voet van het Kruis, wat betreft het Lijden en de Dood van Onze Welbeminde Zoon. De Smart die Mijn Hart doorvlijmde was niet in staat Mijn standvastigheid en onoverwinnelijk geduld aan het wankelen te brengen. Ik zweeg en uitte geen klacht om daardoor Mijn Smart kenbaar te maken. Ik probeerde zelfs Mijn Smart te verbergen door Mij te verenigen met Jezus in Zijn Offer, Zijn Smarten en Zijn Doodsstrijd.
Ik vreesde niets, want Ik wist, dat dit het Werk van de Vader was, alhoewel Mijn Ziel door droefheid overmand werd.
Kunt gij dan nog klagen Mijn kinderen en zijt gij niet met stomheid geslagen als ge Mij zo ziet staan onder het Kruis van Onze Zoon?
Bereidt u voor op het a.s. Lijden van Onze Zoon en laat u met geen vrees weerhouden van de Goedheid des Vaders.
Houdt u allen wel voorbereid als het uur zal aanbreken, dat de ganse wereld aan het sidderen brengt. Sluit u nu aan, voordat ge zich niet meer tot de Zijnen kunt noemen. Deel in Zijn Smart, dan valt alles lichter en weet, waar Ik in de huisgezinnen vereerd wordt, dat zij zich kinderen Gods mogen noemen.
Mijn tijd is gekomen, dat Ik wederom zal heengaan, doch weet, dat gij niet eenzaam zult zijn!
Ik Zegen u allen!

 

3 april 1980 - 01.00 uur - Witte Donderdag.

Mijn dochter ontwaak, want het uur is gekomen, dat gij naar Mij luisteren zult, omdat de Vader dit ogenblik gekozen heeft, dat Ik nu pas deze mededeling zal doen. Alles wijst er immers op, hebben vele van Onze kinderen voorspeld, dat er op 3 en 4 april van dit jaar 1980, bijzondere tekenen te verwachten zijn. Er zal op Witte Donderdag een vuurgloed over de hele wereld komen en men zal op Goede Vrijdag het Kruis met de Stervende Christus aan de Hemel zien! 3 April valt immers op Witte Donderdag en ná tien dagen zal de dag van het martelaarschap niet gevierd kunnen worden, omdat het immers op 13 april Beloken Pasen zal zijn. Alle tekenen wijzen erop dat het nu gebeuren zal, want zó spreekt de wereld. Wanneer Ik hieromtrent een uitspraak erover geef, zullen er velen onder u zijn, die zeggen zullen: "Waarom zou de Moeder Gods ons dat niet eerder hebben medegedeeld? Anders worden we bijtijds op de hoogte gesteld en nu laat men ons in een vertwijfelende onzekerheid! Ja, waarom denkt ge, heeft de Heer tot op dit ogenblik gewacht om uw Moeder deze Boodschap te laten mededelen? Omdat de meesten er reeds lang van overtuigd waren door Hemelse Boodschappen. Daarom is de tijd nu pas gekomen om op het allerlaatste moment te komen melden, dat deze dagen van de Goede Week gelijk zullen zijn als andere dagen. En omdat alles was nagetrokken, dat er zekerheid bestond omtrent de naspeuringen, vond de Vader de tijd rijp om u daardoor te doen overtuigen, dat waarlijk David's Zoon hier eens gevestigd zal zijn. Want door deze overtuiging zal men hierdoor het geloof vinden, dat hier de plaats is waar geen enkele valsheid schuilt. Ik heb gezegd in Mijn laatste Boodschap: "Houdt u allen voorbereid als het uur zal aanbreken, dat de ganse wereld aan het sidderen brengt". Daardoor willen Wij proberen om door zulke uitspraken alle kinderen te redden. En hoe zou dat het beste gedaan kunnen worden, denkt gij, Mijn kinderen? Doordat de waarheid het licht zal geven uit Mijn Boodschappen in het Hofke. Hoe vaak hebben er al op verscheidene plaatsen aardbevingen plaatsgevonden en kan men de dagen nog tellen wanneer er bliksem en vuur plaatsvond, dat elkeen dacht aan zijn laatste uur? Dacht gij kinderen, dat de mensen veranderen zouden wanneer men deze tekenen zag? Men was het spoedig weer vergeten, zoals elke ramp maar van korte duur de mens bij blijft. Neen!, de Heer geeft de tijd, dat iedereen de kans krijgt om zich aan te sluiten. Hij plant de wijnstok waar hij vruchten draagt en Hij zal de liefde laten ontstaan. Hij is Het Alles Overtreffende Wonder en Het Onderpand der Toekomstige Glorie. Hij wacht! Hij is rechtvaardig maar ook geduldig! Hij is het geheim van het geloof! Zijn Kostbaar Bloed heeft Hij op het Altaar nagelaten en Hij zal wachten om elkeen de kans te geven zijn leven te beteren. Hoe kan een Vader Zich gelukkig voelen als er vele van Zijn kinderen verloren zouden gaan? Ziet gij de wreedheden van de wereld niet en kunt gij de martelaren tellen, die boete doen om het behoud van vele zielen? Zijn deze tekenen dan niet genoeg om het waarde te geven voor het behoud van het mensdom? De Liefde van Jezus zal heersen over alle zielen, over alle huisgezinnen, over alle volkeren der aarde, waarvan Ik de Vrouwe mag zijn. Want ook bij het Sterven van Onze Zoon noemde Hij Mij Vrouwe en niet Moeder! En waarom denkt ge, heeft Mijn Zoon Mij op Zijn laatste Stervensuur aangesproken met: "Vrouwe, zie daar Uw Zoon"? Omdat Hij Zich bewust was, dat deze De Vrouw was, Die de kop van satan zou verpletteren. Uit de Mond van de Engel vernam Ik deze groetenis: "Gij zijt vol van Genade" en evenzo kreeg Ik Johannes tot zoon, die alle kinderen Gods vertegenwoordigde, want de naam van Johannes is betekenisvol n.l. Genade.

Ik was de Moeder van het Eeuwige Woord en ook nu Ik van Mijn Stervende Zoon vernam, dat Ik een geestelijke Moeder voor een andere zoon zou zijn, wist Ik dat Hij dan voor alle mensen een Broeder zou wezen! Herinnert gij u waarom dat Hij voor elkeen gestorven is, om u allen te redden, opdat allen één zouden zijn. Daarom kom Ik u allen om hulp vragen, een smeking, een liefdevol gebaar van medeleving voor uw medemens, uw broeder die in nood verkeert. Help hem staande te blijven, dan zal Ik uw steunpilaar zijn, waarop men vertrouwen kan! En als gij Mij kunt vertrouwen, geeft gij ook uw geloof aan God, de moegestreden Jezus, Die voor al Onze kinderen geleden heeft en gestorven is. "Gedenk mij in Uw Paradijs", sprak de moordenaar en op hetzelfde ogenblik gaf Jezus Zijn Ja-woord. Ook jullie wordt dat gegeven, maar vraag er dan zelf om, dan zult gij vreugdevol het eeuwig Leven genieten! Ga in vrede, opdat gij de weg moge volgen, die Hij u is voorgegaan! Groet allen en zeg, dat Ik elk verlangen ken. Als zij trouw blijven, zal ook Ik Mijn belofte houden! Ik zal u allen Zegenen! Dag kinderen.

 

6 april - 03.00 uur - Hoogfeest van Pasen.

Elisabeth kom! Al valt het opstaan misschien ook moeilijk. Ik heb je nodig om Mijn Woord te brengen onder de mensen, want dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt, laten wij daarom jubelen! Hoor het Engelengezang van het vreugdevolle Pasen! Zing met heel het Hemelrijk een lofzang van dankbaarheid en liefde!" En alles wat uw Hemelse Moeder aan Liefde kan bevatten vervulle de onmetelijke ruimte van uw harten. Mijn kinderen, wanneer gij nog kunt zeggen, dat ge bidden kunt, behoort gij onder de duizenden, die God heeft uitverkoren. Ga dan onder de hoede des Hemels en met Het Bloed van Jezus op uw lippen en Zijn Liefde in uw harten, al uw plichten als kind van God vervullen en door uw voorbeeld luid verkondigen, dat Jezus, in u verrezen zijnde, met Zijn Geest uw gedachten bezielt. De gedachte aan Zijn Tegenwoordigheid drukke het zegel op al uw handelingen, ja zo, terwijl gij met de mensen spreekt, dat al uw gedachten naar de Hemel gericht zijn. Ja het Tabernakel en de Hemel zijn het vooral, die uw blikken moeten boeien zonder ophouden. Want Jezus in het Tabernakel onder de sluier der geheimen in de diepste stilte verborgen, zal eerst in de Hemel de Grootheid Zijner Macht en Zijn eeuwige Schoonheid openbaren. Ga niet heen zonder u bij de gedachten aan uw nietigheid diep te vernederen, opdat Gods Genade overvloedig in u wone. Jezus Christus verloste de wereld door Zijn ontberingen te Bethlehem en door Zijn Offer op Golgotha en uw Moeder werd deelgenote in het Verlossingswerk door in de armoede van Mijn Zoon te delen en Mijzelf te offeren onder het Kruis. Laat dit beider Offer in u allen worden voortgezet door liefde en toewijding van uzelve voor uw medemensen. Gij kunt in waarheid tot de Engelen, Die het Lichaam van Jezus in u aanschouwen, zeggen: Dit is Het Vlees van mijn vlees, evenzo moet de Verrezen Jezus van u kunnen zeggen: "Dit is de voortzetting van Mijn Offer"! Overweeg dit Woord van het Evangelie: Zij gingen met vrees en grote blijdschap weg! Mogen de Mededelingen van uw aller Hemelse Moeder onwillekeurig een zekere vrees inboezemen om de nabijheid van God, Die gij ontwaart, dan zullen zij met vreugde overtroffen worden. Want alles wat van God komt verblijdt de ziel. Jezus is waarlijk Verrezen gelijk Hij voorzegd had. Het geloof vermeerdert de hoop; uwe natuur haar oorspronkelijke bestemming indachtig, springt van blijdschap op bij de gedachte aan de verrijzenis en de eeuwigheid uwer zielen, te groot voor deze aarde, gevoelt zich hier als opgesloten in een enge ruimte, ver van God, in ballingschap. In de ochtendstilte van een lentedag heeft de van Heerlijkheid stralende Ziel van Jezus Zich nauwelijks met het Lichaam verenigd en is Hij ternauwernood uit het graf Verrezen of Hij denkt eraan om Zijn vrienden te troosten. Niet aan de Hemelse Heerscharen toonde Hij Zich het eerst, maar aan hen, die Hem op aarde lief en dierbaar waren. Jezus is ten opzichte van u steeds onveranderd gebleven. Zijn Goedheid in het Allerheiligste Sacrament is dezelfde als vroeger, Zijn Toewijding daar is even groot. Ik verander niet! zegt Jezus in de H.Schrift. Ook van u verlangt Hij geen uitwendige tooi als gij ook ter H.Tafel mocht naderen, maar eenvoud, vrijheid des geestes en reinheid van ziel en liefde! Hoor in uw binnenste de Stem van Jezus. Hetzelfde wat het Evangelie verhaalt, herhaalt zich iedere dag in de zielen die met volhardende ootmoed, berouw, maar vol ijver en toewijding tot de Tafel des Heren naderen. Wees gegroet!, aldus spreekt God tot eenvoudige schepselen. Nooit tevoren had uw Goddelijke Verlosser iemand zo minzaam toegesproken. Geen wonder, want de mens is vrijgekocht, hij heeft zijn oorspronkelijke grootheid teruggekregen, ja zelfs overtroffen. Het Heilig Sacrament is ingesteld!! Ziet gij op uw beurt in de arme mens het beeld van Jezus Christus en het uwe! Beschouw hen als uw wezenlijke broeders! Daar Zijn Liefde Zich mildrijk uitstrekt tot u allen, zult gij van Zijn Heilig Hart leren, hoe gij uw naaste moet liefhebben en verlangen zult hoe gij hem te hulp komt in zijn lijden. Indien gij om uw geluk te begrijpen een vergelijking nodig hebt, werp dan een vluchtige blik op de wereld! Alles slaapt nog in de schitterende woningen harer aanhangers, gelijk te Jeruzalem alles in diepe rust was, toen Jezus de vrouwen, die Hem op Calvarië gevolgd waren, Zegende. Of uit een ander gezichtspunt, alles rept zich, alles beweegt zich voor de zaken, voor het vermaak en wellicht voor de zonde.

Komt toch Mijn kinderen en geniet van de rust om alleen met Jezus te zijn! Niets stoort het zoete onderhoud met Hem, dat alleen door de Engelen wordt waargenomen. O, zet de beschouwing van uw Goddelijke Meester nog een wijle voort! Hoe langer gij bij Jezus blijft, des te moeilijker valt het, zich van Hem te verwijderen. Voor u is Hij nimmer afwezig. Nimmer laat Hij u wachten, altijd is Hij voor u allen genaakbaar, altijd aanwezig. Door geheel uw leven heen beschermt Hij u met Zijn Genade en uw laatste akte van geloof zal eens overgaan in de verrukkelijke aanschouwing Zijner Goddelijke Schoonheid. Houd u verenigd met Hem en wees steeds voorbereid door geheel voor Hem te leven, dan zult gij gaarne elk offer brengen uit liefde tot Hem. Wat maakt het uit of de gehele wereld tegen u is, zolang Zijn Wil met de uwe overeenstemt, want niemand kan uw God van u ontroven. Als gij alles hier op aarde beschouwt en alle goederen, de vermaken en eerbewijzen, met één woord, alles wat de wereld u kan geven, met de eeuwigheid in de weegschaal legt, dan is het minder dan niets. Kom jubel en wees blij en dank Hem Zijn Verlossingswerk. Als gij nog met droefheid zijt overladen, ween dan bij Hem uit, rust uit aan Zijn Beminnelijk Hart, Dat u met een oneindige beminnelijkheid Lief heeft en gij zult u één met Hem voelen in vrede en alles overheersend geluk. Deze eenvoudige Woorden kunt gij allen begrijpen. Vernieuw gedurende uw bezigheden van tijd tot tijd een verzuchting, uit een hart dat liefdevol opziet naar Hem om Hem behulpzaam te zijn voor hen die behoeftig zijn. En wanneer men u onverhoeds zou vragen: wat doet gij?, gij antwoorden kunt: Voor Hem Die mij verlost heeft! Wat een vreugde voor Mij, jullie Moeder, maar vooral wat een eer voor God! Want geef de eer aan wie ere toekomt. Ik Zegen u allen door Mijn Verrezen Zoon Jezus! Kom kind ga wederom rusten, want deze nacht is korter dan andere. Dat je Engel je moge wiegen tot je insluimert geheel met Hem. Elisabeth: Maria mag ik U van allen groeten, danken en gelukwensen met Uw Zoon Jezus en bijzonder van Uw gebedskinderen! Maria: Ik zal aan dit verlangen voldoen en zeg hen: niets hebt gij te vrezen als ge Hem liefhebt in uw evennaaste! Dag kinderen.

 

26 april 1980 - 01.00 uur- Vraag uw medemens om raad en wees  nederig door die raad op te volgen!

Mijn dochter je rekende op Mijn komst. Hier ben Ik dan! De nacht heeft nauwelijks de oude dag achterwege gelaten, of het klokkenspel geeft de tijd aan, dat aan een nieuwe dag begonnen is. En opnieuw Mijn kinderen moogt gij zich verheugen, daar de Vader wederom Zijn Dochter Maria naar de aarde zond, maar nu als de Moeder van Goede Raad. Een spanne tijds ben Ik echter bij u om de Boodschap te brengen van de Vader. Maar Ik verkondig u, dat Ik ben en blijf een Moeder voor u allen! En wat mag dan wel deze Moeder verwachten van Haar kinderen? Niet alleen dat men inderhaast Haar Woord opvangt, maar dat men ook de tijd neemt om te willen luisteren! Bent gij zwakkelingen of behoort gij bij de onwilligen, dat uw Moeder telkenmale met waarschuwingen moet komen als Ik in uw midden vertoef? Hoort gij dan niet, dat Ik met een steeds krachtiger Stem tot u spreken moet? Wat denkt ge? Zou men dit nog spreken durven noemen? Is het niet veeleer een smeken? Geheel in God hervormd door Zijn Genade wil en doe Ik niets, wat ook maar enigszins in strijd mocht zijn met Zijn eeuwige, maar toch onveranderlijke Wil. Hebt gij ooit gehoord, dat Ik tijdens Mijn aardse leven op de voorgrond trad? Dit voorkwam Ik omdat Ik vreesde, dat men zich van Onze Zoon Jezus zou verwijderen om u dan des te inniger aan Mij verbonden te weten. Tot verheerlijking van de Heilige Drieëne God moet en wil Ik Mij, meer dan ooit, laten horen! Want hebt gij een tijd gekend dat Ik vaker sprak tot de kinderen dezer wereld? En waarom dan wel zijn Mijn Bezoeken zo veelvuldig? Omdat Ik al Onze kinderen wil beschermen tegen de lage en valse listen des duivels. Want toen Ik alleen nog maar in de gedachten van God bestond, stortte Hij zoveel haat in Mij tegen dit aloude serpent, dat deze vervloekte vijand Gods Mij meer vreest dan alle Engelen en mensen tezamen. Als gij wilt luisteren naar Mij zoals ge zegt, luistert dan ook naar uw zuster of broeder! Neem ook de tijd voor hen om hun klachten niet alleen aan te horen, maar ook om deze wonden te helen. Want kunt gij alles alleen? Neen, want iedere mens heeft de andere nodig. Want hebt gij iets van naastenliefde meegekregen, laat haar dan aangroeien en verder tot ontwikkeling komen, doch laat ze niet verstikken. Zoekt elkander op en vraag uw medemens om raad! En als gij die verkregen hebt, volgt deze raad dan op en verwerp hem niet! Wees nederig, dan zult gij arm zijn voor deze wereld, maar rijk aan Genade, welke Ik u zal mededelen in overvloed. Als gij wilt luisteren naar deze Raad van Jezus' Moeder, zult gij ware apostelen genoemd kunnen worden, maar ook zijn. En dan zal de Heer in al Zijn Goedertierenheid, u de gave des Woords geven en u de kracht verlenen om wonderen te verrichten, door ziekten te bestrijden en de aartsvijand neer te vellen. En dan kunt gij zich in alle rust neervlijen en toch de zilveren vleugelen der duif bezitten om u daarheen te begeven waar de H.Geest u opwacht. Wanneer gij met enkelen bij elkaar zijt, maak dan eens tijd om de Rozenkrans te bidden, dan ontloopt gij de kans om uw broeder te beledigen, doch veeleer luisterend naar het mooie gebed met de stille wenk: En vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen vergeven! Houd u vast aan deze woorden, aan deze raad, zodat gij eraan vast kleeft zonder eigenliefde, maar zich ontplooit voor het Oog, dat hunkerend uitziet naar begrip en liefdadigheid. Geve God dat Hij u genadig zij! Mijn kinderen, uw Moeder moge u, door het Geloof, de Hoop en de Liefde behoeden en Zegenen met Gods Almacht en de Goede Raad van de Vrouwe Die aan alle volkeren behoort en Die u bescherming biedt onder Haar Torens, de linker- en rechtervleugel van de Toren van David! Zoek vrede en eendracht bij elkander en laat uw broederliefde hoogtij vieren, dan zal het Hemelrijk geen vreemdelingenschap voor u zijn! Blijf elkander de hand reiken, maar doe het nu, dan ontvangt gij Goede Raad, uw Raad van Sterkte en de Vreze des Heren! Dag kinderen.

 

11 mei 1980 - 08.15 uur - Moederdag.

Wat gij niet vermoedde Mijn kind zal jou nu overkomen. Gij zult Mij straks aanschouwen in het groene gewaad, de kleur van de hoop, die Mij het vertrouwen van Mijn kinderen uitbeeldt. Bij de meesten van Onze kinderen is het vandaag een feestelijk gebeuren, omdat er Moederdag gevierd wordt. Velen zijn dan ook gelukkig gemaakt met bloemen, doch op tal van plaatsen heeft men ook Mij bedacht met een zee van deze prachtige natuur. De kaarsen branden talrijk en in de vorm van het weesgegroet heeft men een stralenkrans gevormd, één van de mooiste attenties die Mij zijn aangeboden. Uit dank voor zóveel liefde kom Ik opnieuw met een Liefdevolle Boodschap! Nu kunt gij dan met de H.Elisabeth vol verbazing uitroepen: Vanwaar geschiedt mij dit, dat de Moeder des Heren tot mij komt! Kunt gij ooit de Grootheid van God of de reden begrijpen waarom Hij u met zo'n wonderbare Goedheid tegemoet komt door Zijn Moeder naar de aarde te zenden? 't Is wel een troostvolle waarheid, dat noch het gevoel uwer geringheid, noch een of andere zielsgesteldheid, welke dan ook, voor u een beletsel moet wezen om naar Jezus te verlangen. Hoe meer gij verlangt des te meer geeft Hij u. Gij verplicht Hem zelfs wanneer gij uit liefde tot Hem, uw gave in ontvangst geeft, dat Hij er u toch nog een grotere Liefde, die rijk is aan Genade, voor teruggeeft. Men zou Jezus onrecht aandoen, als gij zoudt weigeren Hem uit te nodigen. Kom, gij die Mij lief zijt! Ik heb u allen nodig om de liefde, die gij Mij vandaag geeft, te helpen overdragen naar Jezus. Want Mijn enigste maar vurigste wens, die Ik op deze dag u te kennen geef is, dat gij Jezus nog meer liefde kunt geven als die gij Mij toedraagt. Voelt gij de tederheid niet in je hart opwellen als gij alleen nog maar het woord Moeder in gedachten hebt? En als gij met een oprechte liefde uw lippen in beweging brengt om dat éne woord Moeder te willen uitspreken, kan het niet anders of ge voelt u getrokken naar haar, die u het leven gaf om uit te groeien tot een volwaardig mensenkind. Hoe groot zal dan wel alle liefde moeten zijn die gij Haar toedraagt, Zij Die u het Bovennatuurlijke Leven wil schenken. Telkens weer doet gij uw belofte, dat gij naar Mij luisteren zult. Aarzel dan niet langer en volg deze Raad op die Ik ook de gasten op de bruiloft te Kana gaf. Hoe werden zij niet met het eerste Wonder van Jezus beloond door op de bede van Zijn Heilige Moeder het water in wijn te veranderen. Zo zullen ook allen tot het einde der tijden de Zegen van de Hemelse Vader ontvangen die steeds geluisterd hebben naar de oproep hunner Moeder. Zeg tot de Vader, dat gij niet eens waardig bent tot Hem te spreken, maar dat gij dit Zijn Dochter overlaat Die met een zuivere Liefde uw verlangens zal aanbieden aan Zijne Majesteit! Zeg tegen Gods Zoon, dat gij niet waardig zijt Hem te ontvangen in uw woning, maar dat gij Zijn Moeder zult vragen Haar reinheid aan te vullen waarin gij weer te kort geschoten bent, zodat Hij in een gezuiverd hart Zijn intrek kan nemen en zeg dan tenslotte tot de H.Geest, dat gij Zijn Liefde niet durft aannemen, ja zelfs uw ogen niet durft opslaan naar een van Zijn Vleugelen, omdat gij herhaaldelijk terugvalt in zondigheid, maar dat ondanks uw vallen, al uw vertrouwen zal rusten op Zijn Getrouwe Bruid. Inderdaad, Mijn kinderen, ken Ik al uw gedachten en verkeerde neigingen en al datgene waaraan gij zich weer schuldig maakte. Zij, die Mij begrijpen verstaan deze Woorden, die een bezorgde Moeder richt tot Haar kind, dat telkens opnieuw zijn zwakheid aan Mijn Boezem legt. Weet, dat Ik niet doof zal zijn voor uw uitgesproken zwakheid, maar dat Ik eeuwig luisteren zal naar hen, die hun kleinheid bekennen, naar hen die spijt betuigen Hun Schepper wederom beledigd te hebben en Haar, Die zij opnieuw om Raad vragen, om Bijstand. Gij, die Mijn Woord kunt vatten, neem het aan en sluit ze op in het binnenste van je hart, opdat er geen plaats meer over zal zijn om het te besmeuren met onreinheid. Roept als gij in nood verkeert uw Engelbewaarder aan die de wacht zal houden bij uw ziel, gelijk een slaaf aan de deur van het Paleis van zijn koning, waar deze zich met de koningin onderhoudt, opdat geen boze geest zijn woning kan binnendringen. Laat de storm van het leven over u komen en wees niet bang, want voor de ingang van de poort waar gij u schuil houdt staat Michaël gereed met zijn zwaard voor de aanslag om de vijand verre van u te houden. Als gij in grote nood verkeert, richt uw verlangen dan naar Vader Jozef en hij zal al uw begeerten zuiveren om ze de Vader aan te bieden. Want hoe kunt gij met een onreine geest de Allerhoogste benaderen, de Engelen zouden sidderen en u de toegang tot Hem doen afsluiten, doch als Vader Jozef alles de Vader aanbiedt, wijken zij en verschaffen hem niet alleen toegang naar God, maar doen een beroep op Mij, omdat Mijn Bruidegom nadert, die alle gunsten van Onze kinderen aan Zijn Bruidje wil overdragen, opdat Wij het samen brengen zullen naar de plaats waar de H.Drieëenheid Haar Zetel heeft. Verontrust u daarom geenszins, want Wij zijn uw Toevlucht en zullen u behoeden voor elke onvolmaaktheid. Als gij de deugden van Vader Jozef en uw Moeder overweegt, zoudt gij zich kunnen indenken hoe de Heiligen zich uitputten en uitdrukken van bewondering om de Wonderen van Genade te verheerlijken welke de Heer in Ons heeft bewerkt.

Wanneer gij op deze Woorden let en de inhoud ervan leert begrijpen, zult gij de kentekenen van een volkomen toewijding en kinderlijkheid met een overtreffende graad van liefde verenigd vinden met het menselijke verstand. Van eeuwigheid sprak Jezus tot Zijn Vader: "Zie hier ben Ik, tot heil der mensen!" Geeft gij u dan geheel vóór Hem, in Hem en met Hem, opdat gij samen met de Engelen Zijne Majesteit loven. Nooit zal Ik Mij van u afwenden, trots uwe ondankbaarheid en uw gedurig vallen. Vallen is niet erg als gij weer probeert om op te staan, doch volmaakter heet het als gij u staande kunt houden. Leun dan tegen Mij, uw Moeder, want Ik zal u dan tegenhouden, zodat geen enkel kwaad u meer overkome. Maar probeer dan niet om Mij te ontvluchten of om los te laten, want Ik zal u blijven volgen! Want daar waar een kind heengaat, zal ook de Moeder zich bevinden. Wees wijzer en blijf steeds in Mijn nabijheid, dan zult ge alles beter aankunnen. Roep Mij bij Mijn Naam en het woord Moeder zal het Hemelgewelf doen sidderen! Ik Zegen u allen en blijf uw voortdurende Steun en Toeverlaat. Dag kinderen! God moge u allen Zegenen!

 

25 mei 1980 - 0.30 uur - Hoogfeest van Pinksteren.

Mijn getrouwe kinderen! Toen Onze Zoon Jezus de aarde verlaten had door Zijn Hemelvaart, werd op het eerste Pinksterfeest het Verlossingswerk bekrachtigd en bezegeld. Ge had verwacht, dat Ik Mij in het wit zou vertonen, doch zoals ge ziet koos Ik de kleur van de liefde, die op een zeer bijzondere wijze wordt toegeschreven en aangepast op de H.Geest en op de vurige tongen onder welke gedaante Hij Zich bij de apostelen vertoonde. Elke ziel die in staat van genade is, daar wil de H.Geest Zijn verblijf houden, want Hij kent al de verlangens van de mensen, maar ook zijn noden en verzuchtingen. Hij verlicht en sterkt al de opvolgers van de apostelen, bijzonder het Opperhoofd de H.Vader de Paus en helpt hem de Kerk uit te breiden en te bestieren. Hij is de beste Vertrooster en de zoete Gast van uw ziel. De Vader sprak: "Ik zal u een Helper zenden Die u alles zal leren en u telkens in herinnering brengen zal hetgeen de Heer u gezegd heeft". De apostelen waren enigszins teleurgesteld toen op Hemelvaartsdag de avond viel, want nu waren zij alleen, hun Meester was niet meer. Ze wilden bij Mij hun troost komen zoeken, omdat zij zich nog niet bewust ervan waren, dat ook Mij Zijn heengaan een leemte achterliet. Hij wordt genoemd: "De Vorst der wereld!" Hij Die Genade brengt, een rijkdom aan Wijsheid en Verstand. Hij was Het Die de zoete Vrucht bracht in Mijn Schoot om Hem te schenken aan de wereld, het ganse mensdom, elke generatie na generatie, aan alle volkeren der aarde! Geef nauwkeurig acht waar Gods H.Wil u heentrekt en richt naar de H.Geest al uw wensen en begeerten. Verplaats u in de geest van het laatste ogenblik uws levens, wanneer gij rekenschap zult moeten geven van al uw handelingen. Zijn netten zullen blijven aan die zijde waar Hij het werpt. Al uw zielskwellingen kunt ge het beste tegen beter weten in aan de H.Geest voorleggen. Zijn Liefdevol Hart zal het uwe doen vertederen en verlichten. Zelfs wanneer het schijnt, dat Hij u zal verlaten is het toch telkens weer Zijn Hand Die u geleidt. Houd daarom moed Mijn kinderen, want Hij zal met u zijn in de dagen der kwelling. Elke smartelijke ervaring in uw leven zal een schrede zijn, die u dichter door de H.Geest naar de Vader brengt. Hij alleen zal u het verlangen bevredigen waarnaar uw hart uitziet. Ook al is het uitgeput van grote nood en zielesmart zal Hij u steeds een genoegzame troost bezorgen. Hij zal uw binnenste ontsteken met een oprechte vurige Liefde! Jezus vroeg aan Petrus: "Bemint gij Mij meer dan deze?" Deze treffende vraag, die op elk ander ogenblik het hart van deze grote Apostel van vreugde moest doen kloppen, ten bewijze dat de Heer meer liefde van hem verlangde dan van anderen, drong nu als een scherpe pijl door zijn ziel. Deze, tot drie-maal toe gerichte vraag van Zijn Goddelijke Meester, na een kort geleden misdrijf, scheen de toewijding, door de apostel openlijk aan de dag gelegd, te betwijfelen. Jezus heeft deze vraag niet alleen tot Petrus gericht, maar Hij doet aan allen eenzelfde oproep. Petrus was de eerste in de belijdenis van het geloof aan de Verlosser, maar hij was ook de vurigste in de betuiging zijner liefde voor zijn Heer. Overweeg het derde woord van Petrus en pas het op uzelve toe door te spreken: "Gij weet alles Heer, Gij weet ook dat ik U liefheb!" Het Onze Vader heeft Jezus Zelf aan de mensen gegeven, doch het Weesgegroet dat het schoonste gebed is na het Onze Vader, is de volmaakste groet die gij uw Moeder bieden kunt. Want dit gebed doet Mij herinneren aan de komst van Onze Zoon door de Liefde van de H.Geest. Deze groetenis was door de Aartsengel Mij toegesproken en nà Mijn fiat zag Ik de H.Geest over Mij neerkomen. Zijn Vleugelen bleven wieken boven Mijn Gestalte en toen Hij Mijn Ja-woord vernam, streek Hij liefdevol neer om Zijn Bruidje geheel zachtminnend aan Zijn witzilveren Borst te drukken. Heeft de H.Geest in uw ziel niet de ware Godsvrucht geplant, zorg dan, dat gij er alle tijd aan besteedt om hem op te kweken, opdat Hij Zijn ware vruchten zal voortbrengen. Want daar het een levende Boom is wil Hij door één blik van uw ziel ontwikkeld worden en opgekweekt. Laat de vogelen echter niet nestelen in deze boom, want deze zijn de zonden die alleen al door hun aanraking een beschadiging aan de takken kunnen brengen, zodat hij breekt en tenslotte afsterft.

Als gij de Boom des Levens aankweekt, zoals Hij door de H.Geest in u geplant is, dan zal hij in korte tijd zo hoog opschieten, dat de vogelen des Hemels er hun verblijf in nemen, dan zal hij nog juist op tijd zijn vruchten van Genade voortbrengen. Gelukkig te prijzen is de ziel waarin zij tot groei en wasdom kwam. Maar veel gelukkiger is te noemen de ziel die de Vrucht Mijns Lichaams smaakt en ze bewaart tot aan de laatste dag van haar leven, om dan gelijk met haar en de H.Geest op te wieken naar de Allerhoogste, Die u allen geleiden en bestieren zal. Komt, prijst Hem Die Machtig is, want grote dingen heeft Hij aan Mij gedaan en eeuwigdurend blijft Zijne Barmhartigheid. Accénde lumen sénsibus, Infúnde amórem córdibus, ( Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt ), dan zullen allen binnen kunnen gaan in het Rijk van de Vader. Vanuit deze plaats zal Ik u Zegenen door de Kracht van de H.Geest en Zijn Liefde zal u overschaduwen. Dag kinderen! Elisabeth: Moeder, heel veel kinderen hebben mij gevraagd U te groeten. Maria: Om allen die Mij lief zijn zal Ik Mijn kostbare Mantel heenslaan om ze te bergen en te bewaren voor elke ongerechtigheid! Wij moeten gaan, Mijn Bruidegom wacht op Mij!

 

31 mei 1980 - 06.30 uur-

Mijn kinderen, zo spreekt de Heer: "Treedt vertrouwvol aan tot de Troon der Genade, want daar zult gij hulp verkrijgen die passend en rechtvaardig voor u is!" Jezus is Bemiddelaar tussen de Vader en de mens. Ik ben daarentegen niet alleen Toevlucht der zondaren, maar een Middelares voor u, wanneer gij ten einde raad bent. Als gij een weldaad bij de Vader wilt afsmeken kunt gij het beste deel verkrijgen als gij dit doet door eerst Zijn Dochter te laten bemiddelen. De Vader zwicht voor elk verlangen wat Ik Hem aanbied. Wanneer Ik voor Het Aanschijn van God voor u ten beste spreek, zal Hij alle verbolgenheid van Zich afwenden, omdat Mijn Aangezicht vol is van Genade. Elk kind zoekt naar zijn moeder wanneer het thuis komt en wanneer het haar niet opmerkt gaat het op pad om haar te zoeken, want zij begrijpt het kind, omdat het nog zo hulpeloos is. Daarom wenst de Hemelse Vader, dat ge eerst naar uw Moeder gaat, want Zij weet beter naar welke behoefte gij uitziet dan wie dan ook. Daarom zal men zich eerder tot de Moeder wenden dan bij de Vader. Daar, waar een vader zijn strengheid laat spreken, kan een moeder één oogopslag zelfs niet verdragen door een smeken. Doch laat uw verzuchting niet van korte duur zijn, want enerzijds probeert zij, hoe pijnlijk het ook bij haar overkomt, zwijgend toe te zien om daardoor het vertrouwen van haar kind te peilen. Zo zal het ook wel eens bij u overkomen alsof uw Hemelse Moeder niet te bewegen is, zelfs ongenaakbaar lijkt. Doch laat je daardoor niet ontmoedigen, want ge weet immers, dat Ik niet zonder je kan. Ik zal je steeds naar Mij toe blijven trekken, ook als gij zich door iedereen verlaten voelt. Keer dan terug in uzelve en luister naar wat je hart je ingeeft. Want de stem zonder klank in uw binnenste brengt je rust, kalmte, stilte en tenslotte vrede in je hart. Maar het doet je veeleer denken aan geborgenheid, vrij van alle ellende. Het doet je proeven de zuivere liefde, de betrouwbaarheid. Vertrouw daarom niet te veel op vrienden of bekenden, want zij zouden je eerder op een dwaalspoor kunnen brengen. Zoek troost en opbeuring bij uw Hemelse Moeder. al wil dit niet zeggen, dat je al je vrienden vaarwel moet zeggen of hun mening moet veroordelen. Als ge merkt, dat zij de waarheid niet in zich hebben, geef hen dan toch uw liefde. Ook al zoudt ge er geen wederliefde voor terug ontvangen, moet ge zelf altijd klaar staan met uw beminnelijkheid. Tracht Me te begrijpen door meer tijd te besteden aan Mijn Woorden! Neem ze in uw gedachten op en probeer Mij te verstaan. Voor elkeen is er een woord weggelegd in Mijn Boodschap; voor geleerden en ongeletterden. Ik heb ze zó uitgedrukt, dat er voor iedereen wat begrijpelijks in voorkomt. Je Moeder blijft op je wachten, want voor elk woord is Zij vatbaar. Zij wil altijd onderhandelen, bemiddelen. Maar neem dan alle tijd om Mij uit te laten spreken. Want al zal Ik Mijn Woord ook houden, altijd zal Ik Mij tot de Vader wenden om als Middelares voor u op te treden. Hoeveel Woorden heb Ik al laten neerschrijven en hebt gij ze ook met aandacht gelezen? Zo ja, dan zult ge toch moeten toegeven, dat ge Mij niet altijd hebt willen begrijpen. Het hoeft dan wel geen kwade wil te zijn, maar meer onverschilligheid, omdat ge het zelf wel uit zult maken hoe en welke weg ge volgen zult. Neen, als ge Mij verlaat, zult ge de veilige haven niet bereiken. Ik wijs u de weg naar het eeuwige Leven en zal u de gevaarlijke stappen doen vermijden. Ik zal u voeren op het pad der gerechtigheid! Ik zal u steunen indien gij op het punt staat te vallen of weer oprichten als gij lijkt uitgeput door u te laten gaan. Ik zal u berispen als een Moeder Die liefheeft. Al zou Ik u somtijds straffen, is het op een liefderijke wijze. Zou dan een kind kunnen verdwalen als het zijn Moeder als Geleidster heeft? Ik zal u de grootste weldaaad schenken door de Vader te bewegen Zijn gramschap te bedaren, omdat Ik de naam Middelares op elk van Mijn kinderen wil toepassen. Wanneer, zult ge misschien zeggen, zullen de Hemelse Boodschappen een einde nemen? Nimmer zal Ik rusten, teneinde gij u hebt overgegeven aan uw Schepper en al uw onvolmaaktheden hebt ingezien om dan uiteindelijk op de deur te kloppen van Mijn Hart. Ge hebt geen toegangsbewijs nodig, want de Gastvrouwe zal u met open armen binnenlaten en alles geven wat Zij bezit: Moederliefde. Kom, luister dan en zeg niet neen, want een ja-woord geven is niet moeilijk als ge alles van de zonnige kant bekijkt. Het is niet tegenstrijdig te noemen, als ge maar probeert de volheid in te zien van de Genade Gods. Ik zal Mijn diepe gevoelens van menselijkheid met u delen, dan zal al uw lauwheid met het gloeiende goud van de liefde versmelten en uw versteende harten doen vermurwen. Uw angst zal verdwijnen, maar uw hart zal verruimen om daar al de liefde op te sluiten die het bevatten kan. Middelares aller Genade. Hebt gij dat goed begrepen? Hebt gij er ooit bij stilgestaan wat deze drie woorden te betekenen hebben? Een Moeder Die steeds blijft vragen, Die alle formulieren invult als gij het maar met uw eigen bloed durft verzegelen! Ik zal een goede Moeder voor u zijn, een Middelares, een Voorspreekster en zal allen de liefde en het vertrouwen op God inboezemen! Moge God de H.Geest en Zijn Zoon, de Kracht van de Vader verkrijgen om u allen te Zegenen! Ik groet u allen, gij die uw dank en genegenheid liet overbrengen naar Mij! Dag kinderen!

 

5 juni 1980 - Sacramentsdag.

Op deze dag heeft Maria in het Hofke te Berlicum het volgende gebed
gegeven voor goede Priesters :

O Jezus, Eeuwige Hogepriester, aanvaard onze gebeden, die wij richten tot de Troon van de Allerhoogste, Driewerf Heilige God!
Gij kent immers het verlangen van de mensen om goede Zieleherders.
Stort daarom Uw Hemelse Gaven over hen uit, Gij Die hen geroepen hebt voor deze heilige taak.
Vervul het verlangen van vele jonge mensen om zich waardig te kunnen maken voor dit verheven ambt!
Bewaar elk van deze uitverkorenen onder de bescherming van Uw Goddelijk Hart, waar niets hen schaden kan!
Bewaar hun gezalfde handen onbevlekt, die dagelijks Uw Heilig Lichaam aanraken!
Bewaar hun lippen rein, die gekleurd zijn met Uw Kostbaar Bloed!
Bewaar hun harten, die verzegeld zijn met het verheven teken van het glorierijke Priesterschap.
Laat hen groeien in de liefde en trouw tot Uw Goddelijk Hart en bescherm hen voor de verleiding en gevaren dezer wereld, waaraan zij voortdurend worden blootgesteld.
Geef hen met de kracht over Brood en Wijn ook die Kracht over de mensenharten.
Amen.

 

13 juni 1980 - 19.30 uur - Feest van het H.Hart van Jezus en feest van de Rosa Mystica.

Mijn kinderen, omdat het heden twee bijzondere feesten betreft, wil Ik u opnieuw doen bewegen om allereerst Eerherstel te brengen aan het Goddelijk Hart van Jezus. Hij is immers Het Middelpunt van alle mensenharten. De Hemelse Vader heeft wederom Zijn welbehagen gesteld aan de verering, welke bijzonder deze maand Zijn Geliefde Zoon Jezus als Bron van Leven en Heiligheid aanspreekt. Weet, dat Zijn Mildheid voor u zonder grenzen is. Zijn Hart brandt als een gloeiende oven van Liefde tot u allen! Dit Liefdevol Hart, Dat door de H.Geest in Mijn Maagdelijke Schoot gevormd werd, wacht op u en hoopt, dat allen naar Hem hun smeekbeden richten om verzoening te brengen voor alle onrecht dat Hem wordt aangedaan. Zijn onmetelijke Liefde tot de mensen wordt vaak toch nog met een grote onverschilligheid en op de meest ondankbare wijze beantwoord. Probeer daarom door een vrijwillige boete niet alleen uw eigen minder goede daden goed te maken, maar ook die van hen, die steeds verder van Zijn Liefdevol Hart afdwalen. Geef Hem Eerherstel na uw belijdenis van al uw tekortkomingen en houd uw hart gereed om Hem daar een voortdurende verblijfplaats aan te bieden. Hij is Het Die het meeste recht heeft op de liefde van al Zijn kinderen. Want door de Wonden van Zijn Kruisdood en door de steek, die men Zijn Goddelijk Hart toebracht zijt gij geworden Zijn broeder en zuster. Hij liet Zijn Beminnelijk Hart doorboren uit Liefde tot u allen. Hij maakte geen verschil op het ogenblik van Sterven tussen goeden en kwaden, want op het allerlaatste uur van Sterven sprak Hij: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!" Kunt gij nu begrijpen welke Liefde Hij voor u overhad? Hij heeft omwille van u het Kruis aanvaard, ook toen de slagen Zijn Heilig Lichaam verminkten, dacht Hij nog aan u, want Hij voorzag de Verlossing van de mens door Zijn Lijden en Dood. Wie komt dan wel de meeste liefde en eerherstel toe? Hij, Die gekomen was om allen voor de eeuwige ondergang te behoeden en wat doet gij hier tegenover? Gij zult het met Mij eens zijn, dat gij er aan toe moet voegen: betrekkelijk weinig Moeder! Niets in tegenstelling wat Hij voor u heeft gedaan. En nog houdt Hij niet op alle beledigingen over Zich heen te laten gaan, omdat de wereld moderne opvattingen heeft. Als men de schone natuur met al haar groen en bloemen mag gadeslaan en er van genieten, hoe kan het dan, dat men dit alleen kan wijten aan de grond die gij vruchtbaar hebt gemaakt? Al sjouwt en ploetert gij de hele dag zonder Gods Zegen, dan zal er geen vruchtbaarheid mogelijk zijn. En hoe ziet gij naar het leven van de mens, die bij elke geboorte beschouwd moet worden als een wonder van Gods Almacht? De Wil van de Vader wordt nog zo weinig begrepen, maar nog minder Zijn Liefde tot Zijn schepselen!! Wijd u daarom vanaf heden bijzonder aan Hem toe, want Dit Hart is de Woontent van de Allerhoogste! Alle schatten van Wijsheid en Wetenschap zijn opgesloten in dit Goddelijk Hart. Hij is de Bron van Leven en Heiligheid en de Allerzoetste Verlosser van het gehele mensdom. Ik mocht Hem Mijn Maagdelijkk Lichaam aanbieden als een Geestelijke Roos. De meesten van u weten misschien, dat vandaag Mijn feest gevierd wordt als de Rosa Mystica, zoals Ik Mij vertoonde in de landstreek van Italië. Het land waar de H.Stad zich bevindt. Op talrijke plaatsen van de wereld kom Ik de mensen Mijn waarschuwend Woord brengen, doch velen zien dit niet meer als een Hemelse Genade, als een vooruitgang naar het streven van de Eeuwige Gelukzaligheid. Wees blij, dat gij nog wilt luisteren naar wat Ik u steeds voorhoud. Waarom Mijn Bezoeken steeds talrijker worden en zijn, is om de mens nog de kans te geven zich van alle onreinheid te ontdoen en zich voor te bereiden op de dag, dat Jezus opnieuw zal wederkomen. Doch niet lang meer zullen Mijn waarschuwingen blijven, want ook een Moederhart raakt uitgeput als Haar kinderen halsstarrig blijven voor Haar Goede Raad. Kom, sluit u aan als gij al zo ver gekomen bent om u algeheel over te geven aan de drang van Liefde die van uw Moeder komt. Zeg niet neen, omdat gij er het nut niet van inziet, maar laat u door deze Woorden voeren tot Hem Die u boven alles Liefheeft. Ook nu nog, ook als gij hardnekkig blijft voor Zijn inspraken die de Vader u door de H.Geest liet ingeven. Houd uw ziel zuiver en rein, opdat het Hart van Onze Zoon Jezus er steeds Zijn woonplaats moge vinden. Laat de wereld u niet misleiden, maar wend u tot het Hart van Jezus, Dat als een brandende fakkel het teken geeft van Zijn oneindige Liefde voor u. Kom, groei aan in eenheid en liefde tot elkander, dan kan het niet anders of Jezus is in uw midden, bijgestaan door de Moeder van Leven en Zoetheid! Ik zal Mijn Hand naar u uitreiken, maar sta dan op, dan zal Ik u voeren naar Hem Die alle liefde waardig is. Zegenen zal Ik u door Gods Grootheid en Liefde en door de Kracht en Sterkte van Zoon en H.Geest. Dag kinderen!

 

1 juli 1980 - 23.45 uur - Feest van het Kostbaar Bloed van onze Heer Jezus Christus.

Opnieuw kom Ik vandaag naar Mijn Hofke, doch nu om te spreken over de prijs uwer verlossing, die Onze Zoon met Zijn Allerkostbaarste Bloed heeft vrijgekocht. Door Zijn Kracht heeft Hij u van de kwalen van het leven willen bevrijden om zo door Zijn Doodsstrijd u allen deelachtig te willen maken op het geluk van het Eeuwige Leven in de Hemel! Daarom is Hij ook Middelaar van een nieuw verbond, opdat door de tussenkomst van Zijn Heilige Dood gij de eeuwige erfenis zoudt kunnen bekomen. Met welk een grote eerbied moet gij Jezus Christus ontvangen in de Gedaante van Zijn Heilig Lichaam en Zijn Kostbaar Bloed. Heeft Hij immers niet tot allen gezegd: "Kom tot Mij, gij die vermoeid en belast zijt en Ik zal er zijn om u troost te schenken!" Die Mijn Vlees eet en Mijn Bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem. Deze Woorden, zegt de Heer, Die Ik opnieuw weer tot u spreek, geven u geest en leven. Hij heeft ze uitgesproken, daarom zijn het de Zijne, maar het zijn ook de uwe, omdat Hij ze tot uw heil gesproken heeft. Neem ze daarom gewillig aan uit Zijn Mond, opdat ze diep in je hart geprent worden. Woorden zo Teder, zo Liefdevol, wekken zoetheid op. Aanbid Hem, uw Onzichtbare Schepper der wereld, Die Zichzelf ter beschikking stelt door Zijn Heilig Lichaam als prijs te stellen in het Aanbiddelijkste Sacrament. Want door deze Offerande wordt de Genade des H.Geestes geschonken, de verloren zielskracht opnieuw hersteld en de schoonheid, welke door de zonde bezoedeld was, terugbekomen. Hoevelen geven weing acht op dit heilvol Geheim, dat de Hemel met vreugde vervult en de gehele wereld behoudt. Maar hoe verblind en verhard is het hart van de mens, dat zulk een onuitsprekelijk geschenk niet meer acht, ja, zelfs tot onachtzaamheid vervalt. Maar toch zijn er nog vele goede Priesters en zo wordt Jezus op vele plaatsen Opgeofferd, opdat Gods Genade en Liefde tot de mens temeer uitblinke naarmate de Heilige Communie meer genuttigd wordt over de ganse aardbol. Dankt Hem Mijn kinderen, gij arme ballingen, dat Hij Zich gewaardigt u met Zijn Kostbaar Bloed te voeden en zelfs tot het ontvangen van deze geheimen met de Woorden uit Zijn Mond u uit te nodigen door te zeggen: "Komt allen tot Mij en Ik zal u verkwikken!" Deze dag van de herdenking van Onze Lieve Zoon is ten einde en een nieuwe dag heeft zich aangekondigd. Alles is stil en rustig want het is nacht, zelfs de vogels laten hun gezang niet horen en de duifkens hebben het kirren gestaakt. Deze nieuwe dag herinnert u, maar ook de bewoners van het Hemelrijk, dat Mijn nicht Elisabeth Mijn groetenis vernam toen Ik haar een bezoek bracht. En zodra Mijn groetenis haar in de oren klonk sprong het kind, dat zij verwachtte, zelfs van vreugde op in hare schoot!! Verheugt u, gij Mijn kinderkens en springt op van vreugde, wanneer God u met een kruis bedeelt, want het hoogste wat gij dan verwachten kunt is de Hemel. En God Zelf valt u ten deel zonder dat gij het weet. De wereld houdt u voor dwazen, zij bespotten u wellicht, doch laat hen begaan, want zij weten niet wat zij doen en zijn met blindheid en stomheid geslagen. Herinnert u, welk een invloed de Heer tijdens Zijn Leven op de zieken uitoefende, verlaat u op Zijn Macht en Zijn Liefde en geef u geheel over aan Hem.

Gij raakt het boordsel van Zijn Kleed niet zomaar even aan, maar gij bezit Zijn Hart. Want Jezus Zelf is altijd in u, Hij slaat u gade, Hij bemint u altoos, ook als gij Hem niet wederkerig liefhebt. Kwel uw geest niet om al uw verlangens uit te willen drukken, want een reine ziel spreekt zwijgend tot Hem. Wees niet bang voor angsten en zielskwellingen, want Ik zal alle vrees uit uw harten verbannen. Ik zal het openen en verruimen om u met de vreze der kinderen Gods voort te doen gaan op de Weg der Geboden, die Mijn Zoon gegeven heeft. Ik zal het doen overvloeien met een zuivere Liefde, zodat gij niets meer te vrezen hebt voor Hem Die Liefde is. Verneder u diep als gij Hem mocht beledigen en strek met kinderlijke eenvoud een hand naar Hem uit, dan zal Hij u geruststellend vastgrijpen en u niet meer laten gaan. Hij zal u oprichten, zodat gij zonder ontmoedigd te worden tot Hem zult blijven gaan. Neem Haar dan, Dien gij Uw Moeder noemt, als Voorspreekster, maar óók als Middelares, dan zal Zij u alle liefde en het vertrouwen dat gij Haar schenkt op God inboezemen. Komt gezegenden Mijns Vaders, met uw Moeder aan het roer van uw schip hebt gij niets te vrezen, want in Haar zult gij vinden een ster die Haar licht verspreidt waar gij het anker licht. Moge Gods Rijkste Liefde over u allen neerkomen met de zoete dauw van de Heerlijkheid Zijner Liefde. Dag kinderen!

 

9 juli 1980 - 07.30 uur- Koningin van de Vrede en O.L.V. ter Wonderen.

Men verwachtte, dat er toch zeker vandaag een Boodschap uit de Hemel zou komen, want immers vandaag wordt op talloze plaatsen de feestdag gevierd als Koningin van de Vrede, maar ook O.L. Vrouw ter Wonderen. De meesten zien dan ook uit naar een bovennatuurlijk gebeuren. En hoort men bij toeval dat de artsen geconstateerd hebben, dat het ziektebeeld van deze mens plotseling een ommekeer heeft teweeg gebracht, waar ook doktoren verstomd van staan, dan wordt er gesproken van: Ja, de Wonderen zijn de wereld nog niet uit! En waarom zouden zij de wereld uit moeten zijn? Christus is nog zoals voorheen, altijd en overal! En steeds blijft Hij weldoende rondgaan. De ene hoeft alleen maar te roepen: "Heer, Heer help mij!" Terwijl de anderen jarenlang gebeden hebben. Hoe komt dat, vraagt men zich dan af, dat hij of zij wel geneest en ons laat de Heer maar in de steek? Het hoeft niet altijd te liggen aan het gebed, maar aan uw karakter. Doet gij wel genoeg voor uw medemens? Hebt gij wel voldoende liefde en begrip voor uw evennaaste? Of denkt ge bij uzelve: "Och elke mens moet maar voor zichzelf zorgen en God voor ons allen!" Deze uitroep wordt heel vaak gebruikt. Als de ene mens de andere helpt, wordt dit gebaar als een schakel gevormd en past ook altijd in elkaar. De ketting blijft steeds zoeken of er nog een schakel te vinden is, want de band van eendracht en liefde moet groeien! Men kan er nog meer tegenkomen, die hulp nodig hebben. En zo wacht de Heer totdat ook gij de nood gelenigd hebt. De ene mens wordt met rijkdom overladen, de andere met talenten, maar alle twee moet men ze goed weten te benutten. Want niet alleen het eerste moet men toepassen op zijn medemens, ook van het andere wordt verwacht, dat gij er gebruik van maakt deze gave met anderen te delen. Met andere woorden, iemand te gaan helpen waar nodig is. Soms spreekt men over: "Ik heb geen tijd!" Waarom zo'n drukte? Is het omdat u zo'n drukke praktijk hebt? Wees dan nimmer moe en breng hulp waar of die nodig mocht zijn! Deel van uw talenten, zodat ook anderen van u leren kunnen. God heeft ze u geschonken om ze goed te gebruiken, maar niet om er bij te rusten. Ook Hij, Die u dit alles gegeven heeft, kent geen rust. Altijd is Hij bezig met de mens, want overal wordt er een beroep op Hem gedaan. Want als ge Mij aanroept om verhoord te worden, dan gaat uw verlangen uit naar God! De Vader, Die Goedertieren genoemd wordt, zal Zijn Dochter toch immers niets weigeren? Neen, Hij zal Mij geen enkele gunst onthouden als het ook Zijn Heilige Wil is! Mijn verlangen is gelijk aan het Zijne. Ik heb geen begeerte buiten Hem om. Enkel en alleen doen Wij alles overeenkomstig. Wel wordt van de ene mens een groter offer gevraagd dan van de ander, doch in feite wegen zij even zwaar. Wel wordt er vaak op mensen gewezen, die niet bidden en ook niet ter kerke gaan, maar dat hij meer geluk heeft dan wie ook. Dacht ge, dat hij kon doen wat hij wil? Zal er van hem niet hetzelfde gevraagd, neen geëist worden, dan van jou Mijn kind? De Heer laat hem zijn vrije wil, doch niet voor altijd. Ook dit schepsel zal eens rekenschap moeten geven wat hij met zijn gave of zijn rijkdom heeft gedaan. Hij kon niet bidden, had het nooit geleerd, maar had wel een hart gekregen om te delen! Elke mens bezit liefde als men niet verblind wil zijn. Hierbij hoeft ge uw ogen niet wijd open te sperren, want in elke naaste omgeving wacht iemand op u! En als ge hem niet zien kunt, omdat het licht uit uw ogen is, hoort ge hem roepen. Mocht ge ook het gehoor verloren hebben, dan blijft er toch een hart over, dat gevoelig kan zijn voor de noden van uw evenmens. Mocht ook dit hart niet gevoelig zijn, dan bent gij een arm mens, dan kan men u beklagen. Want weet, dat gij een harde Leermeester hebt al is Hij de Goedheid Zelve, al wordt Hij een Liefdevolle Vader genoemd, Hij heeft een Hart, Dat boven alle liefden uitstraalt, maar datzelfde Hart is verhard door Rechtvaardigheid. En wie niet luisteren wil naar deze Woorden, Die Ik gesproken heb, zal af te rekenen hebben bij de oordeelsdag! Ook noemt gij Mij Koningin van de Vrede! Zou uw Moeder alleen deze Vrede moeten schenken. Gij kunt zorgen, dat er overal rust en orde komt als ge bij jezelve begint. Kijk niet naar wat je buren doen, maar zie naar je eigen manieren en probeer aan te vullen als ge voelt, dat de maat van de liefde opraakt. Sta niet stil, want de tijd is kostbaar! Wel moogt ge genieten als ge aanvoelt, dat ge voldoening hebt over al je goede werken, over het gebed, maar vooral over de liefde. Want waar liefde heerst, daar hoeft men niet te smeken om vrede! Als men dit laatste woord op zichzelve kan toepassen zijn er geen oorlogen meer, is er geen armoe, doch ook geen lijden. Dan is men gekomen op de plaats waar God heerst. En daar alleen is liefde, vrede, eenheid en geduld, maar bovenal de zalige rust! Men mag van het leven genieten als men maar deelt van zijn eigen geluk. Dan pas is er de vrede, dan ziet men de wonderen en vindt men de ware geest van eendracht. En als ge dit alles bekomen hebt, voelt ge de liefde in u. Opnieuw roep Ik, neen smeek Ik dan: Geef elkander de hand en hou die vast om Hem nooit meer los te laten! Dan zal alles nieuw worden en samensmelten tot éne ware offergeest, één van hart en één van liefde! De Heer, Die allen Liefheeft, Zegene u! Maar houdt Zijn Hand dan vast om Hem nimmer te laten gaan! Dag kinderen!

 

2 augustus 1980 - 06.45 uur- Het lijkt of Mijn kinderen het moede worden om Mij aan te horen.

Opnieuw ben Ik teruggekeerd naar de aarde. Ja, zonder ophouden blijf Ik Mijn kinderen aansporen toch te luisteren naar een Moederhart, Dat in alle talen spreekt. Op vele plaatsen ben Ik steeds bezig om het Woord van God naar alle windstreken van de aarde te richten. En toch lijkt het of Mijn kinderen het moede worden om Mij aan te horen. Ieder van u persoonlijk hoeft maar naar één Moeder te luisteren, maar Ik daarentegen hoor uw stemmen als het ware door elkaar. En toch blijf Ik met genoegen luisteren als gij Mij roept! Ook al zoudt ge Mij elke minuut, neen iedere seconde, om hulp smeken en zo hard als uw stembanden het toe lieten Moeder roepen, zou Ik bij elke klank je willen benaderen en je liefdevol antwoorden: "Hier ben Ik!" Elk moederhart vraagt immers toenadering, smeekt om aangeroepen te worden. Hoe zoudt ge dan kunnen zeggen, dat Ik je niet meer hoor, want dat ook de Hemelse Moeder er niet altijd tegen zal kunnen, als er steeds een beroep op Haar gedaan wordt. Ik zal er zijn als ge Mij nodig hebt, maar laat dan de hoogmoed geen hoogtij vieren, zodat ge beweren zult het wel alleen af te kunnen. Waar blijft de ootmoed? Elke mens heeft de ander nodig. Ook Ik verlangde naar Mijn Zoon en Onze Zoon wederom naar Mij. Want sprak Hij niet tot Zijn Vader toen Hij Zich geheel alleen waande: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Ge Mij verlaten!" Hij wist dat alleen Zijn Vader Hem helpen kon, want Hij had Zichzelve als Lijdende Mens ten Offer laten brengen, totdat Hij na dagen van grofste beledigingen en het allerbitterste Lijden nog kon zeggen: En zie de Engelen des Hemels waren talrijk om de Dodenwacht te houden bij hun Heer. Vader in Uw Handen beveel Ik Mijn Geest. Want de Vader wilde, dat ook aan Zijn Zoon deze laatste eer gegeven werd. Daar lag Hij dan in het koude kille graf! Alleen enkele soldaten hielden de gedwongen wacht daar ze bang waren dat men Zijn Lichaam zou wegnemen. De Vader liet het toe, dat ook nog na de Dood van Zijn enige Zoon niemand over Zijn uitgemergelde Ledematen zeggenschap had. Doch niet lang meer zou de naakte waarheid Hem in zijn greep houden. Want zie, God zond Zijn Engelen om Hem tegemoet te treden en de grafsteen weg te rollen. Het ganse Koor van het Hemelse Jeruzalem, ja elk Hemels Wezen werd als een Bode van God naar de aarde gezonden om het Alleluia te zingen. De Engelen waren er om hun Heer te vergezellen. Ze brachten Hem naar een afgelegen plaats, zodat niemand Hem bij de eerste aanblik herkennen zou. Mijn kinderen, zegt ook gij niet bij wijlen: Wie zal mij de steen afwentelen? Wie zal de pijnen en mijn droefheid wegnemen? Wie zal mijn eenzaamheid opfleuren? Waarom die eenzaamheid en waarom moet lijden zo lang duren? De Verheerlijkte Verlosser ruimt alle hinderpalen uit de weg. Kom en ga naar Hem met een vastberadenheid. Want voor Zijn Almacht en Liefde moet alles wijken. Het is niet genoeg het graf van Jezus te willen gaan zien, men moet er in gaan. Het is niet genoeg Zijn Dood in overweging te nemen, men moet uit liefde tot Hem willen sterven aan zichzelve. Gaat u ooit een tempel binnen zonder het gevoel, dat Jezus daar te vinden is? Deze overweging alleen toont u reeds het onderscheid tussen de gunsten aan Zijn eerste leerlingen bewezen en die, waarmede Hij u overlaadt. Wel zijn er voor elke mens uren van beproeving, maar mor dan niet als het bij u misschien wat langer duurt dan bij diegene, die gij met de vinger kunt nawijzen. Want kunt gij op uw vingers natellen, dat uw lijden zwaarder is en eindeloos duurt, naar gelang dat van uw medemens? Ik zie het toch! zult gij zeggen, dat mijn leed veel zwaarder is dan het zijne of het hare! Hebt gij ooit de diepte gepeild wat Jezus geleden heeft? Neen, dat zal geen enkel schepsel gelukken. In de Genade die God u schenkt ligt somtijds iets plotselings, iets onverwachts, dat u moet beletten het vertrouwen te verliezen te midden der beproevingen. Wanneer gij een ogenblik ernstig nadenkt is uw lot ver te verkiezen boven dat van de Heilige Vrouwen. Zij zagen de Engelen, maar tot u daalt de God der Engelen af! En de Engelen blijven u omringen. Heeft uw ziel zich nog nimmer als boven de aarde en diep bewogen gevoeld, wanneer gij dacht aan het geluk, dat u wachtte, uw God te ontvangen in de H.Communie, met Hem te spreken als met een vaderfiguur, als met een vriend? De Engelen schitterden van licht! Op Hen vielen de stralen van de Goddelijke Genade! Ook uw harten moeten bij Jezus blaken van het Vuur der Goddelijke Liefde. Bid Hem met aandrang om het met dat Vuur te ontsteken. Maak het zò, dat de Engelen, Die het Tabernakel omringen, uw gedachten en uw liefde steeds als een welgevallig offer de Heer aan kunnen bieden, tot op de dag, waarop uw ziel van alle banden vrij, met de Engelen de ruimte doorklieven om de eenmaal naar de aarde terugkerende Verlosser te vergezellen! Wacht, in deze gedachten verdiept, Zijn Komst af en bereid u voor om zoals de Engelen te zullen schitteren van licht en liefde. Als Koningin van de Engelen zal Ik u steeds voorhouden wat gij kunt doen om uw Schepper te mogen ontmoeten. Luister dan naar hetgeen Ik u gezegd heb en gebruik nimmer deze taal: "Waarom en waarvoor moet ik luisteren?" Wij zien nooit het einde van de kruisgang! Schep moed en vertrouwen en geef liefde, overal waar die nodig is. Als gij uw broeder een dienst wilt bewijzen, waarom neemt gij dan wel zijn vrije gift aan? Dit is niet de keizer geven wat ook hem moet toekomen. Zij, die Mijn Woord verstaan, zullen, als zij Mij liefhebben, Mij hiermee niet in de kou laten staan. Wederom is het uur gekomen, dat Wij op zullen stijgen naar de Vader. Wanneer Ik opnieuw een Boodschap zal geven voor allen, die zich Mijn kinderen durven noemen, kan Ik nog geen enkele mededeling over doen. De mens moet leren genoegen te kunnen nemen met Mijn laatste Woord. Want gelijken niet alle Woorden op elkaar, vragen zij niet allen naar liefde? Beoefen daarom eerst de naastenliefde, dan kunt gij terugkeren bij Mij om te bidden. Nu zal Ik allen Zegenen door en met de Goedertierenheid van de H.Drievuldigheid en in het bijzijn van uw Broeder Pater Pio. In de Naam des Vaders en des Zoons en des H.Geestes. Amen. Al de namen die gij Mij noemen wilt Elisabeth staan in Mijn Hart gegrift en schenk daarmede deze groetenis: Blijf elkander liefhebben! Dag kinderen!

 

15 augustus 1980 - 0.30 uur - Maria Hemelvaart.

Mijn dochter, gij hoorde het ruisen van een windvlaag. Dit was het teken, dat je Moeder wederom een Bezoek brengt. Nu echter hoort ge nog Mijn Stem, doch nog een spanne tijds en gij zult Mij kunnen aanschouwen. Mijn Kleed schittert als verblindend en toch zal het je ogen niet verhinderen om naar Mij op te zien. Het witte Kleed wat Ik draag doet je denken aan Mijn Onbevlekte Maagdelijkheid, wat het vereiste teken is om met ziel en lichaam te worden opgenomen. Toch zijn de mensen nog talrijk die niet geloven, dat Ik opgestegen ben met Ziel en Lichaam. Waarom zo'n ongeloof nog; ook als Ik u verklaar, dat Ik de waarheid spreek? Mijn getrouwe, in Mijn laatste Boodschap, die aan u allen gericht was, deelde Ik u mede, dat elke mens de andere nodig heeft. Zelfs Ik heb u nodig en niet één, maar allen! U was in de vaste veronderstelling, dat uw Moeder wederom vandaag zou komen met een Boodschap. En waarom dan wel kwam deze gedachte bij u op? Doet dit misschien denken, dat ge Mij toch nog nodig hebt om opnieuw weer enkele Woorden op te vangen wat goede Raad inhoudt? Gij hebt een Moeder in de Hemel Die niets anders verlangt dan, enkel en alleen, Haar kinderen het goede te leren. Ik bekom elke dag voor u een overvloed van Genade. Maar ook licht en sterkte die u helpen zal mee te werken om die Genade te verkrijgen. Door alle eeuwen heen zal Ik God steeds de grootste Glorie geven die toch alleen ook Hem maar toekomt. Doch ook Ik geniet niet minder, in alle eeuwen al voorbereid, het Hoogste Geluk, omdat Ik volkomen en in alles Gods H.Wil heb volbracht! Na Mijn Leven op deze aarde ben Ik door Mijn Schepper met Ziel en Lichaam opgenomen in die Hemelse Glorie. Waarom hebt gij vreze voor Hem Die u zoveel Genade geschonken heeft en u voor de zonden bewaard of er van bevrijd heeft? Die u het verlangen heeft ingegeven om zich geheel aan Hem te schenken. Gij kunt uzelve niet eens zoveel beminnen als waarmede Hij u Liefheeft. Vraag daarom steeds om die Genade, dat gij vurig kunt wensen wat Hem het aangenaamste is en het met wijsheid nastreven en stipt ook volbrengen. Smeek Hem, dat gij telkens met een ootmoedig hart die onzichtigen aan kunt nemen, die u in Zijn Naam de leer bijbrengen. Wees nimmer bevreesd voor uw Goddelijke Verlosser, zelfs niet na uw zonden. Want een te grote vrees hindert het gebed, dat de ziel is van onze omgang met Hem. Zij vernauwt het hart in dezelfde mate als het vertrouwen het verruimt. De bevreesde ziel bidt niet; hoe zou zij kunnen beminnen? Hoor Jezus steeds tot u spreken: "Kom tot Mij Mijn kind!" Hij is Goedertieren en Machtig. Zijn Liefde is veel groter dan uwe ellende. Hij kent al uw noden, maar ook Ik ken deze! Hoevelen zijn er onder u die durven beweren liever te sterven dan Jezus te bedriegen. Toch beantwoordt deze uitspraak niet altijd aan Zijn Liefde, aan Zijne verlangens. Indien gij echter terugdeinst voor Zijn Goedheid en Zijn Macht, zal Hij u Zelf geruststellen. Luister dan naar Hem met een groot geloof en een vermetel vertrouwen. In het Heilig Sacrament deelt Jezus de mensen niet Zijn Lijdelijk, maar Zijn Glorierijk Leven mede. Welk een Vaderlijke Goedheid! Hoe was het dan mogelijk, dat Zijn leerlingen aan deze Liefdevolle Woorden Hem niet herkenden, Wiens zachte en toch Machtige Stem zij zo dikwijls gehoord hadden? Hoe kon Hij, Die een zo tedere belangstelling jegens hen aan de dag legde een onbekende voor hen wezen? Beschouw het geheim hunner blindheid met vreze. Bezorgd voor de dingen des tijds, letten de leerlingen op niets anders dan op het besturen van hun klein vaartuig. Met het oog op het gevaar, dat hun leven te midden der golven bedreigde, was elk ander belang voor hen als niet bestaande. Is het niet evenzo met de mens? Jezus Christus spreekt tot uw harten! Gij ziet Hem op het Altaar en toch let gij nauwelijks op Hem! Alleen bekommerd om de dingen van dit leven blijft gij vaak doof voor de Stem van Jezus en ongevoelig voor Zijn Vaderlijke tegemoetkoming. Hij vraagt u enige voorraad op te doen voor de grote reis naar de eeuwigheid, die ook voor u allen eens aanbreekt evenals voor Ons. Op een zo'n lange tocht hebt gij Krachtig Voedsel nodig. Dat Voedsel is de Liefde Gods, de Bron van alle deugden! "Mijn kind", zegt Jezus, "hebt gij Mij lief?" "Zijt gij ootmoedig, zachtmoedig en geduldig? Bezit gij den geest van Godsvrucht en liefde?" Antwoord Hem in eenvoud en oprechtheid dat gij niets zijt, geen enkele deugd bezit, maar van Zijn Goedheid alles hoopt. Dan zal Hij u bevrijden van al uw tekortkomingen en u een plaats bereiden voor het schone Koninkrijk. Aan welke zijde zult gij uw netten werpen, aan de kant des Hemels of aan die der aarde? Gaan de tijdelijke belangen u meer ter harte dan de eeuwige? Neen, laat het tot zover niet komen, maar kom aan Mijn Boezem dan zal Ik u een plaats doen veroveren onder Mijn Mantel en u alle bescherming bieden waarnaar gij telkens uitziet. Kom kinderen zingt! Want de Heer heeft niet alleen aan Mij grote dingen gedaan, maar ook aan u, want het eeuwigdurend geluk ligt in uw handbereik. Volg Mij, dan is het niet moeilijk, want Ik zal het plaveisel reinigen waarop gij uw voeten zult plaatsen, dan zal de gang u lichter vallen. Onthoud deze Woorden!

 

31 augustus 1980 - 07.00 uur- Veelvuldige boodschappen zijn nodig ons te helpen een plaats te veroveren in het Rijk van de Vader.

Mijn dochter, opnieuw ben Ik gekomen om voor al Mijn kinderen een richtingwijzer te zijn. Reeds vele malen heb Ik hier Toespraken gehouden voor allen en toch word Ik onvoldoende begrepen. Waarom Mijn Bezoeken zo veelvuldig en langdurig waren, was om allen te helpen een plaats te doen veroveren in het Rijk van de Vader. Op aarde heb Ik een taak te vervullen om Mijn kinderen het goede steeds bij te brengen, dus kan men eigenlijk zeggen: "Onze Hemelse Moeder komt om zondaars te helpen!" De duivel daarentegen is er om de goede te verleiden, ja neer te drukken tot zij er aan toegeven. Aan de slechte mens hoeft hij geen tijd meer te besteden, die volgt hem immers toch. Niet lang meer zal Ik een vloed van smeekbeden gebruiken, want de tijd zal aanbreken, dat er geen vergiffenis meer mogelijk is. Daarom moet Ik dan ook vandaag een Woord van bemiddeling brengen, dat hard genoemd kan worden. Mijn kinderen, uit ervaring hebt gij begrepen, dat, wanneer gij Jezus eren wilt, gij om wille uwer ongerechtigheden, onwaardig zijt rechtstreeks en uit uzelve tot Zijne Oneindige Heiligheid te naderen, doch dat gij iemand nodig hebt die een Voorspreekster, een Middelares zal zijn tussen u en uwen God. Jezus zal u Toespreken met deze Woorden: "Hebt gij de nederigheid in u, ga dan naar Mijn Moeder Die Ik bij Mijn Kruisdood aan alle mensen heb gegeven en vraag Haar of Zij voor u zal bemiddelen als gij in nood zijt!"

Zij was Het en is in alle eeuwigheid Die Mijn Hart bekoort. Geve God, dat gij de H.Geest zult navolgen, Hij Die slechts door Zijn Bruid Zijn Genadegaven aan u mededeelt. Volg Gods Zoon na, Die enkel en alleen door Mij tot u gekomen is. Dan zult ge belanden bij God de Vader, Die er zorg voor droeg, dat de Moeder van Zijn Zoon, door Haar Ongereptheid, bij Hem bemiddelen kon voor al Zijn kinderen. Steeds vaker word Ik aangeroepen als Middelares, want men is ziek en wil genezing bekomen. Gij hebt zorgen en vraagt Mij uw lasten te verlichten. Gij verkeert in de grootste nood en vraagt Mij om Raad en Bijstand. Hoe dikwijls heb Ik u medegedeeld, dat Ik uw Steun en Toeverlaat zal zijn, een Troosteres in droefheid, een Toevluchtsoord voor hen die zoeken. Dit alles zal Ik u geven, als gij luistert naar Mijn smeken. Gij vraagt steeds naar het waarom, zonder bij uzelf de oorzaak te zoeken. Zonder in uw eigen hart te kijken of het ergens tekort geschoten is. Elke dag opnieuw somt gij uw goede daden op. Gij helpt uw evennaaste omdat ge weet, dat hij je hulp nodig heeft. Gij gaat op zoek bij de eenzame mens om troost te geven en enkele uurtjes een aangename sfeer te brengen. Gij vertroetelt de dieren, omdat zij verzorging nodig hebben. Gij geeft en deelt van uw bezittingen, want, dat is uw plicht. Ook bezoekt gij elke zondag nog de kerk, want dat wilt ge toch waarmaken door uw geloof; nog meer dan de noodzakelijke plicht houdt gij uzelve voor veel te bidden, ja dagelijks voor de meest verlaten zielen, voor de priesters om volharding en ook voor hen die zijn afgedwaald. Maar ook voor nieuwe arbeiders in de Wijngaard des Heren zet gij u in. Ook de H.Vader wordt nimmer door u vergeten. Dan zijn er nog zieken of mensen die het moeilijk hebben. Allen worden zij door u aanbevolen bij de Middelares aller Genade. Zij is toch ook immers een Moeder van alle mensen, waarom zou Zij dan niet luisteren als gij om Haar Bijstand smeekt? Bij al deze daden, die uw Moeder heeft opgesomd, zijn wel enkele goede bedoelingen die ook gij op uzelf kunt toepassen. Doch zoudt ge al deze handelingen metterdaad verrichten, dan bezit ge toch de oprechte liefde niet als gij uw medebroeder met een kritische blik bekijkt. Doet hij iets verkeerds waar gij u niet mee verzoenen kunt, moogt gij als waar christenmens toch hem niet bekritiseren bij uw medemens. Doet hij in uw ogen iets verkeerd probeer het dan tezamen in alle vrede op te lossen en maak hem geen verwijt bij uw vrienden of kennissen of misschien andere familieleden. Ook hij hoort er immers bij! Want zijn niet allen Mijn kinderen? Vele malen hebt gij een beroep op Mij gedaan aangaande uw gezondheid, uw zorgen, uw groot en intens verdriet. Wellicht heb Ik u Mijn Bijstand geboden, Mijn steun, Mijn belofte op een spoedige hulp. Maar mag Ik dan niet rekenen op een kind, dat Mij werkelijk liefheeft, op een kind, dat Mij eerlijk in de ogen durft te zien? Zeg niet, dat Moeder Maria dat niet zo serieus zal nemen.

Evenals Onze Zoon de rouwmoedige moordenaar een belofte deed om hem deelgenoot te maken van Zijn Hemelrijk, zo zal Ik voor u eveneens een Middelares zijn, maar onthoudt u dan van elke lastertaal. Als gij zonder zonden zijt moogt ge alsnog een eerste steenworp richten op hem, dien gij bekritiseert. Indien gij alzo door blijft gaan duwt gij uwen evenmens in de allernauwste straat waar hem de doorgang versperd wordt. Al de werken, die gij doet voor uw medemens, schijnen vaak flink besmet en in het geheel niet waardig genoeg om door uw Schepper aanvaard te worden. Als gij het vreemde gedrag van uw broeder ziet, probeer dan te zwijgen. Want als gij hem pijn doet, werpt ge de steen naar Mij! Het zit hem niet in alleen maar uiterlijke gevoelens en tekenen om hulp te bieden waar nodig is, doch veeleer bewijst ge hem een dienst om zijn roddelaars het spreken te beletten. De liefde beoefenen is, een goed woord over te hebben voor iemand in uw nabijheid, liefde in uw dagelijkse omgang. Wanneer zijn gedrag u niet aanstaat zeg het dan alleen tegen hem, doch laat geen derde hier weet van hebben. Het lijkt erop, dat men u beklaagt wanneer gij hiervoor medelijden opwekt, doch in feite zet gij uzelve in het daglicht wat zelfs voor de schaduw nog wijken moet. Wilt gij Mij aanroepen als Middelares, bemiddel dan eerst bij Mij voor uw evennaaste, dan zal het overige u zomaar worden toegeworpen. Verwonder u nimmer als Ik deze Woorden spreek: "Ik mag u de Zegen geven van de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest!" Uit Naam van deze drie Goddelijke Personen groet Ik u voor een lange tijd! Dag kinderen! Moge de vrede met u allen zijn!

 

7 september 1980 - 23.55 uur- Vaak wordt van ons verlangd, dat wij moeten doen wat wij niet willen en laten wat wat wij wensen.

Mijn kind, jouw verwachting was van dien aard om toch vandaag wederom Mij te mogen begroeten. Niemand of slechts weinigen begrijpen waarom Ik nu zo veelvuldig Bezoeken heb afgelegd. Men vindt dit een ongewoon verschijnsel en daaróm minder geloofwaardig. Tob u niet af in angstig navorsen of dit wel werkelijk een Boodschap is van Hemelse aard. Sinds lang Spreek Ik tot allen en zal er ook nog niet mee ophouden, tenzij de Vader anders bepaalt. Gij hoort niets en ziet niets zegt gij. Probeer om zonder deze gewaarwording zalig te worden. Daar uw hart het Altaar is waarop het Offer Zijner Liefde steeds wordt voltrokken zal het ook, indien het Hem aldus behaagt, het Altaar worden waarop het offer van uw wil tot volkomenheid gebracht wordt. Moet gij niet met schaamte bekennen Mijn kinderen, dat gij voortdurend troost zoekt bij de schepselen? Uw Moeder schenkt u méér dan een troostend Woord. Daar het leven van elke ziel veel kostbaarder is dan dat van het lichaam, moet gij u meer en meer gaan beijveren het te onderhouden. Zo dikwijls gij wenst kunt gij vuur nemen van een brandende fakkel zonder het licht ervan te verminderen, evenzo kunt gij door de H.Communie steeds nieuw leven putten uit het Hart van Mijn Zoon, zonder de gloed ervan te doen tanen. Elke schrede van iedere nieuwe dag, die men een geboorte zou kunnen noemen, zou u hopeloos tegemoet kunnen zien indien de Zon van het Heilig Sacrament de donkere wolken van droefheid niet uit je hart verdreef. Doch dan verwijlt gij bij Jezus met Wien gij in een zalige rust verenigd zijt, steeds gedachtig aan de eeuwige vreugde waar niets en niemand dit geluk zal verstoren. Wanneer een onderwijzer zijn leerling de wijsheid niet kan bijbrengen stuurt hij hem weg, omdat hij vindt, dat hij tekort schiet naar zijn woord te luisteren. Ik daarentegen heb al eeuwen gesproken tot velen en zal nimmer moe worden of rusten om u het goede bij te brengen. Een nieuw begin, een nieuwe lente, die steeds groeien in de liefde en uitdoven zal Ik proberen te voorkomen. Ik ken uw verlangens en heb uw menigvuldige verzuchtingen gehoord. "Wacht op Mij" zegt Jezus, "totdat het Rijk Gods komt!" Gij moet beproefd worden op deze aarde en in vele daden geoefend worden. Dan zal u troost verleend worden, maar geen volkomen verzadiging. Versterk u dan en houd moed, wat ook van nature u tegenstaat? Gij moet een ander mens worden! Dikwijls wordt van u verlangd, dat gij moet doen wat gij niet wilt en laten wat gij wenst. Wat anderen behaagt ziet gij slagen, maar wat gij begeert mislukt telkenmale. Anderen worden geprezen en zijn groot in het oog der mensen, doch over u weet men geen enkele goede daad en zal men zwijgen. Dan zult gij kunnen zeggen, dat gij een volgeling zijt, een trouwe dienstknecht. Er is nauwelijks iets waarin gij u zó moet afsterven als in het zien en dulden, wat tegenstrijdig is met uw wil. Vooral wanneer er iets bevolen wordt wat voor u geen betekenis heeft. Indien gij altoos uw geest wist te regelen, dan zoudt gij minder de gelegenheid hebben in zonden te vallen. Probeer opnieuw te beginnen als gij nog zoekende bent van welke kant het licht komt. De Spiegel der Gerechtigheid zult gij vinden en het gevaar zal moeten wijken als gij de Zetel der Wijsheid zoekt. Dan zal uw leven als herboren zijn! Begin vandaag en wacht er niet mee. Een schoner geschenk op Mijn Geboortedag kunt gij Mij niet geven. Laat Mij niet lang meer wachten, maar doe het nu! Want de tijd dringt! De dag is eerder ten einde vooraleer gij zich kunt vergewissen, dat hij reeds begonnen is. Aan elk begin grenst ook het einde. Zet daarom uw schreden in de vorm van de Voetstappen die Ik u naliet, dan zult gij veilig belanden. Want dan verplicht gij u niet op eigen wieken te drijven, maar zult gij bescherming vinden onder Mijn Vleugelen.

Als uw schreden naar de Heer nog jong en onervaren zijn, zal de teleurstelling van het leven hard zijn en vol bedrog. Indien Ik u niet beminde zou Ik u niet verzoeken zich te verenigen met Mij. De grondslag stellende van een blijvend vertrouwen op de Wil van Mijn Vader, Spreek Ik ook nu nog deze Woorden: "Doe alles wat Hij u zeggen zal!" Vraag aan Jezus uw Heer en Meester, dat Hij u het beginsel van een ware vernieuwing des geestes leert kennen. Gij zegt, dat gij elkander liefhebt? Waarom koestert gij dan voor uw medemens niet dezelfde liefde als waarmede gij uzelve bemint? Ik groette u voor een lange tijd, doch dit was het geschenk wat Ik verborgen hield tot Mijn Geboortedag. Jubelt u samen met Mij en wees altijd blij met een vrijgevig hart, dan zal het plaats bieden aan iemand die om bijstand vraagt. Elisabeth: Moeder mag ik U feliciteren met Uw Feestdag van al Uw kinderen? Maria: Op deze dag ontvangt eenieder, die Mij begrijpen wil, de Zegen van de Vader Die Mij geboren liet worden, de Zoon Die bij Zijn Sterven Mij het Moederschap voor alle mensen op de schouders lei en de H.Geest Die Ik Mijn Bruidegom mocht noemen. Ik dank en groet u opnieuw voor een lange tijd!

 

14 - 15 september 1980 - 23.40 uur - 14 : Feest van de Kruisverheffing 15 : Feest van Onze Lieve Vrouw van Smarten

Opnieuw betreed Ik deze ruimte om hulp te bieden aan hen, die het moeilijk hebben. Het is vandaag de herdenking van de Kruisverheffing van Mijn Zoon. De Kerk mag deze verering pas dan een feestdag noemen als de mens beantwoordt aan het doel van het Lijden van hun Zaligmaker Jezus Christus. Kruisverheffing, een betekenis die zinvol te noemen is. Als de mens begrip toont voor wat Zijn Heer en Meester gedragen heeft voor hem en wanneer diegene het offer aanvaardt voor wat de Vader van hem vraagt, kan men met recht spreken van een feestdag. Ik stond onder het Kruis van Mijn Zoon, Ik deelde in Zijn Lijden, Zijn Smart. Toch werden Zijn Pijnen er niet lichter onder. Integendeel, Hij zag hoezeer Zijn Moeder gebukt ging onder Zijn Lijden. Het deed Hem pijn óók nog het droevige Gelaat van Zijn Moeder te moeten aanschouwen, Die Hem zo dierbaar was. Daarom bad Hij ook: "Vader, neem deze bittere kelk van Mij weg!" Op hetzelfde ogenblik berouwde Hem deze uitspraak en liet er in alle oprechtheid op volgen: "Doch niet Mijn Wil, maar de Uwe geschiede!" Kruisoffer, Smarten, Droefenis, deze drie Woorden die één Lijden vormen. Een Woord, dat betekenis heeft op de Heilige Drievuldigheid: "Drie Personen in één Wezen!" Mijn kinderen, laat Zijn Lijden niet tevergeefs zijn geweest. Proef één druppel van die bittere walging die Hij heeft doorstaan. Hij wilde het, omdat Hij de mensen Lief had! Hij gaf Zijn Leven om u allen te redden! Hij stond Zijn Leven af, opdat gij leven ontvangen zoudt in Hem en met Hem! Zou het niet als een verplichting op u rusten, wanneer bij het aanschouwen van het kruisje van uw Rozenkrans, gij Zijn Beeltenis vereert? Hoe zoudt gij zelve een beeltenis kussen van uw kind, uw moeder, uw vader of één van uw dierbaren, wanneer zij of één van allen voor u geleden hadden? Gij zoudt uw ogen niet meer kunnen afwenden en de beeltenis steeds bij u willen dragen. Gij zegt het: "ik heb U lief Heer!" Meent gij dit wel oprecht? Zo ja, dan moogt ge in liefde niet tekort schieten tot hen, die liefde vragen en u, ondanks uw afkerigheid, toch blijven beminnen. Doch laat uw liefde, uw beminnelijkheid, uw woorden van tederheid dan ook spreken wanneer gij ontvangt. Waarom moet men jouw liefde missen en waarvoor uzelve de persoon noemen die zoveel presteert? Waarom roemt gij op uzelve, terwijl ge de ander misprijst? Geef elkaar de liefde, die gij van uw Gekruisigde Jezus ontvangt. Deel in de smarten en het lijden van elkander, zoals Mijn Zoon en Ik die elkaar hebben gegeven. De dag van de Kruisverheffing van Mijn Zoon heeft plaats gemaakt voor de herdenking van de Zeven Smarten, die Ik doorstaan heb. Gij kunt ervoor zorgen, dat deze Smarten, al het Lijden wat Mijn Moederhart treft in vreugde verandert. Al de onmenselijke Folteringen van Mijn Zoon en al de Smarten die Mijn Hart ooit kende, is uw redding te noemen, wanneer gij luistert naar Mijn lange en veelvuldige Oproepen. Hoe kan het zwaar voor u vallen als gij Hem antwoordt: "ik heb U lief Heer!" De Calvarieberg vindt ge overal, maar ook de rijke Bron van Zijn Barmhartigheid vloeit op elke ziel. Werp een blik op uwe nalatigheid, dan zult ge Jezus' Liefde beter beseffen. De liefde tot elkander moet rein zijn, zoals Onze Liefde zuiver is voor elk van Onze kinderen. In Mijn laatste Boodschap groette Ik u voor een lange tijd. Doch een Moederhart zwicht voor Haar kinderen als het noodzaak kent. Talloze malen heb Ik u gewaarschuwd voor het gevaar, dat dreigt en hoevele keren hebt gij daaraan gehoor gegeven? Wanneer het u onwaarschijnlijk lijkt, dat Ik deze plaats bezoek om u via Elisabeth toe te spreken, heb Ik er wel begrip voor, dat gij dit niet of moeilijk kunt aannemen. Doch dat deze Boodschappen waarde en inhoud bevatten, kunt gij niet ontkennen. Zouden het volgens uw mening fantasiebeelden genoemd worden, dat Ik hier ter plaatse kom, weet gij voor 100% zekerheid, dat het tenhemelschreiend is in welke toestand de wereld zich bevindt.

Gij beklaagt zich, dat gij zoveel ellende om u heen vindt en dat niemand zich over u bekommert. Gij zijt zo goed voor hen in uw onmiddelijke nabijheid en wat ontvangt gij hier voor terug. Gij zorgt voor uw gezin, maar dankbaarheid wordt je niet gegeven. Waaraan hebt ge dat verdiend? Hebt gij uw Heer en Meester ooit horen klagen voor zóveel ondank van de mensen? Alleen een aanmoediging om u te beteren komt uit Zijn Mond. Hij vraagt geen liefde voor Zichzelve, doch enkel voor Zijn schepselen, de mensen, uw evennaasten. Gij bidt: "Vergeef ons, gelijk ook wij vergeven". Hebt gij bij deze uitroep wel eens nagedacht wat gij zegt? Gij moogt zich erop beroemen als gij de waarheid spreekt, doch verneder u als gij bemerkt, dat er bedrog schuilt in deze uitspraak. Kom, rust uit in de Armen van uw Hemelse Moeder wanneer gij bidden zult: "Bid voor ons zondaars!" Denk niet al te voorbarig, dat ge onschuldig zijt, want niemand is zonder zonden! En zo ja, dan moogt ge alsnog de eerste steen werpen op hen die misdreven, op hen die lasterden, op hen die u beledigden, op allen die u pijn deden. Vertrouwende op Mijn gesproken Woorden mag Ik u allen door de Grootheid van de Vader, de Eeuwigdurende Barmhartigheid van Mijn Zoon en de Oneindige Liefde van de H.Geest, de ware Vrede geven en Hun Zegen over u uitspreken. Groet hen die Mij beminnen. Dag kinderen!

 

11 oktober 1980 - 06.30 uur - Feest van Maria's Moederschap.

Luister Mijn dochter, want nu ben Ik er om na deze offerdaad je alle Liefde te geven die gij verdient. Voorheen heb Ik je te kennen gegeven voor wie deze strijd geleverd zou worden. De satan neemt wraak op een mogelijke afwijzing van een abortuswet. Zij kennen de grootheid van de heren der wet en zij drijven en wakkeren dezen aan door hun grote machten! O, zie eens, hoe zij de mens er toe aansporen hun wanhoopsdaad te verwezenlijken. Zij worden meegesleept door hun uit-voeringsbesluit te zien verwezenlijkt. Zij hebben zichzelve niet meer in bedwang, want zij hebben hun ja-woord eens toegezegd en dan is het moeilijk zich uit dat slik los te wringen. Misschien kunnen velen niet meer terug, al zouden zij het wensen, want zij hebben éénmaal hun hart verpand aan de verlokkingen van satan. Zijn macht is groot en zij trekken en sleuren dagelijks nieuwe slachtoffers mee. Alles wat zij kunnen grijpen houden zij met man en macht vast, want zij willen de strijd met Christus aanbinden, omdat zij weten, dat hun machtsgeweld spoedig beëindigen zal, want het einde der tijden nadert met rasse schreden. Vandaag is het elf oktobber, de dag van Mijn Moederschap. Welk een verheven Ambt ligt in deze Woorden opgesloten. Beseft men wel voldoende wat het zeggen wil, nieuw leven brengen, een nieuwe mens laten ontstaan? Wat past deze uitspraak toch prachtig in elkaar Moeder en kind. Het begin van het groeiende nieuwe mensenleven moet voor een vrouw, die moeder gaat worden toch een innige vreugd zijn. Want alleen als het nog ongeboren leven in haar schoot verblijft is de band sterker nog als na de geboorte. Want zij weet haar bezit heel dicht bij haar. Niemand kan dit eigendom nog van haar afnemen dan alleen haar Schepper, Die deze vrucht liet ontstaan. Hij alleen, Die de Almacht Zelve is kan een einde maken aan dit intieme samenzijn, dit nauwe verband, dat innig contact. Jammerlijk genoeg hoor Ik de kreet: "Ook een mens kan dit voortijdig afbreken!" Noemt ge dat een mens? Verdient hij nog wel te worden aangesproken als mens om maar niet te spreken van een kind van God? Hoevele keren worden er op talrijke plaatsen zulke jonge levens uit elkaar gerukt? Het is niet goed te praten dat deze vrucht geen enkel gevoel heeft, omdat het nog geen weet heeft van zijn bestaan. Zoudt ge zelf wensen, dat ge in een bewusteloze toestand uit elkaar werd gerukt? Zoudt gij dit nog wel abortus mogen noemen? Moet uw regering dan niet veeleer publiceren: "Moord is toegestaan!" Wanneer men een dier verwaarloost wordt er streng gestraft. En waarom dan wel? Omdat het een hulpeloos wezen is, wat niets terug kan doen. Het kan zich niet verzetten. Hoe denkt gij dan over een klein onschuldig mensenkind, iets wat van uzelve is? En omdat het van uzelve is laat men u zelf beslissen. Deze onschuldige kindermoord is tot heden nog toelaatbaar. Weet de mens wel waar hij mee bezig is? Met zijn eigen verdoemenis en wel voor eeuwig als hij daar geen verandering in brengt! Gij, die door de ongeboren vrucht al reeds moeder zijt, wees een gevoelsmens en denk eens na wat gij in uw schoot draagt en wat gij van plan zijt daarmee te gaan doen. In de geest staren u aan twee kinderoogjes, die smeken om het behoud van het leven. Twee handjes, die jou willen vastgrijpen, omdat zij het gevaar op zich zien afkomen. Dat warme kleine, broze wichtje, hoe klein ook, vraagt om begrip en moederliefde. Weet, dat het tenhemelschreiend is, doden van uw eigen kind! Wanneer gij niet luisteren wilt naar de smeekbede van uw Hemelse Moeder op de dag van Mijn Moederschap, zal het telkens een marteling voor Mij betekenen, wanneer gij deze dag uitspreekt als een feestdag van Mijn Moederschap. Hoe kan Ik Mij gelukkig heten, wanneer zoveel van deze kinderen niet gewenst zijn door hun ouders? Kan een moederhart dan toch wreed zijn om zulk een leven, wat ontstond uit liefde, abrupt af te breken? Als gij uw gedachten plaatst naar de tijd, dat uw moeder u eventueel niet gewenst had, zoudt ge haar haten. Of zou die haat plaats maken voor gebed om toch nog haar ziel hiermee proberen te redden? Wee degenen, die niet ophouden met deze onschuldigen te doden!

Weet, dat angsten u steeds blijven najagen! Nergens zult gij rust vinden, want ge zult steeds dat kleine wichtje voor ogen zien! De mens stelt wellicht de vraag: "Waarom laat God dat toe?" Hij heeft toch elk leven in Zijn Handen! En waarom dan niet van deze kleinen die de onschuld zelve zijn? God heeft elke mens een vrije wil gegeven, al vanaf de eerste mensen, die Adam en Eva genoemd worden. Leef niet alléén voor jezelve en doe je naasten geen onrecht aan! Neen, zegt gij, ik geef overvloedig van mijn bezit, want ik heb een gevoelshart en ik voel het als een plicht! Zoals ge zegt: "dit is mijn plicht", maar de mens heeft óók de plicht zijn medemens te laten leven, zijn eigen kind, dat recht heeft om geboren te worden tot een menselijk bestaan. Wanneer gij niet ophoudt met het vermoorden van deze allerkleinsten, zal het jammeren van deze tere wezentjes u angstig opjagen! Gij voelt u, meent gij, nog steeds gelukkig na zulk een daad die gij straffeloos begaan kunt? Doch niet lang meer, want Gods toorn zal zich wreken, maar dan is ook uw geweeklaag overbodig en zal de God der Rechtvaardigheid doof zijn voor uw geroep, omdat ook gij niet hebt willen luisteren. Doch nog eenmaal krijgt ge de kans, doe het dan vandaag, nu dit ogenblik, deze seconde! Want de Heer van al het bestaande wéét alleen wanneer de straf over de ganse wereld komt en dan kan het te laat voor u zijn! Is het leven van uw kind u niet meer waard dan dat van uw huisdier? Voor God de Vader ligt vanaf het ogenblik der bevruchting alles vast. Vanaf het eerste moment, toen dat nietig klein wezentje met zijn leven begonnen is. Bescherm de miljoenen, die nu nog de warmte voelen van de moederschoot, want het heeft recht op het bestaan evenals men u het leven schonk. Zorg voor deze onschuldige wichtjes, zolang het zichzelf niet beschermen kan. Reeds vanaf de ontvangenis verdient het de naam mens! Dit kleine vruchtje moet gezien als de werkelijke aanwezigheid van een reeds verschijnende mens. Elk leven is het grootste wonder dat zich dagelijks voltrekt en dat gij met heel veel dank als een liefdevol gebaar aan uw Schepper verschuldigd zijt. Hij heeft ook u geschapen, omdat Hij van u hield! Moet gij Hem dan veroordelen, omdat Hij u geboren liet worden? Laat Mij niet langer roepen, want Mijn Stem zou breken als Ik de rechtvaardigheid moet missen van hen, waarvan Ik de Moeder werd! Wanneer gij zegt Mij niet te begrijpen, luister dan naar uw regering, als gij denkt, dat zij het beter voorhebben met het vergrijpen aan mensenleven, dan Hij, de Schepper van alle Goed! Wij wachten op uw antwoord! Welke stem brengt gij uit? Allen, zonder uitzondering, ontvangen Mijn Liefdevolle Blik en de Zoetheid van het Water uit de Bron des Levens. Dag kinderen!

 

1 november 1980 - 07.15 uur - Allerheiligen.

Opnieuw ben Ik gekomen om de mensen toe te spreken. Herhaaldelijk vraagt men nieuwe Boodschappen, nieuwe Woorden, andere zinnen! Doch hoe vaak hèb Ik al gesproken? Van generatie tot generatie heb Ik getracht het geluk van het eeuwig Leven, de mens bij te brengen. Maar de meesten zijn doof of willen niet meer luisteren. De weelde van het leven lacht hen toe en zij hebben geen begrip voor wat de H.Vader hen voorhoudt te geloven. Zij dulden de uitspraak van hun Bisschop niet wanneer het tegenstrijdig is met hun denkwijze! Weet, dat elke Bisschop moet luisteren en gehoorzamen aan de Paus! Doch ook iedere priester moet de mens voorhouden wat de Paus hem opgedragen heeft uit te spreken! Waarom zwijgt menige Bisschop? Is hij nog waard strijder en voorvechter van Christus te worden genoemd? Zullen zij luisteren naar wat hen door hun Opperherder is medegedeeld? Of is deze mens feilbaar? Mijn kinderen, wanneer de Paus tot u spreekt, dan is dit Christus Die beveelt! Want wie heeft de zeven Sacramenten ingesteld? Niemand anders dan Christus Zelve! Wat de Plaatsbekleder van Christus u voorhoudt op deze aarde is authentiek! Dit zijn en blijven kerkelijke wetten en hier kan geen enkele mens afbreuk aan geven, doch alleen Diegene, Die elke geloofsbeleving heeft voorgehouden. Er zijn echter verschillende soorten van wetten, nl. vele menselijke wetten, doch één Goddelijke Wet. Deze laatste heeft, zolang de mens bestaat, geen enkele wijziging gekregen. Deze Wet is absoluut en onveranderlijk en laat voor niemand enige uitzondering toe! Elke christen moet aan deze wet gehoorzamen en niet alleen maar een toehoorder zijn. Elke mens heeft bij zijn geboorte voldoende morele eigenschappen meegekregen die hij zelf beteugelen moet. Men spreekt in deze huidige tijd over maatschappij, samenleving. Is dit niet bedoeld, dat men er samen iets goeds van maken kan? Hij heeft deze talenten van God meegekregen, zij weer andere. Deze uitspraak is niet bedoeld, dat man en vrouw met elkaar mogen leven als waren zij gehuwd. Wanneer men als christen gedoopt werd, mag men geen enkel beletsel van het huwelijk beleven. De zeven laatste van de Tien Geboden Gods hebben betrekking op de naastenliefde. De Wet van Christus laat de natuurwet onverminderd voortbestaan. Zij vormt de grondslag voor de hogere Wet, die van Christus. Het menselijk handelen staat in dienst van het bovennatuurlijke beginsel en dat dit niet stilstaat, doch verder gaat dan de voorschriften, heeft Jezus zelfs formulerend meegedeeld: "Denk niet dat Ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen, maar alleen om de vervulling te brengen!"

Zeg niet, wanneer gij gedoopt werd, kort na uw geboorte, dat dit ten onrechte gebeurd is, daar men jou vrij had moeten laten en dat ge daarom de Geboden Gods niet hoeft na te leven, doch nu gedwongen zijt als christenmens na te komen wat gij ervan geleerd hebt. Inderdaad heeft men jou op deze manier een verplichting opgelegd. Doch waart gij eerder gestorven, alvorens gij tot de jaren van verstand gekomen waart en uw ouders of zij, die u adopteerden, hadden u niet gedoopt, had gij hen veracht en wel zeer terecht! Beter dan welke theologie is het de liturgie die de eenheid van de Sacramenten tot uiting brengt. Christus heeft het Doopsel als voorwaarde gesteld voor het eeuwig Leven en het toevertrouwd aan Zijn apostelen, hun opvolgers, aan de Kerk! Door het Doopsel neemt de H.Drieëne God, de mens op in Zijn Eeuwig Leven en geeft hem deel aan de Goddelijke Natuur. De mens wordt dàn kind van God, de tempel van de H.Geest. Want waren niet allen gedoopt die nu het Hemelrijk bevolken? Waaraan hebben zij hun heiligheid te danken? Hebben zij niet geleefd als trouwe en ware christenen? Hebben zij geluisterd naar de wetten en het leergezag van de kerk? Zagen zij hun Opperherder als gezagsdrager van Christus' Kerk? Alle Heiligen hebben geluisterd naar het gebod van de Heer, dat hen door de Paus werd voorgehouden. En gehoorzaamheid aan die Paus heeft hun tot heiliging gebracht. Ook Heiligen hebben het niet minder zwaar gehad als u, of als gij die nog geboren zult worden; in zoverre de mens toelaat hem geboren te laten worden, hem te laten leven, waar elke mens recht op heeft, want elke vrucht heeft aanspraak op het leven. Leef niet voor uzelf alleen, doch gun een ander ook het leven! Misgun het geluk om te leven aan een ander niet! Elk beginnend leven is een volmaakte mens. Gij kunt ervoor zorgen, dat ge eens behoort tot het getal der Heiligen. Uw eigen geluk hebt ge zelf in handen, daar kan niemand geen enkele afbreuk aan doen. Geen enkel schepsel! Hebt elkander lief als uzelve en toch zeker op de eerste plaats de meest onschuldigen. Bid vaak het Rozenhoedje, doch plaats ook nu en dan de Litanie van alle Heiligen naast uw gebed, dan zullen zij begeleiding geven, die elke mens nodig heeft. Zij wachten op een aanroeping! God heeft hen geplaatst in Zijn Rijk om de mens op aarde bij te staan. Elk moment staan zij gereed om de noodkreet van hun zorgeling af te wachten. Hoevele keren richt gij uw smeekbeden naar Mij! Doch weet ge ook, dat naast uw Hemelse Moeder ook de Heiligen voorsprekers zijn bij God de Vader? Kies er een uit en vraag om bijstand voor uw ziel, maar ook voor de zielen van hen, die men het levenslicht ontzegd heeft. Doch bid ook voor hen, die niet willen inzien, welk onrecht zij hun eigen kind hebben aangedaan. Bid voor de artsen om nog maar niet te spreken over de veelvuldige moordenaars van deze miljoenen onschuldigen, die niet gewenst waren in deze huidige maatschappij.

Laat de duivels, de Godgewijden niet overmeesteren, doch roep de hulp in van de H.Aartsengel Michaël! Hij zal u verdedigen in de strijd die gij te voeren hebt, maar blijf hem naast de vele Heiligen steeds om hulp smeken! De Zegen van de Almachtige God zij met u allen! Deze zult gij bekomen als gij deze Geboden onderhoudt: Heb uw evennaaaste méér lief nog dan uzelve en dood geen enkel schepsel! Nimmer zal Ik u uit het oog verliezen en zal niet opstijgen alvorens gij Mij deze belofte doet en ook nakomt. Want alleen het voornemen is niet voldoende, ge moet er ook naar leven. Stel daarom niet uit tot morgen of vandaag, maar doe het nù, want uw Heer wacht op u! Gij bidt of zingt: "Hoor ons roepen!" Doch elk smeken, elke bede aan elkaar gelegd, overtreft de lengte niet welke uw Heer en Meester u toedraagt! Hij wacht! Aarzel daarom niet langer!

 

3 november 1980 - 07.00 uur - Wonderteken Heilig Bloed op 3 november 1977.

Hier ben Ik dan om de dag mede te gedenken, dat Mijn Zoon het Wonderteken gaf, door enkele Druppels van Zijn Heilig Bloed te laten vloeien over Zijn Aanschijn. Laten wij eerst samen bidden, dan zult ge Jezus nog steeds geestelijk ontvangen. Beschouw Jezus in je hart als op een Troon van Barmhartigheid. Wees bereid met liefde te ontvangen en aan te horen. Leg vervolgens uw gedachten kalm en rustig aan Zijn Voeten neder en bid Hem, dat Hij jou bevrijden zal van afkerige liefdeloosheid. Houdt u dankbaar bezig met de grote Genade welke uw Heer u geschonken heeft. Ik sprak tot jou, dat ge Jezus nog steeds geestelijk ontvangen zult. Ware Ik volmaakt genoeg om jou Mijn Zoon te brengen door Zijn Heilig Lichaam aan te raken door uitreiking van de H.Communie, dan zou Ik Mij nog steeds en te allen tijde niet waardig genoeg voelen en vinden. Dit Heilig Gebeuren is alleen toegestaan door reine Priesterhanden. Ten teken van reinheid zal dan ook elke priesterzoon zijn handen wassen, opdat zij van elke smet gezuiverd zijn. Toen gij dan geestelijk verenigd werd met Zijn H.Lichaam, hebt gij het verlangen uitgedrukt volkomen met Hem samengevoegd te worden. Zou deze vereniging volkomen zijn, indien gij opnieuw tot het gewone leven waart teruggekeerd? De geest van uw mond moet ge zien als Christus de Heer. Al uw woorden moeten de Geest van Christus ademen; gelijk de schaduw van de persoon die haar geeft, onafscheidelijk volgt, zo moet ge leven in de schaduw van uw Heer. Niemand zal echter ooit waardig genoeg bevonden worden om in Jezus' Nabijheid te leven. Doch als ge telkens het goede voornemen maakt zich te beteren, zullen alle werken van de mens waarachtige liefdewerken zijn en geschikt om in de schaduw van Jezus verricht te worden. Het Bezoek was kort, doch niet minder aantrekkelijk voor Mij. Ik zal u allen Zegenen!

 

11 november 1980 - 15.15 uur- Telkens vinden wij in de vele beproevingen een ware loutering voor onze ziel.

Mijn kinderen, hoe vele keren heb Ik reeds tot u gesproken, ja zelfs tot alle volkeren dezer wereld. Denk daarom niet, dat gij iets groots zijt en houd u niet voor een bijzondere lieveling van God. Vel ook geen lichtvaardig oordeel over de woorden en misschien de daden van uw evennaaste en wikkel u nimmer in zaken welke u niet zijn toevertrouwd. Zoek uzelve niet, noch in het grote, zo ook in het kleine niet. Blijf God echter danken in voor- én tegenspoed, zodat gij steeds met eindeloos geduld alles in dezelfde schaal zult wegen. Veel tijds brandt het vuur, maar de vlam stijgt niet op zonder rook. Zo branden sommigen van verlangen naar al wat Hemels is en toch zijn zij niet vrij van bekoring ener vleselijke neiging. Zij gaan daarom niet geheel zuiver voor Gods eer te werk in hetgeen zij zo vurig van Hem willen afsmeken. Nog altoos begeert hij sterk tegen de geest, verwekt zelfs inwendige strijd en laat zijn ziel niet met rust. Gij moet dus moedig door alles heen blijven gaan en een krachtige arm gebruiken tegen hetgeen u weerstaat. Als gij op aarde van de rust wilt genieten, hoe zult gij die dan vinden als het uur der vergelding slaat? Men verwijt vaak de wereld, dat zij bedriegelijk is, maar toch wenst gij haar niet te verlaten. Gij beklaagt u, dat gij zoveel te verduren hebt in dit leven. Gij had er zoveel van verwacht, doch telkens vindt gij de vele beproevingen een ware loutering. Breng het lijden van anderen, die om u heen zijn, eens voor de geest, dan zult gij weten, dat uw lijden geringer en veel gemakkelijker is. Wilt gij niet lijden, dan wenst gij ook niet bekroond te worden. Doch wilt gij deelgenoot worden van het Koningschap Gods, strijd dan kloekmoedig en met geduld verder. Zonder arbeid komt ge nimmer tot rust en zonder strijd kunt ge geen overwinning verwachten. Jezus Christus heeft Zich aan u allen gegeven om de leegte aan te vullen van uw ziel. Zorg ervoor, dat gij bij een algehele verlatenheid niet enkel bedacht zijt op de bevordering van uw eigen zieleheil, zonder u te bekommeren om het eeuwig welzijn van zovele anderen. Gij treurt over alles wat gij hebt door te maken en wacht met bange bezorgdheid de toekomstige dingen af, die Gods Hand bestuurt. Hoevele voorbeelden van deugd hebt gij bespot en hoevele werken van Godsvrucht nagelaten? Hoevele Genaden zijn u toegereikt, maar gij hebt de Hand geweigerd die u toegestoken werd. Hoevele inwendige verlichtingen hebt gij gedoofd en hoevele goede opwellingen onderdrukt, hoevele nuttige wenken in de wind geslagen? En toch behoort gij nog aan Diegene, Die een Voorbeeld is van Rechtvaardigheid. Toch wil Hij u de vrede geven, die uw ziel voor elke onrust bewaart en voor iedere ongestadigheid behoedt. Wellicht zult gij u afvragen waarom Maria u zo liefdeloos toeschijnt. Goede Woorden hebben vaak weinig vat op de mens en voor een strenge uitnemendheid, genaakbaar. Hoe menigvuldiger uw zonden zijn en hoe groter de straf, die gij ervoor verdient, ook moge zijn, altijd zal Gods Barmhartigheid het getal en hare boosheid overtreffen. En deze Barmhartigheid is niet twijfelachtig, want iedere Druppel van 's-Heren Bloed bevat al haar schatten. En nog dagelijks wordt dit Bloed voor allen opnieuw vergoten in het Offer van de H.Mis en de Verdiensten van dit Kostbaar Bloed u toegevoegd. Hij moet u dus wel heel bijzonder Liefhebben, want Hij Offert Zich nog dagelijks voor uw redding en voor die van allen. Vraag aan de H.Geest, dat Hij u ontsteken zal met het Vuur der Goddelijke Liefde, opdat gij zonder dit geheim te begrijpen, tenminste gevoelen moge, dat gij zulk een grote beminnelijkheid onwaardig zijt. Moet gij dan uw ogen niet van schaamte nederslaan, dat gij de dierbaarste verlangens uwer ziel zo weinig begrijpt. Toch kunt gij rustig tot Hem naderen, want Hij nodigt u immers uit: "Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt en Ik zal u verkwikken!" Wacht dan niet langer en leg uw oor te luisteren en bid dan: "Heer ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, doch spreek slechts een woord en mijn ziel zal genezen zijn!" Probeer nog snel deze Boodschap te verzenden, zodat hij de mens bereiken zal om een goede voorbereiding te verkrijgen als het de Verlosser der Wereld ontvangen wil, Hij, Die allen wenst te brengen tot de zaligheid hunner ziel! Moge Gods Rijkste Zegen uw aller deel zijn!

 

21 november 1980 - 07.00 uur - Feest van Maria's Opdracht.

Mijn dochter aanschouw uw Moeder in Haar rode Mantel, de kleur die het noodsein biedt omdat Zij een belangrijke Boodschap over de ganse mensheid wil laten neerkomen. Het is daarom noodzakelijk, dat de mens steeds opnieuw de langdurige klachten hoort, die een bedreiging naar de verdoemenis wezen zal. Hoevele malen komt het voor, dat gij elkander telkens deze vraag stelt: "Waarom komt de Moeder Gods zo vaak naar de aarde. Het is toch niet zomaar aan te nemen, dat Zij herhaaldelijk en veelvuldig deze plaats bezoekt?" Ja waarom, zoudt ge denken, dat dit zo veelvuldig gebeurt? Omdat Ik de Moeder ben van alle mensen en een Opdracht te vervullen heb. Mijn Taak is begonnen toen Mijn Zoon Stervend aan het Kruishout deze Woorden sprak: "Vrouwe zie daar Uw zoon!" Deze Woorden zijn niet alleen gesproken tot Johannes, want door de Woorden: "Zoon, zie daar uw Moeder", heeft de Kerk in Johannes Mij als Moeder ontvangen. Voor Ons beiden hield het een Opdracht in. En waarom zou een opdracht nog zinvol genoemd worden als men zich niet kweet van zijn taak? Opdracht uitvoeren is een zware taak en één die moeilijkheden inhoudt. Want velen luisteren niet meer naar Mijn Woorden, terwijl anderen er weer hunkerend naar uitzien. En daarom wil Ik spreken! De speer treft nog altijd het Hart van Onze Zoon, want men wil een samenzwering spannen om de vele onschuldigen uit de moederschoot te trekken, die nog niet volgroeid zijn, doch wel menswaardig om een eigen bestaan te beginnen. Als ook gij zulk een moord begaan hebt in uw leven, sta dan niet stil, maar wees des te vuriger. Durf ervoor uit te komen, dat dit het grootste kwaad is, dat bedreven kan worden. Want als ge eerlijk wilt zijn moet ge bekennen, dat gij geen rust meer hebt, omdat uw binnenste blijft knagen. Houdt u daarom niet stilletjes op de achtergrond, maar trek er op uit en sluit u aan bij elke demonstratie, die voor deze weerlozen om bescherming vraagt. Laat Mijn priesterzoon niet alleen staan, want alle leden van de kerk roept hij op om te strijden tegen het onrecht dat aan deze kleinen is en nog wordt aangedaan. Vecht mee voor het recht dat deze weerlozen toekomt! Vraag uw regering om genade en om een beetje begrip! Waarom probeert men zijn handen te wassen in onschuld, terwijl het warme kinderbloed nog aan uw handen kleeft? De wereld is rijp om verdoemd te worden! En als ge niet luisteren wilt naar de strenge Woorden van de Vader leg dan tenminste uw oor te luisteren naar de smeekbeden van uw Moeder. Bent ge ook voor Mijn geweeklaag niet vatbaar en slaat gij al Mijn Goede Raadgevingen in de wind, dan zult ge uzelve wellicht gaan haten, als ge in de spiegel van uw eigen ziel kijkt. Wee de mens, die deze onschuldigen doodt of laat doden! Het ware beter, dat hijzelf het leven nooit gekend had, want Gods Toorn zal over hem komen! Mens durf te leven! Maar dan wel volgens Gods Plan, naar Zijn bedoelingen! De mens houdt niet op om het kwaad te zoeken. Daarom houdt uw Moeder niet op om het bestaansrecht na te jagen van al Haar kinderen. En waarom dan wel, is uw vraag, laat God zovele kinderen de hongerdood sterven of zovelen door ziekte of ongeval hun leven beëindigen? Omdat de mens hem zijn materiële hulp niet schenken wil en de meesten te laf zijn om in deze moderne tijd nog te durven bidden. Biedt de Kerk nog haar waardigheid om te kunnen bidden in alle stilte? Neen! Het is veeleer een marktplein geworden, een winkelbedrijf richt men er op om de noodlijdende te helpen in de ontwikkelingslanden. Laat uw kerk tenminste een plaats zijn van gebed en sla uw tenten met verkoop op, buiten deze poorten! Hoe joeg Onze Zoon deze kooplieden de tempel uit? Omdat dit God-onterende schouwspel de Vader niet duldde. Vandaar dat Hij Zijn Zoon deze Opdracht gaf. Hij spoorde hen aan tot gebed, iets wat ook heden ten dage nog verlangd wordt.

Bid en blijf bidden en als men u roept om te strijden houdt u zich dan niet schuchter of op de achtergrond, maar durf ervoor uit te komen, dat gij er nu het onrecht van inziet. Het is nog niet te laat! Bid voor uw regering, dat zij geen wetten stelt om de vele onschuldigen onschuldig te kunnen doden. Bid voor de Paus, die met recht het Woord Gods durft te prediken en dat hij zijn herderschap over de weinig getrouwen zal mogen en kunnen uitoefenen. Hij is een zachte Johannes, doch een strenge Paulus, die de wet des Heren nimmer overschrijden zal. Durft ge nu nog de vraag te stellen waarom de Moeder des Heren zo dikwijls de aarde bezoekt? Dit is om u te treffen, om mee te helpen de laffe kindermoord te onderdrukken. Pas dan zal er vrede zijn in uw harten en kunt ge in alle rust het Nieuwe Heilstijdperk tegemoetgaan. Laat u niet afkeren door boze ingevingen, maar bid tot uw Engelbewaarder, dat hij u de kracht verleent om als strijder mee te helpen aan het geluk van anderen, uw evennaasten, uw medemensen, uw kinderen! Bid tot de H.Aartsengel Michaël, dat hij als verdediger zal optreden tegen de moordenaars van uw kinderen. Dat hij de beschermer wezen zal tegen de boosheid en elke slimme list van de duivel! Laat God hem Zijn Macht doen gevoelen over de Kerk van Christus en dat de Vorst der Legerscharen de satan en zijn aanhangers verdrijve naar de eeuwige verdoemenis, opdat hem de kans ontnomen zal worden nog meer zielen tot verderf te brengen. Bid vaak de Rozenkrans! En is uw dagtaak te druk bezet, omdat gij helpt en werkt aan ziel en zaligheid van de mens, bid dan tenminste één Onze Vader! Doe dit met de grootste eerbied en aandacht, dan overweegt gij het Woord: "Vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven!" Dan is het onmogelijk om genadeloos anderen het leven te ontnemen of te laten afbreken. Zegenen zal Ik u allen door Vader, Zoon en H.Geest en zorg dat gij bij de goedwillende toehoorders geteld kunt worden. Dag kinderen!

 

29 november 1980 - 06.45 uur- De mens wordt duizendvoudig opgeruimd, omdat hij een last zou zijn in deze huidige maatschappij. Hoe lang zal God de mens nog die vrije wil laten behouden.

Opnieuw ben Ik gekomen om enkele Woorden te richten aan hen die luisteren willen. Hoe denkt gij over het natuurgeweld? Hebben deze mensen zulk een zware ramp verdiend? Ge vraagt u wellicht af: "En waarom laat een Goede Vader zoiets gebeuren?", als Hij steeds herhaalt: "allen Lief te hebben!" Als Christus Zijn maatstaf ging gebruiken, zoudt ge zelf er veel slechter nog aan toe zijn dan al deze getroffenen. Wáár ook ter wereld het land zo zwaar geteisterd wordt, steeds zullen er onder de slachtoffers zowel vrienden als vijanden van uw Schepper zijn. Tot nu toe heeft God uw land gespaard voor zulke grote rampen. Echter de mens is druk bezig zijn eigen noodlot aan te wakkeren. Want elke nieuwe dag vraagt hij om het onheil. Iedere krot, hoe slecht ook, probeert men een beetje leefbaar te maken. Men laat haar staan, omdat ze niemand in de weg staat of ook maar hindert. Wel ruimt men duizendvoudig de mens op, omdat hij een last zou zijn in deze huidige maatschappij. Men heeft God daar niet bij nodig, men knapt dit zelf wel op. Of dit wezentje gezond of te zwak is, daar wordt niet op gelet. Het zoveelste kind is een sta in de weg! Het wordt opgeruimd, omdat men zich wellicht vergist heeft vóór of tijdens het liefdesspel. Zou dit vroeg of laat geen katastrofaal einde brengen? Nog steeds laat God de mens zijn vrije wil behouden, doch niet lang meer! Want ook uw volk zal eens om het noodlot vragen. Bid echter veel, opdat uw land gered zal worden voor zijn ondergang. Wie zijn onrecht goed inziet, is er weinig op uit om recht te zoeken. Bid ook voor de slachtoffers, opdat de God van Gerechtigheid hen genadig zal wezen. Weet, dat dit kruis, wat de ganse mensheid betreurt, een waarschuwing is voor elk levend wezen. Niet lang meer zal Ik roepen, want Mijn Vader vindt het genoeg. Doch blijf in de verwachting, dat Ik na uw veelvuldig gebed: "de Hulp van alle christenen" zal blijven! Moge de Heer met u allen zijn en bid om Zijn Genade! Dag!

 

29 november 1980 - 16.30 uur-Zoek het geluk niet bij anderen voor uzelve, doch ga op pad om anderen gelukkig te maken.

Welk schepsel is ooit waardig genoeg bevonden om de God van Zaligheid hier te mogen begroeten of elders? In welke kerk of kapel gij u bevindt, steeds zal Ik bij u zijn wanneer gij het Rozenkransgebed gezamenlijk of alleen bidden zult. Want deze krans zal Ik de Vader aanreiken, omdat Hij Mij uitverkoorde, Moeder te zijn van Zijn Zoon en daarna, voordat Ik deze aarde verliet, Moeder te worden van alle kinderen. Het smeken, waarin Ik een oproep richtte, was en is, bij velen al doorgedrongen op de feestdag van Mijn Opdracht. Mijn Opdracht, uw werk, uw tegemoetkoming aan allen die hulpbehoevend zijn. Waarom, vraagt gij, spreekt de Moeder van Jezus zo veelvuldig over het bestaansrecht van de mens? Omdat er, voordat het einde der tijden zal aanvangen, er meerderen zullen wezen om het Hemelrijk te bevolken! Want waarom hebben niet allen recht op een eeuwigdurend samenzijn in het Hemelse Paradijs? Laat u door niemand misleiden, dat er geen hiernamaals bestaat. Wie heeft dan wel de mens geschapen en waarom? Toch zeker niet om alle zielen weg te vagen wanneer zij hun laatste adem zullen uitblazen? Geef elkaar daarom het recht om te leven en wel zonder onderscheid te maken. Door uw gebeden kunt gij datgene bereiken wat anderen van zich af willen wenden, nl. het kleine onschuldige kind, dat toch óók de naam menswaardig is en ook te allen tijde blijven zal. Zoek het geluk niet bij anderen voor uzelve, doch ga op pad om anderen gelukkig te maken. Dan pas zal er vrede zijn in alle harten. Nu stijg Ik op, maar blijf in de geest altijd om u heen. Dag kinderen!

 

8 december 1980 - 03.00 uur - Maria Onbelekt Ontvangen.

Wederom ben Ik van de Hemel afgedaald naar de aarde om Mijn kinderen toe te spreken. Jammer genoeg zijn er steeds weer kinderen, die Mijn Boodschappen niet willen verstaan, want, aldus deze mensen, Maria komt te vaak naar de aarde. En toch doet de mens een herhaaldelijk Bezoek van Mij zichzelf aan. Want wanneer gij de echte liefde zoudt beoefenen zou het niet nodig zijn, dat u er telkens op gewezen wordt. Toch klop Ik wederom bij u aan om te vragen het Rozenkransgebed te bidden! En wanneer ge deze gebeden verricht en ge bij de aanvang aandachtig de geloofsbelijdenis uitspreekt, wekt dit vanzelf uw geloof meer op. Dat gebed herinnert aan het Geheim dat Jezus voor alle mensen volbracht heeft. De H.Kerk zingt: Gij hebt de Schoot der Onbevlekte Maagd niet geschroomd, doch in alle eenvoud aanvaard. Wat zult gij dan zeggen wanneer gij Jezus zo dicht in uw nabijheid weet bij het ontvangen van de Heilige Hostie? Voelt ge zich niet vaak schuldig of ontrouw? Wanneer Ik na Mijn gesproken Woorden op deze aarde opnieuw de Hemel betreed, wordt Mijn Hart van vreugde overstroomd wanneer Ik plaats mag nemen aan de Zijde van de Allerheiligste Drievuldigheid en wederom de Troon bestijg als de Lieflijke Dochter van de Vader, als Ik bezongen word als de Bewonderenswaardige Moeder van de Zoon en de Zuivere Trouwe Bruid van de H.Geest. Hij was Het Die het Vlees aannam van de geringe Dienstmaagd, een sterfelijk en lijdelijk Lichaam, in staat om Offer te worden. Hij is Het Die door Haar in u gevormd wil worden om in u en alle leden van Zijn Mystieke Lichaam te blijven Lijden tot aan het einde van de wereld! De Vader voor alle eeuwen heeft de mens gevormd naar Zijn Eigen Beeld en Hij heeft hem de zorg toevertrouwd voor heel de wereld, opdat hij alleen zijn Schepper dienen zou en zo zou heersen over al het geschapene. En om de Wilsbeschikking Zijns Vaders te volbrengen heeft Onze Zoon Zich overgeleverd om te Sterven, maar door Zijn Verrijzenis heeft Hij de Dood overwonnen en het Leven hernieuwd. Volbreng de Wet des Heren, want zij is een vaste maatstaf voor menselijk handelen terwille van het algemeen welzijn der mensen. Mijn kinderen, hoelang zal uw hart nog bezwaard zijn en waarom zoekt gij de leugen? De Heer zal u verhoren zo vaak gij Hem roept. Want Zijn Engelen heeft Hij u aangaande belast en Zij zullen u behoeden op al uw wegen. Maar daartoe kunt gij niet aanstonds zonder enige droefheid en een moeilijke strijd komen. Een ingewortelde gewoonte zal zich verzetten en gij zult wellicht liever datgene begeren wat een ander toebehoort. De duivel, in de gedaante van een lieftallige schoonheid, zal u verleiden, maar door gebed zult gij die bekoring verjagen en daarenboven door nuttige arbeid zult gij u immer kunnen beteugelen. Leer uw wil breken en tot alle onderwerping schikken. Toon u zo onderworpen en gering, dat allen over u kunnen gaan en u met hun voeten kunnen vertreden, zoals het slijk der aarde. Wist gij altijd nederig en in uzelve klein te zijn, dan zoudt gij u zo licht niet aan gevaar blootstellen, noch in zonde kunnen vallen. En gebeurt dit toch, denk dan, dat het licht dra kan wederkomen, hetwelk u voor een tijd ontnomen werd om u behoedzaam te maken. Zulk een beproeving is dikwijls nuttiger dan dat het u altoos naar wens gaat. Want de verdiensten zijn niet daarnaar te meten of iemand velerlei vertroostingen heeft, maar of hij werkelijk ootmoedig is en met Gods Liefde vervuld. Of hij de eer van God altoos zuiver beoogt en daarbij zichzelve tot niets in staat acht, doch meer behagen vindt in door anderen veracht en vernederd, dan geëerd te worden. Maar gij zijt mens en zult dat altijd blijven, doch als gij bidt en u volkomen wegcijfert, zult gij eens de volmaaktheid bekomen. En dan zal alle zelfachting, hoe gering ook, in het niet verzwolgen worden en voor eeuwig vergaan. Kom kinderen, bidt voor uw medemens in nood, opdat de Vader Zijn Barmhartigheid zal laten spreken over deze slachtoffers. Beklaag u niet, dat ge niet gelukkig zijt of dat ge zich eenzaam voelt, omdat ge uw vriend of geliefde verloren zijt, want ge hebt nog een dak boven uw hoofd en ook van uw dagelijks brood wordt u niets onthouden. Bid voor die zonden, die de ganse wereld bevlekken, want zij laten een bloedgolf na van een zwaar misdrijf! Bewaar in de Tegenwoordigheid van uw Schepper de liefde tot uw evenmens en bereid u voor in lijdzaamheid en liefde onder alle beproevingen. Leer in de Tegenwoordigheid van Hem, Die niets had waarop Hij Zijn Hoofd kon neerleggen, uw ontnomen bezit hoog schatten, want Hij waakt over u, terwijl gij uw lippen met Zijn Aanbiddelijk Bloed bevochtigt. Waak gij dan over uw woorden en zintuigen, opdat gij de Heiligheid Zijns Levens moogt nastreven. Is deze zaak moeilijk en de aarde zwaar, weet dan, dat de Heilige Hostie, wanneer gij Deze nuttigt, een Bovennatuurlijke Kracht in uw zwakke natuur heeft gelegd. Jezus laat u niettemin uw zwakheid gevoelen, opdat gij nimmer zoudt vergeten, dat Hij de u verleende Kracht op één wenk Zijner Almacht kan terugnemen en Hij u door Zijn Goedheid staande houdt. Werp u eerbiedig voor Zijn Heilige Mensheid neer, beschouw haar schoonheid en verhevenheid, haar voorrechten en verdiensten, haar innige vereniging met het Eeuwige Woord. Bemerk nog, dat de H.Johannes, de beminde leerling van Jezus, er niet op stond het eerst bij Jezus te zijn, maar dit voorrecht overliet aan de rouwmoedige Petrus. Leer hieruit aan anderen ten bekwame tijde het genot te gunnen van de beoefening der deugd en de troost, die daarin voor de eer van God is gelegen. Hij, die zijn plaats afstaat aan een ander, ontvangt een hogere rang bij het Alziend Oog. Probeer daarom uzelf weg te cijferen en kijk in het hart van een ander, dan ziet ge misschien het leed wat u overkomt door een andere bril. Weldra stijg Ik wederom naar de Vader voor een korte wijle, doch in de geest ben Ik nog om u heen! Dag kinderen!

 

13 december 1980 - 07.50 uur-  Kort voor de nieuwe abortuswetgeving van Nederland.

Opnieuw ben Ik hier om alle volkeren van Nederland toe te spreken. Luister dan Mijn kinderen, opdat eenieder Mijn gesproken Woorden doorgeeft aan hen, die nog een hart bezitten. Nog enkele dagen resten u en dan zal uw regering de wet uitspreken over geboorte-regeling. Waarom spreekt men over zulk een regeling, doden of laten leven? Was Het niet altijd uw Schepper Die liet leven dan wel afbreken? Ja, gij hoort het goed, dit is verleden tijd, tenminste daar maakt het de mens naar. Gods Wil is geen wet meer, doch de regeerders van uw land bevelen over het doden of laten leven. Is het niet tenhemelschreiend, dat zij, die willen of laten doden nu nog leven? Moest God niet veeleer toeslaan om hun deze kans te ontnemen? Hebben dezen, die nu bevelen, de kans gekregen om te leven? Heeft God ervoor gezorgd dat hun leven behouden werd? Is er een aanslag op hun leven gepleegd? Zo ja, dan heeft God het roer in Handen gehad, doch Deze Stuurman blijkt overbodig. Er moet een nieuwe kapitein komen, een andere wereld. Wordt het dan niet de hoogste tijd, dat Deze Stuurman, Die de Schepper is van het grote schip, de boot naar de wal sleept om het te reinigen? En wie zal deze ark van elke smet zuiveren? Laat uw Heer, Die God is van al wat leeft, niet alleen staan, maar kom om Hem bij te staan. Dit kunt gij doen als gij u verzamelen zult op het grote plein en u verenigt in een massaal gebed. Uw smeken, uw geweeklaag, uw vurig gebed kan een helpende hand zijn, die de moordenaars zouden kunnen weerhouden om uw kinderen te doden. Uw kinderen, Onze kinderen, uw regering, Ons volk, hun plannen, Zijn Plan. Want er is maar ene Ware God Die alleen de Almacht bezit en het recht om te doden of te laten leven! Wee degene, die toestaat dat men doden mag. Bezint eer gij begint en onthoudt het vijfde gebod, dat herinnert aan de Vijf Wonden van Jezus, Gij zult niet doden! Hoe armzalig is deze mens, die bevelen zal om elk leven te doden. Waarom houdt gij de gevangenis nog gesloten om de moordenaar gekluisterd te houden, die slechts één moord heeft bedreven? En waarom werd hem zo'n zware straf opgelegd? Omdat hij een vooraanstaand persoon heeft gedood, die niet meer te vervangen is. En hoe denkt gij over hen, die nu nog de moederschoot bevatten. Verdienen deze kleinen niet veeleer beschermd te worden en verdienen de moordenaars van deze kleinen niet een straf die eeuwig behoort te zijn? Dood niet of laat niet doden! Zijt gij het nog waard om uw land te regeren? En is uw schoot misschien te grof om dit tere wichtje te bevatten? Zal het de eerste of de laatste maal zijn, dat gij doodt of laat doden? God heeft uw tijd bepaald! Op uw lichaam hebt gij geen enkel recht en waarom ontneemt gij het dan aan een ander? Als gij uw eigen leven liefhebt, gun dan dat ook uw medemens het levenslicht aanschouwt. Bidt kinderen, opdat gij Gods Wet niet breekt. Komt en sluit u aan bij hem die reine priesterhanden heeft. Hij heeft u allen nodig! Doch ook uw regering wacht op uw steun door middel van gebed, opdat de H.Geest over hen kome en de Heilige Inspiratie moge verkrijgen om Gods Wet niet te breken. Gij leeft, wanneer gij laat leven! Ik zal u allen Zegenen!

 

18 december 1980 - 0.45 uur - Feest Maria Verwachting.

Mijn kinderen, hebt gij aan Mijn verwachting voldaan om veel te bidden, dat uw regering geen legalisatie toekent om onschuldige kinderen het leven te ontnemen? Kunt gij hier allen ja op antwoorden, dan moeten uw regeringsleiders het gruwelijk onrecht inzien en het abortus-plan in het wetboek van strafrecht, het zegel recht drukken. Door Mijn verkiezing Moeder te worden van het Vleesgeworden Woord, vieren we telkens op 18 december de feestdag van Mijn Verwachting. En zo liet de Vader Mij in de allerhoogste graad deelachtig worden aan Zijn Verlossingswerk. Doordat Hij Mens wilde zijn onder de mensen is alles ontstaan, ook het nog ongeboren leven. Door toedoen van de H.Geest heeft Hij het Vlees aangenomen van een Geringe Dienstmaagd en heeft Hij de Moederschoot als Levend Tabernakel gevormd. Door Zijn Komst heeft Hij het Koninkrijk van Zijn Vader aangekondigd. Hij gaf u allen een Gebod, dat niet nieuw is, omdat het altijd geweest is. Het eeuwenoude Gebod, elkaar beminnen, zoals Hij u heeft Liefgehad en nog steeds met dezelfde Broederliefde u Zijn Hart toedraagt. Biedt gij dan uw hart aan als een smetteloze wieg om Hem van elke bittere kou te vrijwaren. Een hart dat warmte afstraalt en een verbond sluit met de Messias, de Vredebrenger. Hij is u voorgegaan en als ge Hem blijft volgen, zult ge zeker niet de gemakkelijkste weg gekozen hebben. Maar Hij wil Zich met u vereenzelvigen. Aarzel dan niet als Hij, kort na Zijn Wedergeboorte, Zijn Handjes naar u uitstrekt, maar streel dat zachte Kinderhandje met uw glimlach van wederliefde voor dit kleine Mensenkind. Al verblijft Hij spoedig weer opnieuw onder Zijn medebroeders en zusters, toch zal Hij wonen in ongenaakbaar licht, al staat Hij als een Wezen boven al het geschapene. Hij heeft u allen deelachtig gemaakt aan het Leven uit Genade. En door te leven vanuit dit Leven, kunt gij u tot heiliging voorbereiden. Bid daarom veel, opdat de christenen, die nu nog niet in gemeenschap staan met de Ware Kerk, zich verenigen rondom de ene Herder, Die tezamen één kudde vormt. Zeg niet, dat ge Jezus nog nimmer ontmoet hebt, want elke dag kunt gij uw opwachting maken om Hem te ontvangen onder de Sacramentele Gedaanten van Zijn Goddelijk Lichaam en Bloed. Gij kunt Hem zelfs opsluiten in een hart, dat wel rein moet zijn om Hem niet te verliezen. Vier zo dan uw voorbereiding op het Zalig Kerstgebeuren, dat alleen maar Vrede brengt als gij u verzoent met elke broeder en zuster. Mijn Boodschap behoeft niet lang te zijn, als gij de inhoud maar goed in u opneemt, dan zult gij aanvoelen, dat elke woordspeling uit Liefde voor u werd neergeschreven. Ook elke Zegen is een zoetheid vol van Genade waarmee Ik u telkens verblijd. Ik wens u een Zegenrijke tijd toe, draagt gij ze verder aan ieder, die ge tegenkomt. Dag kinderen!

 

28 december 1980 - 17.00 uur

Waarom dacht ge, moesten er vijf getuigen zijn, toen de tweede nagel op het tijdsein van 5 uur, uit het Kruis van Jezus viel, en wel op de plaats van waaruit Zijn Hart het Bloed deed stromen over de Kruisbalk? Het gebeuren van deze nagel vond plaats op 18 december, de feestdag Mijner Verwachting. Precies op de elfde dag van dit schouwspel voor enkelen, volgt de dag der marteling der Onnozele Kinderen. God de Vader wilde door dit gebaar kenbaar maken, dat gij het Lijden van Zijn Zoon kunt verminderen door te bidden het gebed wat niet eerder dan vandaag onder de mensen is gebracht om het ongeboren leven te redden!

Gebed tot God de Vader.

Goede Vader, omwille van de marteldood van vele jeugdige slachtoffertjes, die om de Geboorte van Uw Lieve Zoon op bevel van Herodes werden gedood, komen wij Uw Bescherming afsmeken over de miljoenen ongeboren levens, die door veelvoudige Herodessen op wrede wijze in de nu nog geborgen moederschoot gedood worden. Laat niet toe, Oneindige Barmhartige God, dat de ouders van deze allerkleinsten door boze geesten worden gedreven om hun kind op beestachtige wijze te laten omkomen. Schenk hen de Genade, dat zij nog bijtijds tot bezinning komen om in zulk een gezegende staat hun kind, alhoewel gewenst of niet, daadwerkelijk hulp te bieden, doch ook te mogen ontvangen, wanneer zij uit bittere noodzaak wellicht gedreven worden om tot zulk een laffe daad over te gaan. Gij hebt aan Mozes de Tien Geboden ter hand gesteld waarop ook het vijfde Gebod geschreven staat: "Gij zult niet doden!" Kunt Gij dan nu straffeloos toestaan, dat men de allerzwaksten, die weerlozer zijn dan welk ander schepsel, zonder meer op beestachtige wijze vermoordt? Gij alleen toch Heer, beschikt over leven en dood. Laat daarom geen enkele mens de vrije wil behouden, dat zij, op welke wrede manier dan ook, een einde zullen maken aan het leven van deze kleine onschuldigen. Dit vragen wij U van ganser harte, opdat hun jammerlijk geschrei niet langer meer over ons Nederland kome. Red hen Heer, voordat hun moordenaars voor eeuwig de verdoemenis ingaan! Amen.

 

29 december 1980 - 16.00 uur- Over het abortus debat.

Bidt Mijn kinderen veel voor het abortus-debat, opdat straks door uw bidden de mensen moeten aannemen, dat gebed altijd een redmiddel is. Veel wordt steeds van u verwacht Mijn kinderen, maar ook op uw Heer wordt menigmaal een beroep gedaan via Mij, uw Moeder. Wanneer de nieuwe wet erdoor zou komen, vrees dan niet, want dan zal daarop de vergelding komen. Steeds zijn andere landen niet ontkomen aan de rampen en beproevingen. Ditmaal zal dan ook Nederland niet gespaard worden, tenzij uw regering anders zal bepalen door middel van het massaal gebed, dat spoedig verspreid zal worden onder Onze kinderen. Nu zal Ik u dan Zegenen met alle Lof van de Vader, de Zoon, Die uw Messias is en de H.Geest Die door de Menswording van Onze Zoon ertoe bijdroeg, dat gij verloste mensen werd.


Archief

1981

1 januari 1981 - 18.15 uur

Nu wil Ik spreken tot allen! Dit is daarom een Boodschap voor de gehele mensheid.
Men moet leren elkander te beminnen met dezelfde liefde waarmede Jezus u Liefheeft.
Kom dan Mijn kinderkens en luister, nu gij opnieuw de kans geboden krijgt om Mijn Woorden te aanhoren.
Mijn geliefden! Waarom verlangt gij telkens naar nieuw Voedsel, terwijl gij reeds zovele Woorden van troost en bemoediging ontvangen hebt, niet alleen door Mijn Boodschappen, maar ook door de Stem, die u innerlijk verneemt. Gij kent het verschil tussen goed en kwaad. Gij weet waarmee gij uw Heer bedroeft.
Ge hoeft alleen maar te denken en stilzwijgend te luisteren, wat u in herinnering brengt om terug te blikken naar al die Genaden die elke mens gedurende deze 19 eeuwen al reeds ontvangen heeft. Roep er enkelen op in uw geheugen.
Zij mogen dan als vurige pijlen uw hart van liefde ontsteken jegens uw Heer Die iedere dag wenst te wonen in elk mensenhart, hoe armzalig het er moge uitzien. Om uw vertrouwen op te wekken, zult gij toe moeten geven, dat uw hart, wanneer het behoefte heeft aan warmte, gij zult spreken tot die Godmens, Die met één enkel Woord de wereld gemaakt heeft en Die ook met één Woord al het geschapene Heilig maken kan. Oefent Hij Zijn Almacht niet uit tot ieders geluk, wanneer Hij telkens opnieuw Zijn Heilig Lichaam en Bloed door de Kracht van dat éne Woord, onder de gedaante van Brood en Wijn, dat alsdan niet meer aanwezig is op het Altaar, Tegenwoordig zal zijn om Zich opnieuw geheel en al te geven aan Zijn geliefde? Beloof daarom steeds, dat gij aan de zonden sterven zult, teneinde aan de vruchten van Jezus' Dood, Die Zich in uw plaats Offert, deelachtig te worden. Vergeet nimmer, dat Jezus, terwijl Hij u Zijne Verdiensten toevoegt, u werkelijk van uw zondenlast bevrijdt, wil uw geweten er in het vervolg niet meer mee bezwaren. De Priester zamelt de vruchten van Calvarië als het ware bijeen door de kruistekens, die hij zó dikwijls maakt, als er Wonden waren in het Heilig Lichaam van Jezus. Al het Bloed, Dat uit die Wonden vloeit, is u allen geschonken. Uit die Aanbiddelijke Wondtekenen van Jezus' Heilig Hart vloeien enige Druppels, Die op de uwen zullen terecht komen om het zodoende geheel te reinigen. De Hand van uw Moeder vangt al deze rijkelijke Genadeschatten op, teneinde ze door te geven aan Mijn kinderen.
Jezus Christus verzekert u, dat Zijn Vader in de Hemel ook uw Vader is.
Zijn Hand heeft uw wonden genezen, door u vergeving te schenken en heeft u in Zijn Lichaam het Manna des Hemels, het Brood des Levens bereid, dat gij met het volste vertrouwen ontvangen zult teneinde sterkte te verkrijgen op uw met kruisen bezaaide pelgrimsreis, wier einde de Hemel is.

Ga uw God, Die uw Vader, uw Vriend, de Geheimzinnige Wijnstok is, waarvan gij een zeer klein, nietig takje zijt, met een hart vol vreugde en vol liefde tegemoet.
Geef u geheel aan Hem door de voorspraak van Vader Jozef, opdat gij door de Goddelijke Kracht, die Hij u wil mededelen, gevoed en levend gemaakt zult worden.
Begin dit nieuwe jaar, wat gij verkregen hebt van uw Heer met frisse levensmoed, maar ook met een ware zuivere liefde tot uw medemens, opdat elkeen straks de reinheid van elke vrucht zal kennen. Weldra moge, door de Liefde welke de Hemelse Vader u allen toedraagt, de Vrede spreiden over al uw verdere levensdagen, de Vrede Gods, die elk gevoel van vreugde overtreft, deze Vrede van Jezus Christus die ten eeuwigen leven leidt. Die uit de vergiffenis der zonden voortkomt en uit de voldoening welke aan de Goddelijke Gerechtigheid, door het Bloed des Verlossers ontwapend, gebracht is en waarmede gij uw boete ook verenigen zult. De Priester zal u de bewijzen van Jezus' Liefde toeroepen, Zijn Verrijzenis en Hemelvaart in uw geheugen laten terugkeren en wil ook elke ziel de verdiensten ervan toevoegen. Komt kinderen, begin dit jaar, dat gij vredelievend elkander met geluk en zaligheid hebt toegekend, dan ook met een diep geloof in het besef, dat Jezus uw Verlosser u deze tijd heeft toegepast. Wederom Zegenen Wij u tezamen door de Grootheid, Goedheid en Liefde van de Vader, Zoon en H.Geest en ga in vrede de nieuwe tijd tegemoet! Dag kinderen!

6 januari 1981 - 05.45 uur - Driekoningen

Komt allen die geroepenen zijt, want de ster brengt u in herinnering, dat de Verlosser Geboren werd. En wie zou met het woord geroepene bedoeld zijn? Waarom ziet gij elkander nu aan? Behoort gij dan niet allen tot Mijn verwanten? Als gij u noemen wilt broeder of zuster van elkaar zijt gij het ook van Jezus de Messias. En zó bezit gij dan tezamen één Vader en één Moeder. Gij kinderen zijt door Gods Genade tot Christus geroepen. In Zijn Kerk zijt gij opgenomen en daarom met Hem in liefde verenigd. Moest gij God niet danken, dat gij de Gave van het Heilig Geloof bezit? Sluit u dan aan bij de Herders en de Wijzen uit het Oosten, want zij hebben de weg gevonden die tot verering en aanbidding leidde. Wanneer gij aanvoelt, dat niet allen geschaard zijn in de kring van aanbidders, bidt dan tot uw Heer, dat allen het licht mogen vinden en de duisternis achter zich laten. Want als niet allen het licht willen zien, zal Jezus opnieuw moeten vluchten, want de kinderen van uw kinderen worden reeds gedood. Volg daarom de kleine kudde die de ster nog durft te volgen al zult gij er alleen vinden het tranendal en het lijden, de vernedering en het gebed. Ontvlucht het lijden niet en ga niet alleen op zoek om het geluk te vinden, want dan zult ge ontdekken, dat ge aan de wereld behoort. Deze wegen zult ge kennen aan de genoegens en vermakelijkheden en ge vindt ze met bloemen bezaaid. De wereld is op weg om zichzelf tot heerser uit te roepen, want de Stem, die hen op de achtergrond wordt ingefluisterd wil men niet vernemen. Maar hoe kan men die Zachte Stem vernemen als men staat temidden van het gewoel der wereld? Jezus kwam te middernacht om ongemerkt te verschijnen en niet op te vallen. Hij groeide op in onbekendheid tusssen Zijn Ouders. Het Huisje van Nazareth hulde Zijn Goddelijke Persoon als in een dichte sluier. En tot die leeftijd gekomen, waarin de vermogens van de geest zich beginnen te ontwikkelen bij de meesten, koos Hij de onderworpenheid boven de uitoefening der macht. Als gehoorzame Zoon vervulde Hij met kinderlijke Liefde al de wensen van Zijn Vader en Moeder. Zijn Zending volbracht Hij door Zijn aanhoudend gebed. En Zijn voortdurende verzameling des geestes was een terugkerende hulde aan God. Elke staat legt plichten op, die inspanning vorderen, doch uw voorbeeld maakt de vervulling ervan gemakkelijk. De natuur schuwt haar, doch met de hulp Zijner Genade kunt gij trachten er tot het einde toe in te volharden! Door de aandachtige beschouwing van Jezus' Verborgen Leven kan men zich de Deugden voorstellen welke Hij gedurende dertig jaren beoefende. Een innerlijke werking des Heren zal u altijd en overal volgen. Ge ontwaart ze in de gewetenswroeging, die u kwelt in het lijden, dat u loutert, in de inspraken die u tot nieuwe ijver opwekken. Er is geen groter beletsel dan de hoogmoed, die volgens een diepzinnig Woord van de H.Schrift, niets anders is dan een afval van God, een weigering aan God te gehoorzamen. Wanneer gij uw ziel voor de hoogmoed opent, sluit gij haar voor Gods Liefde. Gevolg hiervan is de verlaging van uzelve en de daarmede gelijke tred houdende verwijdering van God. Ziedaar, waartoe iedere neiging, die niet wortelt in de Liefde Gods, de mens brengt. Uw land, uw regering is op weg om het Gebod van de Schepper van al het bestaande te vernietigen. Als gij zegt, dat gij uw vader en uw moeder liefhebt, hoe kunt gij dan uw eigen kind verstoten? Dan eert gij noch uw vader, noch uw moeder, want zij zouden het leed, wat zij verduren moesten, niet kunnen overleven. De Heer heeft niet alleen gezegd: "Gaat en onderwijst", tot Mijn Priesterzonen, maar tot hen, die tezamen één vlees willen vormen: "Gaat en vermenigvuldigt u". Als een man een nageslacht niet schroomt, doch de vrouw wenst dat niet, is zij schuldig aan het kwaad wat aan hartstochten bedreven wordt.

De vrouw die gehuwd is, zal vruchtbaar zijn tot een zekere grens en volgens Gods Plan. Vrees daarom niet om uw huwelijksplichten te vervullen. Een mondje meer aan uw tafel zal u niet verarmen. Eén zieltje meer zal de Hemel verrijken, maar zal ook u voeren naar de hoogste top der volmaaktheid. Waarom zoekt gij steeds naar gezelschap, doch verstoot uw eigen zaad? Denk niet, dat er geen einde zal komen aan uw wellusten des vleeses. Want eenmaal zult ook gij uw laatste tocht afleggen en dan zal uw Heer vragen: "Wat hebt gij met Mijn kinderen gedaan. Hebt gij ze onderdak verschaft en liefdevol opgenomen in uw huis of hebt gij ze niet willen kennen?" Hoe kunt gij zeggen, dat, die gij niet kent, ook niet beminnen zult. Hebt gij uw Heer lief, al hebt gij Hem nimmer in Zijn Persoon ontmoet. Hoe durft gij ja te zeggen als gij iets, wat van uzelf kon zijn, verafschuwt om te ontmoeten. Wee degene, die één van deze kleinen niet alleen verstoot, doch zijn leven ontneemt, het ware beter dat hij zelve verstoten was. Mijn kinderen, laat Mij niet langer meer roepen en bidt tot God de Vader, dat Hij Zich ontfermt over hen, die verstoten of verstoten worden. Deze tijd brengt u voortdurend in herinnering tot het Goddelijk Kind. Laat dat Jezuskind niet in de kou liggen, maar geeft Hem alle liefde, die Hij waardig is, door in Hem en met Hem, elkaar die vrede door te geven. Vreest niet om uw Heer al uw zwakheden bloot te leggen en durf dan te kloppen op uw borst en met stille overtuiging: Heer ik ben niet waardig, dat ik Uw kind mag zijn! Hij kent al uwe ellenden en weet, dat Hij Zelf het Leven uwer ziel is en ze met Zijn Deugden als een kleed zal bedekken. Wenst gij de Zegen te ontvangen, maak u dan nederig en klein en durf knielend te betuigen: "Mea Culpa!" Mijn Moederhart houd Ik voor u allen geopend. Kom dan en verschuil er u geheel en al, opdat de Zegen op al Mijn kinderen rusten zal! Moge het zo zijn, nu en in alle eeuwigheid!

11 januari 1981 - 16.30 uur

Gegroet gij allen die bewust deze plaats gekozen hebt om vandaag hier te willen zijn. De meesten onder u zijn voor de eerste maal naar hier gekomen en toch zijt ge geen vreemdelingen voor Mij, want Degene Die nu tot u spreekt is jullie aller Moeder. Wellicht doet het u verwonderend toeschijnen, dat gij heel geen tekenen verneemt van Mijn tegenwoordigheid. Weet echter, dat elk gesproken woord van Uw Hemelse Moeder u door de Vader wordt aangeboden. Telkens wanneer men het Rozenkransgebed naar de Hemel richt bemint gij elk woord ervan. Ja, Ik zeg u bemint ! Het kan immers gebeuren, dat iemand in de natuurlijke of bovennatuurlijke onmogelijkheid verkeert om te kunnen bidden. Doch altijd bemint hij dit gebed als hij anderen daartoe aanspoort, al zou hij het zelf niet durven uitspreken. Het Weesgegroet, goed en godsvruchtig en aandachtig gebeden, is de vijand waarmee Ik bedoel de satan op de vlucht drijven. Het is een Hemelse dauw die de zielen vruchtbaar maakt, het is een kus aan Uw Moeder met een liefdevolle genegenheid. Het leven op aarde hier is een voortdurende scheiding van dierbaren, doch een hereniging met Uw Liefdevolle Meester, Die altijd luistert naar elk probleem waar Zijn schepselen moeilijkheden mee hebben. Zo dikwijls gij wilt kunt gij vuur nemen van elke brandende kaars zonder dat gij haar licht ervan dooft. Evenzo kunt gij steeds nieuw leven putten uit de Bron van Jezus Heilig Hart, zonder dat er één vonkje van liefdesgloed verloren zal gaan. Waarom, vraagt gij, moet er zoveel leed zijn op deze wereld en kan er geen vrede zijn zonder tranendal ? De kruisen, die u overkomen, laat God u gebeuren, doch de vrede geven kan elke mens aan elkaar, daar zal God de Vader geen gram van afnemen. Er zijn twee verschillende lusten of neigingen. De ene komt van God en is een overblijfsel der oorspronkelijke grootheid, het is het verlangen van de ziel naar de deugd. De andere werpt zich op de dingen die elke mens omgeeft en tracht daar genot van te hebben voor zichzelve. Het is het streven naar zelfzucht. Hebt gij wel eens ernstig erbij stilgestaan als gij de akte van geloof verricht ? In Jezus geloven is geheel één met Hem worden, want door het geloof hecht men zich aan Hem en door de liefde wordt men één met Hem. Neem u in acht gebedsformules op te zeggen, zonder in de geest ervan doordrongen te zijn, dat ge tot Uw Schepper spreekt. Het woord "wees altijd bereid!" klinkt als een roep van liefde vanuit het Heilig Tabernakel als een tot uw hart gerichte liefdevolle uitnodiging tegemoet. Kunt gij er aan beantwoorden om naar Hem te luisteren, dan zal Hij u de genade verlenen om zelfs tot sterven bereid te zijn. Mijn bezoek behoeft niet altijd lang te duren om u lief te hebben. Doet gij zoals Ik en zie nimmer met een zekere minachting op anderen neer, dan zult ge ook nooit verbitterd wezen. Kom, sluit u aan bij al de Cherubijnen en Serafijnen en zing het loflied tot Uw Koning van alle eeuwen ! Ik zal over u allen Mijn Mantel uitspreiden om u te laten sluimeren aan Mijn Moederhart om dan pas te ontwaken als ge voor eeuwig Uw Schepper en Vader loven kunt. Vader, Zoon en H.Geest, Drie Personen in één Wezen, zullen altijd met u zijn ! Ik zegen u en Ik groet u !

2 februari 1981 - 05.00 uur

Maria liet Zich aankondigen door een bundel van helder wit licht, waaruit drie stralen schoten. Toen Zij verscheen in al Haar Schoonheid belette dit mij, Haar te vragen wat of de betekenis hiervan was. De stralen bleven achter Haar Gestalte. Zij was gesluierd, maar droeg geen kroon, doch het zachte licht was een warmtebron. Het was 5 uur in de morgen van 2 februari, wat tesamen het getal 7 vormt, toen Zij deze woorden sprak :

Kom Mijn dochter, want heden is het de 40ste dag na de geboorte van Onze Zoon Jezus en viert de kerk tevens de zuiverheid van de Maagd Maria, met daarnaast de opdracht van Ons Kind in de Tempel, hetwelk door Simeon begroet werd als : "het Licht der volkeren"! Al begrijpt ge Mij dan ook, toch wil Ik nog duidelijker spreken tot u. Leg in Mijn Schoot al uw schatten en genaden, want Zij is het Vat, dat Geestelijk genoemd wordt en uitmunt door Zijn Godsvrucht. Sedert God in Eigen Persoon Zich volledig liet opsluiten in dat Vat is het een Geestelijke Woning geworden voor de meest geestelijke zielen. Het is geworden een Gulden Huis en sterk als de Toren van David. Alles wat Ik aan genade ontving wil Ik met u delen ! De mus heeft een woning gevonden om er te verblijven en het duifken een nest, waarin zij haar jongen werpt. Als gij dan het zwakke gestel van u legt in het Hart van Uw Moeder, dan hebt gij het geluk gevonden. Want deze mocht de Schoot bevatten van Hem, Die uit liefde tot u geboren heeft willen worden. Vanuit deze woning wil Hij Zijn hulp schenken voor u allen. Mijn kinderen zijt gij de komst van Uw Heer al vergeten ? Of vindt gij het vreemd, dat Ik nu nog over Zijn Geboorte spreek? Jezus kwam als Kindeke, evenals elke mens, op aarde, maar Hij was het Die het Licht bracht onder de mensen. Hij ademde licht en Hij gaf licht. Denkt niet, dat Hij machteloos was in Zijne Zwakheid als Kind. Koning in de stal, gelijk Hij het is in de Hemel, regeert Hij de wereld met Goddelijke Macht. De Kribbe was Zijn Troon, de armoede Zijn Rijkdom. Zijn eerste smarten duiden reeds de macht aan, welke Hij op aarde uitoefent. Van het koningsschap dezer wereld zal Hij niets aannemen dan een kroon van doornen en het kruis omhelzen wat Hij gedragen heeft. Geboren om te lijden zal Hij sterven om te heersen. Ware Hij in de Hemel gebleven of van schitterende wolken omringd tot ons gekomen, wie had dan tot Hem durven naderen ? Nu kunt gij Hem echter op het pad van ootmoed en wereldverachting volgen en door vurige gebeden de genade verwerven, het goede te verrichten, zonder dat een menselijk oog het ziet. Vraag Hem om kracht om uw eigenliefde ernstig te bekampen en u op de vleugelen Zijner Liefde boven alles wat vergankelijk is te verheffen. Uw Verlosser kwam om vuur op aarde te werpen. Want reeds in de stal droeg Jezus Zich op ter verheerlijking van Zijn Vader en tot heil der wereld. Hij dacht toen ook al aan u en bood u allen reeds bij de Vader aan voor uw eeuwige zaligheid. Jezus heeft Zijn eerste komst op aarde - waarvan gij de heilzame vruchten plukt, volbracht ; op Zijn tweede komst - die hoe langer hoe meer nadert - moet gij u dagelijks voorbereiden. Gij zult een vriend in Hem vinden, een Broeder en Hem niet behoeven te vrezen als Rechter. Iemand die oren heeft gekregen om te horen, maar ze niet gebruikt om te luisteren, zal ook het lot van zijn medemens niet begrijpen, als hem gezegd wordt dat zijn medebroeder in nood is. Jammer, dat Mijn kinderen zo dikwijls zeggen, dat Ik Mijn woorden zo vaak herhaal en dat Mijn Boodschappen zo op elkaar lijken. Als men beter luisteren zou ware het niet nodig, dat Ik telken-male terugkeer naar de aarde. Men heeft ook meerdere malen opmerkingen op Mijn woordspeling. Men spreekt erover, als zou Ik geen zuivere landstaal spreken. Als gij dan elke taal zo formidabel kent, waarom verstaat ge dan het lot van uw broeder niet ? Elke staat legt plichten op die inspanning vorderen, doch uw voorbeeld maakt de vervulling ervan gemakkelijk. Jezus Uw Goddelijke Verlosser, Die u in Zijn Lijden al uw lijden deed aanschouwen, liet in Zijn verborgen leven geen enkel moei-lijk werk na, dat Zijn H.Mensheid kon vernederen. Leg u toe op die boete die uw zinnen versterkt, de boze neigingen beteugelt en de zondige gelegenheid vlucht, de gehechtheid aan eigen wil en oordeel aflegt en met liefde elke tegenspraak verdraagt. Deze boetvaardigheid is wel zonder gevaar omdat het moeilijk is de maat ervan te overschrijden. De natuur schuwt haar, doch met de hulp Zijner genade kunt gij trachten er tot het einde in te volharden. Het is beter verborgen te leven en voor zijn zaligheid te zorgen, dan met verwaarlozing van zichzelve wonderen te doen. Wilt gij iets nuttigs weten en leren, verlang dan onbekend te zijn en voor niets geacht te worden. Weet gij wel, dat er een weg is die de mens veilig toeschijnt, maar die voert tot verderf ? Jezus had niet te kiezen in de dikte, de breedte, de lengte of de diepte van Zijn Kruis. Hij had maar te aanvaarden ! Aan het Kruis leek Zijn Liefde tot Zijn kinderen uitgeput, doch neen, Zijn edelmoedig Hart straalde licht uit om elkeen te overstralen, door Zijn stromen van Liefde. Hier hield Hij de bliksemschichten tegen, die de zondaars bedreigden en spoot een verkwikkende koele regen over de plant om haar wasdom te brengen. Hoeveel tranen worden in de schaduw van het Tabernakel niet vergoten ! Hier wordt aan elkeen weldaden geschonken, geen genade wordt hier geweigerd. De liefde van Jezus die Zich onder u doet verwijlen verbergt Zijne heerlijkheid voor uw ogen, maar de zoetheden des Hemels worden u te genieten gegeven aan de H.Tafel. De zekere weg tot de Hemelse gelukzaligheid is de vervulling van Zijn H.Wil. Dan zult gij het licht ontwaren van de H.Geest Die u met Zijn zilveren Vleugelen bedekken zal om u te voeren naar de top waar gij tot in de lengte van dagen, zonder eind het geluk zult proeven. Hoe meer gij de Rozenkrans bemint, hoe meer de H.Geest u zal benaderen en al de heerlijkheden ervan zal openbaren. Als gij deze gebeden in gemeenschap bidt met Mij als getuige, zal het uw leidraad zijn die het heilzame in u gereed houdt ! Ik zegen en groet u, ook vandaag !

2 februari 1981 - 16.00 uur

Gij zijt genodigd en allen gekomen naar de plaats waar Ik voortdurend Mijn verblijf houd. Het doet Mij bijzonder pijn in Mijn Harte, dat er geen tijd genomen werd om het Woord Gods uit te spreken omdat gij het luisteren te moede werd. Heb Ik niet voortdurend u toegesproken en heb Ik ook maar éénmaal gefaald om weg te blijven, alhoewel Mijn Woorden misschien minder aantrekkelijk waren of omdat zij te weinig stof bevatten om elkeen te geven waar uw hart zo behoeftig naar is ? Menigmaal heb Ik over u allen Mijn mantel heen gespreid, omdat Ik daardoor wilde vragen dat gij tesamen één zoudt zijn. Eén van hart en één van geest ! Waarom laat gij u nu dan gaan om geen gewillige toehoorders te zijn of ook geen verkondiger van het Woord Gods ? Ondanks dat Mijn Hart schreit van ongenoegen voor dit gebaar,blijf Ik u toch allen met dezelfde liefde beminnen ! Gij zijt kinderen Gods, zodat Ik u noemen mag : "kinderen van het licht"! Mogen door deze woorden, die Ik node tot u spreek, gij toch geen afkeer krijgen om deze plaats meermalen te bezoeken. Nu op Mijn feestdag had Ik er Mij op verheugd u allen hier te mogen ontmoeten met een ruim maar óók een zuiver hart. Wat hebt gij tegen uw broeder dat gij hem niet begrijpt ? Neem alle kleinigheden die tot u gesproken worden toch aan met diepe ootmoed en zuivere nederigheid. Moge het gesprokene van Mij, uw harten treffen, zodat gij ook begrijpen zult, dat Uw Moeder hiervan veel verdriet heeft. Want waarom zou het Woord dat verkondigd en gesproken wordt door Mijn Priesterzonen te lang zijn en zoudt ge de tijd die u vergund is liever doorbrengen met vermakelijkheden ? Niets of nimmer is het te lang of te eenzijdig als gij naar Mijn Zonen luistert die het verkondigen van hun woordenschat tot u te richten. Plaats daarom in uw hart die afschuw om wederom dit door te moeten maken want de Heer is alle lof waardig en tenminste toch zeker wanneer het de feestdag betreft van de Opdracht van Onze Zoon én de zuivering die Ik op deze dag heb ondergaan door met Mijn gang naar de Tempel dezelfde weg te volgen, die Mijn kinderen hielden wanneer zij na de geboorte van hun kind opnieuw ter kerke kwamen. Het Lijden van Onze Zoon zal spoedig aanvangen wanneer gij u weer bevindt in de Heilige Vastentijd ! Laat deze waarschuwing die Ik helaas moest geven ten onrechte zijn opdat gij u weer spoedig zult aansluiten om uw nederigheid te betuigen aan elkaar. Het licht is over u gekomen tijdens de woorden van de H.Consecratie toen Onze Zoon, Uw Heer, tot u allen kwam om Zich opnieuw op nederige wijze aan u voor te stellen daar Hij de kleinheid bemint en liefheeft. Mogen door het beluisteren van uw gebed en het gezang dat Gij richt tot de Vader in de Hemel u alle genaden gegeven worden die nodig zijn om tot het eeuwige leven te geraken. Ik zal er zijn om u te begroeten als de Morgenster om door deze lichtbundel u allen vóór te gaan om de weg te wijzen die gij begaan moet. Dan zult gij nimmer de weg kwijt raken, doch in alle eerbied loven de Schepper van het heelal opdat door het verblijf van de H.Geest, Die u als Tempel gekozen heeft voor Onze Zoon, gij altijd met Hem zult zijn. Vraag of Mijn Priesterzoon de H.Mis wil voortzetten dan zullen wij tesamen daarna de zegen geven. Uw Moeder zal altijd onder u blijven wonen, wees dan ook nederig en maakt u klein dan zult gij groot genoemd worden wanneer gij alles hebt voltooid waarom gevraagd is. Mijn Zoon en Ik zegenen u met de Vader, Zoon en H.Geest en ga dan allen in de ware vrede weer naar uw plaats terug. Ik zal Mijn Handen over u allen doen uitstrekken zodat ge schuilen en wenen kunt aan Mijn Moederhart. Ik zeg u dank en groet u.
Dag kinderen !

7 februari 1981 - 11.10 uur

Gegroet Mijn kinderen want gij hebt u de moeite getroost hier te willen zijn in deze nederige woning op de plaats waar Uw Moeder vele malen gesproken heeft. Beseft gij de waarde wel wat het zeggen wil heel dicht in de nabijheid te zijn waar de Moeder des Heren tot u komt. Nimmer onderhield Jezus Zich op een meer treffende wijze met Zijn Apostelen, nimmer ademde de taal, waar Hij Zich bediende, meer tederheid dan na het Laatste Avondmaal. Op de Offertafel gedurende de H.Consecratie is de toon Zijner Stem niet minder meeslepend en Zijn verborgen spraak misschien nog treffender. Vooral na de H.Communie ontwaart men hoe zoet het is zich met Jezus te onderhouden, want dan ademt ons Zijn Liefde tegen. Als gij dicht in de nabijheid van Jezus zijt, wat maakt het dan uit of Hij tot u spreekt temidden der bloemen of temidden der doornen wanneer Hij tot u spreekt. Zijn Stem laat zich ternauwernood anders horen dan in de woestijn, in de eenzaamheid of in de afwezigheid Zijner schepselen. De smart roept die woestijn te voorschijn en de H.Communie is daarin de aangename verkwikking. Hoevelen, die de Stem des Heren vernemen, dragen vruchteloos hunne boeien, omdat zij geen ernstige poging aanwenden om de roepstem des Heren te beantwoorden door zich aan het zingenot en de vermaken der wereld te onttrekken. Als gij waardig communiceert is het onmogelijk, dat het Leven van Jezus in u niet toeneemt. Gij moet er met vurige begeerten naar verlangen, niet om in de nabijheid van een stenen Tempel te leven maar om de Offertafel des Heren tot middelpunt uws levens te maken, uw leven in het leven van Jezus Christus, Die op een geheimvolle wijze met uw wezen verenigd is, te doen opgaan. Moge uw leven door de offers, die gij uit liefde tot Hem zult brengen, getuigenis afleggen van de overwinning, welke het Heilig Sacrament over uwe zelfzucht behaald heeft. Ik zal u de genade verlenen om zich te kunnen voeren naar de top der hoogste volmaaktheid. Kom kinderen, kniel, dan zal Ik evenals Mijn Priesterzoon u de zegen toekennen van de Vader, Zoon en H.Geest en ga allen in vrede! Dank u voor uw komst ! Dag kinderen !

11 februari 1981 - 07.00 uur

Aanschouw Mijn dochter Uw Moeder als de Toren van David, de Onbevlekte Dienstmaagd des Heren en zeg dikwijls deze woorden na: "Zie hier Uw dienstmaagd Heer mij geschiede naar Uw woord!" Evenals op de eerste dag toen Ik aan jou verscheen ziet ge Mij hier wederom als een lichtende Toren,die voor elkeen warmte uitstraalt opdat allen het licht mogen verspreiden wat zij mochten ontvangen, want elke mens ontvangt de genade om alles helder te zien. Men zal het kwade van het goede kunnen onderscheiden, want hun hart zal geen vrede vinden als zij het licht van de wereld najagen om hun ziel en zaligheid te verkopen aan de wereld. Al de verlokkingen die het najaagt zullen niets opleveren, want hun handen zullen leeg zijn, maar nog meer zal hun hart ineenkrimpen van pijn omdat het geen plaats gemaakt heeft voor Gods Genade. Zij die bidden om geholpen te worden zullen verhoord worden wanneer hun hart ophoudt het te verzwaren met haat en liefdeloosheid voor hun medemens. Dan zult ook gij geholpen worden met datgene wat uw hart begeert. Welk een geluk overkomt u Mijn kinderen om door Jezus geroepen te worden. Doch waartoe roept Hij u ? Is het alleen maar om te Zijnen gehore te verschijnen ? Hoe groot ook de vriendelijkheid moge wezen waarmede Hij u ontvangt, Hij stelt u nog een grotere gunst in het vooruitzicht : u namelijk neder te zetten aan Zijn Tafel. Want niet gij zijt het, die God uitnodigt om het brood uwer armzaligheid met Hem te delen, maar Hij is het Die u uitnodigt om aan Zijn Feestdis plaats te nemen en het brood des eeuwigen levens te ontvangen. En zò groot is het daaraan verbonden geluk, dat de geheimzinnige sluier die Het Heilig Sacrament voor uw ogen verbergt bij de H.Communie schijnt weggevallen, geheel doorzichtig als hij geworden is door het geloof en de liefde. "Kom tot Mij" spreekt Uw Goddelijke Verlosser. Indien Hij u niet beminde zou Hij Zich niet met u vereenzelvigen, teneinde uw wensen van nabij te vernemen en uw vertrouwen in Hem door een welwillende gemeenzaamheid te versterken. Grif de deugden waarvan Hij u het voorbeeld geeft diep in uw hart en Hij zal uw naam diep in Zijn Hart prenten. Bezat ge de liefde Gods in uw hart,het zou noch ledig, noch verdeeld zijn. Niet meer aan de wereld vraagt Jezus een toevluchtsoord, maar aan u ! Hij blijft geheel in de Hemel; maar zoals Hij in de Schoot van Zijn Moeder verbleef, zo is Hij ook altijd geheel in u, zonder Zich van Zijn Vader te scheiden. Hij is Vlees geworden om u te verlossen. En de tijd nadert snel, dat deze laatste woorden in vervulling zullen gaan. Niet lang meer behoef Ik nog te roepen, want ook daaraan maakt de Vader een einde. Tot nu toe liet Hij Mij naar u verplaatsen om door Mijn Woord en Boodschap het licht te brengen onder de mensen. Doch velen van Onze kinderen verschuilen zich achter het gordijn, omdat zij het licht niet kunnen verdragen. Dan wordt het zoals de nacht, vol van zonden en groot als verderf. De meesten onder u geloven niet meer in het gebed, waarom zouden zij dan luisteren als Ik spreek ? Het Woord dat de Heer gaf aan Zijn schepselen : En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van al het kwaad !, slaan zij over, omdat zij het niet durven uitspreken. Want hun gevoelens spreken, wanneer zij deze woorden over hun lippen laten komen. Het spreken, het denken, het zwijgen of het willen behoeft u niet vreemd te zijn of niet nieuw, als gij Zijn raad maar opvolgt. Want Hij spreekt tot u, al meent de wereld, dat zij er toch bovenuit komt. Want gij hoort Hem zelfs als gij slaapt of ontwaakt. De stem van uw hart zal u door alle eeuwen volgen, zolang als gij er gehoor aan zult geven. Bidden is niet ouderwets, het is elke dag weer nieuw voedsel voor de ziel. Blijf daarom volharden, ook als men u uitjouwt of naroept, dat ge krankzinnig zijt of zot. Wie oren heeft om te horen die kent deze woorden. Ze wonen naast u, in uw straat. Het is uw familie, uw kennissenkring, omdat zij zich schamen dat gij bidt. Als ge naar het kwade zocht, zoudt ge wellicht meerdere vrienden bezitten. Ze zouden u naroepen om in hun huis te komen, want zij zoeken en verlangen naar gezelligheid, doch de tijd die de langste genoemd kan worden is voorbij, nog even en ge zult het Stralende Licht aanschouwen van Uw Verrezen Heer, Die als Messias kwam. Hij zocht u onder Zijn leerlingen. Zalig mag Ik u heten als ge erbij hoort. Het zit hem niet in de woorden die Ik tot u spreek, want de meesten kennen deze taal niet, doch het zit hem in de liefde die Ik u allen toedraag. Als gij die liefde aanvoelt waarom zijt ge dan bevreesd om voor uw geloof te durven uitkomen. Luister naar de H.Vader de Paus, uw bisschoppen, uw priesters als gij voelt dat zij het Woord Gods in waarheid verkondigen. Ook als gij zoudt twijfelen, dat zij u het goede zouden voordoen, wees dan toch de minste en volg hun raad op. Want het zijn kerkleraren die door Christus zijn aangesteld. Ook al zijn er tussen deze geroepenen weinig die uitverkoren zijn. Ze zijn de gezalfden des Heren en hun woord komt van de Waarheid. Als het Goddelijk Hart van Jezus uit uw liefde een zoete troost mag putten is er ook voor dit Hart een geheimzinnige smart die elke smart overtreft; De verlatenheid door Zijn kinderen. Wanneer gij uw innigste gewaarwording onderzoekt is het bitterste lijden wat gij voelt en het moeilijkst te dragen, de algehele verlatenheid. Gij zoekt naar anderen om u heen; ook de Heer zoekt u en blijft roepen : "Kom allen tot Mij,want ge zijt Mijn kinderen"! Hoe kunt ge dan Uw Hemelse Moeder laten roepen ? Bidt, dat gij niet behoren zult bij degenen die met een bewonderenswaardige ijver voor het uiterlijk vertoon Mij hebben gevolgd, doch bij hen, die er de geest van hebben gevat en er ook in volharden. Wanneer gij het Rozenkransgebed met aandacht bidt, onderzoek u dan of gij wel de deugd bezit, waar gij om bidt. Vraag dan met het volste vertrouwen aan Uw Hemelse Moeder, dat Zij u door Haar Tranen en Angsten de genade verwerve, een waar kind van God te zijn en te worden naar Haar Hart. En zij, Die de Blijdschap der Engelen genoemd wordt zal u zegenen, want Ik wil voor u zijn de Troosteres der Bedrukten en de Zalige Lusthof van de H.Geest. En ter gedachtenis aan Mijn Onbevlektheid zal Ik u gewaardigen een vlekkeloze zuiverheid te doen verwerven. Luistert gij dan ook Mijn kinderen en laat Mij nimmer te moede worden. Ik zegen u met allen die u lief zijn ! Dag kinderen !

11 februari 1981 - 15.00 uur

Mijn kinderen, gij hebt vandaag hier willen zijn niet alleen om Mij te groeten, dan wel om Mij uw liefde te geven. Immer hebt gij u aan Mij toegewijd en toch zijn er velen die Mij niet als hun Moeder willen erkennen. Zelfs de Vlekkeloze Maagd is voor hen onwaarheid. Doch gij Mijn kinderen geeft hierdoor te kennen, dat gij Mij op een bijzondere wijze helpen zult. Van menigeen heb Ik vernomen, dat de Boodschappen, die Ik hier geef niet door Mij gegeven kunnen zijn, omdat zij niet voldoen aan de tekst die de meesten uitspreken hier in Nederland. En toch blijf Ik ook hun Hemelse Moeder, omdat Ik door het Woord van Mijn Zoon allen heb aangenomen, daar Hij er immers Zelf om vroeg. De meeste tijd zien of moeten zij inzien, dat zij verkeerd gehandeld hebben. Dit wil niet zeggen, dat al Mijn kinderen zich zo afwijzend opstellen, want ook voor de velen die bij Mij hun troost en steun zoeken, wil Ik een Zorgzame Moeder zijn.

14 februari 1981 - 08.00 uur

Nu zal Ik vandaag een gebed geven om de mensen op te wekken wat hen weldra wacht. H.Maagd Maria, Koningin des Hemels en toevlucht der zondaars; wij komen bij U maar hebben niets aan te bieden dan alleen een arm en zondig mensenhart. Doch neem het aan Lieve Moeder om het door Uw Heilige Handen te kneden en om te vormen tot diepe ootmoed. Alleen daardoor zullen wij het geloof, de hoop en de liefde bekomen, alsmede door een nederig berouw deze genade te kunnen behouden. Geef Maria, wanneer wij Uw Heilige Naam uitspreken, dat het een zoete balsem teweeg mag brengen die over de gehele wereld zal worden uitgestort. Lieve Vrouwe, Gij Die tot ons gekomen zijt als de Turris Davidica, geef dat Uw lieftallige Schoonheid moge uitschitteren over de ganse aarde en dat het Licht van deze Toren een stralende herinnering zal wakker schudden bij de mensen, dat de Mensenzoon Jezus spoedig zal wederkomen. Laat onze gebeden en smekingen opstijgen naar de hoogste top der bergen vanwaar de Verlosser der wereld, de Redder van alle mensen komen zal. Geef, dat wij vanuit die Torenspits U zien zullen als een lieve Moeder, Die Haar Woord een naklank geeft, wat het gehele mensdom treffen zal. O Allerbeminnelijkste Moeder leer ons Uwen Zoon lief te hebben met geheel ons hart, zodat wij naar alle waarheid ons noemen mogen : broeders en zusters van Jezus Christus! Toren van David, Moeder en Vrouwe van alle volkeren redt al Uw kinderen voor de ondergang van deze wereld. Amen.

2 maart 1981 - 07.50 uur

Vrees niet Mijn dochter, want eerdat de stilte verbroken gaat worden van een rustige morgen kom Ik heel even naar de aarde om de mens te groeten, maar ook voor te bereiden op de 40-daagse vastentijd. Temidden van het gewoel der wereld wil Ik Mijn Stem verheffen tot diegenen die luisteren willen. Want allen zullen Mij niet verstaan. Het 40-uren gebed behoort reeds jaren tot het verleden, om maar te zwijgen over de weinige vastendagen. En is de mens nu beter tevreden als toen hij boete deed als voorbereiding op het Zalige Paasgebeuren ? Neen, hij denkt alleen aan het jachtende leven. Hij mag en kan niet stilstaan voor gebed, maar moet vooruit, want ook machines vragen om aandacht. Doch hoe meer men hier beneden deelt in het Lijden van Zijn Heer, des te groter zal ook zijn deel zijn van Gods Heerlijkheden. 't Is gemakkelijker God te danken en te beminnen als het geluk op aarde de mens toelacht, maar een grootmoedig hart wordt gevorderd om het kruis te verkiezen boven de geneugten op de Thabor en met een heilige durven spreken : "Geef mij Uw Kruis o Jezus want ik wil niet leven zonder smart, als ik U zie lijden uit liefde tot mij". Het zal u daarom een troost zijn te kunnen lijden voor Hem en het kruis te aanvaarden zonder zelfbeklag. Ik hoor u zeggen :"Hoe zou de mens hetzelfde kunnen verdragen als wat O.L.Heer geleden heeft voor ons ?" Waarom liet Hij toe, dat ze Hem geselden en sloegen ? Hoe kon Hij verdragen, dat Hij aan het kruis hing zonder klacht doch alleen maar sprak : "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!" Zoudt ge denken kinderkens, dat zij niet geweten hadden wat zij deden ? Zij sloegen toch een mens aan het kruis en toch geen ijzeren beeld. Doch niet alleen de mensen van toen die Hem aan het Kruis spijkerden werden ermee bedoeld, doch ook figuurlijk de mens van nu. Gij zorgt er voor, ook door de kleinste zonde zijt gij deelgenoot aan Zijn gruwelijkste doodstrijd. Zeg niet, dat ge geen schuld hebt omdat ge altijd goed zijt voor uw evennaasten. Gij deelt van uw bezit, gij geeft van uw liefde en gij verzamelt uw geluk bij elkaar om anderen hiervan te laten proeven. Gij brengt vreugde aan hen die lijden, aan hen die strijden, aan hen die een ziek lichaam hebben. Doch voor de zieke geest van de mens daar zijt ge niet tegen opgewassen. Deze wordt opgesloten bij zijn lotgenoten, want hij is een hinder voor de maatschappij ! Ook deze mens heeft gevoel en vraagt om een beetje begrip. Laat dan je offer zijn in deze vastentijd om hem eens extra te verwennen. Geef hem iets van uw overvloedig bezit. Hij wacht op een beetje liefde, om meer begrip. Hij verlangt om bemind te worden, want ook hij heeft gevoel. Schiet daarom niet tekort - vooral in deze voorbereidingstijd - om uw rijkdom te delen met hen die in nood verkeren. Want ook zij hebben recht op een menswaardig bestaan. Zeg daarom niet, dat de Heer voor hen moet zorgen, want dat Hij ze ook geschapen heeft. Ook Jezus, Die de Zoon is van de Hemelse Vader werd overgeleverd aan Zijn beulen. En waarom ? Hoe kan een Vader Zijn eigen Zoon liefhebben als Hij Hem zo aan Zijn lot overliet ? Dat was voor u ! Want ook Hij voelde de afstand tussen Hem en Zijn Zoon en Hij leed met deze slachtoffering. Of dacht ge soms, dat Hij Zijn Zoon toelachtte toen Hij Hem zo zag lijden ? Dacht ge misschien, dat Hij Hem niet begreep ? Kunt ge uw gedachten plaatsen in hoeveel gij bemint ? En zoudt ge dat kunnen afstaan ? Neen, ge zoudt er beslist moeite mee hebben, want het is je toch vergund, ge hebt het immers ontvangen. Het is uw eigendom ! De mens doet node afstand van zijn bezit. Doch ook de Vader had een diep en intens hartsgevoel voor Zijn Kind. Doch Hij vroeg Hem of Hij Zich wilde offeren voor Zijn schepselen. En Hij gehoorzaamde aan de stem van Zijn Vader. Hij maakte Zijn beloften waar, die niemand Hem ook maar door enige verleiding onmogelijk zou maken. En wat hebt gij gedaan ? Hebt gij het schreien van de nog ongeboren mens niet gehoord ? Hebt gij geen gevoel van liefde getoond omdat ge deze mens nog niet kende ? Hebt ge de warmte van dit hartje niet willen aanvoelen, omdat het zo vaag klopte ten teken van leven ? En waarom hebt ge hem dan ter dood gebracht ? Mocht hij niet leven naast jou? En was er geen plaats meer in uw herberg of waart ge misschien bang voor de zorgen die u dan wellicht zouden omringen ? Ge zult u misschien gaan afvragen : "Waarom spreekt Maria zo vaak over dit onderwerp ?" Omdat dit het meest onnatuurlijke is wat de mens zijn medemens aandoet. Het is zijn eigen kind! Kunt ge dan nu begrijpen waarom Jezus gekruisigd werd ? om deze zonden ! Want al het lijden van de gehele wereld lag al in Zijn kruisgang opgesloten. Men kan het niet plaatsen, dat de Moeder des Heren over zulke afschuwelijke taferelen spreekt. Men beweert zelfs, dat Mijn Boodschap geen enkele bijbelse tekst inhoudt. Hebt ge dan de Tien Geboden overgeslagen of waart ge blind toen ge deze bladzijde omsloeg ? Kom het is nog niet te laat, maar sluit u aan bij hen die wenen, bij hen die lijden, maar ook bij hen die troost mogen ontvangen van Uw Moeder. Want als het lijden een zinvolle betekenis heeft zal Ik er zijn om te troosten. Want de Troosteres der Bedrukten en de Hulp der Christenen zult ge blijven ontmoeten onder de Toren van David. Laat Mij dan ook nu niet tevergeefs roepen, want het leven op aarde is veel korter dan u denkt. Spoedt u daarheen om even uw opwachting te ma